POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Nauczanie chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

erekrutacja button veery small29

Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

 

Studia trwają trzy semestry i mają charakter kwalifikacyjny.

 

Cel studiów? 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu "Chemia" w szkołach podstawowych oraz wszystkich typach szkół ponadpodstawowych.

 

Kto może się zapisać? 

Studia są adresowane do osób z tytułem licencjata lub magistra posiadających przygotowanie pedagogiczne wg Rozporządzenia MEN z dn. 1.8.2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575) lub kwalifikacje nauczycielskie według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012.poz.131) do uczenia w tych typach szkół.

 

W jakim trybie odbywają się studia? 

Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w piątki lub w soboty i niedziele (istnieje możliwość wyboru dni zajęć) w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zał. 1. Obejmują 180 godz. praktyki pedagogicznej.

 

Jaki jest koszt studiów?

Możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej

I semestr - 1700 zł

II semestr - 1700 zł

III semestr - 1800 zł

 

kontakt: podyplomowe@ateneum.edu.pl lub 58-722-08-55 lub 784 374 410 

erekrutacja button veery small30

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI

1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 6, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
6. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

Wybrane przedmioty: 
Substancje chemiczne i ich właściwości
Wewnętrzna budowa materii
Reakcje chemiczne
Powietrze i inne gazy w nauczaniu chemii
Woda i roztwory wodne w edukacji chemiczne
Kwasy i zasady w nauczaniu chemii
Sole ich zastosowanie
Węglowodory ich pochodne
Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna
Wiązania chemiczne
Warsztat pracy nauczyciela chemii 
Metodyka nauczania chemii w szkole podstawowej
Metodyka nauczania chemii w szkołach ponadpodstawowych
Seminarium dyplomowe
Praktyka pedagogiczna
Studia Podyplomowe Nauczanie chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej -przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu wyposażają absolwenta w niezbędną, szczegółową wiedzę i umiejętności merytoryczne oraz metodyczne potrzebne do realizowania programu szkolnego przedmiotu chemia w szkole podstawowej i ponadpodstawowych.
Absolwent Studiów Podyplomowych posiada szczegółową wiedzę w zakresie chemii. Zna metodyczną stronę prowadzenia lekcji w szkole podstawowej i ponadpodstawowych. Potrafi łączyć nauczanie chemii z nauczaniem innych przedmiotów z zakresu nauk przyrodniczych.  Potrafi stosować nowoczesne metody nauczania. Orientuje się w nowościach z zakresu technologii informatycznej i multimedialnej.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.