POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Nowoczesne technologie webowe i mobilne

erekrutacja button veery small45

Studia trwają 2 semestry i mają charakter doskonalący.

 

Cel studiów?

Wraz ze wzrostem liczby użytkowników urządzeń mobilnych rośnie liczba oferowanych aplikacji mobilnych. Coraz więcej usługodawców próbuje dostosować swoje oferty do stylu życia swoich klientów i użytkowników. Dzięki temu zaawansowane usługi dostępne za pośrednictwem smartfonów i tabletów już dzisiaj są dźwignią rynku mobilnego. Ewolucja urządzeń mobilnych powoduje olbrzymie zapotrzebowanie na specjalistów tworzących aplikacje internetowe, dostosowane do urządzeń mobilnych oraz aplikacje mobilne. 

Wiedza zdobyta podczas tych studiów będzie przydatna w każdej firmie lub innej organizacji, gdzie nowoczesne technologie powiązane z internetem są w jakikolwiek sposób użytkowane. 

 

W jakim trybie odbywają się zajęcia? 

Zajęcia odbywają się w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu. W okresie pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w systemie mieszanym (online i tradycyjnie).

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy. Program studiów zawiera 180 godzin zajęć.

 

Jaki jest koszt studiów?

Możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej

I semestr - 2500 zł

II semestr - 2600 zł

 

kontakt: podyplomowe@ateneum.edu.pl lub 58-722-08-55 lub 784 374 410 

erekrutacja button veery small46

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV - Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

 

  • Podstawy aplikacji internetowych, architektura, zastosowania
  • Projektowanie nowoczesnych aplikacji i stron internetowych
  • Projektowanie interfejsów użytkownika
  • Dobre praktyki w webdesignie
  • Metodologia badań UX
  • Testowanie aplikacji
  • Trendy i wzorce UX/UI
  • Komunikacja w projekcie 

Słuchacz zdobędzie wiedzę specjalistczną związaną z projektowaniem, tworzeniem i zarządzaniem aplikacjami mobilnymi oraz nowoczesnymi stronami internetowymi. Zdobędzie umiejętność obsługi szeregu aplikacji oraz wykorzystanie jej jako narzędzie w swoim zawodzie. Nauczy się sprawnie komunikować z zespołami programistów, grafików i product ownerów. Pozna specyfikę branży i trendy, które pozwalają nowocześnie projektować usługi użyteczne dla odbiorców.