POWRÓT DO MENU

Studia II stopnia

prof aleksander1

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych
prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Aleksander

Konsultacje:
wtorki od 16.00 do 18.00
piątki od 12.00 do 14.00
tel. 58 722-08-10
e-mail:dziekanat(at)ateneum.edu.pl
rekrutacja on-line: My-studies

Pedagogika

Nauka trwa 4 semestry i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Studia adresowane są do kandydatów na studia II stopnia, którzy są absolwentami studiów licencjackich w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, studiów o specjalności  nauczycielskiej, studiów dających przygotowanie pedagogiczne.

Zadaniem tych studiów  jest przygotowanie do zawodu nauczyciela terapeuty pedagogicznego zgodne z rozumieniem  Rozporządzenia MEN  z 1 sierpnia 2017 roku w sprawie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, §22, a także zapewnienie kwalifikacji specjalisty terapii pedagogicznej przewidziane w Rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Kwalifikacje te uprawniają do pracy w:

- przedszkolach i szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

- poradniach psychologiczno-pedagogicznych w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Studia przygotowują do podjęcia studiów II stopnia (studiów magisterskich) oraz studiów podyplomowych

Przedmioty podstawowe

• Współczesne koncepcje filozofii

• Współczesne koncepcje etyki

• Współczesne problemy socjologii

• Współczesne problemy psychologii

• Metodologia badań społecznych

 

 Przedmioty poszerzające wiedzę ogólną

• Prawo oświatowe

• Komunikacja w edukacji

 

Przedmioty kierunkowe

• Pedagogika ogólna

• Pedagogika porównawcza

• Pedeutologia

 

Wybrane przedmioty z zakresu terapii pedagogicznej i socjoterapii

• Podstawy psychologii klinicznej dziecka

• Podstawy socjoterapii

• Podstawy logopedii

• Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna

• Diagnoza gotowości szkolnej

• Diagnoza i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

• Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego

• Diagnoza i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

• Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

• Diagnoza zagrożeń społecznych

• Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

• Metodyka zajęć socjoterapeutycznych

• Metodyka zajęć z arteterapii, muzykoterapii i dramy

 

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

 Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwent studiów na kierunku pedagogika w zakresie terapii pedagogicznej z socjoterapią posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w obszarze diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego. Jest przygotowany do prowadzenia specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, grupowej i indywidualnej terapii uczniów ze specyficznymi trudnościami  w uczeniu się, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego. Posiada wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące  diagnozy psychopedagogicznej,  rozpoznawania przyczyn i symptomów zaburzeń rozwojowych, projektowania indywidualnych programów terapeutycznych, metod wspierania rozwoju psychospołecznego dziecka oraz budowania nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela terapeuty.

 

Studia przeznaczone są wyłącznie dla osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Nauka trwa 3 semestry i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra.

Celem studiów, które mają  charakter studiów uzupełniających,  jest doskonalenie warsztatu pedagogiczno-psychologicznego i metodycznego niezbędnego do samodoskonalenia w zakresie specjalności uzyskanej na studiach I stopnia. Studia II stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej  i przedszkolnej  dają wiedzę niezbędną do swobodnego posługiwania się teoriami pedagogicznymi we własnej praktyce zawodowej, do samorozwoju, kształtuje umiejętności dokonywania trafnych ocen i formułowania sądów, wzbogaca refleksyjne i krytyczne myślenie zarówno nad teorią, jak i praktyką edukacyjną.

Ukończenie tej specjalności daje prawo do pracy zgodnie z kwalifikacjami zdobytymi na studiach I stopnia.

 

 

 

Przedmioty podstawowe

• Współczesne koncepcje filozofii

• Współczesne koncepcje etyki

• Współczesne problemy socjologii

• Współczesne problemy psychologii

• Metodologia badań społecznych

 

Przedmioty poszerzające wiedzę ogólną

• Prawo oświatowe

• Komunikacja w edukacji

 

Przedmioty kierunkowe:

• Pedagogika ogólna

• Pedagogika porównawcza

• Pedeutologia

 

Wybrane przedmioty z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

 • Programy i podręczniki szkolne we wczesnej edukacji

• Warsztat pracy nauczyciela

• Ocenianie we wczesnej edukacji

• Edukacja Outdoor Learning

• Zajęcia teatralne i artystyczne

• Gra w szachy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

• Wykład do wyboru 

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

 Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwent studiów o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna posiada ustrukturalizowaną wiedzę ogólną i specjalistyczną, znajomość nauk współdziałających z pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną.

