POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

 

 

 

Nauczanie muzyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

erekrutacja button veery small39

 

Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

 

Czas trwania studiów: 3 semestry. Studia mają charakter kwalifikacyjny.

 

Kto może zapisać się na studia?

Adresowane są  do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne / kwalifikacje nauczycielskie.

 

Cel studiów?

Prowadzone są zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Zał. nr 1. Przygotowują do nauczania muzyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Obejmują 90 godz. praktyki pedagogicznej.

 

W jakim trybie odbywają się studia?

Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku. Prowadzą je nauczyciele akademiccy Ateneum, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Muzycznej, doświadczeni muzycy-praktycy oraz dyrygenci.

 

Jaki jest koszt studiów?

Możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej

I semestr - 1500 zł

II semestr - 1500 zł

III semestr - 1600 zł

 

kontakt: podyplomowe@ateneum.edu.pl lub 58-722-08-55 lub 784 374 410 

erekrutacja button veery small40


WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 6, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
6. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW :

1. Psychologia muzyki

2. Historia muzyki

3. Formy muzyczne

4. Podstawy wiedzy o muzyce- zasady muzyki

5. Metodyka wychowania muzycznego w szkole podstawowej

6. Metodyka wychowania muzycznego w szkole ponadpodstawowej

7. Kształcenie słuchu muzycznego

8. Podstawy gry na instrumencie klawiszowym

9. Podstawy gry na gitarze

10. Muzyka i inna forma sztuki- Małe formy teatralne

11. Prowadzenie dziecięcych i młodzieżowych zespołów wokalnych i instrumentalnych

12. Prowadzenie dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych

13. Uroczystości szkolne

14. Literatura muzyczna dla dzieci i młodzieży

15. Emisja głosu

16. Muzyka popularna w wychowaniu dzieci i młodzieży

17. Technologie . informatyczne i multimedialne w edukacji muzycznej

18. Praca z uczniem zdolnym muzycznie

19. Seminarium dyplomowe

20. Praktyka pedagogiczna

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).

Studia wyposażają absolwenta w niezbędną, szczegółową wiedzę, umiejętności, kompetencje muzyczne oraz metodyczne potrzebne do realizowania programu szkolnego przedmiotu MUZYKA w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Absolwent studiów podyplomowych posiada szczegółową wiedzę w zakresie muzyki- historii, form, zasad. Zna metodyczną stronę prowadzenia lekcji w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Umie emisyjnie posługiwać się głosem, czyta biegle nuty, w stopniu podstawowym potrafi grać na instrumencie klawiszowym i gitarze. Posiada umiejętność prowadzenia dziecięcych i młodzieżowych zespołów wokalnych, instrumentalnych i tanecznych. Potrafi łączyć sztukę muzyczną z innymi formami sztuki. Zna muzyczny kalendarz uroczystości szkolnych, konstruuje samodzielnie scenariusze na poszczególne wydarzenia muzyczne wykorzystując poznaną podczas studiów literaturę muzyczną. Orientuje się w nowościach z zakresu technologii informatycznej i multimedialnej. Całość podpiera wiedzą z psychologii muzyki.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.