POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Opiekun osoby starszej z modułem języka niemieckiego

erekrutacja button veery small49

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Studia trwają dwa semestry.

 

Cel studiów?

Ich celem jest przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami starszymi w kraju i za granicą . Umożliwi to wiedza, umiejętności i praktyka  dotycząca pracy z osobami starszymi oraz specjalistyczne umiejętności z zakresu języka niemieckiego. W trakcie realizacji modułu językowego [120 godzin] Słuchacz odbywa kształcenie językowe, umożliwiające mu porozumiewanie się z potencjalnymi podopiecznymi. Kształcenie językowe obejmuje także słownictwo i zagadnienia,  z zakresu opieki nad seniorami oraz elementy kulturowe, charakterystyczne dla obszarów niemieckojęzycznych. Ukończenie studiów umożliwia podjęcie pracy w charakterze opiekuna osoby starszej w kraju i za granicą. Zaletą studiów jest szczególny nacisk na rozwój kompetencji językowych i praktycznych - ostatni semestr poświęcony jest w dużym stopniu intensywnej nauce języka oraz odbywaniu praktyki zawodowej.

 

Kto może się zapisać? 

Adresowane są do absolwentów studiów wyższych licencjackich, inżynieryjnych oraz magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 roku.

 

W jakim trybie odbywają się studia? 

Zajęcia odbywają się będą co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w ATENEUM-Szkole Wyższej w Gdańsku.

Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę  w wymiarze 60 godzin w czasie trwania studiów. Praktykę Słuchacz organizuje we własnym zakresie. W przypadku trudności, Uczelnia  pomaga w znalezieniu miejsca odbycia praktyki.

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.

 

Jaki jest koszt studiów? 

Możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej

I semestr - 1900 zł

II semestr - 2000 zł

 

kontakt: podyplomowe@ateneum.edu.pl lub 58-722-08-55 lub 784 374 410 

erekrutacja button veery small50

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV - Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

 

Wykaz wybranych przedmiotów

Podstawy patopsychogerentologii i geriatrii

Zagadnienia z psychologii społecznej i gerontologii

Podstawy pedagogiki opiekuńczej

Podstawy  geragogiki

Opieka senioralna w Polsce i w krajach UE

Podstawy pielęgnowania i rehabilitacji

Choroby osób w wieku starszym

Opieka i zabiegi przy chorym

Zasady higieny i pierwsza pomoc

Dietetyka i zasady żywieniowe

Aspekty socjokulturowe   i interkulturowe  w opiece nad osobami starszymi

Współpraca ze środowiskiem lokalnym i rodziną

Metodyka  zajęć aktywizujących osoby starsze

Komunikacja w relacji opiekun-senior

Moduł językowy: Język niemiecki

Seminarium dyplomowe

Praktyka

Absolwent Studiów Podyplomowych Opiekun osoby starszej z modułem języka niemieckiego posiada wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające pracę w charakterze opiekuna osób starszych, animatora ich życia, osoby inspirującej do kreatywności i propagującej aktywny tryb życia. Zdobyte umiejętności językowe dają szansę na zdobycie takiej pracy za granicą

Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi  [Karta Nauczyciela, art. 70a, Rozporządzenie MENiS  z 29 marca 2002 r.], Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania  z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.