Absolwent posiada poszerzoną wiedzę i umiejętności metodyczne związane z rozpoznawaniem i wspomaganiem możliwości rozwojowych dziecka oraz z prawidłową realizacją funkcji opiekuńczej polegającej na  rozwijaniu dbałości i starań o zdrowie dziecka, bezpieczeństwo, należyty rozwój fizyczny, rekreację i warunki higieniczne.

Absolwent może pracować w przedszkolu lub w szkole, jeśli  studia I stopnia dały mu uprawnienia nauczycielskie zgodne z obowiązującymi standardami kształcenia.

 

Studia  przygotowują do podjęcia studiów  doktorskich oraz podyplomowych.

Nauka trwa 3  lub 4 semestry*  i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra.

 

Celem studiów, które mają  charakter studiów uzupełniających,  jest zdobycie wiedzy z zakresu profesjonalnego organizowania wczesnej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem oraz dzieciom z niepełnosprawnością.

Studenci uczą się podejmowania odpowiednich działań wspomagających rozwój dziecka oraz posiądą zdolności takie jak: rozpoznanie, konstruowanie programów rewalidacyjnych, wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci niepełnosprawnych i współpraca z ich rodzinami.

 

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka dają wiedzę niezbędną do swobodnego posługiwania się teoriami pedagogicznymi we własnej praktyce zawodowej, do samorozwoju, kształtuje umiejętności dokonywania trafnych ocen i formułowania sądów, wzbogaca refleksyjne i krytyczne myślenie zarówno nad teorią, jak i praktyką edukacyjną.

 

Ukończenie tych  studiów daje prawo do pracy zgodnie z kwalifikacjami zdobytymi na studiach I stopnia.

 

*Zdobywanie uprawnień pedagogicznych lub nauczycielskich

 

Absolwenci studiów 4-semestralnych drugiego stopnia, na kierunku pedagogika, na każdejspecjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017,  §2, pkt.2,  a na studiach Terapia pedagogiczna z socjoterapią- zdobędą uprawnienia nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku pedagogika mogą podejmować osoby, posiadające uprawnienia pedagogiczne lub nauczycielskie, a także kandydaci nie zainteresowani uzyskaniem takich uprawnień.

Przedmioty podstawowe

• Współczesne koncepcje filozofii

• Współczesne koncepcje etyki

• Współczesne problemy socjologii

• Współczesne problemy psychologii

• Metodologia badań społecznych

 

Przedmioty poszerzające wiedzę ogólną

• Prawo oświatowe

• Komunikacja w edukacji

 

Przedmioty kierunkowe

• Pedagogika porównawcza

• Pedeutologia

• Pedagogika ogólna

 

Wybrane przedmioty z zakresu pedagogiki rewalidacyjnej z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

• Projektowanie pracy i diagnoza małego dziecka z niepełnosprawnością

• Metody wczesnej interwencji i stymulacji rozwoju

• Praca z małym dzieckiem ze złożoną niepełnosprawnością

• Praca z małym dzieckiem z mózgowym porażeniem

• Praca z małym dzieckiem z uszkodzonym słuchem

• Praca z małym dzieckiem z uszkodzonym narządem wzroku/

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

 Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Kształcenie na pedagogicznych studiach drugiego stopnia wzbogaca refleksyjne i krytyczne myślenie zarówno nad teorią, jak i praktyką wychowawczą. Skłania do ciągłego podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych. W czasie tych studiów student zdobywa określoną programem wiedzę i umiejętności, formuje swoją postawę, jako humanista i obywatel.

 

Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika w zakresie  pedagogiki rewalidacyjnej z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka uzyskuje wiedzę i umiejętności:

*dokonywania indywidualnej, wielostronnej diagnozy pedagogicznej,

*rozpoznawania deficytów rozwojowych i specjalnych potrzeb edukacyjnych niepełnosprawnych uczniów i wychowanków

*rozpoznawania zaburzeń w rozwoju psychoruchowym.

