POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

 

 

 

Doradztwo zawodowe i zarządzanie talentami

erekrutacja button veery small17

 

Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

 

 

Studia trwają dwa lub trzy semestry i mają charakter kwalifikacyjny.

Kierunek w trybie ONLINE

 

Podzielone są na 2 moduły (do wyboru):

- Nauczycielski (dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne) trwający 3 semestry.

- Nienauczycielski (dla pozostałych zainteresowanych) trwający 2 semestry.

 

Jakie uprawnienia i kwalifikacje nadają studia podyplomowe "Doradztwo zawodowe i zarządzanie talentami"?

- Doradca edukacyjno-zawodowy w szkole

- Doradca Zawodowy,

Specjalista ds. Personalnych, Rekrutacji, Zarządzania Talentami – praca w działach Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HR) i agencjach doradztwa personalnego.

 

Kto może się zapisać? 

Ich adresatami  są osoby, które ukończyły studia wyższe licencjackie, inżynierskie lub magisterskie. Studia adresowane są do tych, którzy chcą rozszerzyć swoją ofertę dla klienta, dokształcić  się lub też zdobyć nowy zawód.

 

W jakim trybie odbywają się studia? 

Obejmują łącznie 219 godzin (Moduł Nienauczycielski) lub 408 (Moduł Nauczycielski), w tym 318 godzin zajęć dydaktycznych oraz 90 godzin praktyki (pracy własnej).

 

Jaki jest koszt studiów? 

 Możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej

 I semestr - 2300 zł  / 470 zł miesięcznie

II semestr - 2300 zł / 470 zł miesięcznie

III semestr - 2400 zł / 480 zł miesięcznie

 

Gdzie mogę pracować po studiach podyplomowych "Doradztwo zawodowe i zarządzanie talentami"?

Przygotowują do pracy w różnych instytucjach zatrudniających doradców zawodowych, doradców ds. personalnych, specjalistów zarządzania talentami, doradców zawodowych i edukacyjnych:

 • Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
 • Powiatowe Urzędy Pracy
 • Wojewódzkie Urzędy Pracy
 • Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS-y)
 • Ochotnicze Hufce Pracy
 • Akademickie Biura Karier
 • Uczelnie (wykładowca)
 • Wojskowe Centra Aktywizacji Zawodowej
 • Centra Pomocy Rodzinie
 • Fundacje
 • inne organizacje pozarządowe (NGO-sy)
 • placówki administracji oświatowej np. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i  Ustawicznej [KOWEZiU]
 • własna działalność gospodarcza
 • firmy szkoleniowe
 • firmy doradztwa personalnego
 • prywatne Agencje Zatrudnienia
 • agencje pośrednictwa pracy
 • agencje doradztwa zawodowego
 • działy HR (zasoby ludzkie)
 • zakłady pracy chronionej
 • prywatne firmy
 • instytucje realizujące projekty unijne
 • firmy świadczące usługi coachingu zawodowego

 

Cel studiów? 

Celem jest nabycie konkretnych umiejętności potrzebnych w pracy doradcy.  Natomiast wykładowcy  to   doradcy zawodowi praktycy,  z doświadczeniem w pracy w HR, jak również w coachingu. Wykładowcy posiadają certyfikacje takich narzędzi, jak Spadochron, Carrer Direct, Personality ID lub/i są coachami z certyfikatem ICC.

Studia nie zapewniają przygotowania pedagogicznego [w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 01 sierpnia 2017r.] i kwalifikacji nauczycielskich [w rozumieniu Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r.]. Osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne lub kwalifikacje nauczycielskie mogą, po ukończeniu tych studiów, być doradcami edukacyjno-zawodowymi w szkole.

 

kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl lub 784 374 410 

erekrutacja button veery small18

 

 

Treści kształcenia

Część I  Uwarunkowania kariery Doradcy Zawodowego

*Profil doradcy zawodowego

*Zarządzanie karierą a rynek pracy

*Pasja jako główny wyznacznik wyboru drogi zawodowej

*Promowanie siebie jako doradcę na rynku pracy – własna praktyka, usługi doradztwa zawodowego 

*Instytucje, w jakich może pracować Doradca Zawodowy oraz sposoby poszukiwania miejsca pracy

Część II Odkrywanie potencjału, diagnoza i narzędzia pracy Doradcy Zawodowego

*Analiza kariery – doświadczenie zawodowe i wiedza, odkrywanie potencjału zawodowego

*Określanie preferencji i predyspozycji

*Testy, kwestionariusze, niestandaryzowane narzędzia diagnostyczne

*Rozmowa doradcza – krok po kroku

Część III Planowanie i  konstruowanie kariery zawodowej klienta

*Budowanie wartości drugiego człowieka, filary poczucia własnej wartości

*Przekwalifikowanie jako zmiana, lęk wobec zmian, sposoby radzenia sobie ze stresem, metoda małych kroków

