POWRÓT DO MENU

Studia II stopnia

Kasia Kukowicz7

Dziekan Wydziału Neofilologicznego
dr Katarzyna Kukowicz-Żarska

Konsultacje: 
Wtorek 16.00 -18.00
Piątek 11.30-13.00
tel. 58 722-08-10
e-mail:
dziekanat(at)ateneum.edu.pl
rekrutacja on-line: My-studies

Filologia

Studia II stopnia na kierunku filologia o specjalności filologia angielska trwają dwa lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.  Studia realizowane są w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się w soboty i niedziele.

Program studiów o profilu praktycznym obejmuje zajęcia w formie wykładów i w dużym stopniu ćwiczeń w języku wykładowym angielskim. Podczas studiów, studenci filologii rozwijają praktyczną znajomość języka angielskiego do poziomu biegłości językowej C2. Poszerzają swoją  wiedzę o naturze języka angielskiego i jego kontekście historyczno-kulturowym. Studenci kierunku filologia mają możliwość wyboru dwóch specjalizacji: translatorycznej lub nauczycielskiej.

Większość zajęć dydaktycznych prowadzona jest w języku angielskim.


Specjalizacja translatoryka

Program specjalizacji translatorycznej obejmuje zajęcia praktyczne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności w zakresie tłumaczeń zarówno pisemnych jak i ustnych różnego rodzaju tekstów np. ekonomicznych, medycznych, prawniczych, literackich a nawet audio-wizualnych. Moduł zajęć praktycznych uwzględnia ćwiczenia z zakresu prowadzenia rozmów i negocjacji w języku angielskim, korespondencji handlowej, rozumienia i redagowania tekstów specjalistycznych. Dużym atutem studiów są praktyczne zajęcia z zakresu specjalistycznego oprogramowania komputerowego stosowanego w zawodzie tłumacza oraz jego wykorzystania. Program studiów został stworzony przez specjalistów  filologów i opiera się na obowiązujących rozwiązaniach prawnych oraz europejskich wzorcach kształcenia w zakresie nauczania języka obcego. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i dyplomu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

 

Specjalizacja nauczycielska

Program studiów na kierunku filologia o  specjalizacji nauczycielskiej obejmuje moduły zajęć z zakresu przygotowania psycho-pedagogicznego oraz metodyki nauczania języka obcego. Program studiów  jest zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi dającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnych, t.j. w przedszkolu, w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich.  


REKRUTACJA

Warunki rekrutacji dla absolwentów kierunku "filologia" oraz innych kierunków studiów pierwszego stopnia:

Warunki rekrutacji dla absolwentów filologii angielskiej, włoskiej i hiszpańskiej:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia o specjalności:

- dla filologii angielskiej: filologia angielska i lingwistyka stosowana o specjalności język angielski + drugi język

- dla specjalności filologia włoska: filologia włoska i lingwistyka stosowana o specjalności język włoski + drugi język

- dla specjalności filologia hiszpańska: filologia hiszpańska i lingwistyka stosowana o specjalności język hiszpański + drugi język

b. O kolejności przyjęcia na studia decyduje:

- ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia

- w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni

Warunki rekrutacji dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż "filologia":

O przyjęciu decyduje:

- rozmowa kwalifikacyjna (w języku angielskim dla filologii angielskiej / w języku włoskim dla filologii włoskiej / w języku hiszpańskim dla filologii hiszpańskiej), podczas której oceniane będą kompetencje językowe kandydata (50% punktów: wymagana znajomość języka obcego właściwego dla danej filologii na poziomie B2) oraz ogólno-filologiczne wynikające z efektów kształcenia na kierunku "filologia" pierwszego stopnia wybranej specjalności (50% punktów: znajomość podstaw kultury, literatury i historii języka obcego właściwego dla danej filologii)

- termin rozmowy kwalifikacyjnej podany zostanie na stronie internetowej Ateneum.

W przypadku zagranicznych dyplomów licencjackich wymagana jest nostryfikacja dyplomu w Polsce.

