POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

 

 

 

Integracja Sensoryczna

Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

 

erekrutacja button veery small6

 

Czas trwania studiów: trzy semestry

Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku oraz odbędą się zjazdy - 5,6 i 10 dniowe, podczas których słuchacz będzie uczestniczył w kursie I, II i III stopnia.

Daty kursów: 

kurs I stopnia 05-09.II.2022

kurs II stopnia 25.III-3.IV.2022

kurs III stopnia 8.VIII-13.VIII.2022

 

Studia mają charakter kwalifikacyjny. 

66389070 2447103592035328 6552358349650788352 n COLLAGE

W trakcie trwania studiów słuchacz uczestniczy w kursie integracji sensorycznej I,II i III stopnia. Ukończenie kursów, zakończone jest egzaminem i uzyskaniem certyfikatu terapeuty SI dającego uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do pracy do z osobami, u których występują dysfunkcje SI w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych i terapeutycznych.

Praktyki  w wymiarze 60 godzin są zapewnione dla słuchacza w Ośrodku terapeutycznym.

Studia od Roku Akademickiego 2021/2022  zostaną objęte patronatem Stowarzyszenia Terapeutów Neurorozwojowych. Prezesem stowarzyszenia jest p. Jolanta Kazanowska. Kadra na kierunku IS to doświadczeni terapeuci i trenerzy IS. 

Studia przeznaczone są dla specjalistów z tytułem magistra, posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie następujących kierunków:

  • Psychologia
  • Pedagogika
  • Pedagogika specjalna
  • Logopedia 
  • Rehabilitacja i fizjoterapia 

Koszt całych studiów 12 100 zł (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

 

semestr pierwszy

Semestr drugi

semestr trzeci

opłata ratalna (miesięczna)

5 opłat po 830 zł

5 opłat po 810 zł    

5 opłat po 810 zł

 

 erekrutacja button veery small6

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 6, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
6. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

 

W trakcie trwania studiów słuchacz uczestniczy w kursie integracji sensorycznej I i II stopnia. Ukończenie kursu II stopnia, zakończone jest egzaminem i uzyskaniem certyfikatu terapeuty SI dającego uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.

Jolanta Kazanowska

Prezes JKazanowska 

Neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, instruktor masażu Shantala, specjalista w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju oraz alternatywnych i wspomagających metod komunikacji AAC.

Wieloletni terapeuta pracujący z niemowlętami, dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, wykazujących szczególne potrzeby w zakresie wspierania rozwoju i rehabilitacji.

Absolwentka Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacyjnych studiów podyplomowych z neurologopedii na UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych na SWPS w Warszawie.

Autorka publikacji, szkoleń oraz warsztatów prowadzonych min. dla PSTIS, GPP, PZL, WCIES, fundacji i stowarzyszeń; wykładowca na studiach podyplomowych, prelegentka na konferencjach. Opiekun praktyk studenckich.

Członkini PSTIS od 2008 r.

Uczestniczka szkoleń: 

Ms. Mary Kawar: „Astronaut Training, Vision Screening & Integrated Visual-Vestibular Treatment Strategies”, Warszawa 2014

dr Teresa May-Benson: "Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties for Adults and Adolescents with Disabilities" Warszawa 2015

1. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie Integracji Sensorycznej potwierdzone Certyfikatem i Świadectwem ukończenia studiów podyplomowych

2. Absolwent jest uprawniony do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej, posiada kwalifikacje do prowadzenia obserwacji klinicznej, diagnozy i terapii SI. Absolwent ma uprawnienia do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych i terapeutycznych

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

IMG 1127