POWRÓT DO MENU

Studia II stopnia

Kasia Kukowicz7

Dziekan Wydziału Neofilologicznego
dr Katarzyna Kukowicz-Żarska

Konsultacje: 
Wtorek 16.00 -18.00
Piątek 11.30-13.00
tel. 58 722-08-10
e-mail:
dziekanat(at)ateneum.edu.pl
rekrutacja on-line: My-studies

Filologia

Studia II stopnia na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej trwają dwa lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.  Studia realizowane są w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się w soboty i niedziele.

Program studiów o profilu praktycznym obejmuje zajęcia w formie wykładów i w dużym stopniu ćwiczeń w języku wykładowym angielskim. Podczas studiów, studenci filologii rozwijają praktyczną znajomość języka angielskiego do poziomu biegłości językowej C2. Poszerzają swoją  wiedzę o naturze języka angielskiego i jego kontekście historyczno-kulturowym. Studenci kierunku filologia mają możliwość wyboru dwóch ścieżek: translatorycznej lub nauczycielskiej.

Większa część zajęć dydaktycznych prowadzona jest w języku angielskim.

 

Zapraszamy do oglądania webinaru z udziałem Dziekan wydziału dr Katarzyny Kukowicz-Żarskiej oraz studentów. Kliknij w link i dowiedz się jak wyglądają studia na Filologii angielskiej w Ateneum-Szkole Wyższej!

-> https://www.youtube.com/watch?v=iVkwcN8Z2Yc&t=14s

 


Ścieżka: translatoryka

Program ścieżki translatorycznej obejmuje zajęcia praktyczne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności w zakresie tłumaczeń zarówno pisemnych jak i ustnych różnego rodzaju tekstów np. ekonomicznych, medycznych, prawniczych, literackich a nawet audio-wizualnych. Moduł zajęć praktycznych uwzględnia ćwiczenia z zakresu prowadzenia rozmów i negocjacji w języku angielskim, korespondencji handlowej, rozumienia i redagowania tekstów specjalistycznych. Dużym atutem studiów są praktyczne zajęcia z zakresu specjalistycznego oprogramowania komputerowego stosowanego w zawodzie tłumacza oraz jego wykorzystania. Program studiów został stworzony przez specjalistów filologów i opiera się na obowiązujących rozwiązaniach prawnych oraz europejskich wzorcach kształcenia w zakresie nauczania języka obcego. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i dyplomu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

 

Ścieżka nauczycielska

Program ścieżki nauczycielskiej studiów na kierunku filologia obejmuje moduły zajęć z zakresu przygotowania psycho-pedagogicznego oraz metodyki nauczania języka obcego. Program studiów  jest zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi dającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnych, t.j. w przedszkolu, w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.  

 

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH PRZEDMIOTÓW

(w zależności od wybranej ścieżki: translatoryka lub nauczycielska)

 

Praktyczna nauka języka angielskiego: Kurs zintegrowany
Praktyczna nauka języka angielskiego: Język akademicki
Praktyczna nauka języka angielskiego: Projekt językowy
Lingwistyka kognitywna
Socjolingwistyka
Psycholingwistyka
Teoria przekładu
Komunikacja międzykulturowa
Teoria akwizycji języków obcych
Literatura brytyjska 
Współczesna literatura anglojęzyczna
Kulturoznawstwo
Psychologia ogólna
Psychologia społeczna
Psychologia rozwojowa
Pedagogika ogólna
Emisja głosu
Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji
Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Prawo oświatowe
Edukacja dla bezpieczeństwa
Komunikacja interpersonalna
Podstawy dydaktyki
Metodyka nauczania języka angielskiego 
Język tekstów specjalistycznych
Tłumaczenia ekonomiczne, prawne i medyczne
Tłumaczenia techniczne
Tłumaczenia ustne i audiowizualne
Język jako narzędzie pracy
Metodologia badań naukowych
Wykład monograficzny
Praktyka

 

 

Metody i zalety naszego programu kształcenia:

 • ćwiczenia i wykłady w języku angielskim prowadzone  przez wykładowców rodzimych oraz z uczelni zagranicznych, specjalistów z zakresu językoznawstwa, tłumaczeń i literatury oraz doświadczonych lektorów i native speakerów
 • zwiększona liczba zajęć praktycznych w stosunku do wykładów teoretycznych
 • zajęcia multimedialne w specjalnie przystosowanych salach dydaktycznych bogato wyposażonych w sprzęt audio-wizualny, w tym projektory multimedialne oraz specjalne nagłośnienie sal do odsłuchu oryginalnych nagrań
 • dyskusje oraz analiza tekstów w oparciu o nagrania radiowo-telewizyjne, filmy, audycje w języku angielskim
 • warsztaty w sali komputerowej z zakresu oprogramowania  komputerowego wykorzystywanego w tłumaczeniach
 • dodatkowe nieodpłatne spotkania w ramach działalności koła naukowego i kół zainteresowań.

