POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Dietetyka

Studia trwają 2 semestry
Studia są przeznaczone przede wszystkim dla technologów żywności, doradców żywienia, psychologów i psychoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, pedagogów oraz trenerów, absolwentów farmacji, biotechnologii i innych osób zainteresowanych tematyką studiów.
Studia przygotowują do upowszechniania dobrych nawyków żywieniowych, kształtowania postaw prozdrowotnych, prowadzenia edukacji i terapii dotyczącej różnorodnych zaburzeń i chorób związanych z odżywianiem.
Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w piątki lub w soboty i niedziele (istnieje możliwość wyboru dni zajęć) w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.
Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej)
I semestr - 1700 zł
II semestr - 1800 zł
 
WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI
1. Poświadczona przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) oraz dokumenty wymienione w punkcie 8, jeśli warunkiem przyjęcia na wybrane studia podyplomowe jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. CV - Curriculum Vitae.
3. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
4. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie).
5. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat
6. Kopia dowodu wpłaty za kształcenie na studiach podyplomowych (po zawarciu umowy,w dniu jej zawarcia).
7. W przypadku studiów podyplomowych, dla których warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie: przygotowania pedagogicznego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575) lub kwalifikacji nauczycielskich według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. 2012.poz.131)- należy dołączyć oryginał dokumentu, który potwierdza w/w uprawnienia. Dokumentami potwierdzającymi w/w uprawnienia są:
-suplement do dyplomu i zawarte w pkt. 5.2 suplementu informacje o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym/kwalifikacjach nauczycielskich,
-przypadku braku suplementu do dyplomu (ukończenie studiów przed 2004 rokiem) karta przebiegu studiów lub kopia indeksu lub zaświadczenie z Uczelni macierzystej wydane przez Dziekana Wydziału/Rektora Uczelni lub akt nadania stopnia kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych (zgoda Kuratorium Oświaty do 2014 r.).

 

 

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w:

 zakładce REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE/KROKI REKRUTACJI

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

Wybrane przedmioty:
Podstawy dietetyki
Podstawy zdrowego odżywiania
Wybrane zagadnienia anatomii, fizjologii i genetyki człowieka związane z przyswajaniem pokarmu
Skład i wartości odżywcze żywności
Zasady żywienia różnych grup
Klasyfikacja i charakterystyka diet
Zasady układania jadłospisów
Choroby metaboliczne. Choroby układu pokarmowego
Alergie i nietolerancje pokarmowe
Absolwent studiów podyplomowych Dietetyka będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie zasad zdrowego odżywiania i możliwości skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań żywieniowych. Będzie także przygotowany do współpracy z innymi specjalistami (m.in. lekarzami, psychologami i nauczycielami) w kontekście kształtowania właściwych postaw prozdrowotnych. Będzie umiał stworzyć program działań profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych dla potrzeb indywidualnych oraz potrzeb grupowych (m.in. dzieci i młodzieży, osób chorych oraz osób starszych) zarówno w ramach prowadzenia własnej praktyki doradztwa żywieniowego i dietetycznego, a także w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, placówkach żywienia zbiorowego oraz sportowo-rekreacyjnych.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.