I. Moduł kształcenia-przedmioty podstawowe
1 Praktyczna nauka języka angielskiego: Kurs zintegrowany
2 Praktyczna nauka języka angielskiego: Język akademicki
3 Praktyczna nauka języka angielskiego: Projekt językowy
  Razem
II. Moduł kształcenia-przedmioty kierunkowe
1 Lingwistyka kognitywna
2 Socjolingwistyka
3 Psycholingwistyka
4 Teoria przekładu
5 Komunikacja międzykulturowa
6 Teoria akwizycji języków obcych
7 Literatura brytyjska 
8 Współczesna literatura anglojęzyczna
9 Kulturoznawstwo
10 Teoria i praktyka przekładu artystycznego
  Razem
III.  Moduł kształcenia-przedmioty specjalizacyjne
  SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA
  PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM
1 Pedagogika ogólna
2 Emisja głosu
3 Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji
4 Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
5 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
6 Prawo oświatowe
7 Edukacja dla bezpieczeństwa
8 Komunikacja interpersonalna
9 Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
  PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE DYDAKTYCZNYM
10 Podstawy dydaktyki
11 Metodyka nauczania języka angielskiego 
12 Praktyka dydaktyczna
13 Praktyka zawodowa
14 Wykład monograficzny
15 Metodologia badań naukowych
16 Seminarium magisterskie
III.  Moduł kształcenia-przedmioty specjalizacyjne
  SPECJALIZACJA TRANSLATORYKA
1 Język tekstów specjalistycznych
2 Tłumaczenia ekonomiczne,prawne i medyczne
3 Tłumaczenia techniczne
4 Tłumaczenia ustne i audiowizualne
5 Przedsiębiorczość
6 Język jako narzędzie pracy
7 Praktyka zawodowa 
8 Wykład monograficzny
9 Metodologia badań naukowych
10 Seminarium magisterskie
IV. Moduł kształcenia-przedmioty ogólne
1 Psychologia ogólna*
2 Psychologia społeczna*
3 Psychologia rozwojowa*
4 Bezpieczeństwo i higiena pracy
5 Wychowanie fizyczne
*moduły kształcenia-przedmioty wchodzące w skład modułu III "przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne" w ramach specjalizacji nauczycielskiej

Metody i zalety naszego programu kształcenia:

 • ćwiczenia i wykłady w języku angielskim prowadzone  przez profesorów z uczelni zagranicznych, specjalistów z zakresu tłumaczeń i literatury oraz doświadczonych lektorów i native speakerów
 • zwiększona liczba zajęć praktycznych w stosunku do wykładów teoretycznych
 • zajęcia multimedialne w specjalnie przystosowanych salach dydaktycznych bogato wyposażonych w sprzęt audio-wizualny, w tym projektory multimedialne oraz specjalne nagłośnienie sal do odsłuchu oryginalnych nagrań
 • dyskusje oraz analiza tekstów w oparciu o nagrania radiowo-telewizyjne, filmy, audycje w języku angielskim
 • warsztaty w sali komputerowej z zakresu oprogramowania  komputerowego wykorzystywanego w tłumaczeniach
 • dodatkowe nieodpłatne spotkania z native speaker’ami  w ramach działalności anglistycznego koła naukowego.

Uczelnia gwarantuje studentom  zajęcia z wybitnymi uczonymi, profesorami lingwistyki i literaturoznawstwa z Polski i zagranicy, którzy prowadzą wykłady w ramach programu studiów oraz w formie wykładów gościnnych podczas uczelnianych konferencji naukowych.

Dodatkowym bardzo istotnym atutem kształcenia w Ateneum-Szkole Wyższej jest indywidualne podejście do słuchacza poprzez możliwość  stałego kontaktowania się z pracownikami administracyjnymi oraz naukowo-dydaktycznymi  oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb każdego studenta w trudnych sytuacjach.

