POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Wiedza o Kulturze - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

erekrutacja button veery small76

 

Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

 

Studia mają charakter kwalifikacyjny i trwają trzy semestry.

 

Cel studiów?

Studia wyposażają w wiedzę i umiejętności uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych z wiedzy o kulturze w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Studia Podyplomowe Wiedza o kulturze podnoszą  i aktualizują kwalifikacje słuchaczy, którzy pracują lub zamierzają podjąć pracę w urzędach, instytucjach i placówkach kultury. Studia w wymiarze ok. 270  godzin i 90 godz. praktyk spełniają w wymogi  zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Kto może się zapisać?

Adresowane są do nauczycieli którzy ukończyli studia  wyższe licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, posiadających przygotowanie pedagogiczne [uprawnienia pedagogiczne] w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 01.08.2017 r. lub kwalifikacje nauczycielskie w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r.

Ze względu na to, iż  program tych Studiów obejmuje zagadnienia dotyczące kultury rozpatrywanej zarówno  w kategoriach uniwersalnych, jak i narodowych [wybrane zagadnienia z dziejów sztuk plastycznych, historii teatru, filmu, muzyki], mogą one doskonalić  kwalifikacje nauczycieli języka polskiego, historii, muzyki, plastyki.

 

W jakim trybie odbywają się studia ?

Zajęcia odbywają się w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu. W okresie pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w systemie mieszanym (online i tradycyjnie).

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.

 

Jaki jest koszt studiów?

Możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej

I semestr - 1500 zł

II semestr - 1500 zł

III semestr - 1600 zł

 

kontakt: podyplomowe@ateneum.edu.pl lub 58-722-08-55 lub 784 374 410

erekrutacja button veery small77

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 6, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
6. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

Teoria kultury

Kultura polska a kultura europejska

Kultura regionalna

Kultura współczesnej młodzieży

Wiedza o teatrze

Wiedza o filmie

Wiedza o muzyce

Wiedza o sztukach plastycznych

Drama

Edukacja czytelnicza

Technologie informacyjne w edukacji kulturalnej

Dykcja i emisja głosu

Wprowadzenie do dydaktyki szczegółowej

Metodyka zajęć  Wiedza o kulturze

Seminarium dyplomowe

Praktyka pedagogiczna

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu wiedza o kulturze [przedmioty, ścieżki edukacyjne]  w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu: komunikacyjnych aspektów poznania i uczestnictwa w kulturze, współczesnych kierunków w humanistyce, przemian kultury symbolicznej, dialogu międzykulturowego, wykorzystania mediów w edukacji oraz przygotowania do racjonalnego korzystania przez dzieci i młodzież z współczesnych mediów elektronicznych.

 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.