POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Dogoterapia – wspomaganie terapii i edukacji (studia zawieszone do odwołania)

Dogoterapia jest jedną z metod wspomagania rozwoju, terapii oraz rehabilitacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami.  Jest to jedna z najbardziej znanych i dostępnych form zooterapii.

 

Studia organizowane są we współpracy: Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku oraz Fundacji Dogtor w Gdyni – jednej z pierwszych w Polsce organizacji zajmujących się dogoterapią, obecnie z 15-letnim doświadczeniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Charakter studiów:

Studia podyplomowe Dogoterapia - wspomaganie terapii i edukacji mają charakter kwalifikacyjny. Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, MODUŁ 4.

Zajęcia audytoryjne obejmują ok. 200 godzin. Zapewniona jest 60-godzinna praktyka w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć dogoterapeutycznych w siedzibie Fundacji Dogtor oraz w instytucjach współpracujących.

 

Wykładowcy prowadzący zajęcia:

- Praktycy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie dogoterapii

- Specjaliści w zakresie oligofrenopedagogiki, psychologii, pedagogiki

- Trenerzy i szkoleniowcy psów oraz psów terapeutycznych

- Nauczyciele akademiccy ATENEUM i innych uczelni wyższych

 

Miejsce zajęć: czas trwania studiów:

Studia trwają 2 semestry.  Zajęcia audytoryjne w wymiarze ok. 200 godzin odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i w niedziele w siedzibie Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku oraz w siedzibie Fundacji Dogtor w Gdyni.

Zajęcia rozpoczną się w momencie zebrania grupy.  Liczba miejsc ograniczona!!!

 

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub licencjata posiadających przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 01.08.2017r. lub kwalifikacje nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17.01.2012 r., szczególnie dla absolwentów takich kierunków studiów jak:

Psychologia

Pedagogika (m.in. ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna)

Pedagogika specjalna (m.in. ze specjalnością oligofrenopedagogika)

Logopedia 

Rehabilitacja i fizjoterapia i in.

 

Możliwe rodzaje uczestnictwa:

  1. Z psem – przeznaczony dla osób chcących, oprócz nabycia wiedzy i uprawnień do prowadzenia zajęć metodą dogoterapii, przygotować i wyszkolić własnego psa do pracy w dogoterapii ( zapewniamy test wstępny psa, wyszkolenie i egzamin psa)
  2. Bez psa – przeznaczony dla osób chcących nabyć wiedzę i uprawnienia do prowadzenia metodą dogoterapii oraz nie posiadając własnego psa, mogą uczestniczyć jako obserwator szkolenia i przygotowania psów do pracy w dogoterapii

 

Koszt studiów z psem – 2300 zł za semestr (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej) Koszt studiów bez psa 1800 zł za semestr (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

 


WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV - Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

 

BLOK I – ASPEKTY PSYCHOPEDAGOGICZNE, TERAPEUTYCZNE I METOYCZNE

 -podstawy psychoterapii

- teoretyczne podstawy terapii

- podstawy diagnozy pedagogicznej

- specjalne potrzeby edukacyjne i terapeutyczne- obszary i formy pracy

- metodyka zajęć dogoterapeutycznych

- odbiorcy dogoterapii – charakterystyka i specyfika pracy

- dogoterapeuta – predyspozycje, wiedza, przygotowanie praktyczne, doświadczenie

-

BLOK II – PRACA Z PSEM:

- sposoby uczenia
- komunikacja u psów
- motywowanie i nagradzanie psa
- wzorce zachowań u psów
- zachowania niepożądane - źródło oraz sposoby radzenia sobie z nimi
- indywidualne predyspozycje psa do pracy w dogoterapii
- elementy podstawowego posłuszeństwa

BLOK III - SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE PSA:
- praca z obcymi osobami
- akceptacja różnych osób, przedmiotów i zachowań
- umiejętność pracy w zróżnicowanych warunkach i miejscach
- praca w obecności innych psów
- nauka sztuczek i dodatkowych umiejętności

BLOK IV - PIES W DOGOTERAPII:
- przygotowanie do zajęć
- pies w trakcie zajęć
- sposoby relaksacji psa
- pielęgnacja i żywienie psa pracującego
- zdrowie psa terapeuty
- zaspokajanie naturalnych potrzeb psa

BLOK V PRAKTYKA W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZYCH, TERAPEUTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH

Absolwent Studiów podyplomowych Dogoterapia - wspomaganie terapii i edukacji (z psem i bez psa) posiada:

 - kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia zajęć metodą dogoterapii

- niezbędną wiedzę oraz praktykę z zakresu dogoterapii

- wiedzę, jak według wysokich standardów oraz zgodnie z zasadami dobrych praktyk, pracować z psem-terapeutą./

 

Osoba odbywająca studia z psem uzyskuje możliwość przetestowania, wyszkolenia oraz certyfikowania psa-terapeuty. Pies, który pomyślnie przejdzie testy wstępne, szkolenie oraz zda egzamin, otrzymuje Certyfikat psa terapeuty oraz pełen opis jego predyspozycji do pracy metodą dogoterapii.

Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Otrzymują także dyplom wystawiony przez Fundację Dogtor, uprawniający do dalszego podnoszenia kwalifikacji w ramach specjalistycznych kursów i szkoleń w zakresie dogoterapii, organizowanych przez Fundację Dogtor.

 

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi [Karta Nauczyciela, art. 70a, Rozporządzenie MENiS z 29 marca 2002 r.], Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.