POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

PANbig

Przyrodnicze aspekty zmiany klimatu z językiem angielskim

erekrutacja button veery small35

 

Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

 

 

Przyrodnicze aspekty zmiany klimatu - studia podyplomowe poszerzające wiedzę merytoryczną i językową w zakresie dyscyplin przyrodniczych 

 

Globalne ocieplenie to temat, który wywołuje wiele emocji i jest zarzewiem wielu dyskusji, chociaż z naukowego punktu widzenia, wiemy, że ocieplenie systemu klimatycznego jest bezdyskusyjne a jego związek z działalnością człowieka, to fakt naukowo potwierdzony.

Postępujące ocieplenie klimatu Ziemi, które nieuchronnie prowadzi do zmian w ekosystemach naszej planety, postawi przed nami wyzwania na nieznaną dotąd skalę. Jest już oczywiste, że wzrost średniej temperatury wpływa na światową gospodarkę i rolnictwo. Pewnych procesów nie możemy zatrzymać, ale możemy próbować je spowolnić.

Najważniejszym zadaniem dla naszego pokolenia, w kontekście zmiany klimatu, jest zaakceptowanie faktu, że zmiany postępują i w możliwy sposób im przeciwdziałać i je spowalniać. Dlatego potrzebujemy świadomego społeczeństwa, które będzie podejmować wyważone decyzje na poziomie swoich aktywności dnia codziennego oraz na poziomie wyborów dotyczących przyszłości swojej społeczności lokalnej, a w efekcie skumulowanych pozytywnych decyzji lokalnych, mieć świadomy wpływ na przyszłość naszej planety. 

Cel studiów

Kierując się filozofią Zrównoważonych Celów Rozwoju proponujemy unikatowy kurs dotyczący wiedzy o zmianie klimatu, który w swoim holistycznym podejściu do problematyki, uwzględnia nie tylko przekaz wiedzy merytorycznej, dotyczącej środowiskowych źródeł oraz skutków zmiany klimatu, ale także kładzie nacisk na naukę nowoczesnych metod edukacyjnych, które są niezbędne do prawidłowego i efektywnego przekazywania wiedzy, tak aby odbiorca w pełni zrozumiał istotę problemu i stał się świadomym obywatelem, gotowym do podejmowania przemyślanych decyzji.  

Uczestnicy kursu będą mogli zapoznać się z problemami związanymi z oceanami w kontekście zmiany klimatu, z nowoczesnymi metodami badania tych zjawisk oraz z propozycjami, jak sami, możemy modyfikować zachowania, tak, aby pomniejszyć tempo zmiany klimatu. Uczestnicy będą mogli prześledzić, jak zmiany zachodzące w oceanach wpływają na zmiany w ekosystemie Bałtyku. Jaki wpływ te zmiany będą miały na faunę i florę Bałtyku, i co oznaczają dla ludzi? 

Komponent językowy studiów dodatkowo pozwoli uczestnikom zapoznać się i przećwiczyć różne instrumenty językowe pozwalające dalej samodzielnie zgłębiać wiedzę oraz uzyskiwać bieżące informacje klimatyczne oraz swobodnie tę wiedzę przekazywać innym w języku angielskim. Język angielski prowadzony będzie modułowo, z podziałem na różne zakresy tematyczne w dziedzinie zmiany klimatu. Język angielski ćwiczony będzie na zajęciach oraz poza z zastosowaniem różnorakich form elektronicznych oraz e-learningowych.

 

Czas trwania studiów: 2 semestry

Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

I semestr - 1800 zł

II semestr - 1900 zł

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 6, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
6. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

Jak rozmawiać o zmianie klimatu? 

