POWRÓT DO MENU

Studia Podyplomowe

Arteterapia i choreoterapia

Studia Podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych ( licencjackich lub magisterskich ) o profilu pedagogicznym, psychologicznym, muzycznym, plastycznym oraz do innych absolwentów – mających zainteresowania artystyczne.

Doradztwo zawodowe i zarządzanie talentami

Uprawniają do pracy jako:
Doradca edukacyjno - zawodowy w szkole, Doradca Zawodowy, Specjalista ds. Personalnych, Rekrutacji, Zarządzania Talentami – praca w działach Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HR) i agencjach doradztwa personalnego.

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu

Celem Studiów Podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne/nauczycielskie do zawodu nauczyciela/nauczyciela wychowawcy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia edukacji i terapii osób z autyzmem w publicznych i niepublicznych placówkach zajmujących się edukacją i terapią osób z autyzmem na przestrzeni całego ich życia.

Historia i wiedza o społeczeństwie - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu "Historia" i „Wiedza o społeczeństwie” w szkołach podstawowych oraz wszystkich typach szkół ponadpodstawowych.

Innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem

Oferta skierowana do osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, chcących udoskonalić swoje umiejętności oraz warsztat nauczycielski. Studia dla nauczycieli, edukatorów, instruktorów. Oferta dla osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami pracy atrakcyjnymi dla młodego pokolenia.

Język polski jako język obcy - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania języka polskiego jako języka obcego.
Studia przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów filologii polskiej oraz neofilologii posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Logopedia

Celem Studiów Podyplomowych w zakresie Logopedii jest wszechstronne przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy na stanowisku logopedy (oraz nauczyciela-logopedy, pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego). W trakcie studiów słuchacze wyposażani są w wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń mowy z wykorzystaniem współczesnych metod i technik pracy logopedycznej. Nabyte przez słuchaczy wiedza i umiejętności są podstawą do dalszego rozwoju zawodowego w ramach studiów specjalizacyjnych.

Nauczanie chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu "Chemia" w szkołach podstawowych oraz wszystkich typach szkół ponadpodstawowych.

Nauczanie Filozofii i Etyki dla nauczycieli

Studia Podyplomowe Nauczanie filozofii i etyki w szkole są adresowane do nauczycieli, którzy ukończyli studia wyższe [licencjackie, magisterskie] posiadają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 01.08.2017 lub kwalifikacje nauczycielskie określone w Rozporządzeniu MNiSW Z 17 stycznia 2012. Studia mają charakter kwalifikacyjny, a ich celem jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć dydaktycznych/lekcji z filozofii i etyki w szkole.

Nauczanie geografii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu "Geografia" w szkołach podstawowych oraz wszystkich typach szkół ponadpodstawowych

Nauczanie muzyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

Studia Podyplomowe Nauczanie muzyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu przeznaczone są dla nauczycieli mających uprawnienia do nauczania na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.

Nauczanie plastyki i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

Studia Podyplomowe Nauczanie plastyki i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu przeznaczone są dla nauczycieli mających uprawnienia do nauczania na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.

Nauczanie przyrody i biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu "Przyroda" i „Biologia” w szkołach podstawowych oraz wszystkich typach szkół ponadpodstawowych.

Przemoc seksualna wobec małoletnich - od diagnozy do interwencji

Absolwenci studiów uzyskają wiedzę dotyczącą rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży. Otrzymają narzędzia do wstępnej diagnozy i interwencji w przypadku problemów, które mogą pojawić się na tej drodze. Studenci poznają też zasady rozpoznawania oznak i skutków przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży oraz możliwości jej przeciwdziałania.

Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie, lecz bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo

Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do autorskiego wdrażania i twórczej pracy zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori w przedszkolach montessoriańskich, a także do stosowania elementów metody Montessori w placówkach tradycyjnych oraz innych placówkach alternatywnych. Oferta kierowana jest również do osób pragnących zastosować inspiracje i rozwiązania montessoriańskie w innych otoczeniach, np. w domach, w szkołach językowych pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym, w świetlicach i in.

Pedagogika Specjalna - edukacja włączająca

Studia mają charakter kwalifikacyjny, trwają trzy semestry, kierowane są do osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie lub przygotowanie pedagogiczne bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Spełniają wymogi stawiane studiom podyplomowym w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 roku [z późniejszymi modyfikacjami] - łączna ilość 450 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych (w tym 180 godzin praktyk). Studia przygotowują do pracy jako pedagog specjalny w zakresie określonym w Rozporządzeniu MEN z dnia 24 lipca 2015r., § 7. Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele, w ATENEUM-Szkole Wyższej w Gdańsku.

Pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie

Celem studiów jest wyposażenie absolwentów, przyszłych nauczycieli, w podstawy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz metodyk szczegółowych, niezbędnych w nauczaniu przedmiotowym na drugim, trzecim i czwartym etapie edukacyjnym, w szkołach ogólnokształcących i zawodowych, zgodnie z posiadanym przygotowaniem merytorycznym, potwierdzonym dyplomem ukończenia studiów.

Praca z dzieckiem z FASD

Studia podyplomowe poświęcone pracy z dzieckiem z FASD i jego rodziną są innowacją na skalę całego kraju – jest to jedyna tego typu oferta w Polsce. Ich charakterystyczną cechą jest interdyscyplinarność: studia integrują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z 3 obszarów wiedzy: nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk humanistycznych. Walory programu zostały docenione przez partnerów Ateneum współtworzących program tych studiów: Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

Adresatami studiów są Osoby posiadające tytuł magistra - absolwenci studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, którzy chcą zdobyć przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Załącznik nr 1. [Dz.U. 2019, Poz.1450] i w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli [DZ.U.2017,Poz. 1575].
Celem studiów jest wyposażenie przyszłych nauczycieli psychologów w wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych subdyscyplin pedagogiki oraz metodyki pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i placówkach systemu oświaty.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

Celem Studiów Podyplomowych w zakresie Surdopedagogika jest wszechstronne przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy nauczyciela i wychowawcy osób niesłyszących (słabosłyszących) w placówkach oświatowych różnych rodzajów.

Terapia Pedagogiczna (pedagogika korekcyjna) z socjoterapią

Celem Studiów Podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualnej i grupowej terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego w oparciu o zasady pracy socjoterapeutycznej.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Studia przeznaczone są dla osób chcących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania dziecka.
Oferta skierowana jest do absolwentów studiów magisterskich na kierunku psychologia, studiów I i II stopnia na kierunku pedagogika oraz pedagogika specjalna, posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie, a także osób mających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy.

Zarządzanie oświatą

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz doskonalenie zawodowe dyrektorów szkół, pracowników nadzoru pedagogicznego, doradców i konsultantów metodycznych.