POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Terapia Pedagogiczna (pedagogika korekcyjna) z socjoterapią

Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

 

erekrutacja button veery small67

Studia mają charakter kwalifikacyjny i trwają 3 semestry.

 

Kto może się zapisać?

Kierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie chcących zdobyć kwalifikacje do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. do nauczycieli, pedagogów szkolnych, logopedów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek oświatowych).

 

Cel studiów?

Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualnej i grupowej terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego w oparciu o zasady pracy socjoterapeutycznej.

 

Jakie uprawnienia i kwalifikacje nadają studia podyplomowe Terapia Pedagogiczna z socjoterapią?

Plan studiów przewiduje 450 godzin zajęć dydaktycznych i 180 godzin praktyk.

Studia prowadzone są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik nr 3.

Zadaniem tych studiów jest przygotowanie do zawodu nauczyciela terapeuty pedagogicznego zgodne z rozumieniem Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 roku w sprawie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, §22, a także zapewnienie kwalifikacji specjalisty terapii pedagogicznej przewidziane w Rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Kwalifikacje te uprawniają do pracy w:

- przedszkolach i szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Ukończenie Studiów uprawnia absolwenta do podjęcia samodzielnej pracy w zakresie terapii pedagogicznej. Program studiów zapewnia bowiem zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu diagnozy psychopedagogicznej, rozpoznawania przyczyn i symptomów zaburzeń rozwojowych, projektowania indywidualnych i grupowych programów terapeutycznych z elementami socjoterapii, metod wspierania rozwoju psychospołecznego dziecka oraz budowania nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela terapeuty.

 

W jakim trybie odbywają się studia?

Zajęcia odbywają się w Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu.

Praktyki słuchacz organizuje we własnym zakresie. W przypadku trudności, Uczelnia pomaga w znalezieniu miejsca odbycia praktyki.

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.

 

Jaki jest koszt studiów?

Możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej

I semestr - 2300 zł (lub 5 rat po 470 zł)

II semestr - 2300 zł (lub 5 rat po 470 zł)

III semestr - 2400 zł (lub 5 rat po 490 zł)

 

kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl tel: 784 374 410 

erekrutacja button veery small68

 

Opiekun studiów

mgr Lucyna Maculewicz

P1160036

 

 

 

Podstawy psychologii rozwojowej i wychowawczej

Elementy neuropsychologii

Podstawy pedagogiki specjalnej

Diagnoza psychopedagogiczna

Diagnoza funkcjonalna dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niedostosowaniem społecznym

Metodyka pracy z grupą

Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy

Metodyka zajęć terapeutycznych dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania

Metodyka zajęć socjoterapeutycznych

Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Metodyka zajęć terapeutycznych dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki

Umiejętności wychowawcze terapeuty

Projektowanie procesu terapeutycznego

Praca z rodziną dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w szkole i przedszkolu

Wspomagające metody pracy terapeutycznej (pedagogika zabawy, arteterapia, bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne)

Seminarium

Praktyka terapeutyczna

 

 

Absolwent Studiów Podyplomowych Terapia Pedagogiczna z socjoterapią posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego oraz  wiedzę z zakresu socjoterapii.

Absolwent zdobywa kwalifikacje specjalisty terapii pedagogicznej przewidziane w Rozporządzeniu MEN z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Kwalifikacje te uprawniają do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w oparciu o wiedzę i umiejętności z zakresu socjoterapii w:

  • przedszkolach i szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, emocjonalno-społecznymi   lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,   
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, emocjonalno-społecznymi   lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,   

Ukończenie Studiów uprawnia absolwenta do podjęcia samodzielnej pracy w zakresie terapii pedagogicznej oraz prowadzenia grupowych zajęć terapeutycznych z elementami socjoterapii.

Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.