 

Absolwenci tych studiów podejmują pracę zgodnie z kwalifikacjami zdobytymi na studiach I stopnia.

 Studia II stopnia przygotowują  do podjęcia studiów doktorskich oraz podyplomowych.

Nauka trwa 3  lub 4 semestry*  i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra.

Celem studiów, które mają  charakter studiów uzupełniających,  jest poszerzenie kwalifikacji zdobytych na studiach  I stopnia o wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę w różnych środowiskach zajmujących się edukacją dorosłych. Studenci zdobywają interdyscyplinarną  wiedzę łączącą elementy pedagogiki, socjologii i psychologii z elementami gerontologii społecznej. Umożliwić to  może podejmowanie pracy w organizacjach i instytucjach oświatowych, instytucjach pozarządowych, zakładach pracy zajmując się różnymi formami formalnej i pozaformalnej edukacji dorosłych [kursy, szkolenia, samokształcenie i in.], ich organizacją, wspomaganiem i motywowaniem osób podejmujących naukę w wieku dorosłym. Absolwenci mogą być także organizatorami  przekwalifikowywania osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy w instytucjach rynku pracy, placówkach edukacji dorosłych oraz w zakładach pracy.

Studia te stanowią punkt wyjścia do dalszego kształcenia specjalistycznego i zawodowego dla absolwentów z tytułem magistra.

*Zdobywanie uprawnień pedagogicznych lub nauczycielskich

 Absolwenci studiów 4-semestralnych drugiego stopnia, na kierunku pedagogika, na każdej specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017,  §2, pkt.2,  a na studiach Terapia pedagogiczna z socjoterapią- zdobędą uprawnienia nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku pedagogika mogą podejmować osoby, posiadające uprawnienia pedagogiczne lub nauczycielskie, a także kandydaci nie zainteresowani uzyskaniem takich uprawnień.

Przedmioty podstawowe

• Współczesne koncepcje filozofii

• Współczesne koncepcje etyki

• Współczesne problemy socjologii

• Współczesne problemy psychologii

• Metodologia badań społecznych

 

Przedmioty poszerzające wiedzę ogólną

• Prawo oświatowe

• Komunikacja w edukacji

 

Przedmioty kierunkowe

• Pedagogika porównawcza

• Pedeutologia

• Pedagogika ogólna

 

Wybrane przedmioty z zakresu Pedagogiki dorosłych z poradnictwem indywidualnym

• Psychologiczne aspekty rozwoju człowieka dorosłego

• Diagnozowanie sytuacji życiowej i potrzeb osób dorosłych

• Gerontologia społeczna

• Nowoczesne systemy motywacyjne

• Edukacja dorosłych na świecie

• Metodyka zajęć stymulujących kreatywność osób starszych

• Dydaktyka dorosłych

• Podstawy poradnictwa zawodowego

• Wprowadzenie do coachingu

• Coaching w poradnictwie indywidualnym

• Poradnictwo osób zagrożonych wykluczeniem

• Zarządzanie talentami

 

 

 

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

 Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwent studiów na kierunku Pedagogika, w zakresie pedagogiki dorosłych z poradnictwem indywidualnym potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności do:

- organizowania i przekształcania procesu oraz środowiska uczenia się dorosłych

 

- aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, fizycznej i intelektualnej osób dorosłych z zachowaniem ich podmiotowego statusu i respektowaniem prawa do samostanowienia;

 

- przeciwdziałania zjawiskom alienacji, ageizmu, marginalizacji i wykluczenia społecznego osób w wieku podeszłym;

 

- kształtowania pozytywnego wizerunku seniorów w środowisku lokalnym;

 

Absolwenci tych studiów mogą zajmować się  organizacją  działalności edukacyjnej dorosłych w szkolnictwie, w agendach rządowych, jednostkach samorządu terytorialnego, stowarzyszeniach i fundacjach oraz w instytucjach zajmujących się aktywizacją zawodową osób dorosłych.

Nauka trwa 3  lub 4 semestry*  i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra.