*Rola motywacji w konstruowaniu kariery

*Strategie wyznaczania celów zawodowych i dokształcania się

*Rynek pracy, techniki poruszania się po nim

*Umiejętność promowania siebie na rynku pracy, budowanie własnej marki

*Tworzenie   skutecznych  i profesjonalnych

*Indywidualne sposoby poszukiwania pracy dobrane do określonej osoby

*Planowanie z klientem krok po kroku realnego obrazu przyszłości zawodowej

*Proces rekrutacyjny

*Zasady prowadzenia symulowanej rozmowy kwalifikacyjnej

Część IV Coaching  kariery a doradztwo zawodowe

*Wprowadzenie do coachingu

*Coaching jako  cenna umiejętność doradcy zawodowego – otwarcie na chcianą i nie chcianą zmianę

*Umiejętność stawiania pytań przez coacha kariery, motywowanie i inspirowanie do rozwoju zawodowego, dążenia do wyznaczonych celów

*Elementy coachingu w pracy doradcy zawodowego, start kariery, powrót do pracy, zmiana kierunku, odkrywanie talentów itd

Część V Praca w strukturach HR (zasoby ludzkie)

*Zarządzanie Talentami - wprowadzenie

*Wykorzystywanie pełnego  potencjału pracowników w aktualnym miejscu pracy i osiąganie maksymalnej satysfakcji zawodowej

*Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników

*Ocena zintegrowana w Zarządzaniu Talentami

Część VI Doradztwo zawodowe, wybrane specjalizacje:

Prowadzenie zajęć z doradztwa edukacyjnego w szkole

Tworzenie planów edukacyjno-zawodowych w szkole

Doradca zawodowy w pracy z zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Doradca zawodowy przy projektach UE 

*Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi, z upośledzeniem umysłowym, osobami długotrwale bezrobotnymi, wychowankami domów dziecka i rodzin zastępczych,  z pacjentami po terapii  dla osób uzależnionych (alkohol, narkotyki itd.)

*Projekty UE systemowe i konkursowe, możliwości i sposoby zatrudniania– przetargi, zapytania ofertowe

Działania doradcy zawodowego w projektach (konsultacje indywidualne, warsztaty grupowe, treningi pracy, grupy wsparcia)

Część VII  Doradztwo zawodowe w praktyce

*Praktyka słuchacza jako doradcy  (indywidualna i grupowa) przygotowująca klienta do wyboru profilu szkoły średniej, kierunku studiów, podjęcia lub zmiany pracy

*Własny proces doradczy

*Przeprowadzenie indywidualnej sesji doradczej

*Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu  - klient grupowy .

*Komunikacja interpersonalna, istotne elementy

*Proces doradczy na żywo

*Sesje superwizyjne z doświadczonym doradcą zawodowym 

Część VIII Plan działania jako  proces budowania ścieżki kariery dla edukacyjnych i zawodowych wyborów każdego słuchacza

*Plan rozwoju osobistego jako doradcy  na podstawie diagnozy własnych kompetencji

*Biznes i  marketing plan, opracowanie wyjścia na rynek pracy, sposobów jej poszukiwania,  określenie czasu i miejsca zaplanowanych etapów kariery zawodowej.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).

Możliwości dofinansowania/finansowania Studiów

Powiatowy Urząd Pracy może sfinansować osobie bezrobotnej koszty studiów podyplomowych w systemie wieczorowym lub zaocznym. Warunkiem uzyskania  takiego dofinansowania jest złożenie przez bezrobotnego uzasadnienia, że ukończenie danych studiów zapewni mu uzyskanie odpowiedniej pracy.

Warunki otrzymania dofinansowania:

 • złożyć w PUP wniosek (wzór do pobrania w PUP),
 • dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające kierunek studiów podyplomowych oraz wysokość opłat za studia,

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 675 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 25.04.2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). (na podstawie art. 42a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

Inna forma dofinansowania to pomoc z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Jest to propozycja dla osób 45+ . Pracodawca może zgłosić liczbę osób, których kształcenie chciałby dofinansowywać. Możliwe formy to kursy, studia podyplomowe i egzaminy.

Warunki otrzymania dofinansowania:

 • pisemny wniosek pracodawcy, zgłoszenie pracowników  chętnych na dokształcanie się
 • dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające kierunek studiów podyplomowych oraz wysokość opłat za studia

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi  [Karta Nauczyciela, art. 70a, Rozporządzenie MENiS  z 29 marca 2002 r.], Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania  z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

1. Absolwenci będą mogli pracować z ludźmi czynnymi zawodowo i z bezrobotnymi, z osobami niepełnosprawnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a także w zespołach zarządzających zasobami ludzkimi.

2. Absolwent nabędzie wiedzę i umiejętności, dzięki którym będzie potrafił:

 • prowadzić zajęcia z doradztwa zawodowego w szkole
 • tworzyć plany edukacyjno-zawodowe w szkole
 • przeprowadzić diagnozę preferencji i predyspozycji zawodowych
 • prowadzić  warsztaty przygotowujące do pokierowania swoją karierą zawodową
 • określić profil kompetencji klienta
 • wskazać zawody zgodne z osobowością, zainteresowaniami, umiejętnościami i wartościami klienta,
 • ustalić indywidualny plan działania, a także opracować sposoby skutecznego i aktywnego szukania pracy
 • stworzyć  profesjonalne dokumenty aplikacyjne dla klienta
 • przygotować  do rozmowy kwalifikacyjnej

3. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.