POWRÓT DO MENU

Oferta studiów podyplomowych

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

Planowane rozpoczęcie zajęć październik 2023.

 erekrutacja button veery small19

Studia mają charakter kwalifikacyjny i trwają trzy semestry.

 

Kto może się zapisać?

Adresatami studiów są osoby chcące zdobyć lub pogłębiać kwalifikacje zawodowe w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu.

Oferta kierowana jest do absolwentów studiów I stopnia, studiów II stopnia lub absolwentów studiów 5-letnich z zakresu: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, kierunków nauczycielskich z przygotowaniem pedagogicznym.

 

Cel studiów?

Celem Studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia edukacji i terapii osób z autyzmem w publicznych i niepublicznych placówkach zajmujących się edukacją i terapią osób z autyzmem na przestrzeni całego ich życia.

Studia spełniają wymogi stawiane studiom podyplomowym w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 20 lipca 2018 r. Prowadzone są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik nr 3.

Studia przygotowują do pracy jako pedagog specjalny w zakresie określonym w Rozporządzeniu MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, § 7.

 

W jakim trybie odbywają się studia? 

Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w trybie mieszanym (online na Teams oraz tradycyjnie).

Łączna ilość 450 godzin zajęć dydaktycznych i 180 godzin zajęć praktycznych odpowiada wymogom Rozporządzeń MEN o studiach podyplomowych.

Praktyki słuchacz organizuje we własnym zakresie. W przypadku trudności, Uczelnia pomaga w znalezieniu miejsca odbycia praktyki.

Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz doświadczeni praktycy.

 

Jaki jest koszt studiów? 

Koszt studiów (możliwość wyboru płatności ratalnej/semestralnej):

I semestr - 2300 zł (lub 5 rat po 470 zł)

II semestr - 2300 zł (lub 5 rat po 470 zł)

III semestr - 2400 zł (lub 5 rat po 490 zł)

 

kontakt: rekrutacja@ateneum.edu.pl lub  784 374 410 

erekrutacja button veery small20

WYMAGANE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE dla KANDYDATÓW Z POLSKI

1. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz dokumenty potwierdzające zdobycie przygotowania pedagogicznego/kwalifikacji nauczycielskich na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
2. Aktualna, podpisana imieniem i nazwiskiem fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
3. Podanie z ankietą osobową według wzoru Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (drukowany dwustronnie) - drukowane z systemu rekrutacyjnego.
4. 2 egzemplarze umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych (drukowane dwustronnie) wraz z załącznikami dotyczącymi opłat -- drukowane z systemu rekrutacyjnego.

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zebrania grupy.

 

 

 

Autystyczne spektrum zaburzeń-podstawy teoretyczne

Diagnoza i ocena funkcjonowania osoby z autyzmem

Metody terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń

Praca z rodziną osoby z autyzmem

Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z autystycznego spektrum zaburzeń

Pisanie programów edukacyjno-terapeutycznych

Praca z osobą dorosłą z autystycznego spektrum zaburzeń

Analiza i terapia zachowań trudnych

Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Seminarium dyplomowe

Praktyka specjalnościowa

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich modułów-przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, przygotowanie pracy dyplomowej (jeżeli program kształcenia, przewiduje jako formę zakończenia studiów podyplomowych jej przygotowanie)  oraz zdanie egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie Edukacji i terapii osób z autyzmem uzyskuje kwalifikacje do bycia nauczycielem/terapeutą osoby z autyzmem.

Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarach edukacji i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z autyzmem. Nabywa umiejętności, pozwalające na samodzielną pracę w placówkach oferujących wielospecjalistyczną pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym z autystycznego spektrum od chwili rozpoznania, poprzez edukację aż do okresu dorosłości.  

Absolwent jest przygotowany w szczególności do pracy z małymi dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  w publicznych i niepublicznych placówkach zajmujących się edukacją i  terapią osób z autyzmem na przestrzeni całego ich życia takich jak: specjalne ośrodki szkolno- rewalidacyjne (wychowawcze) dla dzieci i młodzieży z autyzmem, przedszkola terapeutyczne- przedszkola specjalne dla dzieci z autyzmem, klasy dla dzieci z autyzmem w zespołach szkół specjalnych lub specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, centrach aktywizacji społeczno-zawodowej dla dorosłych osób z autyzmem.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.