POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Humanistyka stosowana: Rozwój indywidualny przez kulturę

erekrutacja button veery small21

Studia mają charakter doskonalący. Studia trwają 2 semestry.

 

Kto może się zapisać?

Studia te są adresowane do osób z tytułem magistra lub licencjata, do osób z dorobkiem zawodowym, czujących potrzebę inwestycji w siebie w formie pogłębiania wiedzy i umiejętności poruszania się w świecie współczesnej kultury, jej kreatywnego doświadczania i kompetentnej dyskusji.

 

Cel studiów?

Studia podyplomowe Humanistyka Stosowana: Rozwój indywidualny przez kulturę to unikalne studia, które umożliwiają wzbogacenie wiedzy i umiejętności w zakresie osobistego doskonalenia się oraz krytycznego i twórczego odnoszenia się do zjawisk kultury i sztuki.

 

W jakim trybie odbywają się studia?  

Zajęcia audytoryjne w wymiarze 210 godzin odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i w niedziele w siedzibie Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku. Studia przewidują wiele zajęć o charakterze warsztatowym, dzięki czemu słuchacze będą mieli liczne szanse na praktyczne przećwiczenie nowej wiedzy i rozwój swoich kompetencji pod okiem profesjonalnej kadry dydaktycznej.

 

Studia realizowane są w międzyuczelnianym zespole, m. in. takich profesorów, jak: Grzegorz Klaman (ASP), Aleksandra Pawliszyn (ASP), Waldemar Tłokiński (Ateneum), oraz ks. dr Krzysztof Niedałtowski (Duszpasterstwo Środowisk Twórczych), dr Robert Dolewski, dr Katarzyna Lewandowska (ASP), dr Roman Nieczyporowski (ASP), dr Andrzej Zawilski (Akademia Muzyczna), mgr Dorota Sobieniecka (Gdański Klub Biznesu).

 

 

Jaki jest koszt studiów? 

możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej

 I semestr - 1800 zł

II semestr - 1900 zł 

kontakt: podyplomowe@ateneum.edu.pl lub 58-722-08-55 lub 784 374 410

erekrutacja button veery small22

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum - Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV - Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

 

 

Wykaz przedmiotów:

 

 • Dzieło sztuki słowem filozoficznym
 • Filozofia kultury
 • Zjawiska w sztuce współczesnej
 • Obszary muzycznego piękna
 • Estetyka słowa
 • Pragmatyka symboliki sztuki
 • Sztuka w przestrzeni publicznej
 • Słowo narzędziem autokreacji
 • Człowiek w kulturze
 • Pragmatyka kultury porozumiewania się
 • Historia sztuki
 • Seminarium dyplomowe

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadać wiedzę, która w powiązaniu z indywidualnymi zdolnościami umożliwi świadome i samodzielne uczestnictwo w różnorodnych zjawiskach kultury.

Na wiedzę tę złożą się wybrane treści z zakresu nauk humanistycznych (m.in. filozofii kultury, estetyki i pragmatyki języka), nauk o sztuce (m.in. historii i teorii sztuki współczesnej, sztuki w przestrzeni publicznej) oraz nauk społecznych (społeczne i psychologiczne podstawy uczestnictwa w kulturze).

Odnośnie do wymienionych zakresów nabytej wiedzy absolwent rozwinie praktyczne umiejętności poruszania we współczesnym świecie zjawisk kulturowych, bycia krytycznym odbiorcą z jednoczesną twórczą postawą.

Po ukończeniu studiów absolwent znacząco wzbogaci swoją wiedzę i umiejętności w doskonaleniu swojej osoby, w duchu humanistycznego rozwoju i oczekiwanej estetycznej wrażliwości. Jednocześnie będzie przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach, realizujących działania kulturotwórcze, w tym w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego.

 

Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.