Podczas dwóch lat studiów magisterskich, studenci rozwijają umiejętności biegłego posługiwania się językiem angielskim w środowisku kontaktów zawodowych poprzez zapoznanie się ze specjalistycznym słownictwem z zakresu prawa, ekonomii, medycyny,  oraz nabycie umiejętności związanych z komunikowaniem się we współczesnym świecie. Zdobywają wiedzę dotyczącą realiów krajów anglojęzycznych obejmującą elementy historii, kultury, literatury umożliwiającą zrozumienie natury języka angielskiego i pomagającą w jego praktycznym wykorzystaniu w życiu codziennym, akademickim i zawodowym. Głównym walorem programu jest moduł zajęć obejmujący warsztaty z zakresu różnego rodzaju tłumaczeń oraz obsługi profesjonalnych programów komputerowych do zadań translatorskich w nowoczesnej sali komputerowej, a także moduł nauczycielski dający kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na wszystkich poziomach kształcenia.

Absolwenci magisterskich studiów filologicznych będą mogli pochwalić się biegłą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C2 oraz dyplomem magistra na kierunku filologia o specjalności filologia angielska. 

Praktyczny moduł zajęć z zakresu tłumaczeń umożliwi im ubieganie się o zatrudnienie w sektorze tłumaczeń, w handlu, turystyce a także przedsiębiorstwach zagranicznych, w których atutem będzie znajomość specjalistycznego języka angielskiego oraz umiejętność prowadzenia negocjacji i redagowania korespondencji w języku obcym.

Wybór specjalizacji nauczycielskiej zapewnia uzyskanie wymaganych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego i umożliwi zatrudnienie w przedszkolach, szkołach gimnazjalnych, podstawowych, oraz średnich. 

Wiedza oraz praktyczne umiejętności językowe na poziomie biegłości zbliżonej do biegłości native speaker’a  umożliwią swobodne reprezentowanie różnych podmiotów krajowych i międzynarodowych, placówek dyplomatycznych, firm, czy wydawnictw.

Studiach II stopnia na kierunku filologia o specjalności filologia hiszpańska trwają dwa lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.  Studia realizowane są w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się w soboty i niedziele.Program studiów o profilu praktycznym obejmuje zajęcia w formie wykładów i w dużym stopniu ćwiczeń w języku wykładowym hiszpańskim. Podczas studiów, studenci filologii rozwijają praktyczną znajomość języka hiszpańskiego do poziomu biegłości językowej C2. Poszerzają swoją  wiedzę o naturze języka hiszpańskiego i jego kontekście historyczno-kulturowym. 

Specjalizacja translatoryka

Program specjalizacji translatorycznej obejmuje zajęcia praktyczne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności w zakresie tłumaczeń zarówno pisemnych jak i ustnych różnego rodzaju tekstów np. ekonomicznych, medycznych, prawniczych, literackich a nawet audio-wizualnych. Moduł zajęć praktycznych uwzględnia ćwiczenia z zakresu prowadzenia rozmów i negocjacji w języku angielskim, korespondencji handlowej, rozumienia i redagowania tekstów specjalistycznych. Dużym atutem studiów są praktyczne zajęcia z zakresu specjalistycznego oprogramowania komputerowego stosowanego w zawodzie tłumacza oraz jego wykorzystania. Program studiów został stworzony przez specjalistów  filologów i opiera się na obowiązujących rozwiązaniach prawnych oraz europejskich wzorcach kształcenia w zakresie nauczania języka obcego. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i dyplomu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

 

Specjalizacja nauczycielska

Program studiów na kierunku filologia o  specjalizacji nauczycielskiej obejmuje moduły zajęć z zakresu przygotowania psycho-pedagogicznego oraz metodyki nauczania języka obcego. Program studiów  jest zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi dającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego na wszystkich etapach edukacyjnych, t.j. w przedszkolu, w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich.  

Większość zajęć dydaktycznych prowadzona jest w języku hiszpańskim.


