POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Terapia Pedagogiczna z socjoterapią

Studia mają charakter kwalifikacyjny i kierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 01.08.2017 r. lub kwalifikacje nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. chcących zdobyć kwalifikacje do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. do nauczycieli, pedagogów szkolnych, logopedów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych  i innych placówek oświatowych).

Celem Studiów Podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualnej i grupowej  terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego w oparciu o zasady pracy socjoterapeutycznej.

Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu diagnozy psychopedagogicznej, rozpoznawania przyczyn i symptomów zaburzeń rozwojowych, projektowania indywidualnych i grupowych programów terapeutycznych z elementami socjoterapii,  metod wspierania rozwoju psychospołecznego dziecka oraz budowania nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela terapeuty

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w  Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu.

Łączna ilość 450 godzin zajęć dydaktycznych i 180 godzin zajęć praktycznych odpowiada wymogom Rozporządzeń MEN o studiach podyplomowych.

Praktyki słuchacz organizuje we własnym zakresie. W przypadku trudności, Uczelnia pomaga w znalezieniu miejsca odbycia praktyki.

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.

Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

I semestr - 1500 zł

II semestr - 1500 zł

III semestr - 1600 zł

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV - Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

Podstawy psychologii rozwojowej i wychowawczej

Elementy neuropsychologii

Podstawy pedagogiki specjalnej

Diagnoza psychopedagogiczna

Diagnoza funkcjonalna dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niedostosowaniem społecznym

Metodyka pracy z grupą

Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy

Metodyka zajęć terapeutycznych dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania

Metodyka zajęć socjoterapeutycznych

Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Metodyka zajęć terapeutycznych dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki

Umiejętności wychowawcze terapeuty

Projektowanie procesu terapeutycznego

Praca z rodziną dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w szkole i przedszkolu

Wspomagające metody pracy terapeutycznej (pedagogika zabawy, arteterapia, bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne)

Seminarium

Praktyka terapeutyczna

 

 

Absolwent Studiów Podyplomowych Terapia Pedagogiczna z socjoterapią posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego oraz  wiedzę z zakresu socjoterapii.

Absolwent zdobywa kwalifikacje specjalisty terapii pedagogicznej przewidziane w Rozporządzeniu MEN z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Kwalifikacje te uprawniają do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w oparciu o wiedzę i umiejętności z zakresu socjoterapii w:

  • przedszkolach i szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, emocjonalno-społecznymi   lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,   
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, emocjonalno-społecznymi   lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,   

Ukończenie Studiów uprawnia absolwenta do podjęcia samodzielnej pracy w zakresie terapii pedagogicznej oraz prowadzenia grupowych zajęć terapeutycznych z elementami socjoterapii.

Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.