Wykład

1. Metoda naukowa. Elementy krytycznego myślenia.

2. Stawianie i weryfikacja hipotez badawczych. 

3. Historia badań klimatycznych.

4. System ocean-atmosfera I.

5. System ocean-atmosfera II.

6. Rola oceanów w kształtowaniu klimatu.

7. Podstawowe czynniki wpływające na kształtowanie klimatu.

8. Efekt cieplarniany.

9. Sprzężenia w systemie klimatycznym Ziemi.

10. Kontrowersje dotyczące zmiany klimatu, jak o nich rozmawiać?

Warsztaty

1. Metoda naukowa.

2. Podstawowe czynniki wpływające na klimat.

3. Nowoczesne metody korzystania z Internetu w kontekście zmiany klimatu. 

 

Środowiskowe aspekty zmiany klimatu. 

Wykład

1. Zrównoważone Cele Rozwoju.

2. Systemy waloryzacji środowiska. 

3. Oceny oddziaływania na środowisko.

4. Socjologia i ekonomia w badaniach środowiska.

5. Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. 

6. Naturalne i antropogeniczne zanieczyszczenia atmosfery, a środowisko morskie.

7. Wybór metod badawczych do inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej. Interpretacja dostępnych wyników badań i danych literaturowych. 

8. Opis przewidywanych zmian w środowisku naturalnym obszaru Zatoki Gdańskiej, związanym ze zmianą klimatu. Wpływ na społeczeństwo. 

9. Waloryzacja przyrodnicza wybranego obszaru morskiego (studium przypadku).

Warsztaty

1. World cafe ( https://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/world-cafe/) dotycząca Zrównoważonych Celów Rozwoju oraz problemów zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

2. World cafe dotycząca przewidywanych zmian w środowisku naturalnym obszaru Zatoki Gdańskiej, związanym ze zmianą klimatu. Wpływ na społeczeństwo. 

 

Program modułu anglojęzycznego - ogólne zagadnienia leksykalne 

1. Różnorodność biologiczna i podstawowe procesy biologiczne.

2. Metodyka badań biologicznych.

3. Związki chemiczne budujące żywe organizmy.

4. Fotosynteza i oddychanie tlenowe, fermentacja alkoholowa i mlekowa.

5. Organizmy samożywne i cudzożywne.

6. Komórka.

7. Systematyka i klasyfikacja organizmów.

8. Ekologia i ekosystem.

9. Budowa i funkcjonowanie organizmu roślinnego.

10. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka.

11. Stan zdrowia i choroby.

12. Genetyka.

13. Ewolucja życia.

14. Globalne i lokalne problemy środowiska. 

 

 

Nasz zespół to unikatowa mieszanka badaczy środowiska naturalnego z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk oraz doświadczonych pedagogów i edukatorów z Szkoły Wyższej ATENEUM i osób pracujących w edukacji nieformalnej od wielu już lat. Nasze zajęcia będą prowadzone w salach dydaktycznych i w ramach warsztatów edukacyjnych i polowych w Instytucie Oceanologii. Słuchacze będą mogli uczestniczyć w tzw. World Cafe, nowoczesnej metodzie dyskusji o problemach społecznych i środowiskowych, w warsztatach polowych, np. na plaży, czy w ramach badań laboratoryjnych w Instytucie Oceanologii. 

Proponujemy, aby większość zajęć w drugim semestrze odbywało się w formie projektowej, a egzamin końcowy był w formie obrony założeń i wyników zrealizowanych przez słuchaczy projektów. 

Opiekunowie studiów

Dr Katarzyna Kukowicz-Żarska

KKZ

Katarzyna Kukowicz-Żarska jest doktorem nauk humanistycznych, językoznawcą, germanistą, rusycystą, absolwentką lingwistyki stosowanej. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku, gdzie pełni funkcję dziekana Wydziału Neofilologicznego.