REKRUTACJA

Warunki rekrutacji dla absolwentów filologii oraz innych kierunków studiów I stopnia:

 

1. Warunki rekrutacji dla absolwentów filologii angielskiej, włoskiej i hiszpańskiej:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia o specjalności:

- dla filologii angielskiej: filologia angielska i lingwistyka stosowana o specjalności język angielski + drugi język

- dla specjalności filologia włoska: filologia włoska i lingwistyka stosowana o specjalności język włoski + drugi język

- dla specjalności filologia hiszpańska: filologia hiszpańska i lingwistyka stosowana o specjalności język hiszpański + drugi język
b. O kolejności przyjęcia na studia decyduje:

- ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia

- w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni

2. Warunki rekrutacji dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.
O przyjęciu decyduje:

- rozmowa kwalifikacyjna (w języku angielskim dla filologii angielskiej / w języku włoskim dla filologii włoskiej / w języku hiszpańskim dla filologii hiszpańskiej), podczas której oceniane będą kompetencje językowe kandydata (50% punktów: wymagana znajomość języka obcego właściwego dla danej filologii na poziomie B2) oraz ogólno-filologiczne wynikające z efektów kształcenia na kierunku ‘filologia’ I stopnia wybranej specjalności (50% punktów: znajomość podstaw kultury, literatury i historii języka obcego właściwego dla danej filologii)

- termin rozmowy kwalifikacyjnej podany zostanie na stronie internetowej Ateneum.

3. W przypadku zagranicznych dyplomów licencjackich wymagana jest nostryfikacja dyplomu w Polsce.

I. Moduł kształcenia-przedmioty podstawowe
1 Praktyczna nauka języka hiszpańskiego: Kurs zintegrowany
2 Praktyczna nauka języka hiszpańskiego: Język akademicki
3 Praktyczna nauka języka hiszpańskiego: Projekt językowy
II. Moduł kształcenia-przedmioty kierunkowe
1 Lingwistyka kognitywna
2 Socjolingwistyka
3 Psycholingwistyka
4 Teoria przekładu
5 Komunikacja międzykulturowa
6 Teoria akwizycji języków obcych
7 Literatura hiszpańska
8 Literatura latynoamerykańska
9 Kulturoznawstwo
10 Teoria i praktyka przekładu artystycznego
III.  Moduł kształcenia-przedmioty specjalizacyjne
  SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA
  PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM
1 Pedagogika ogólna
2 Emisja głosu
3 Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji
4 Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
5 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
6 Prawo oświatowe
7 Edukacja dla bezpieczeństwa
8 Komunikacja interpersonalna
9 Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
  PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE DYDAKTYCZNYM
10 Podstawy dydaktyki
11 Metodyka nauczania języka hiszpańskiego 
12 Praktyka dydaktyczna
13 Praktyka zawodowa
14 Wykład monograficzny
15 Metodologia badań naukowych
16 Seminarium magisterskie
III.  Moduł kształcenia-przedmioty specjalizacyjne
  SPECJALIZACJA TRANSLATORYKA
1 Język tekstów specjalistycznych
2 Tłumaczenia ekonomiczne,prawne i medyczne
3 Tłumaczenia techniczne
4 Tłumaczenia ustne i audiowizualne
5 Przedsiębiorczość
6 Język jako narzędzie pracy
7 Praktyka zawodowa 
8 Wykład monograficzny
9 Metodologia badań naukowych
10 Seminarium magisterskie
IV. Moduł kształcenia-przedmioty ogólne
1 Psychologia ogólna*
2 Psychologia społeczna*
3 Psychologia rozwojowa*
4 Bezpieczeństwo i higiena pracy
5 Wychowanie fizyczne
*moduły kształcenia-przedmioty wchodzące w skład modułu III "przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne" w ramach specjalizacji nauczycielskiej
 • ćwiczenia i wykłady w języku hiszpańskim prowadzone  przez profesorów z uczelni zagranicznych z Hiszpanii i Włoch, specjalistów z zakresu tłumaczeń i literatury oraz doświadczonych lektorów, również z Hiszpanii.
 • zwiększona liczba zajęć praktycznych w stosunku do wykładów teoretycznych
 • zajęcia multimedialne w specjalnie przystosowanych salach dydaktycznych bogato wyposażonych w sprzęt audio-wizualny, w tym projektory multimedialne oraz specjalne nagłośnienie sal do odsłuchu oryginalnych nagrań
 • dyskusje oraz analiza tekstów w oparciu o nagrania radiowo-telewizyjne, filmy, audycje w języku hiszpańskim
 • warsztaty w sali komputerowej z zakresu oprogramowania  komputerowego wykorzystywanego w tłumaczeniach
 • dodatkowe nieodpłatne spotkania  Śródziemnomorskiego Koła Naukowego filologii włoskiej i hiszpańskiej.

