POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Menadżer sportu - zarządzanie w sporcie

Studia trwają dwa semestry.
Studia adresowane są przede wszystkim do działaczy, pracowników, sportowców - miejskich, gminnych ośrodków sportowych, klubów amatorskich, półamatorskich, profesjonalnych, fundacji oraz organizacji pożytku publicznego, a także absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego lub innych kierunków, w tym  związanych z ekonomią, zarządzaniem lub marketingiem, a poszerzenie wiedzy o zagadnienia związane z zarządzaniem sportem umożliwi pozyskanie większych kompetencji oraz specjalistycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Studia są również przeznaczone dla osób zainteresowanych tematyką obszarową pragnących specjalizować się w dziedzinie, marketingu i zarządzania w sporcie, chcących podnosić swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności w tym zakresie.
Absolwenci będą mogli podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego, klubach i organizacjach sportowych, podmiotach komercyjnych funkcjonujących na rynku sportowym oraz organizacjach działających non – profit działających w obszarze sportu. osób zainteresowanych tematyką obszarową pragnących specjalizować się w dziedzinie, marketingu i zarządzania w sporcie, chcących podnosić swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

I semestr - 1800 zł

II semestr - 1900 zł

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum - Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV - Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 

Wybrane przedmioty:
Zarządzanie projektami w obszarze sportu
Budżetowanie przedsięwzięć sportowych
Podstawy zarządzania finansami
Zarządzanie zasobami ludzkimi w sporcie z elementami identyfikacji talentów
Finansowanie sportu w Europie i w Polsce. Źródła finansowania sportu
Zarządzanie strategiczne w sporcie. Program Rozwoju Sportu 2020
Europejskie systemy zarządzania w sporcie na tle systemu zarządzania sportem w Polsce
Zarządzanie publicznymi instytucjami sportowymi w Polsce.
Zarządzanie klubem sportowym
Zarządzanie profesjonalna ligą zawodową
Organizacja imprez sportowych
Zarządzanie sprzedażą imprez sportowych - analiza „case study”
Bezpieczeństwo imprez sportowo-rekreacyjnych
Sponsoring w sporcie
Kreowanie wizerunku w sporcie
Public Relations w sporcie
Badania marketingowe w sporcie
W trakcie studiów słuchacz zapozna się z podstawowymi pojęciami z obszaru zarządzania sportem tj. rodzajami podmiotów funkcjonujących na rynku sportu, uwarunkowaniami prawnymi funkcjonowania sportu, źródłami finansowania sportu, funkcjonowaniem sportu na poziomie samorządów lokalnych i na poziomie centralnym, zasadami zarządzania klubem sportowym oraz projektami sportowymi np. wydarzeniami sportowymi.
Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwolą absolwentom konkurować na rynku pracy oraz aplikować na specjalistyczne stanowiska związane z zarządzaniem w sporcie.
Absolwent podyplomowych studiów Zarządzanie w sporcie - Menadżer sportu:
  • posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i marketingu umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach, w szczególności w organizacjach sportowych. Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania oraz podejmowania trafnych decyzji w różnych organizacjach i instytucjach w sektorze sportu;
  • jest przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych. Jednocześnie posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole;
  • zna specyfikę funkcjonowania różnych organizacji działających w sektorze sportu: klubów sportowych, ośrodków sportu i rekreacji, a także obiektów sportowych. Potrafi zarządzać relacjami z interesariuszami organizacji sportowych: sponsorami, mediami, kibicami, rodzicami, przedstawicielami władz państwowych.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.