POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

 

 

 

Doradztwo zawodowe i zarządzanie talentami

Studia trwają: dwa lub trzy semestry i mają charakter kwalifikacyjny.

 

Podzielone są na 2 moduły:

- Nauczycielski (dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne) trwający 3 semestry.

- Nienauczycielski (dla pozostałych zainteresowanych) trwający 2 semestry.

 

Uprawniają do pracy jako:

- Doradca edukacyjno-zawodowy w szkole

- Doradca Zawodowy,

Specjalista ds. Personalnych, Rekrutacji, Zarządzania Talentami – praca w działach Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HR) i agencjach doradztwa personalnego.

Ich adresatami  są osoby, które ukończyły studia wyższe licencjackie, inżynierskie lub magisterskie.

Obejmują łącznie 219 godzin (Moduł Nienauczycielski) lub 408 (Moduł Nauczycielski), w tym 318 godzin zajęć dydaktycznych oraz 90 godzin praktyki (pracy własnej).

Zajęcia prowadzone są w Ateneum Szkole Wyższej, co 2-3 tygodnie  w soboty i w niedziele, w przeważającej części w formie warsztatów i ćwiczeń, nastawione głównie na praktyczną wiedzę.

 Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)

 I semestr - 1900 zł  

II semestr - 1900 zł

III semestr - 1700 zł

 

(możliwości dofinansowania/finansowania studiów-więcej w zakładce ATUTY)

Przygotowują do pracy w różnych instytucjach zatrudniających doradców zawodowych, doradców ds. personalnych, specjalistów zarządzania talentami, doradców zawodowych i edukacyjnych:

 • Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
 • Powiatowe Urzędy Pracy
 • Wojewódzkie Urzędy Pracy
 • Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS-y)
 • Ochotnicze Hufce Pracy
 • Akademickie Biura Karier
 • Uczelnie (wykładowca)
 • Wojskowe Centra Aktywizacji Zawodowej
 • Centra Pomocy Rodzinie
 • Fundacje
 • inne organizacje pozarządowe (NGO-sy)
 • placówki administracji oświatowej np. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i  Ustawicznej [KOWEZiU]
 • własna działalność gospodarcza
 • firmy szkoleniowe
 • firmy doradztwa personalnego
 • prywatne Agencje Zatrudnienia
 • agencje pośrednictwa pracy
 • agencje doradztwa zawodowego
 • działy HR (zasoby ludzkie)
 • zakłady pracy chronionej
 • prywatne firmy
 • instytucje realizujące projekty unijne
 • firmy świadczące usługi coachingu zawodowego

Studia adresowane są do tych, którzy chcą rozszerzyć swoją ofertę dla klienta, dokształcić  się lub też zdobyć nowy zawód.

Celem jest nabycie konkretnych umiejętności potrzebnych w pracy doradcy.  Natomiast wykładowcy  to   doradcy zawodowi praktycy,  z doświadczeniem w pracy w HR, jak również w coachingu. Wykładowcy posiadają certyfikacje takich narzędzi, jak Spadochron, Carrer Direct, Personality ID lub/i są coachami z certyfikatem ICC.

Studia nie zapewniają przygotowania pedagogicznego [w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 01 sierpnia 2017r.] i kwalifikacji nauczycielskich [w rozumieniu Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r.]. Osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne lub kwalifikacje nauczycielskie mogą, po ukończeniu tych studiów, być doradcami edukacyjno-zawodowymi w szkole.

 


WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV - Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
7. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
8. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

 

Treści kształcenia

Część I  Uwarunkowania kariery Doradcy Zawodowego

*Profil doradcy zawodowego

*Zarządzanie karierą a rynek pracy

*Pasja jako główny wyznacznik wyboru drogi zawodowej

*Promowanie siebie jako doradcę na rynku pracy – własna praktyka, usługi doradztwa zawodowego 

*Instytucje, w jakich może pracować Doradca Zawodowy oraz sposoby poszukiwania miejsca pracy

Część II Odkrywanie potencjału, diagnoza i narzędzia pracy Doradcy Zawodowego

*Analiza kariery – doświadczenie zawodowe i wiedza, odkrywanie potencjału zawodowego

*Określanie preferencji i predyspozycji

*Testy, kwestionariusze, niestandaryzowane narzędzia diagnostyczne

*Rozmowa doradcza – krok po kroku

Część III Planowanie i  konstruowanie kariery zawodowej klienta

*Budowanie wartości drugiego człowieka, filary poczucia własnej wartości

*Przekwalifikowanie jako zmiana, lęk wobec zmian, sposoby radzenia sobie ze stresem, metoda małych kroków

*Rola motywacji w konstruowaniu kariery

*Strategie wyznaczania celów zawodowych i dokształcania się

*Rynek pracy, techniki poruszania się po nim

*Umiejętność promowania siebie na rynku pracy, budowanie własnej marki

*Tworzenie   skutecznych  i profesjonalnych

*Indywidualne sposoby poszukiwania pracy dobrane do określonej osoby

*Planowanie z klientem krok po kroku realnego obrazu przyszłości zawodowej

*Proces rekrutacyjny

*Zasady prowadzenia symulowanej rozmowy kwalifikacyjnej

Część IV Coaching  kariery a doradztwo zawodowe

*Wprowadzenie do coachingu

*Coaching jako  cenna umiejętność doradcy zawodowego – otwarcie na chcianą i nie chcianą zmianę