Uczelnia gwarantuje studentom  zajęcia z wybitnymi uczonymi, profesorami lingwistyki i literaturoznawstwa z Polski, Hiszpanii i Włoch, którzy prowadzą wykłady w ramach programu studiów oraz w formie wykładów gościnnych podczas uczelnianych konferencji naukowych.

Dodatkowym bardzo istotnym atutem kształcenia w Ateneum-Szkole Wyższej jest indywidualne podejście do słuchacza poprzez możliwość  stałego kontaktowania się z pracownikami administracyjnymi oraz naukowo-dydaktycznymi  oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb każdego studenta w trudnych sytuacjach.

Podczas dwóch lat studiów magisterskich, studenci filologii hiszpańskiej rozwijają umiejętności biegłego posługiwania się językiem hiszpańskim w środowisku kontaktów zawodowych poprzez zapoznanie się ze specjalistycznym słownictwem z zakresu prawa, ekonomii, medycyny,  oraz nabycie umiejętności związanych z komunikowaniem się we współczesnym świecie. Zdobywają wiedzę dotyczącą realiów Hiszpanii oraz krajów hiszpańskojęzycznych obejmującą elementy historii, kultury, literatury umożliwiającą zrozumienie natury języka hiszpańskiego i pomagającą w jego praktycznym wykorzystaniu w życiu codziennym, akademickim i zawodowym. Głównym walorem programu jest moduł zajęć obejmujący warsztaty z zakresu różnego rodzaju tłumaczeń oraz obsługi profesjonalnych programów komputerowych do zadań translatorskich w nowoczesnej sali komputerowej , a także moduł nauczycielski dający kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego na wszystkich poziomach kształcenia.

Absolwenci magisterskich studiów filologicznych będą mogli pochwalić się biegłą znajomością języka hiszpańskiego w mowie i piśmie na poziomie C2 oraz dyplomem magistra na kierunku filologia o specjalności filologia hiszpańska. Praktyczny moduł zajęć z zakresu tłumaczeń umożliwi im ubieganie się o zatrudnienie w sektorze tłumaczeń, w handlu, turystyce a także przedsiębiorstwach zagranicznych, w których atutem będzie znajomość specjalistycznego języka hiszpańskiego oraz umiejętność prowadzenia negocjacji i redagowania korespondencji w języku obcym.

Wybór specjalizacji nauczycielskiej zapewnia uzyskanie wymaganych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego i umożliwi zatrudnienie w przedszkolach, szkołach gimnazjalnych, podstawowych, oraz średnich.

Wiedza oraz praktyczne umiejętności językowe na poziomie zaawansowanym umożliwią swobodne reprezentowanie różnych podmiotów krajowych i międzynarodowych, placówek dyplomatycznych, firm, czy wydawnictw.

Studiach II stopnia na kierunku filologia o specjalności filologia włoska trwają dwa lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.  Studia realizowane są w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się w soboty i niedziele. 

Program studiów o profilu praktycznym obejmuje zajęcia w formie wykładów i w dużym stopniu ćwiczeń w języku wykładowym włoskim. Podczas studiów, studenci filologii rozwijają praktyczną znajomość języka włoskiego do poziomu biegłości językowej C2. Poszerzają swoją  wiedzę o naturze języka włoskiego i jego kontekście historyczno-kulturowym. 

Specjalizacja translatoryka

Program specjalizacji translatorycznej obejmuje zajęcia praktyczne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności w zakresie tłumaczeń zarówno pisemnych jak i ustnych różnego rodzaju tekstów np. ekonomicznych, medycznych, prawniczych, literackich a nawet audio-wizualnych. Moduł zajęć praktycznych uwzględnia ćwiczenia z zakresu prowadzenia rozmów i negocjacji w języku angielskim, korespondencji handlowej, rozumienia i redagowania tekstów specjalistycznych. Dużym atutem studiów są praktyczne zajęcia z zakresu specjalistycznego oprogramowania komputerowego stosowanego w zawodzie tłumacza oraz jego wykorzystania. Program studiów został stworzony przez specjalistów  filologów i opiera się na obowiązujących rozwiązaniach prawnych oraz europejskich wzorcach kształcenia w zakresie nauczania języka obcego. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i dyplomu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

