POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Skandynawistyka

erekrutacja button veery small63

 

Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

 

Czas trwania studiów: dwa semestry. Studia mają charakter dokształcający.

 

Cel studiów?

Celem studiów jest wyposażenie absolwentów  w wiedzę z zakresu kultury i cywilizacji krajów skandynawskich, a także w umiejętność komunikowania się w środowisku zawodowym w języku szwedzkim lub norweskim.

 

Kto może się zapisać?

Adresatami studiów  są absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, I i II stopnia, którzy chcą poszerzyć lub zdobyć wiedzę o krajach skandynawskich umożliwiającą im zdobycie pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach obszaru krajów skandynawskich.

Studia nie wymagają znajomości języka szwedzkiego i norweskiego, nauczanie odbywa się od podstaw.

 

W jakim trybie odbywają się studia?

Zajęcia odbywają się w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu. W okresie pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w systemie mieszanym (online i tradycyjnie).

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.

 

Jaki jest koszt studiów?

Możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej

I semestr - 2000 zł

II semestr - 2100 zł

 

kontakt: podyplomowe@ateneum.edu.pl lub 58-722-08-55 lub 784 374 410

erekrutacja button veery small64

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 6, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
6. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

Moduły zajęć studiów podyplomowych obejmują następujące zagadnienia:

 • Nauka języka szwedzkiego / norweskiego od podstaw (120h)
 • Prezentacje i korespondencja biznesowa w języku szwedzkim / norweskim
 • Współczesne społeczeństwo Skandynawii
 •  Różnice kulturowe w biznesie  
 • Kultura i cywilizacja krajów skandynawskich
 • Historia Skandynawii
 • Media w krajach skandynawskich
 • Wybrane zagadnienia ekonomiczne krajów skandynawskich
 1. Przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z obszarem krajów skandynawskich.
 2. Nauka dwóch języków obcych (wybranego języka skandynawskiego: szwedzkiego lub norweskiego)
 3. Nowoczesna forma zajęć multimedialnych: ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty metodą „case-study”
 4. Zdobycie szerokiej wiedzy na temat krajów skandynawskich niezbędnej do funkcjonowania w środowisku zawodowym firm i instytucji skandynawskich
 5. Efektywna komunikacja w biznesie skandynawskim
 6. Zdobycie wiedzy o współczesnym społeczeństwie norweskim/szwedzkim oraz mediach skandynawskich
 7. Podstawowa wiedza z zakresu polsko-szwedzkiej i polsko-norweskiej współpracy gospodarczej
 8. Wiedza o codziennym życiu Norwegów i Szwedów
 9. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych dydaktyków oraz praktyków ze świata biznesu i mediów skandynawskich
 10. Możliwość kontynuacji nauki języka obcego na kursie językowym lub na filologii szwedzkiej

Absolwent studiów uzyskuje:

- wiedzę o kulturze, historii i cywilizacji krajów skandynawskich

- umiejętność komunikacji w języku szwedzkim lub norweskim w środowisku zawodowym i w sytuacjach codziennych;

- umiejętność przygotowania podstawowej dokumentacji i korespondencji w języku szwedzkim / norweskim przydatnej w środowisku biznesowym

- umiejętność komunikacji interpersonalnej w środowisku biznesowym Skandynawii

 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.