POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu

erekrutacja button veery small35

 

Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do autorskiego wdrażania i twórczej pracy zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori w przedszkolach montessoriańskich, a także do stosowania elementów metody Montessori w placówkach tradycyjnych oraz innych placówkach alternatywnych. Oferta kierowana jest również do osób pragnących zastosować inspiracje i rozwiązania montessoriańskie w innych otoczeniach, np. w domach, w szkołach językowych pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym, w świetlicach i in.

Adresatami tych studiów są osoby posiadające kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolu w rozumieniu Rozporządzenia MNiSW z 27.07.2020 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela lub Rozporządzenia MEN z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Studia trwają 2 semestry. Zajęcia w wymiarze ok. 270 godzin odbywają się w Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku, w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu.

Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę w wymiarze 90 godzin w czasie trwania studiów. Praktykę Słuchacz organizuje we własnym zakresie. W przypadku trudności Uczelnia  pomaga w znalezieniu miejsca odbycia praktyki.

 

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.

 

Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej):

I semestr - 2000 zł

II semestr - 2100 zł

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 6, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
6. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 

 • Filozofia pedagogiki Montessori
 • Edukacyjny materiał rozwojowy w przedszkolu
 • Obserwacja jako metoda pracy z dzieckiem i droga do samorozwoju nauczyciela
 • Psychologiczne podstawy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
 • Budowanie relacji i komunikacja
 • Praca z rodzicami
 • Przygotowanie otoczenia Montessori dla dziecka
 • Diagnozowanie, monitorowanie i ocena rozwoju dziecka
 • Pedagogika Montessori a inne alternatywy
 • Montessori w placówkach tradycyjnych i innych otoczeniach niemontessoriańskich
 • Edukacja montessoriańska na łonie natury
 • Metodyka zajęć w systemie Marii Montessori

Autorem programu studiów, ich opiekunem merytorycznym i liderem jest dr Jarosław Jendza - pracownik naukowo - dydaktyczny Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Ekspert w zakresie pedagogiki Marii Montessori oraz alternatyw i innowacji we wczesnej edukacji. Pedagog wczesnej edukacji i nauczania języka angielskiego, posiada doświadczenie w zarządzaniu placówkami alternatywnymi, jest certyfikowanym tutorem oraz autorem licznych publikacji naukowych dotyczących pedagogiki Marii Montessori.

Aktywny członek stowarzyszeń skupiających środowiska montessoriańskie na poziomie europejskim i światowym: Montessori Europe oraz Association Montessori Internationale. Wybrany do ośmioosobowego zarządu  stowarzyszenia Montessori Europe zrzeszających członków z ponad 40 krajów świata na różne sposoby związanych z pedagogią  Marii Montessori. Trzeci Polak (po dr Małgorzacie Mikszy oraz dr hab. Beacie Bednarczuk), który znalazł się w wąskim gronie osób inicjujących działania o zasięgu globalnym zorientowane na popularyzację podejścia Montessori, odziaływanie na decyzje polityczne dot. edukacji europejskiej,  a także wspierające i realizujące międzynarodowe badania pedagogiczne.

Współtwórca europejskiej grupy badawczej MERGe zajmującej się pedagogiką Montessori, członek rady redakcyjnej czasopisma Journal of Montessori Research and Education (University of Stockholm, Szwecja), a także współautor dwóch programów kształcenia przeznaczonych dla placówek montessoriańskich. Doradca i szkoleniowiec rad pedagogicznych promujący ścisłą współpracę pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami.

Dr Jarosław Jendza opracowując program studiów podjął współpracę z najwybitniejszymi w regionie praktykami, którzy stosują metodę Montessori w codziennej pracy od wielu lat i będą odpowiedzialni za praktyczną część związaną z edukacyjnym materiałem rozwojowym. Jedną z tych osób jest

mgr Anna Karsznia-Ciżmowska, akredytowany nauczyciel Montessori, posiadający nie tylko wieloletnie doświadczenie (12 lat pracy w placówkach tego typu), ale także liczne licencje i certyfikaty, w tym np. dyplom North American Montessori Teachers Association.

Absolwent studiów posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie prowadzenia grupy przedszkolnej zgodnie z pedagogiką Montessori lub z wykorzystaniem jej elementów, w tym:

• posiada zrównoważone teoretyczne i praktyczne podstawy pedagogiki Montessori

• posiada rozbudowaną bazę wiedzy na temat rozwoju dzieciństwa w ramach filozofii Montessori oraz aktualnej wiedzy psychopedagogicznej

• dzięki podstawom praktyczno-teoretycznym potrafi poddać krytycznej analizie swoją praktykę

• tworzy indywidualne ścieżki uczenia się zgodnie z potrzebami swoich wychowanków

• jest wyposażony w umiejętności do budowania właściwych relacji pomiędzy przedszkolem a rodzicami

• posiada dostęp i zakres zasobów w celu dalszego rozwoju zawodowego i poprawy środowiska Montessori.

Absolwent Studiów Podyplomowych Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu jest pod względem teoretycznym i praktycznym przygotowany do pracy w przedszkolach stosujących system pedagogiczny Marii Montessori lub pragnących go wprowadzać. Absolwent posiada także wiedzę praktyczną i teoretyczną umożliwiającą wprowadzania innowacji metodycznych i organizacyjnych zgodnych z ideą Marii Montessori w placówkach przedszkolnych innego typu - także konwencjonalnych oraz innych placówkach oświatowo - wychowawczych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym w tym np. w szkołach językowych, klubach malucha itp.  

 

Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

 

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi  [Karta Nauczyciela, art. 70a, Rozporządzenie MENiS  z 29 marca 2002 r.], Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania  z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.