POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

 

  

 

Zarządzanie oświatą

erekrutacja button veery small45

 

Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

 

Czas trwania studiów: dwa semestry - STUDIA ONLINE

Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w soboty i w niedziele.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz doskonalenie zawodowe dyrektorów szkół, pracowników nadzoru pedagogicznego, doradców i konsultantów metodycznych.

Ukończenie studiów daje kompetencje do podjęcia pracy w placówkach oświatowych, placówkach nadzoru pedagogicznego oraz placówkach organów prowadzących szkoły.

Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

I semestr - 2300 zł

II semestr - 2400 zł

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
Rekrutacja odbywa się na portalu e-rekrutacja.ateneum.edu.pl
1. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) 
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany z systemu e-rekrutacyjnego).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowany z systemu e-rekrutacyjnego) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
5. Dowód wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
newsletter stopka4

 

 

 

 

 • Polityka edukacyjna UE
 • Podstawy teoretyczne zarządzania
 • Elementy prawa oświatowego
 • Planowanie pracy i zarządzanie placówką oświatową
 • Dokumenty i archiwa szkolne
 • Polityka oświatowa
 • Szkoła w środowisku lokalnym
 • Pozyskiwanie środków finansowych
 • Współczesne konteksty edukacji
 • Seminarium dyplomowe
 • Gospodarka sprzętem i materiałami w placówce oświatowej
 • Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia
 • Socjologia oświaty
 • Pedagogika społeczna
 • Stres zawodowy i metody redukcji
 • Komunikacja interpersonalna, podstawy negocjacji i mediacji
 • Animacja społeczna
 • Wybrane zagadnienia patologii społecznej
 • Technologie informacyjne
 • Projekt pracy i rozwoju szkoły
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).

Studia dają umiejętność planowania rozwoju szkoły w wymiarze strategicznym i bieżącym. Uczą wdrażania, monitorowania i oceniania efektów realizowanych zadań, organizacji procesów dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych w szkole lub placówce oświatowej. Studia dają umiejętności  posługiwania się w praktyce przepisami prawa oświatowego oraz prawa pracy, prawa administracyjnego i autorskiego mającego zastosowanie w szkołach i placówkach oświatowych. Ukończenie studiów daje kompetencje do podjęcia pracy w placówkach oświatowych, placówkach nadzoru pedagogicznego oraz placówkach organów prowadzących szkoły.

Studia dają umiejętność planowania rozwoju szkoły w wymiarze strategicznym i bieżącym. Uczą wdrażania, monitorowania i oceniania efektów realizowanych zadań, organizacji procesów dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych w szkole lub placówce oświatowej. Studia dają umiejętności  posługiwania się w praktyce przepisami prawa oświatowego oraz prawa pracy, prawa administracyjnego i autorskiego mającego zastosowanie w szkołach i placówkach oświatowych. Ukończenie studiów daje kompetencje do podjęcia pracy w placówkach oświatowych, placówkach nadzoru pedagogicznego oraz placówkach organów prowadzących szkoły.

1. Ukończenie studiów podyplomowych jest spełnieniem formalnego warunku sformułowanego wobec kadry kierowniczej wszelkiego rodzaju placówek oświatowych przez Ministra Edukacji Narodowej (Rozporządzenie MEN, Dz. U. poz. 1597 z 11.8.2017 r.)

2. Absolwent po ukończeniu studiów posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: rozpoznawania problemów współczesnej edukacji; zadań nadzoru pedagogicznego; prawa oświatowego; zarządzania jednostkami oświatowymi; podstaw prawa gospodarczego; ekonomicznych uwarunkowań działalności szkoły z elementami marketingu; podstaw komunikacji społecznej i negocjacji.

3. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.