POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Pedagogika specjalna - edukacja włączająca

Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

Planowane rozpoczęcie zajęć październik 2023

erekrutacja button veery small53

Studia mają charakter kwalifikacyjny, trwają trzy semestry.

 

Cel studiów:

Wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne / nauczycielskie w kwalifikacje uprawniające do pracy w charakterze pedagoga specjalnego ( nauczyciela edukacji włączającej) w takich placówkach jak: przedszkola ogólnodostępne,  przedszkola ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi, przedszkola integracyjne, szkoły ogólnodostępne [wszystkie etapy kształcenia], szkoły ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi, szkoły  integracyjne.

Zgodnie ze "Standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka" ( 1.1 pkt 1 lit. f ) osoba z kwalifikacjami w zakresie edukacji włączającej może zajmować stanowisko nauczyciela wspomagającego. Nauczyciel, który ukończy studia w takim zakresie, spełnia kryterium przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej, zgodnie z § 7 ust. 1-3 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. i może więc zajmować stanowisko nauczyciela wspomagającego.
 
W odniesieniu do kwalifikacji osób prowadzących zajęcia rewalidacyjne z uczniami, dyrektor musi ocenić czy w konkretnej placówce są to kwalifikacje wystarczające w odniesieniu do wymagań określonych w § 23 ust. 1 rozporządzenia  MEN z 1 sierpnia 2017 r. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w § 15 ust. 3 Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r., tj. osoba, która spełnia kryterium przygotowania w zakresie danej niepełnosprawności ucznia. Powierzenie prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością osobie z przygotowaniem w zakresie edukacji włączającej jest  możliwe, ale ostateczną decyzję musi podjąć dyrektor szkoły, który odpowiada za prawidłowość działania szkoły i zgodność posiadanych kwalifikacji z rodzajem powierzonych zajęć.

Studia te przygotowują również do pracy na stanowisku pedagoga specjalnego, po spełnieniu dodatkowych wymogów zgodnych z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017, poz.1578 ze zm.).

W jakim trybie odbywają się studia?

Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele, w ATENEUM-Szkole Wyższej w Gdańsku. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz doświadczeni praktycy.

 

Jaki jest koszt studiów?

Możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej

I semestr - 2300 zł (lub 5 rat po 470 zł)

II semestr - 2300 zł (lub 5 rat po 470 zł)

III semestr - 2400 zł (lub 5 rat po 490 zł)

 

kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl lub 784 374 410 

erekrutacja button veery small54

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI

1. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem.
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany z systemu e-rekrutacyjnego).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane z systemu e-rekrutacyjnego) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
5. Kopia dowodu wpłaty wpisowego i pierwszej raty za kształcenie na studiach podyplomowych.
6. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

 

Wykaz przedmiotów:

 • - Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej
 • - Podstawy pedagogiki specjalnej
 • - Podstawy resocjalizacji
 • - Podstawy pedagogiki leczniczej
 • - Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym
 • - Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
 • - Praca z uczniem z niepełnosprawnością słuchową
 • - Praca z uczniem z niepełnosprawnością wzrokową
 • - Praca z uczniem z dysfunkcją ruchu
 • - Praca z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem
 • - Praca z uczniem ze spektrum autyzmu
 • - Praca z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną
 • - Diagnoza funkcjonalna i projektowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • - Dydaktyka specjalna
 • - Praca z rodziną ucznia z niepełnosprawnością
 • - Seminarium dyplomowe
 • - Praktyka

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Absolwent Studiów Podyplomowych Pedagogika Specjalna - edukacja włączająca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2019 r., zał. 2, może pracować w przedszkolach i w szkołach ogólnodostępnych, w placówkach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i placówkach integracyjnych.

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej wyposażają absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na:

 • dokonywanie diagnozy funkcjonalnej ucznia z niepełnosprawnością
 • dokonywanie wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania ucznia mającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • rozpoznawanie i identyfikowanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczni,
 • projektowanie pracy edukacyjno - rewalidacyjnej , ze szczególnym uwzględnieniem konstruowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych i dokonywania ich ewaluacji
 • prowadzenie zajęć edukacyjno-rewalidacyjnych  z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • dokonywanie wyboru procedury osiągania celów edukacyjno-rewalidacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem  doboru metod terapeutycznych dostosowanych do specyfiki niepełnosprawności ucznia lub zaburzenia rozwojowego,
 • pracę z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z zastosowaniem metod, technik środków oraz form dostosowanych do możliwości i potrzeb uczniów
 •  prowadzenie pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym
 • udzielanie pomocy nauczycielom i specjalistom prowadzącym zajęcia edukacyjne  w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
 • pracę w charakterze nauczyciela wspomagającego

 

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.