POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

 

 

 

Nauczanie plastyki i techniki - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

 

erekrutacja button veery small41

Czas trwania studiów: 3 semestry. Studia mają charakter kwalifikacyjny.

 

Cel studiów?

Studia są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zał. 1. Przygotowują do nauczania plastyki i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Obejmują 180 godz. praktyki pedagogicznej.

 

W jakim trybie odbywają się studia? 

Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku. Prowadzą je nauczyciele akademiccy Ateneum, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Sztuk Pięknych, doświadczeni  wybitni praktycy.

 

Kto może się zapisać? 

Studia Podyplomowe Nauczanie plastyki i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu przeznaczone są dla nauczycieli mających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie.

 

Jaki jest koszt studiów?

Możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej

I semestr - 1500 zł

II semestr - 1500 zł

III semestr - 1600 zł

 

kontakt: podyplomowe@ateneum.edu.pl lub 58-722-08-55 lub 784 374 410 

erekrutacja button veery small42


WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 6, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
6. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 

1.Psychologia osiągnięć

2.Podstawy wiedzy z historii sztuki, architektury, i designu

3.Historia sztuki współczesnej z elementami  filozofii /obszary i problemy sztuki, techniki i designu/

4.Podstawy rysunku i malarstwa

5.Podstawy rzeźby

6.Kompozycja

7.Podstawy projektowania graficznego

8.Podstawy projektowania architektonicznego

9.Konstrukcja i przestrzeń /podstawy wzornictwa przemysłowego, wystawiennictwa i maszyn/

10.Podstawy elektroniki, elektrotechniki, oświetlenia i budowy maszyn

11.Rysunek techniczny

12.Projekt i dokumentacja techniczna

13.Ergonomia , bezpieczeństwo i higiena pracy

14.Kino, teatr, wydarzenia kulturalne, reklama, analiza i krytyka dzieł sztuki /zajęcia w terenie/

15.Techniki sztuki poznawane od strony warsztatowej /zajęcia warsztatowe/

16.Technologie informacyjne i multimedia

17.Zajęcia z plastyki i techniki dla dzieci i młodzieży –aspekt terapeutyczny

18.Rozwój dzieci i młodzieży przez sztukę /przygotowywanie zadań, planowanie, ocena prac/

19. Metodyka plastyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

20. Metodyka zajęć technicznych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

21.Praca z uczniem zdolnym

22.Seminarium dyplomowe

22.Praktyka pedagogiczna

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).

Studia wyposażają absolwenta w niezbędną, szczegółową wiedzę i umiejętności merytoryczne, oraz metodyczne potrzebne do realizowania programu szkolnego przedmiotów plastyka i technika w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Absolwent studiów podyplomowych posiada szczegółową wiedzę w zakresie plastyki i techniki. Zna metodyczną stronę prowadzenia lekcji w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Potrafi łączyć sztuki plastyczne z innymi formami sztuki.  Potrafi stosować nowoczesne metody nauczania plastyki i techniki, wyzwalające u uczniów ekspresję twórczą. Orientuje się w nowościach z zakresu technologii informatycznej i multimedialnej. Całość podpiera wiedzą z psychologii sztuk plastycznych.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.