POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Komunikacja Międzykulturowa

erekrutacja button veery small23

 

 

Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

 

Studia mają charakter dokształcający i trwają dwa semestry. 

 

Kto może się zapisać?

Oferta adresowana jest do nauczycieli/pedagogów, pracujących z dziećmi, młodzieżą a także osobami dorosłymi, których:

- proces wychowania, edukacji i socjalizacji przebiegał w odmiennych od polskiego warunkach społeczno – kulturowych

- należą  do mniejszości społeczno – kulturowych w Polsce.

 

Cel studiów?

Studia stanowią formę wsparcia i doskonalenie umiejętności zawodowych dla pedagogów pracujących w szkołach/placówkach międzynarodowych, dla pracowników socjalnych, doradców zawodowych a także wszelkich funkcjonariuszy ,pracowników służb publicznych, których  aktywność zawodowa związana jest z uchodźcami, imigrantami i repatriantami.

Podczas studiów słuchacze nabędą wiedzę min. z zakresu psychologii, pedagogiki oraz poradnictwa międzykulturowego. Rozwiną swoje umiejętności i poszerzą kompetencje z organizacji, prowadzenia oraz ewaluacji działań integracyjno- pomocowych. Zdobędą także wiedzy z zakresu prawa polskiego i międzynarodowego dotyczącego uchodźców i imigrantów. W czasie zajęć poszerzą także swoje umiejętności interpretowania i reagowania na problemy społeczno-socjalne klientów. Poznają profesjonalne techniki komunikacyjne i mediacyjne pomocne podczas codziennej pracy zawodowej.

 

Jaki jest koszt studiów?

Możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej

 I semestr - 1400 zł

II semestr - 1500 zł

 

W jakim trybie odbywają się studia?

Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku. Prowadzone są przez nauczycieli akademickich i wybitnych praktyków.

Studia umożliwiają podniesienie jakości swojej pracy zawodowej a przede wszystkim na nabycie fachowej wiedzy i rozwój niezbędnych kompetencji w komunikacji międzykulturowej. 

UWAGA !

Studia przewidują wiele zajęć o charakterze warsztatowym dzięki czemu słuchacze będą mieli liczne szanse na praktyczne przećwiczenie nowej wiedzy i rozwój swoich kompetencji pod okiem profesjonalnej kadry dydaktycznej.

 

kontakt: podyplomowe@ateneum.edu.pl lub 58-722-08-55 lub 784 374 410

erekrutacja button veery small24

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI

1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 6, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
6. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

 

Psychologia międzykulturowa

Pedagogika międzykulturowa

Postawy Komunikacji Społecznej

Warsztat Mediacje i Negocjacje

Prawo polskie i międzynarodowe ds. uchodźstwa i migracji

Teorie edukacji międzykulturowej i regionalnej

Socjo-psycholingwistyczne podstawy relacji międzykulturowych

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Absolwenci studiów zostają wyposażeni w praktyczną wiedzę  oraz specjalistyczne umiejętności, które będą mogli wykorzystać w pracy z uczniami szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.