POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Integracja sensoryczna - metodyka diagnozy i terapii dla terapeutów integracji sensorycznej

erekrutacja button veery small35

 

Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

Czas trwania studiów - 3 semestry
Program studiów obejmuje 216 godz. wykładów i ćwiczeń, 30 godz. seminarium dyplomowe (napisanie diagnozy i stworzenie diety sensorycznej) oraz 60 godz. praktyk (we własnym zakresie - każdy student zgłasza miejsce/miejsca, w których odbył/odbywa praktyki).
Studia podyplomowe Integracja sensoryczna - metodyka diagnozy i terapii dla terapeutów integracji sensorycznej (edycja w Warszawie) przeznaczone są dla osób posiadających:
- wykształcenie wyższe - magisterskie
- przygotowanie pedagogiczne (zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575)  lub  kwalifikacje nauczycielskie według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1)
- kurs IIº Integracji Sensorycznej (ukończony w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej)
Pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają członkowie PSTIS
PSTIS4
 
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej)
I semestr - 1900 zł
II semestr - 1900 zł
II semestr - 1900 zł

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 6, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
6. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

Pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają członkowie PSTIS

Studia są propozycją poszerzenia, uzupełnienia wiedzy zdobytej na kursach (I i II st. organizowanych przez PSTIS) i jednocześnie możliwością uzyskania świadectwa ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z zakresu diagnozy i terapii SI.

Program studiów zawiera treści przekazywane słuchaczom Kursów III stopnia (organizowanych przez PSTIS) oraz z zakresu następujących przedmiotów:

 1. Rozumowanie kliniczne - interpretacja wyników Testów Południowo-Kalifornijskich i obserwacji klinicznej jako podstawa planowania terapii.
 2. Standardy pisania raportów.
 3. Metodyka konstruowania i wdrażania diet sensorycznych.
 4. Metodyka organizacji przestrzeni terapeutycznej.
 5. Ergonomia pracy terapeuty integracji sensorycznej – metody zapobiegania bólom kręgosłupa.
 6. Obszary współpracy terapeuty integracji sensorycznej w zespole wielospecjalistycznym.
 7. Dziecko z zaburzeniami napięcia mięśniowego metody oddziaływań terapeutycznych.
 8. Metodyka współpracy terapeuty z rodziną i środowiskiem.
 9. Diagnoza i planowanie terapii w zaburzeniach samoregulacji 0 - 24 m. ż.
 10. Ocena sensorycznego funkcjonowania dziecka i planowanie terapii 24 - 48 m. ż.
 11. Wczesna stymulacja sensomotoryczna, pielęgnacja neurorozwojowa - metody zapobiegania dysfunkcjom.
 12. Diagnoza procesów sensorycznych i planowanie strategii wspierających u dzieci ze spektrum autyzmu.
 13. Diagnoza procesów sensorycznych i planowanie strategii wspierających u młodzieży oraz dorosłych ze spektrum autyzmu.
 14. Diagnoza procesów sensorycznych i planowanie działań interwencyjnych u dzieci z problemami neurologicznymi oraz zespołami genetycznymi.
 15. Aranżowanie otoczenia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.
 16. Logopedyczny aspekt w terapii integracji sensorycznej.
 17. Metodyka terapii ręki w integracji sensorycznej.
 18. Metodyka i teoria treningów  relaksacyjnych.
 19. Wprowadzenie do dydaktyk szczegółowych.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Ateneum - Szkołę Wyższą w Gdańsku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
„Terapeuta SI” to nie zawód a tytuł, który wskazuje na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez osobę pracującą z pacjentami, np. fizjoterapeutę, logopedę ale także nauczyciela, pedagoga, wykwalifikowanych specjalistów pracujących w placówkach różnego typu, także w szkołach (w tym w szkołach publicznych).