POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

logo2

Ochrona środowiska w portach morskich

Studia dofinansowane 

Celem studiów jest przekazanie wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu: prawa, zarządzania środowiskiem, psychologii zarządzania oraz modułu lingwistycznego (j. ang.) w oparciu specjalistyczny zakres słownictwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry

Charakter studiów: W ramach studiów podyplomowych realizowane będą ścieżki edukacyjne związane zarówno z wiedzą o prawie ochrony środowiska jak  i zarządzaniem środowiskiem. Obydwie ścieżki będą wzmocnione zagadnieniami z zakresu  psychologii zarządzania oraz specjalistycznym modułem lingwistycznym. Studia mają charakter interdyscyplinarny.

Zajęcia odbywają się w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku

Do kogo są adresowane studia podyplomowe?

Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie  prawa ochrony środowiska i  zarządzania ochroną środowiska. Adresatami studiów mogą być pracownicy i kadry kierownicze urzędów administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, także instytucji całej branży ochrony środowiska oraz działacze organizacji pozarządowych z profilem ochrona środowiska. Studia adresowane  są także  do tych wszystkich, którzy angażują się w działania na rzecz ochrony środowiska.

Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym

Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

I semestr - 1695 zł

II semestr - 1795 zł

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV - Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

 

 1. Polityka ekologiczna w PL i UE.
 2. Polityczno-programowe zalecenia  w zarządzaniu środowiskiem. 
 3. Podstawy prawne ochrony środowiska
 4. Instrumenty i środki zarządzania środowiskiem. Przegląd aktów prawnych krajowych oraz UE.
 5. Systemy zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 oraz według EMAS.
 6. Koncepcje zarządzania środowiskiem. Koncepcja konserwatorska. Koncepcja ekonomiczno-techniczna. Koncepcja społeczno-ekonomiczna. Koncepcja ekologiczno-społeczna.
 7. Gospodarka przestrzenna w ochronie środowiska. Gospodarka odpadami. Podstawy prawne dotyczące gospodarki odpadami. Ochrona powietrza.
 8. Planowanie środowiskowe w jednostkach samorządu terytorialnego.
 9. Ekonomia ochrony środowiska
 10. Zarządzanie bezpieczeństwem środowiskowym
 11. Wprowadzenie do psychologii zarządzania
 12. Środowisko ludzkie – więzi komunikacyjne
 13. Moduł lingwistyczny w oparciu specjalistyczne zakres słownictwa (j. angielski).   poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego


Warunki ukończenia studiów podyplomowych:  zaliczenie wszystkich zalecanych przedmiotów i napisanie pracy dyplomowej.

Absolwent po ukończeniu studiów posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu: zarządzania i prawa ochrony środowiska. Studia mają charakter kompleksowy. Absolwent uzyska znajomość prawa dotyczącego obszaru zarządzania środowiskiem. Uzyska wiedzę w ujęciu funkcjonalnym w powiązaniu z aktualnym prawem krajowym i UE oraz z realiami życia gospodarczego.   Oprócz tego zrozumie wzajemne relacje między człowiekiem a przyrodą oraz konsekwencje tych interakcji. Dynamicznie kształtują się stowarzyszenia i fundacje krajowe związane z ochroną środowiska i zarządzaniem a sylwetka absolwenta doskonale wpisuje się w oczekiwania tych organizacji. Coraz większa świadomość ekologiczna jest niezbędna współcześnie i daje możliwość nabycia nowych kompetencji społecznych.