Specjalizacja nauczycielska

Program studiów na kierunku filologia o  specjalizacji nauczycielskiej obejmuje moduły zajęć z zakresu przygotowania psycho-pedagogicznego oraz metodyki nauczania języka obcego. Program studiów  jest zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi dającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego na wszystkich etapach edukacyjnych, t.j. w przedszkolu, w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich. 

Większość zajęć dydaktycznych prowadzona jest w języku włoskim.


 

REKRUTACJA

Warunki rekrutacji dla absolwentów filologii oraz innych kierunków studiów I stopnia:

 

1. Warunki rekrutacji dla absolwentów filologii angielskiej, włoskiej i hiszpańskiej:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia o specjalności:

- dla filologii angielskiej: filologia angielska i lingwistyka stosowana o specjalności język angielski + drugi język

- dla specjalności filologia włoska: filologia włoska i lingwistyka stosowana o specjalności język włoski + drugi język

- dla specjalności filologia hiszpańska: filologia hiszpańska i lingwistyka stosowana o specjalności język hiszpański + drugi język
b. O kolejności przyjęcia na studia decyduje:

- ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia

- w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni

2. Warunki rekrutacji dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.
O przyjęciu decyduje:

- rozmowa kwalifikacyjna (w języku angielskim dla filologii angielskiej / w języku włoskim dla filologii włoskiej / w języku hiszpańskim dla filologii hiszpańskiej), podczas której oceniane będą kompetencje językowe kandydata (50% punktów: wymagana znajomość języka obcego właściwego dla danej filologii na poziomie B2) oraz ogólno-filologiczne wynikające z efektów kształcenia na kierunku ‘filologia’ I stopnia wybranej specjalności (50% punktów: znajomość podstaw kultury, literatury i historii języka obcego właściwego dla danej filologii)

- termin rozmowy kwalifikacyjnej podany zostanie na stronie internetowej Ateneum.

3. W przypadku zagranicznych dyplomów licencjackich wymagana jest nostryfikacja dyplomu w Polsce.

I. Moduł kształcenia-przedmioty podstawowe
1 Praktyczna nauka języka włoskiego: Kurs zintegrowany
2 Praktyczna nauka języka włoskiego: Język akademicki
3 Praktyczna nauka języka włoskiego: Projekt językowy
  Razem
II. Moduł kształcenia-przedmioty kierunkowe
1 Lingwistyka kognitywna
2 Socjolingwistyka
3 Psycholingwistyka
4 Teoria przekładu
5 Komunikacja międzykulturowa
6 Teoria akwizycji języków obcych
7 Literatura włoska
8 Współczesna literatura włoska
9 Kulturoznawstwo
10 Teoria i praktyka przekładu artystycznego
  Razem
III.  Moduł kształcenia-przedmioty specjalizacyjne
  SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA
  PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM
1 Pedagogika ogólna
2 Emisja głosu
3 Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji
4 Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
5 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
6 Prawo oświatowe
7 Edukacja dla bezpieczeństwa
8 Komunikacja interpersonalna
9 Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
  PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE DYDAKTYCZNYM
10 Podstawy dydaktyki
11 Metodyka nauczania języka włoskiego 
12 Praktyka dydaktyczna
13 Praktyka zawodowa
14 Wykład monograficzny
15 Metodologia badań naukowych
16 Seminarium magisterskie
III.  Moduł kształcenia-przedmioty specjalizacyjne
  SPECJALIZACJA TRANSLATORYKA
1 Język tekstów specjalistycznych
2 Tłumaczenia ekonomiczne,prawne i medyczne
3 Tłumaczenia techniczne
4 Tłumaczenia ustne i audiowizualne
5 Przedsiębiorczość
6 Język jako narzędzie pracy
7 Praktyka zawodowa 
8 Wykład monograficzny
9 Metodologia badań naukowych
10 Seminarium magisterskie
IV. Moduł kształcenia-przedmioty ogólne
1 Psychologia ogólna*
2 Psychologia społeczna*
3 Psychologia rozwojowa*
4 Bezpieczeństwo i higiena pracy
5 Wychowanie fizyczne
*moduły kształcenia-przedmioty wchodzące w skład modułu III "przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne" w ramach specjalizacji nauczycielskiej
 • ćwiczenia i wykłady w języku włoskim prowadzone  przez profesorów z uczelni zagranicznych, między innymi z Włoch i Hiszpanii, specjalistów z zakresu tłumaczeń i literatury oraz doświadczonych lektorów, również Włochów.
 • zwiększona liczba zajęć praktycznych w stosunku do wykładów teoretycznych
 • zajęcia multimedialne w specjalnie przystosowanych salach dydaktycznych bogato wyposażonych w sprzęt audio-wizualny, w tym projektory multimedialne oraz specjalne nagłośnienie sal do odsłuchu oryginalnych nagrań
 • dyskusje oraz analiza tekstów w oparciu o nagrania radiowo-telewizyjne, filmy, audycje w języku włoskim
 • warsztaty w sali komputerowej z zakresu oprogramowania  komputerowego wykorzystywanego w tłumaczeniach
 • dodatkowe nieodpłatne spotkania  Śródziemnomorskiego Koła Naukowego filologii włoskiej i hiszpańskiej.