Celem studiów, które mają  charakter studiów uzupełniających,  jest poszerzenie kwalifikacji zdobytych na studiach  I stopnia o wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę opiekuńczo-wychowawczą, socjalno-wychowawczą i terapeutyczną w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, a także w szeroko rozumianym środowisku otwartym.

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią uzależnień dają wiedzę niezbędną do swobodnego posługiwania się teoriami pedagogicznymi we własnej praktyce zawodowej, do samorozwoju, kształtuje umiejętności dokonywania trafnych ocen i formułowania sądów, wzbogaca refleksyjne i krytyczne myślenie zarówno nad teorią, jak i praktyką edukacyjną.

Studia te stanowią punkt wyjścia do dalszego kształcenia specjalistycznego i zawodowego dla absolwentów z tytułem magistra.

 

*Zdobywanie uprawnień pedagogicznych lub nauczycielskich

Absolwenci studiów 4-semestralnych drugiego stopnia, na kierunku pedagogika, na każdej specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017,  §2, pkt.2,  a na studiach Terapia pedagogiczna z socjoterapią- zdobędą uprawnienia nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku pedagogika mogą podejmować osoby, posiadające uprawnienia pedagogiczne lub nauczycielskie, a także kandydaci nie zainteresowani uzyskaniem takich uprawnień.

 

 

Przedmioty podstawowe

• Współczesne koncepcje filozofii

• Współczesne koncepcje etyki

• Współczesne problemy socjologii

• Współczesne problemy psychologii

• Metodologia badań społecznych

 

Przedmioty poszerzające wiedzę ogólną

• Prawo oświatowe

• Komunikacja w edukacji

 

Przedmioty kierunkowe

• Pedagogika porównawcza

• Pedeutologia

• Pedagogika ogólna

 

Wybrane przedmioty z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią uzależnień

• Pedagogika opiekuńcza

• Pedagogika rodziny

• Pedagogika szkoły

• Organizowanie środowiska wychowawczego w szkole

• Doradztwo zawodowe

• Metodyka pracy harcerskiej

• Teorie kształcenia

• Metodyka pracy pedagoga szkolnego

• Metodyka zajęć opiekuńczych

• Metodyka zajęć pozalekcyjnych i świetlicowych

• Psychospołeczne mechanizmy uzależnień

• Profilaktyka uzależnień

• Praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami

• Terapia osób z syndromem DDA

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.
Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.
W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.
Uczelnia posiada doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.
Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwent studiów na kierunku Pedagogika , w zakresie Pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej  terapią uzależnień jest wyposażony w wiedzę i umiejętności obejmujące przygotowanie w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, podstaw terapii pedagogicznej oraz terapii uzależnień. Posiada umiejętności wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Zna rodzaje uzależnień i zagadnienia związane z  ich profilaktyką. Zna sposoby pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

Zdobyta wiedza pozwala mu rozumieć potrzeby dziecka opuszczonego, zaniedbanego, chorego a tym samym na tworzenie optymalnego środowiska mającego na celu zabezpieczenie warunków rozwoju.

Nauka trwa 3  lub 4 semestry*  i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Celem studiów, które mają  charakter studiów uzupełniających,  jest zdobycie wiedzy z zakresu  z zakresu pedagogiki, filozofii, psychologii i socjologii dotyczącą koncepcji człowieka, jego rozwoju i funkcjonowania w środowisku społecznym i kulturowym.

Dają także podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do upowszechniania wiedzy o sztukach plastycznych, audiowizualnych, literaturze, teatrze i muzyce, do wyzwalania postaw twórczych.

Ukończenie tych  studiów daje prawo do pracy zgodnie z kwalifikacjami zdobytymi na studiach I stopnia.

 

*Zdobywanie uprawnień pedagogicznych lub nauczycielskich

Absolwenci studiów 4-semestralnych drugiego stopnia, na kierunku pedagogika, na każdej specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017, , §2, pkt.2,  a na studiach w zakresie  Terapii pedagogicznej z socjoterapią - zdobędą uprawnienia nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia drugiego stopnia 3-semestralne na kierunku pedagogika mogą podejmować osoby, posiadające uprawnienia pedagogiczne lub nauczycielskie, a także kandydaci nie zainteresowani uzyskaniem takich uprawnień.