Jako pracownik naukowo-dydaktyczny rodzimych uczelni dr Kukowicz-Żarska była kierownikiem projektów i zdobywczynią grantów naukowych, a jako praktyk z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języka niemieckiego prowadziła liczne szkolenia unijne i kursy kompetencyjne. Prowadząc działalność popularyzatorską i edukacyjną prowadziła szereg wykładów otwartych, warsztatów i prelekcji dla słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, młodzieży licealnej oraz studentów z zakresu wiedzy o języku, komunikacji interpersonalnej, manipulacji słowem czy językowych środków wartościowania. W ramach swej aktywności zawodowej Katarzyna Kukowicz-Żarska była także stypendystką Robert Bosch Stiftung i Bundeszentale für politische Bildung, gdzie podczas swojego pobytu stypendialnego w Niemczech zaangażowana była w liczne interdyscyplinarne projekty edukacyjne, naukowe i popularyzujące wiedzę. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół: komunikacji międzyludzkiej, komunikacji interkulturowej, aksjologii, lingwistyki tekstu, pragmalingwistyki, psycholingwistyki, języka sportu i mediów i łączą się z praktycznym przekazywaniem wiedzy.

 

Dr hab. Tymon Zieliński prof. IO PAN

DSC3349 2

Tymon Zieliński jest liderem zespołu Badania i edukacji w zakresie klimatu i oceanów w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) w Sopocie, gdzie zajmuje stanowisko profesora. Profesor Zieliński jest aktywnym badaczem, współautorem ponad 90 recenzowanych artykułów naukowych oraz blisko 200 wystąpień konferencyjnych.

Tymon Zieliński bierze udział w wielu projektach badawczych i edukacyjnych, z zakresu badania procesów zachodzących w systemie ocean-atmosfera i dotyczących zmiany klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zrównoważonego rozwoju. Organizuje liczne spotkania badawcze, warsztaty i konferencje. Tymon Zieliński, od początku swojej kariery zawodowej jest zaangażowany w działania edukacyjne, zarówno w nauczaniu formalnym, jak i poza formalnym. Organizuje i/lub wykłada podczas wielu wydarzeń naukowych oraz edukacyjnych, takich jak konferencje naukowe, targi nauki, warsztaty dla młodzieży, wystawy dla społeczeństwa, itp. W Instytucie Oceanologii, profesor Zieliński jest kierownikiem Studium Doktoranckiego oraz koordynatorem Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.

Prowadzący zajęcia

Prof. dr hab. Jacek Piskozub

Prof dr hab. Jacek Piskozub zajmuje się procesami radiacyjnymi w morzu i atmosferze, oraz wzajemnym oddziaływaniem obu tych ośrodków w różnych skalach, od lokalnej do klimatycznej. W szczególności koncentruje się w ostatnich latach na strumienianach gazów istotnych dla klimatu przez powierzchnię morza, oraz procesach wiążących cyrkulacje oceaniczną z pogodą i klimatem kuli ziemskiej.

Tematem wykładów będzie związek oceanu z klimatem naszej planety oraz jego rola w zmianie klimatu spowodowanej czynnikami antropogenicznymi. Wprowadzone będą najważniejsze pojęcia związane z tymi procesami, wyjaśniona naturalna i antropogeniczna zmienność o różnej skali czasu. Przedstawiony tez będzie proces poznawania tych procesów przez współczesną naukę o Ziemi.

Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski zajmuje się ekologią morza, różnorodnością biologiczną fauny morskiej i związkami zmiany klimatu z funkcjonowaniem ekosystemów. Tematyka ta wiąże się z relacjami człowiek-środowisko i ochrona przyrody morskiej.

W czasie wykładów zostanie przedstawiony obecny stan środowiska Bałtyku, oraz opisane sposoby oceny zdrowia morza i różne systemy waloryzacji Przyrody.

Dr Tomasz Kijewski

Dr Tomasz Kijewski jest biologiem i zajmuje się genetyką fauny morskiej w kontekście zmian bioróżnorodności wobec działań człowieka. Jest specjalistą od biologii ryb, blogerem i edukatorem.

Dr hab. Ksenia Pazdro prof. IO PAN

Dr hab. Ksenia Pazdro z wykształcenia jest oceanografem, zajmuje się chemią morza, w szczególności badaniem obiegu zanieczyszczeń w ekosystemach morskich i skutkami obecności związków szkodliwych dla funkcjonowania tych ekosystemów.