 

 

Uczelnia gwarantuje studentom  zajęcia z wybitnymi uczonymi, profesorami lingwistyki i literaturoznawstwa z Polski, Włoch i Hiszpanii, którzy prowadzą wykłady w ramach programu studiów oraz w formie wykładów gościnnych podczas uczelnianych konferencji naukowych.

 

Dodatkowym bardzo istotnym atutem kształcenia w Ateneum-Szkole Wyższej jest indywidualne podejście do słuchacza poprzez możliwość  stałego kontaktowania się z pracownikami administracyjnymi oraz naukowo-dydaktycznymi  oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb każdego studenta w trudnych sytuacjach.

Podczas dwóch lat studiów magisterskich, studenci filologii włoskiej rozwijają umiejętności biegłego posługiwania się językiem włoskim w środowisku kontaktów zawodowych poprzez zapoznanie się ze specjalistycznym słownictwem z zakresu prawa, ekonomii, medycyny,  oraz nabycie umiejętności związanych z komunikowaniem się we współczesnym świecie. Zdobywają wiedzę dotyczącą realiów Włoch obejmującą elementy historii, kultury, literatury umożliwiającą zrozumienie natury języka włoskiego i pomagającą w jego praktycznym wykorzystaniu w życiu codziennym, akademickim i zawodowym. Głównym walorem programu jest moduł zajęć obejmujący warsztaty z zakresu różnego rodzaju tłumaczeń oraz obsługi profesjonalnych programów komputerowych do zadań translatorskich w nowoczesnej sali komputerowej, a także moduł nauczycielski dający kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka włoskiego na wszystkich poziomach kształcenia.

Absolwenci magisterskich studiów filologicznych będą mogli pochwalić się biegłą znajomością języka włoskiego w mowie i piśmie na poziomie C2 oraz dyplomem magistra na kierunku filologia o specjalności filologia włoska.

Praktyczny moduł zajęć z zakresu tłumaczeń umożliwi im ubieganie się o zatrudnienie w sektorze tłumaczeń, w handlu, turystyce a także przedsiębiorstwach zagranicznych, w których atutem będzie znajomość specjalistycznego języka włoskiego oraz umiejętność prowadzenia negocjacji i redagowania korespondencji w języku obcym. Wybór specjalizacji nauczycielskiej zapewnia uzyskanie wymaganych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela języka włoskiego i umożliwi zatrudnienie w przedszkolach, szkołach gimnazjalnych, podstawowych, oraz średnich.

Wiedza oraz praktyczne umiejętności językowe na poziomie zaawansowanym umożliwią swobodne reprezentowanie różnych podmiotów krajowych i międzynarodowych, placówek dyplomatycznych, firm, czy wydawnictw.