POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Znalezione obrazy dla zapytania pcm logo

 

Mediacje sądowe i pozasądowe

Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

Planowane rozpoczęcie studiów - PAŹDZIERNIK 2023

 erekrutacja button veery small25

Studia trwają dwa semestry.

 

Cel studiów? 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy jako mediator sądowy (w sporach karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz  cywilnych) i pozasądowy, a także propagowania idei mediacji w społeczeństwie obywatelskim. Wiedza teoretyczna z zakresu psychologii i prawa, jest uzupełnieniem treningów mediacyjnych jako dominującej formy kształcenia na tym kierunku. Studia mają charakter wysoce praktyczny, warsztatowy, wzbogacony o przewodnik po zawodzie i postępowaniu mediatora.

 

Kim jest mediator?


Mediator jest osobą, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Mediator nie jest sędzią ani arbitrem – jego rolą nie jest rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu. Podczas mediacji musi zachować neutralność i bezstronność.

 

Kto może być stałym mediatorem?


Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która:

1) spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tj. § 1. Mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych.),
2) ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji,
3) ukończyła 26 lat,
4) zna język polski,
5) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.

 

W jakim trybie odbywają się studia? 

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele 1-2 razy w miesiącu. Większość zajęć online, trening mediacji z mediatorami odbywa się na miejscu w Uczelni (1-2 zjazdy w semestrze). Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.

Mediacje

Studia podyplomowe "Mediacje sądowe i pozasądowe" powstały w oparciu o porozumienie pomiędzy uczelnią a Polskim Centrum Mediacji (najstarszego stowarzyszenia mediacyjnego w Polsce).
Kadrę stanowią doświadczeni mediatorzy - trenerzy Polskiego Centrum Mediacji, legitymujący się bogatym doświadczeniem mediacyjnym i wysokimi kwalifikacjami trenerskimi oraz wykładowcy Ateneum-Szkoły Wyższej. Są to jedne z niewielu studiów podyplomowych w Polsce o tak wysokim standardzie szkolenia i dające jednocześnie szerokie kwalifikacje zawodowe.  Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych uzyskaniem nowego zawodu mediatora lub dodatkowych kwalifikacji obejmujących rozwiązywanie konfliktów,  negocjacje, facylitacje, konferencje naprawcze w zawodzie obecnie wykonywanym.

Opiekun studiów mgr Katarzyna Stryjek – Prezes Polskiego Centrum Mediacji o/Trójmiasto.

 

 

Jaki jest koszt studiów?

Możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej

I semestr - 2300 zł / 470 zł w 5 ratach w semestrze

II semestr - 2400 zł / 490 zł w 5 ratach w semestrze

 

kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl lub 784 374 410 

erekrutacja button veery small26

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI

1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu).
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowana z systemu e-rekrutacyjnego).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowana z systemu e-rekrutacyjnego) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat.
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).
 

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

 

 • ADR i mediacja
 • Komunikacja werbalna i pozawerbalna
 • Standardy prowadzenia mediacji
 • Teoria konfliktu
 • Mediacja w sprawach karnych
 • Trening mediacji w sprawach karnych
 • Trening mediacji w sprawach cywilnych-gospodarczych
 • Trening mediacji w sprawach nieletnich
 • Metody pracy z ciałem
 • Mediacja w sprawach nieletnich
 • Komunikacja w mediacji
 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów
 • Seminarium
 • Modele mediacji
 • Umiejętności mediacyjne menadżera
 • Trening mediacji w sprawach rodzinnych
 • Trening mediacji  rówieśniczych i oświatowych
 • Mediacje w sprawach cywilnych
 • Dokumentacja mediatora
 • Metody pracy z ciałem

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).

Studia uczą samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania umiejętności profesjonalnych. Dają kompetencje do podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodowa. Uczą stosowania przepisów prawa odnoszących się do instytucji mediacji. Dają kompetencje do posługiwania się normami i regułami w celu rozwiązywania poszczególnych problemów. Przygotowują do pracy w zawodzie mediatora sądowego i pozasądowego.

Studia uczą samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania umiejętności profesjonalnych. Dają kompetencje do podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodowa. Uczą stosowania przepisów prawa odnoszących się do instytucji mediacji. Dają kompetencje do posługiwania się normami i regułami w celu rozwiązywania poszczególnych problemów. Przygotowują do pracy w zawodzie mediatora sądowego i pozasądowego.

1. Absolwent kierunku Mediacje sądowe i pozasądowe otrzyma Certyfikaty Polskiego Centrum Mediacji ( 4 niezależne dokumenty) zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości oraz Standardami Kształcenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę ds Alternatywnych Metod Rozwiązania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

2. Absolwent kierunku ma możliwość ubiegania się o staż w Polskim Centrum Mediacji (na terenie całego kraju) oraz spełnia warunki by ubiegać się o wpis na listy mediatorów przy Sądach Okręgowych.

3. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.