W ramach wykładu omówione zostaną rodzaje i źródła zanieczyszczenia środowiska morskiego związkami pochodzenia antropogenicznego, uwarunkowania i poziomy zanieczyszczenia wody i dna morskiego na przykładzie wybranych akwenów. Omówione zostaną również skutki zanieczyszczenia ekosystemów morskich dla żyjących tam organizmów oraz wpływ zmian klimatu na obieg zanieczyszczeń w środowisku przyrodniczym.

Dr Paulina Pakszys

Dr Paulina Pakszys zajmuje się własnościami aerozoli w Arktyce Europejskiej ze szczególnym naciskiem na ich rolę w systemie ocean-atmosfera, jak i kształtowaniu oraz modyfikacji procesów klimatycznych czy wpływie zmian klimatycznych na środowisko naturalne. Aktywnie uczestniczy w działaniach edukacyjnych, które upowszechniają wiedzę o zmianach klimatycznych w szczególności związanych z oceanem i atmosferą.

Mgr Izabela Kotyńska-Zielińska

Mgr Izabela Kotyńska-Zielińska jest z wykształcenia politolożką i pedagożką, od kilku lat prowadzi różne projekty edukacyjne dotyczące środowiska morskiego. Mgr Kotyńska-Zielińska jest prekursorką promujących ideę metody World Cafe w Polsce w edukacji młodzieży szkolnej, w odniesieniu do tematyki morskiej i zmian klimatu.

Mgr Arkadiusz Janczyło

Posiada szerokie doświadczenie zawodowe jako nauczyciel (przygotowanie do egzaminów First, Advanced, Proficiency, TOLES, IELTS, kursy ogólne, akademickie i specjalistyczne: prawnicze, medyczne, biznesowe).Również tłumacz pisemny i ustny(teksty ogólne, prawne, medyczne, biznesowe, edukacyjne i pedagogiczne, szpitale, przychodnie, policja, sądy, banki, szkoły). W obu ścieżkach kariery z bogatym doświadczeniem w Polsce i Wielkiej Brytanii. W pracy dydaktycznej opiera się w ogromnej mierze na materiałach autentycznych, np. artykułach z gazet i czasopism, materiałów audio i video oraz wszystkim, co ma znamiona języka żywego i praktycznego. Lubi rzucać wyzwania uczącym się oraz uporczywie zachęcać ich do ciągłego poszerzania swoich horyzontów językowych jak i intelektualnych. Kiedy nie prowadzi i nie przygotowuje się do zajęć sam z pasją słucha, czyta i ogląda w oraz o języku angielskim chłonąc z pasją wszystko, co ciekawe w tym języku. Ponadto sam podnosi swoje umiejętności językowe ucząc się języka francuskiego. Aktualnie kształci przyszłych tłumaczy i nauczycieli języka angielskiego na studiach licencjackich i magisterskich.Ponadto wieloletni dyrektor ds. nauczania w letniej szkole języka angielskiego w Oksfordzie.Doświadczony egzaminator ustny First oraz Advanced przy British Council w Gdańsku.Trener nauczycieli języka angielskiego.
Wykształcenie:
MA Translation and Interpreting Studies – Uniwersytet w Manczesterze
mgr edukacji (nauczanie języka angielskiego) – Uniwersytet Łódzki
Licencjat w nauczaniu języka angielskiego – Uniwersytet Gdański

Bardzo istotnym elementem kursu będzie nauka umiejętności dyskusji nt. zmiany klimatu oraz jak przekazywać swoją wiedzę w procesie edukacji. Będziemy uczyli zasad krytycznego myślenia, w kontekście klimatycznym, umiejętności potrzebnej każdemu obywatelowi, w szczególności rodzicom i opiekunom, nauczycielom i edukatorom, a także urzędnikom podejmującym istotne decyzje środowiskowe, urbanistyczne, etc. Pokażemy jakie zagrożenia czekają nasz region, jak zmienia się Bałtyk. Wiedza nabyta na naszych zajęciach pozwoli na lepsze zrozumienie zjawisk globalnych oraz zmieniającej się sytuacji naszego regionu.