POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Ocena stanu technicznego maszyn z wykorzystaniem analiz komputerowych i technik pomiarowych

Studia podyplomowe Ocena stanu technicznego maszyn z wykorzystaniem analiz komputerowych i technik pomiarowych są organizowane we współpracy z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk.
new logo imp2
Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy dotyczącej analizy komputerowej i przeprowadzania pomiarów pozwalających na ocenę stanu technicznego maszyn. Przedstawione zostaną informacje z zakresu posługiwania się nowoczesnymi programami wspomagającymi proces modelowania i analizy konstrukcji (MES), komputerowej symulacji zagadnień mechaniki, obliczeń wytrzymałości maszyn oraz nowoczesnych technik oceny stanu dynamicznego maszyn (analiza modalna, analiza drgań), analizy cieplnej oraz analizy przepływów.
Zaprezentowane zostaną przykłady wykorzystania nowoczesnych metod pomiarowych (z zastosowaniem przepływomierzy, akcelerometrów, czujników przemieszczenia, siły, ciśnienia oraz temperatury). Przedstawione zostaną metody pomiarów za pomocą szybkiej kamery oraz kamery termowizyjnej.
 Prowadzącymi zajęcia będą pracownicy Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, którzy rozwiązują problemy w przemyśle, przy wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych. Prezentowana wiedza będzie zilustrowana licznymi praktycznymi przykładami rozszerzonymi o problemy zaproponowane przez słuchaczy studiów podyplomowych.
 
Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów kierunków politechnicznych, w szczególności do:
 • kadry technicznej oraz inżynierskiej zajmującej się zagadnieniami utrzymania ruchu w zakładach,
 • pracowników komórek diagnostycznych,
 • pracowników innych działów, np. mechanicznych, pomiarów i automatyki,
 • pracowników działów produkcyjnych oraz inżynieryjnych (np. dział testów).
Więcej informacji
Studia trwają dwa semestry.
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr - 2500 zł
II semestr - 2600 zł

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV - Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

Wybrane przedmioty:
Pomiar i analiza sygnałów diagnostycznych
Przykłady obliczeń wytrzymałościowych
Numeryczna analiza modalna
Eksperymentalna analiza modalna
Metoda Elementów Skończonych (MES)
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Obliczenia inżynierskie w czasie rzeczywistym
Wykorzystanie KDM (Komputerów Dużej Mocy) w obliczeniach inżynierskich
Termodynamika techniczna
Najważniejszymi atutami absolwenta studiów Ocena stanu technicznego maszyn z wykorzystaniem analiz komputerowych i technik pomiarowych są:
 • Zrozumienie podstawowych zagadnień związanych ze zjawiskiem generowania drgań ich propagacją oraz wpływem na działanie maszyn.
 • Przedstawienie jak posługiwać się normami do celów zdefiniowania poziomów drgań i klasyfikacji urządzeń do remontu.
 • Przeprowadzenia analiz numerycznych z zakresu wytrzymałości materiałów i dynamiki maszyn (m.in. numeryczna i eksperymentalna analiza modalna).
 • Przedstawienie metod optymalizacji w systemie MATLAB.
 • Przeprowadzenie eksperymentalnej oraz numerycznej analizy modalnej wraz z procesem korelacji wyników.
 • Przedstawienie zagadnień związanych z zastosowaniem termodynamiki i mechaniki płynów w diagnostyce maszyn.
 • Dobór czujników, metod pomiarowych, konfiguracji toru pomiarowego oraz analiz wyników pomiarów (z identyfikacją źródła niesprawności).
 • Umiejętność interpretacji symptomów niesprawności maszyn na podstawie sygnałów diagnostycznych (uszkodzenia łożysk tocznych oraz hydrodynamicznych, przekładni, maszyn elektrycznych i innych), zmiany temperatur, ciśnienia i przepływu.
LB3
Dr inż. Łukasz Breńkacz jest adiunktem w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, w Zakładzie Dynamiki i Diagnostyki Turbin. Wykonuje projekty, obliczenia wytrzymałościowe i dynamiczne maszyn wirnikowych. W pracy używa metod numerycznych i prowadzi badania eksperymentalne. Od kilku lat pracuje nad problemami związanymi z dynamiką wirników i doborem łożysk do wysokoobrotowych mikroturbin energetycznych. Jego badania dotyczą łożysk hydrodynamicznych, aerodynamicznych oraz tocznych. Jest inżynierem mechanikiem i projektuje różne urządzenia, najczęściej stanowiska laboratoryjne. Jest również inżynierem mechanikiem i kiedy jest taka potrzeba pisze własne skrypty obliczeniowe. W pracy zawodowej wykonuje również eksperymentalne i numeryczne analizy modalne (w programach Abaqus i LMS Test.Lab). Jest autorem i współautorem kilku ekspertyz dla przemysłu, ponad 45 publikacji, uczestniczył w rocznym stażu naukowym w Belgii.
Strona internetowa: http://www.brenkacz.com/
Kontakt mailowy: l.brenkacz@ateneum.edu.pl
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.