POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Logopedia

erekrutacja button veery small8

Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

--- Rozmowy wstępne (kwalifikacyjne) na studia - wrzesień 2023 - termin zostanie podany wkrótce

Studia mają charakter kwalifikacyjny i trwają 4 semestry.

 

Kto może się zapisać?

Studia są adresowane do absolwentów studiów magisterskich. Kandydaci powinni charakteryzować się prawidłową wymową i dobrym słuchem. Podstawą przyjęcia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której ocenia się predyspozycje kandydata do podjęcia studiów logopedycznych i wykonywania zawodu logopedy. Studia mają charakter kwalifikacyjny i kierowane są do osób posiadających  przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 1 sierpnia 2017r.  lub kwalifikacje nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. 

 

Cel studiów? 

Celem Studiów Podyplomowych w zakresie Logopedii jest wszechstronne przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy na stanowisku logopedy oraz nauczyciela-logopedy. W trakcie studiów słuchacze wyposażani są w wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń mowy z wykorzystaniem współczesnych metod i technik pracy logopedycznej. Nabyte przez słuchaczy wiedza i umiejętności są podstawą do dalszego rozwoju zawodowego w ramach studiów specjalizacyjnych.

 

Jakie uprawnienia i kwalifikacje nadają studia podyplomowe z zakresu "Logopedii" ?

Uzyskane po ukończeniu studiów kwalifikacje uprawniają do wykonywania zawodu logopedy i nauczyciela logopedy.

 

W jakim trybie odbywają się studia? 

Zajęcia odbywają się w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu. W okresie pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w systemie mieszanym (online i tradycyjnie).

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminaria prowadzą nauczyciele akademiccy oraz wybitni specjaliści i doświadczeni praktycy.

 

Praktyki studenckie: 

Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę logopedyczną w wybranych przez siebie i zatwierdzonych przez Uczelnię placówkach zajmujących się opieką logopedyczną - medycznych i oświatowych oraz w ośrodkach specjalistycznych w wymiarze ok. 180 godzin w ciągu trwania studiów.

 

Jaki jest koszt studiów? 

Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

I -III semestr - 2500 zł (510 zł m-cznie)

IV semestr -  2600 zł ( 530 zł m-cznie)

 

kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl lub 784 374 410

erekrutacja button veery small7

Opiekun studiów podyplomowych "Logopedia" 

dr Helena Liwo

 P1160006

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI

1. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 6, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany z systemu e-rekrutacyjnego).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych wraz z załącznikami dotyczącymi opłat  (drukowany z systemu e-rekrutacyjnego)
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy, w dniu jej zawarcia).
6. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

 

Wybrane przedmioty:
 • fonetyka i fonologia języka polskiego
 • kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
 • psychologia rozwojowa
 • psychologia kliniczna
 • pedagogika specjalna
 • diagnoza, profilaktyka i terapia logopedyczna (dyslalia)
 • logorytmika
 • emisja i higiena głosu
 • komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • metodyka pracy logopedycznej
 • praktyka logopedyczna

Opiekun studiów

dr Helena Liwo

P1150970

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Logopedii jest zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów, napisanie pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.

Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej dzieci i dorosłych ze zróżnicowanymi zaburzeniami komunikacji językowej.

Ukończenie Studiów uprawnia absolwenta do podjęcia samodzielnej pracy w zawodzie logopedy.

Studia dodatkowo spełniają wymogi Polskiego Związku Logopedów w zakresie regulaminu przyznawania certyfikatu zawodowego (par.2 pkt.2a).

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.