Przedmioty podstawowe
• Współczesne koncepcje filozofii

• Współczesne koncepcje etyki
• Współczesne problemy socjologii

• Współczesne problemy psychologii

• Metodologia badań społecznych

 

Przedmioty poszerzające wiedzę ogólną

• Prawo oświatowe

• Komunikacja w edukacji

 

Przedmioty kierunkowe:

• Pedagogika porównawcza

• Andragogika
• Pedagogika ogólna

 

Wybrane przedmioty z zakresu pedagogiki kuluralno-oświatowej

• Współczesne  teorie kultury

• Antropologia kulturowa

• Pedagogika kultury

• Pedagogika międzykulturowa

• Teoria wychowania estetycznego

• Metodyka zajęć  kulturalno-oświatowych

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

 Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwent studiów na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki kulturalno-oświatowej posiada - posiada podstawową wiedzę związaną z kulturą i sztuką, a także dotyczącą działalności kulturalnej w różnych środowiskach.

 Potrafi uwzględniać występujące w środowisku lokalnym zjawiska międzykulturowe.

 Absolwenci tych studiów podejmują pracę zgodnie z kwalifikacjami zdobytymi na studiach I stopnia.

 Ukończenie  studiów II stopnia [magisterskich] przygotowuje do podjęcia studiów doktorskich oraz  studiów podyplomowych.

Nauka  4 semestry  i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra.

Studia,  mające charakter studiów uzupełniających, adresowane są do osób zainteresowanych rozszerzeniem  kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska  pedagoga   w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej zdobytych na studiach pierwszego stopnia. 

Poprzez rozszerzenie treści programowych przygotowuje się absolwenta  do pracy w instytucjach oświatowych   z młodzieżą w starszym wieku szkolnym  (w tym z uczniami szkół ponadpodstawowych), poszerza się jego uprawnienia i możliwości zatrudnienia. Kontynuacja wybranych przedmiotów przyczynia się  do podwyższenia posiadanych już kwalifikacji intelektualnych i zawodowych.

Studia prowadzone są zgodnie z wymagani określonymi  w  Rozporządzeniu MNiSW z 25.07. 2019r.w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Załącznik nr1 i Załącznik nr3 Rozporządzenia) orazzgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Studia na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej zapewniają kwalifikacje do zajmowania stanowiska:

 • wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
 • nauczyciela wychowawcy w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • nauczyciela pedagoga w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych
 • nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach szkół ponadpodstawowych
 • nauczyciela w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich
 • wychowawcy w policyjnych izbach dziecka w świetlicach środowiskowych, placówkach interwencyjnych i socjalizacyjnych, placówkach wielofunkcyjnych, placówkach readaptacyjnych i resocjalizacyjnych podlegających Ministerstwu Zdrowia oraz w kurateli sądowej i innych placówkach o charakterze resocjalizującym.
 • Współczesne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej 
 • Środki resocjalizacji nieletnich w prawodawstwie polskim 
 • Pomoc postpenitencjarna w środowisku lokalnym
 • Wybrane zagadnienia penitencjarystyki 
 • Praca resocjalizacyjna 
 • Socjoterapia w resocjalizacji 
 • Wybrane systemy resocjalizacji na świecie 
 • Psychospołeczne uwarunkowania uzależnień 
 • Metodyka pracy nauczyciela pedagoga w szkole ponadpodstawowej Metodyka pracy resocjalizacyjnej 
 • Metodyka zajęć pozaszkolnych 
 • Metodyka pracy z rodziną dysfunkcyjną 
 • Metodyka pracy ze sprawcami przestępstwseksualnych.

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni. Mogą także pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej ERASMUS.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

Uczelnia posiada  doskonale wyposażoną salę komputerową, z której korzystać mogą nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych placówkach edukacyjnych, oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz innych pełniących funkcje prewencyjne, profilaktyczne, terapeutyczne, pomocowe, doradcze.

Posiada kwalifikacje doprowadzenia zajęć resocjalizacyjnych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne osób niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w szkołach ponadpodstawowych i placówkach dla nieletnich.

Jest przygotowany do działalności prospołecznej, uczestnictwa w życiu społecznym, samodoskonalenia oraz podjęcia studiów w szkołach doktorskich i studiów podyplomowych.