POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Wychowanie do życia w rodzinie

Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

 

 erekrutacja button veery small25

 

 

Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu/ prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” .
Celem studiów jest umożliwienie zdobycia interdyscyplinarnej  wiedzy  odnoszącej  się  do małżeństwa  i rodziny    z    obszaru    nauk    filozoficznych,    psychologiczno-pedagogicznych, biomedycznych i socjologiczno-prawnych.

Oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych, przygotowania merytorycznego,  słuchacze zyskują kompleksowe przygotowanie w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” oraz kompetencje pozwalające na efektywną realizację procesu kształcenia w obszarze tego przedmiotu na wszystkich etapach edukacyjnych.

 

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.

 

Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

I semestr - 1500 zł

II semestr - 1500 zł

III semestr - 1600 zł 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 6, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
6. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

W ramach realizacji programu studiów przekazywana jest wiedza m.in. na temat:

-          filozoficznych, społeczno-kulturowych, biologicznych, medycznych, psychologicznych i prawnych podstaw życia małżeńskiego i rodzinnego;

-          rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym, społecznym, moralnym i duchowym;

-          pomocy w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania, rozumienia zagrożeń i pokonywania trudności okresu dorastania.

-          etapów życia rodzinnego, rodzajów więzi rodzinnych,  budowania relacji, komunikacji   i dialogu małżeńskiego i rodzicielskiego;

-          zasad i norm etycznych odnoszących się do życia małżeńskiego, rodzinnego i społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia prokreacyjnego i  ochrony ludzkiego życia;

-          współczesnych teorii i paradygmatów dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz uwarunkowania tych procesów,  rozpoznawania zagrożeń;

-          sposobów wspierania rodziny w wypełnianiu przez nią funkcji prokreacyjnej poprzez znajomość metod rozpoznawania i dysponowania własną płodnością;

-          sposobów wspierania rodziny w sytuacjach trudnych i konfliktowych, diagnozowania przyczyn i skutków kryzysów małżeńskich i rodzinnych;

polityki społecznej oraz  instytucji poradnictwa rodzinnego i organizacji działających na rzecz małżeństwa i rodziny

Specyfiką naszego Studium jest wyposażenie słuchaczy nie tylko w wiedzę, umiejętności
i kompetencje społeczne z zakresu problematyki prorodzinnej i seksualnej czy umiejętności praktycznego wykorzystania jej w bezpośredniej pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, ale również, a może przede wszystkim, twórcze podejście do rozwiązywania problemów i pokonywania trudności. Kładziemy nacisk na dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na rozpoznawanie, dokonywanie  uzasadnionych wyborów, hierarchizacji
 i urzeczywistniania wartości służących rozwojowi osoby ludzkiej.

Z złożenia więc treści i formy ich udostępniania zmuszają słuchaczy do namysłu, refleksji , samodzielnych ocen i odpowiedzialnych wyborów pod kątem wspierania harmonijnego rozwoju dziecka, w tym - rozwoju psychoseksualnego;

Studia skierowane są do osób, które  ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 01.08.2017 r. lub kwalifikacje nauczycielskie w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r.

Adresatami studiów są osoby chcące pogłębiać swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie wychowania do życia w rodzinie. Oferta kierowana jest do absolwentów studiów I stopnia, którzy uzyskali tytuł licencjata, absolwentów stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia lub absolwentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów 5-letnich z zakresu: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, kierunków nauczycielskich, z uprawnieniami pedagogicznymi.