POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

 

 

 

Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

erekrutacja button veery small47

Studia trwają trzy semestry i mają charakter kwalifikacyjny.

 

Kto może się zapisać?

Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie, lecz bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo. Kandydat na studia powinien posiadać tytuł magistra.

 

Cel studiów?

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.

 

Jakie uprawnienia i kwalifikacje nadają studia podyplomowe "Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną"?

Studia spełniają wymogi stawiane studiom podyplomowym w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 20 lipca 2018 r. Prowadzone są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik nr 3.

Plan studiów przewiduje 450 godzin zajęć dydaktycznych i 180 godzin praktyk.

Studia przygotowują do pracy jako pedagog specjalny w zakresie określonym w Rozporządzeniu MEN z dnia 24 lipca 2015 r., w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, § 7.

 

W jakim trybie odbywają się studia?

Zajęcia odbywają się w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu. W okresie pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w systemie mieszanym (online i tradycyjnie).

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.

 

Jaki jest koszt studiów?

Możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej

I semestr - 2100 zł / 430 zł w 5 ratach w semestrze

II semestr - 2100 zł / 430 zł w 5 ratach w semestrze

III semestr - 2200 zł / 450 zł w 5 ratach w semestrze

 

kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl lub 784 374 410 

erekrutacja button veery small48

 

 

Opiekun studiów

p. Katarzyna Materny

P1150856

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI

1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 6, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
6. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

 

Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej
Podstawy pedagogiki specjalnej
Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną
Teoretyczne podstawy diagnozowania
Metodyka kształcenia osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Praca z dorosłą osobą z niepełnosprawnością intelektualną
Praca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością
Teoretyczne podstawy diagnozowania
Metodyka kształcenia osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
Wybrane metody pracy z osobami  z niepełnosprawnością intelektualną
Metodyka pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się
Seminarium dyplomowe
Praktyka

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).

Po ukończeniu  studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki

Absolwent:

- potrafi dokonywać indywidualnej, wielostronnej diagnozy pedagogicznej,

- potrafi planować i projektować działania dydaktyczne, wychowawcze, korekcyjno-kompensacyjne, zgodnie z potrzebami ich adresatów,

- diagnozuje deficyty rozwojowe i specjalne potrzeby edukacyjne niepełnosprawnych uczniów i wychowanków,

- jest przygotowany do podjęcia pracy w placówkach oświatowych, placówkach nadzoru pedagogicznego, szkołach specjalnych.

 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 01.08.2017 roku oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki:

  • osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki uzyskują kwalifikacje do edukacji (prowadzenia zajęć) z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w danym typie szkoły lub placówki
  • osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, uprawnia do prowadzenia przedmiotu (prowadzenia zajęć) uzyskują kwalifikacje do pracy w placówkach specjalnych w ramach danego przedmiotu (prowadzenia zajęć)
  • osoby, które mają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 01.08.2017 roku, uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, placówkach prowadzących edukację integracyjną, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizacją obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,

Absolwent poza nauczaniem będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo - rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu, i inne ośrodki rewalidacyjne