*Umiejętność stawiania pytań przez coacha kariery, motywowanie i inspirowanie do rozwoju zawodowego, dążenia do wyznaczonych celów

*Elementy coachingu w pracy doradcy zawodowego, start kariery, powrót do pracy, zmiana kierunku, odkrywanie talentów itd

Część V Praca w strukturach HR (zasoby ludzkie)

*Zarządzanie Talentami - wprowadzenie

*Wykorzystywanie pełnego  potencjału pracowników w aktualnym miejscu pracy i osiąganie maksymalnej satysfakcji zawodowej

*Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników

*Ocena zintegrowana w Zarządzaniu Talentami

Część VI Doradztwo zawodowe, wybrane specjalizacje:

Prowadzenie zajęć z doradztwa edukacyjnego w szkole

Tworzenie planów edukacyjno-zawodowych w szkole

Doradca zawodowy w pracy z zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Doradca zawodowy przy projektach UE 

*Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi, z upośledzeniem umysłowym, osobami długotrwale bezrobotnymi, wychowankami domów dziecka i rodzin zastępczych,  z pacjentami po terapii  dla osób uzależnionych (alkohol, narkotyki itd.)

*Projekty UE systemowe i konkursowe, możliwości i sposoby zatrudniania– przetargi, zapytania ofertowe

Działania doradcy zawodowego w projektach (konsultacje indywidualne, warsztaty grupowe, treningi pracy, grupy wsparcia)

Część VII  Doradztwo zawodowe w praktyce

*Praktyka słuchacza jako doradcy  (indywidualna i grupowa) przygotowująca klienta do wyboru profilu szkoły średniej, kierunku studiów, podjęcia lub zmiany pracy

*Własny proces doradczy

*Przeprowadzenie indywidualnej sesji doradczej

*Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu  - klient grupowy .

*Komunikacja interpersonalna, istotne elementy

*Proces doradczy na żywo

*Sesje superwizyjne z doświadczonym doradcą zawodowym 

Część VIII Plan działania jako  proces budowania ścieżki kariery dla edukacyjnych i zawodowych wyborów każdego słuchacza

*Plan rozwoju osobistego jako doradcy  na podstawie diagnozy własnych kompetencji

*Biznes i  marketing plan, opracowanie wyjścia na rynek pracy, sposobów jej poszukiwania,  określenie czasu i miejsca zaplanowanych etapów kariery zawodowej.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).

Możliwości dofinansowania/finansowania Studiów

Powiatowy Urząd Pracy może sfinansować osobie bezrobotnej koszty studiów podyplomowych w systemie wieczorowym lub zaocznym. Warunkiem uzyskania  takiego dofinansowania jest złożenie przez bezrobotnego uzasadnienia, że ukończenie danych studiów zapewni mu uzyskanie odpowiedniej pracy.

Warunki otrzymania dofinansowania:

 • złożyć w PUP wniosek (wzór do pobrania w PUP),
 • dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające kierunek studiów podyplomowych oraz wysokość opłat za studia,

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 675 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 25.04.2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). (na podstawie art. 42a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

Inna forma dofinansowania to pomoc z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Jest to propozycja dla osób 45+ . Pracodawca może zgłosić liczbę osób, których kształcenie chciałby dofinansowywać. Możliwe formy to kursy, studia podyplomowe i egzaminy.

Warunki otrzymania dofinansowania:

 • pisemny wniosek pracodawcy, zgłoszenie pracowników  chętnych na dokształcanie się
 • dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające kierunek studiów podyplomowych oraz wysokość opłat za studia

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi  [Karta Nauczyciela, art. 70a, Rozporządzenie MENiS  z 29 marca 2002 r.], Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania  z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

1. Absolwenci będą mogli pracować z ludźmi czynnymi zawodowo i z bezrobotnymi, z osobami niepełnosprawnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a także w zespołach zarządzających zasobami ludzkimi.

2. Absolwent nabędzie wiedzę i umiejętności, dzięki którym będzie potrafił:

 • prowadzić zajęcia z doradztwa zawodowego w szkole
 • tworzyć plany edukacyjno-zawodowe w szkole
 • przeprowadzić diagnozę preferencji i predyspozycji zawodowych
 • prowadzić  warsztaty przygotowujące do pokierowania swoją karierą zawodową
 • określić profil kompetencji klienta
 • wskazać zawody zgodne z osobowością, zainteresowaniami, umiejętnościami i wartościami klienta,
 • ustalić indywidualny plan działania, a także opracować sposoby skutecznego i aktywnego szukania pracy
 • stworzyć  profesjonalne dokumenty aplikacyjne dla klienta
 • przygotować  do rozmowy kwalifikacyjnej

3. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.