POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Nauczanie języka obcego - przygotowanie do certyfikatu C1 i nauczania kolejnego przedmiotu (3 semestralne) NOWOŚĆ!

erekrutacja button veery small37

 

Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

 

Studia mają  charakter kwalifikacyjny. Trwają 3 semestry.

 

Kto może się zapisać?

Skierowane są do osób nie posiadających certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie minimum C1 i chcących podwyższyć swoje umiejętności językowe z poziomu B2 do poziomu C1, aby móc przystąpić do egzaminu potwierdzającego ten poziom znajomości języka.

Studia adresowane są także do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje  niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wybranego języka obcego, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.w sprawie standardów kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia są prowadzone zgodnie z wymogami tego Rozporządzenia – zał. 1.

Od kandydatów wymagany jest  certyfikat potwierdzający znajomość języka  na poziomie B2 oraz posiadanie przygotowania  pedagogicznego w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 01.08.2017r. lub kwalifikacji  nauczycielskich zgodnych  z wymienionym wyżej Rozporządzeniem z 25.07.2019 r.

 

Cel studiów?

Celem studiów  jest przygotowanie Słuchaczy do egzaminu potwierdzającego znajomość języka na poziomie C1 oraz wyposażenie przyszłych nauczycieli języka obcego w wiedzę i umiejętności  umożliwiające nauczanie języka w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.

 

W jakim trybie odbywają się studia? 

Zajęcia  w wymiarze ok. 390 godzin, w tym 210 godzin praktycznej nauki języka,  odbywają się w siedzibie ATENEUM-Szkoły Wyższej w Gdańsku, we wskazane dni (tylko w soboty i niedziele).

Prowadzą je nauczyciele akademiccy ATENEUM i innych uczelni wyższych.

Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę  w wymiarze 60 godzin w czasie trwania studiów. Praktykę Słuchacz organizuje we własnym zakresie.

 

Jaki jest koszt studiów? 

Możliwość wyboru opłaty ratalnej/ semestralnej

 I semestr - 2100 zł

II semestr - 2100 zł

III semestr - 2200 zł

 

kontakt: podyplomowe@ateneum.edu.pl lub 58-722-08-55 lub 784 374 410 

erekrutacja button veery small38

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 6, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
6. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

 

  • Praktyczna nauka języka obcego: leksyka, gramatyka, fonetyka  (poziom C1)
  • Literatura i kultura  krajów  Europy Zachodniej
  • Realioznawstwo w nauczaniu języków obcych
  • Wybrane zagadnienia z historii krajów Europy Zachodniej
  • Podstawy językoznawstwa
  • Metodyka nauczania języka obcego  w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
  • Praktyka pedagogiczna w zakresie nauczania języka obcego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
  • Wprowadzenie do dydaktyk szczegółowych
  • Seminarium dyplomowe

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).

1. Absolwent studiów:

- jest przygotowany  do egzaminu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie C1

Ponadto posiada:

-wiedzę z zakresu  metodyki nauczania  języka obcego na wszystkich etapach kształcenia popartą praktyką w jej praktycznym wykorzystywaniu

- wiedzę filologiczną  niezbędną nauczycielowi języków obcych

- umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów

- umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu dydaktycznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.

- umiejętność  komunikowania się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności nauczycielskiej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktycznym  oraz specjalistami wspierającymi ten proces.

2. Absolwent studiów charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.

3. Absolwent jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań dydaktycznych wynikających z roli nauczyciela języka obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

4. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi  [Karta Nauczyciela, art. 70a, Rozporządzenie MENiS  z 29 marca 2002 r.], Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania  z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.