POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Socjoterapia

Studia mają charakter kwalifikacyjny i kierowane są do osób posiadających  przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 1 sierpnia 2017r.  lub kwalifikacje nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r chcących zdobyć  wiedzę i umiejętności z zakresu socjoterapii umożliwiające prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w szkołach i placówkach  wychowawczych oraz udzielanie pomocy  dzieciom i młodzieży z rodzin podwyższonego ryzyka, przebywających w różnych placówkach oświatowych.

 

Oferta skierowana jest  do:

nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, kuratorów zawodowych i społecznych, pracowników świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych oraz  do osób chcących podjąć pracę w takich świetlicach.

Studia trwają dwa semestry, są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.,  MODUŁ 5.

Zajęcia w wymiarze ok. 240  godzin odbywają się w  Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku, w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu.

Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę  w wymiarze 120 godzin w czasie trwania studiów. Praktykę Słuchacz organizuje we własnym zakresie. W przypadku trudności, Uczelnia  pomaga w znalezieniu miejsca odbycia praktyki.

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.

Koszt studiów- 1300 zł za semestr (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV - Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

 

Wykaz wybranych przedmiotów

 

- Koncepcje psychologiczne

- Podstawy psychologii klinicznej

- Podstawy psychiatrii

- Psychoterapia

- Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej

- Pedagogika rodziny

- Podstawy prawne resocjalizacji i socjoterapii

- diagnoza pedagogiczna

 - Trening interpersonalny

- Techniki relaksacyjne

- Warsztaty socjoterapeutyczne

- Metodyka zajęć socjoterapeutycznych

- Metodyka pomocy indywidualnej i pracy z grupą

- Seminarium dyplomowe.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podejmowanie interakcji społecznych, budowanie więzi interpersonalnych oraz oraz rozpoznawanie problemów dzieci i młodzieży.

Posiada kwalifikacje do:

- prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w przedszkolach, w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych,  w placówkach oświatowo- wychowawczych,

- pracy w świetlicach socjoterapeutycznych i w świetlicach środowiskowych w domach dziecka

- pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w zakresie prowadzenia zajęć  socjoterapeutycznych.

Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi  [Karta Nauczyciela, art. 70a, Rozporządzenie MENiS  z 29 marca 2002 r.], Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania  z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.