Uczelnia gwarantuje studentom  zajęcia z wybitnymi uczonymi, profesorami lingwistyki i literaturoznawstwa z Polski i zagranicy, którzy prowadzą wykłady w ramach programu studiów oraz w formie wykładów gościnnych podczas uczelnianych konferencji naukowych.

Dodatkowym bardzo istotnym atutem kształcenia w Ateneum-Szkole Wyższej jest indywidualne podejście do słuchacza poprzez możliwość stałego kontaktowania się z pracownikami administracyjnymi oraz naukowo-dydaktycznymi  oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb każdego studenta w trudnych sytuacjach.

Podczas dwóch lat studiów magisterskich, studenci rozwijają umiejętności biegłego posługiwania się językiem angielskim w środowisku kontaktów zawodowych poprzez zapoznanie się ze specjalistycznym słownictwem z zakresu prawa, ekonomii, medycyny,  oraz nabycie umiejętności związanych z komunikowaniem się we współczesnym świecie. Zdobywają wiedzę dotyczącą realiów krajów anglojęzycznych obejmującą elementy historii, kultury, literatury umożliwiającą zrozumienie natury języka angielskiego i pomagającą w jego praktycznym wykorzystaniu w życiu codziennym, akademickim i zawodowym. Głównym walorem programu jest moduł zajęć obejmujący warsztaty z zakresu różnego rodzaju tłumaczeń oraz obsługi profesjonalnych programów komputerowych do zadań translatorskich w nowoczesnej sali komputerowej, a także moduł nauczycielski dający kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na wszystkich poziomach kształcenia.

Absolwenci magisterskich studiów filologicznych będą mogli pochwalić się biegłą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C2 oraz dyplomem magistra na kierunku filologia o specjalności filologia angielska. 

Praktyczny moduł zajęć z zakresu tłumaczeń umożliwi im ubieganie się o zatrudnienie w sektorze tłumaczeń, w handlu, turystyce a także przedsiębiorstwach zagranicznych, w których atutem będzie znajomość specjalistycznego języka angielskiego oraz umiejętność prowadzenia negocjacji i redagowania korespondencji w języku obcym.

Wybór specjalizacji nauczycielskiej zapewnia uzyskanie wymaganych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego i umożliwi zatrudnienie w przedszkolach, szkołach gimnazjalnych, podstawowych, oraz średnich. 

Wiedza oraz praktyczne umiejętności językowe na poziomie biegłości zbliżonej do biegłości native speaker’a  umożliwią swobodne reprezentowanie różnych podmiotów krajowych i międzynarodowych, placówek dyplomatycznych, firm, czy wydawnictw.

 

REKRUTACJA

Warunki rekrutacji dla absolwentów kierunku "filologia" oraz innych kierunków studiów pierwszego stopnia:

Warunki rekrutacji dla absolwentów filologii angielskiej, germańskiej, włoskiej i hiszpańskiej:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia o specjalności:

- dla filologii angielskiej: filologia angielska i lingwistyka stosowana o specjalności język angielski + drugi język

- dla filologii germańskiej: filologia germańska i lingwistyka stosowana o specjalności język niemiecki + drugi język

- dla specjalności filologia włoska: filologia włoska i lingwistyka stosowana o specjalności język włoski + drugi język

- dla specjalności filologia hiszpańska: filologia hiszpańska i lingwistyka stosowana o specjalności język hiszpański + drugi język

Warunki rekrutacji dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż "filologia":

O przyjęciu decyduje:

- rozmowa kwalifikacyjna (w języku angielskim dla filologii angielskiej / w języku niemieckim dla filologii germańskiej / w języku włoskim dla filologii włoskiej / w języku hiszpańskim dla filologii hiszpańskiej), podczas której oceniane będą kompetencje językowe kandydata (50% punktów: wymagana znajomość języka obcego właściwego dla danej filologii na poziomie B2) oraz ogólno-filologiczne wynikające z efektów kształcenia na kierunku "filologia" pierwszego stopnia wybranej specjalności (50% punktów: znajomość podstaw kultury, literatury i historii języka obcego właściwego dla danej filologii)

- termin rozmowy kwalifikacyjnej podany zostanie na stronie internetowej Ateneum.

W przypadku zagranicznych dyplomów licencjackich wymagana jest nostryfikacja dyplomu w Polsce (dotyczy krajów z którymi Polska nie ma podpisanej umowy o uznawalności wykształcenia).

Studia II stopnia na kierunku filologia w zakresie filologii germańskiej trwają dwa lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.  Studia realizowane są w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się w soboty i niedziele.

