POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Nauczanie języka obcego - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (3 semestralne) (języki: angielski / hiszpański / niemiecki / włoski) NOWOŚĆ!

erekrutacja button veery small35

 

Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

 

Studia mają  charakter kwalifikacyjny. Trwają 3 semestry.

 

Kto może się zapisać?

Skierowane są do osób posiadających certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie C1 lub C2, które chcą zdobyć kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wybranego języka obcego, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r.w sprawie standardów kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia są prowadzone zgodnie z wymogami tego Rozporządzenia – MODUŁ 4.

Warunkiem wstępnym przyjęcia na studia - oprócz wymienionych certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego -jest posiadanie przygotowania  pedagogicznego w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 1.8.2017 r. lub kwalifikacji  nauczycielskich zgodnych  z wymienionym wyżej Rozporządzeniem z 25.07.2019 r.

 

Cel studiów?

Celem studiów jest wyposażenie przyszłych nauczycieli języka obcego w wiedzę i umiejętności  umożliwiające nauczanie języka w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.

 

W jakim trybie odbywają się studia?

Zajęcia  w wymiarze ok. 270 godzin odbywają się w siedzibie ATENEUM-Szkoły Wyższej w Gdańsku, we wskazane dni (tylko sobota i niedziela).

Prowadzą je nauczyciele akademiccy ATENEUM i innych uczelni wyższych.

Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę  w wymiarze 90 godzin w czasie trwania studiów. Praktykę Słuchacz organizuje we własnym zakresie.

 

Jaki jest koszt studiów? 

Możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej

I semestr - 1600 zł

II semestr - 1600 zł

III semestr - 1700 zł

 

kontakt: podyplomowe@ateneum.edu.pl lub 58-722-08-55 lub 784 374 410 

erekrutacja button veery small36

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 6, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
6. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

Wykaz przedmiotów:

  • Literatura i kultura krajów  Europy Zachodniej
  • Realioznawstwo w nauczaniu języków obcych
  • Wybrane zagadnienia z historii krajów Europy Zachodniej
  • Podstawy językoznawstwa
  • Metodyka nauczania języka obcego  w szkole podstawowej [angielskiego / lub hiszpańskiego / lub włoskiego / lub niemieckiego
  • Metodyka nauczania języka obcego w szkole ponadpodstawowej  (angielskiego / lub hiszpańskiego / lub włoskiego / lub niemieckiego)
  • Praktyka pedagogiczna w zakresie nauczania języka obcego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
  • Wprowadzenie do dydaktyk szczegółowych
  • Seminarium dyplomowe

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).

1. Absolwent studiów posiada:

- wiedzę z zakresu  metodyki nauczania  języka obcego na wszystkich etapach kształcenia popartą praktyką

- wiedzę filologiczną  niezbędną nauczycielowi języków obcych

- umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów

- umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu dydaktycznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.

- umiejętność  komunikowania się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności nauczycielskiej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktycznym  oraz specjalistami wspierającymi ten proces.

2. Absolwent studiów charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.

3. Absolwent jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań dydaktycznych wynikających z roli nauczyciela języka obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

4. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi  [Karta Nauczyciela, art. 70a, Rozporządzenie MENiS  z 29 marca 2002 r.], Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania  z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.