POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Nauczanie Filozofii i Etyki dla nauczycieli

erekrutacja button veery small33

 

Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

 

Studia trwają trzy semestry i mają charakter kwalifikacyjny. 

 

Kto może się zapisać? 

Studia Podyplomowe Nauczanie filozofii i etyki w szkole są adresowane do nauczycieli, którzy ukończyli studia wyższe [licencjackie, magisterskie] posiadają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z  dnia 01.08.2017 lub kwalifikacje nauczycielskie określone w Rozporządzeniu MNiSW Z 17 stycznia 2012. Studia mają charakter kwalifikacyjny, a ich celem jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć dydaktycznych/lekcji z filozofii i etyki w szkole.

 

W jakim trybie odbywają się studia? 

Studia trwają 3 semestry, łącznie około 350 godzin zajęć audytoryjnych i 180 godzin praktyk pedagogicznych. Spełniają w wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra m Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela [ moduł 4]. Ich program uwzględnia  zapisy nowej Podstawy programowej [ Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017].

Zajęcia odbywać się będą co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w ATENEUM - Szkole Wyższej w Gdańsku. Prowadzić je będą nauczyciele akademiccy i doświadczeni praktycy.

 

Jaki jest koszt studiów? 

Możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej

 I semestr - 1500 zł

II semestr - 1500 zł

III semestr - 1600 zł

 

kontakt: podyplomowe@ateneum.edu.pl lub 58-722-08-55 lub 784 374 410 

erekrutacja button veery small34

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 6, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
5. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
6. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

 

 1. Wstęp do filozofii.
 2. Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
 3. Historia filozofii nowożytnej i współczesnej
 4. Epistemologia
 5. Antropologia filozoficzna
 6. Metafizyka
 7. Aksjologia
 8. Estetyka
 9. Filozofia Boga i religii
 10. Logika i metodologia nauk
 11. Praca z tekstem filozoficznym
 12. Wstęp do etyki
 13. Historia doktryn etycznych
 14. Etyka
 15. Bioetyka
 16. Retoryka i emisja głosu
 17. Wprowadzenie do dydaktyk szczegółowych
 18. Metodyka  nauczania filozofii
 19. Metodyka  nauczania etyki
 20. Seminarium dyplomowe
 21. Praktyki pedagogiczne


Absolwent studiów podyplomowych „Nauczanie filozofii i etyki w szkole” posiada wiedzę w zakresie kanonu nauk filozoficznych: historia filozofii, epistemologia, metafizyka, etyka, logika, a także innych dyscyplin filozoficznych. Wykazuje znajomość tradycji filozoficznej, zna wiodące koncepcje i stanowiska oraz potrafi interpretować ich problematykę w kontekście wybranych zagadnień szczegółowych. Absolwent umie interpretować teksty filozoficzne oraz posiada wiedzę niezbędną w sztuce argumentowania, prowadzenia dialogu i kształtowania postaw światopoglądowych.

Absolwent uzyskuje także kompetencje dydaktyczno-metodyczne umożliwiające prowadzenie zajęć/lekcji  z filozofii i etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej). Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.