POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Zarządzanie klubem sportowym

Studia trwają 2 semestry
Studia podyplomowe Zarządzanie klubem sportowym są przeznaczone przede wszystkim dla trenerów i instruktorów sportowych, absolwentów AWF oraz osób zainteresowanych tematyką sportową, pragnących specjalizować się w dziedzinie marketingu i zarządzania w sporcie, chcących podnosić swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności w tym zakresie.
Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr - 1800 zł
II semestr - 1900 zł
 WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV - Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).
Wybrane przedmioty:
Budżetowanie przedsięwzięć sportowych
Zarządzanie zasobami ludzkimi w sporcie z elementami identyfikacji talentów
Formy zatrudnienia w małym klubie sportowym. Zarządzanie personelem
Zarządzanie finansami klubu sportowego
Marketing i reklama klubu sportowego
Produkt klubu sportowego
Kreowanie wizerunku i zarządzanie marką w sporcie
Organizacja i bezpieczeństwo imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych
Organizacja lokalnych imprez sportowych amatorskich oraz w sporcie dzieci i młodzieży
Zarządzanie obiektami sportowymi
Absolwent podyplomowych studiów Zarządzanie małym klubem sportowym:
  • posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i marketingu umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w klubie sportowym. Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania oraz podejmowania trafnych decyzji w różnych sytuacjach;
  • jest przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych. Jednocześnie posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole;
  • zna specyfikę funkcjonowania różnych organizacji działających w sektorze sportu: klubów sportowych, ośrodków sportu i rekreacji, a także obiektów sportowych. Potrafi zarządzać relacjami z interesariuszami organizacji sportowych: sponsorami, mediami, kibicami, rodzicami, przedstawicielami władz państwowych.
Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwolą absolwentom konkurować na rynku pracy oraz aplikować na specjalistyczne stanowiska związane z obszarem sportu. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego, klubach i organizacjach sportowych, podmiotach komercyjnych funkcjonujących na rynku sportowym oraz organizacjach działających non – profit działających w obszarze sportu.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.