POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Pedagogika specjalna - edukacja włączająca

Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

 

erekrutacja button veery small53

Studia mają charakter kwalifikacyjny, trwają trzy semestry.

 

Kto może się zapisać?

Kierowane są do osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie lub przygotowanie pedagogiczne bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Spełniają wymogi stawiane studiom podyplomowym w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 20 lipca 2018 r.

 

Jakie uprawnienia i kwalifikacje nadają studia podyplomowe Pedagogika specjalna - edukacja włączająca

Studia prowadzone są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik nr 3.

Plan studiów przewiduje 450 godzin zajęć dydaktycznych i 180 godzin praktyk.

Studia przygotowują do pracy jako pedagog specjalny w zakresie określonym w Rozporządzeniu MEN z dnia 24 lipca 2015 r., w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, § 7.

 

W jakim trybie odbywają się studia?

Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele, w ATENEUM-Szkole Wyższej w Gdańsku. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz doświadczeni praktycy.

 

Cel studiów?

Celem Studiów Podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze pedagoga specjalnego w takich placówkach jak:

• przedszkola ogólnodostępne
• przedszkola ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi,
• przedszkola integracyjne,
• szkoły ogólnodostępne [wszystkie etapy kształcenia]
• szkoły ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi,
• szkoły integracyjne.

 

Jaki jest koszt studiów?

Możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej

I semestr - 1700 zł

II semestr - 1700 zł

III semestr - 1800 zł

 

kontakt: podyplomowe@ateneum.edu.pl lub 58-722-08-55 lub 784 374 410 

erekrutacja button veery small54

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI

1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 6, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
6. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

 

Wykaz przedmiotów:

 • - Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej
 • - Podstawy pedagogiki specjalnej
 • - Podstawy resocjalizacji
 • - Podstawy pedagogiki leczniczej
 • - Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym
 • - Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
 • - Praca z uczniem z niepełnosprawnością słuchową
 • - Praca z uczniem z niepełnosprawnością wzrokową
 • - Praca z uczniem z dysfunkcją ruchu
 • - Praca z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem
 • - Praca z uczniem ze spektrum autyzmu
 • - Praca z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną
 • - Diagnoza funkcjonalna i projektowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • - Dydaktyka specjalna
 • - Praca z rodziną ucznia z niepełnosprawnością
 • - Seminarium dyplomowe
 • - Praktyka

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Absolwent Studiów Podyplomowych Pedagogika Specjalna - edukacja włączająca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2019 r., zał. 2, może pracować w przedszkolach i w szkołach ogólnodostępnych, w placówkach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i placówkach integracyjnych.

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej wyposażają absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na:

 • dokonywanie diagnozy funkcjonalnej ucznia z niepełnosprawnością
 • dokonywanie wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania ucznia mającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • rozpoznawanie i identyfikowanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczni,
 • projektowanie pracy edukacyjno - rewalidacyjnej , ze szczególnym uwzględnieniem konstruowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych i dokonywania ich ewaluacji
 • prowadzenie zajęć edukacyjno-rewalidacyjnych  z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • dokonywanie wyboru procedury osiągania celów edukacyjno-rewalidacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem  doboru metod terapeutycznych dostosowanych do specyfiki niepełnosprawności ucznia lub zaburzenia rozwojowego,
 • pracę z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z zastosowaniem metod, technik środków oraz form dostosowanych do możliwości i potrzeb uczniów
 •  prowadzenie pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym
 • udzielanie pomocy nauczycielom i specjalistom prowadzącym zajęcia edukacyjne  w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
 • pracę w charakterze nauczyciela wspomagającego

 

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.