Program studiów o profilu praktycznym obejmuje zajęcia w formie wykładów i w dużym stopniu ćwiczeń w języku wykładowym niemieckim. Podczas studiów, studenci filologii rozwijają praktyczną znajomość języka niemieckiego do poziomu biegłości językowej C2. Poszerzają swoją wiedzę o naturze języka niemieckiego i jego kontekście historyczno-kulturowym. Studenci kierunku filologia mają możliwość wyboru dwóch ścieżek: translatorycznej lub nauczycielskiej.

 

Zapraszamy do oglądania webinaru z udziałem Dziekan wydziału dr Katarzyny Kukowicz-Żarskiej oraz studentów. Kliknij w link i dowiedz się jak wyglądają studia na Filologii germańskiej w Ateneum-Szkole Wyższej!

-> https://www.youtube.com/watch?v=iVkwcN8Z2Yc&t=14s

 

Ścieżka translatoryka

Program ścieżki translatorycznej obejmuje zajęcia praktyczne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności w zakresie tłumaczeń zarówno pisemnych jak i ustnych różnego rodzaju tekstów np. ekonomicznych, medycznych, prawniczych, literackich a nawet audio-wizualnych. Moduł zajęć praktycznych uwzględnia ćwiczenia z zakresu prowadzenia rozmów i negocjacji w języku niemieckim, korespondencji handlowej, rozumienia i redagowania tekstów specjalistycznych. Dużym atutem studiów są praktyczne zajęcia z zakresu specjalistycznego oprogramowania komputerowego stosowanego w zawodzie tłumacza oraz jego wykorzystania. Program studiów został stworzony przez specjalistów filologów i opiera się na obowiązujących rozwiązaniach prawnych oraz europejskich wzorcach kształcenia w zakresie nauczania języka obcego. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i dyplomu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

 

Ścieżka nauczycielska

Program studiów na kierunku filologia o  ścieżce nauczycielskiej obejmuje moduły zajęć z zakresu przygotowania psycho-pedagogicznego oraz metodyki nauczania języka obcego. Program studiów  jest zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi dającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego na wszystkich etapach edukacyjnych, t.j. w przedszkolu, w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.  

Większa część zajęć dydaktycznych prowadzona jest w języku niemieckim.

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH PRZEDMIOTÓW

w zależności od wybranej ścieżki: translatoryka lub nauczycielska

Praktyczna nauka języka niemieckiego: Kurs zintegrowany
Praktyczna nauka języka niemieckiego: Język akademicki
Praktyczna nauka języka niemieckiego: Projekt językowy
Lingwistyka kognitywna
Socjolingwistyka
Psycholingwistyka
Teoria przekładu
Komunikacja międzykulturowa
Teoria akwizycji języków obcych
Współczesna literatura niemieckojęzyczna
Kulturoznawstwo
Psychologia ogólna
Psychologia społeczna
Psychologia rozwojowa
Wykład monograficzny
Metodologia badań naukowych
Pedagogika ogólna
Emisja głosu
Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji
Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Prawo oświatowe
Edukacja dla bezpieczeństwa
Komunikacja interpersonalna
Podstawy dydaktyki
Metodyka nauczania języka niemieckiego
Język tekstów specjalistycznych
Tłumaczenia ekonomiczne,prawne i medyczne
Tłumaczenia techniczne
Tłumaczenia ustne i audiowizualne
Język jako narzędzie pracy
Praktyka zawodowa

Metody i zalety naszego programu kształcenia:

 • ćwiczenia i wykłady w języku niemieckim prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, specjalistów z zakresu językoznawstwa, tłumaczeń i literatury oraz doświadczonych lektorów i native speakerów
 • zwiększona liczba zajęć praktycznych w stosunku do wykładów teoretycznych
 • zajęcia multimedialne w specjalnie przystosowanych salach dydaktycznych bogato wyposażonych w sprzęt audio-wizualny, w tym projektory multimedialne oraz specjalne nagłośnienie sal do odsłuchu oryginalnych nagrań
 • dyskusje oraz analiza tekstów w oparciu o nagrania radiowo-telewizyjne, filmy, audycje w języku niemieckim;
 • warsztaty w sali komputerowej z zakresu oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w tłumaczeniach
 • dodatkowe nieodpłatne spotkania w ramach działalności koła naukowego.

Uczelnia gwarantuje studentom zajęcia z wybitnymi uczonymi, profesorami lingwistyki i literaturoznawstwa z Polski i zagranicy, którzy prowadzą wykłady w ramach programu studiów oraz w formie wykładów gościnnych podczas uczelnianych konferencji naukowych.

Dodatkowym bardzo istotnym atutem kształcenia w Ateneum-Szkole Wyższej jest indywidualne podejście do słuchacza poprzez możliwość stałego kontaktowania się z pracownikami administracyjnymi oraz naukowo-dydaktycznymi oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb każdego studenta w trudnych sytuacjach.

Podczas dwóch lat studiów magisterskich, studenci rozwijają umiejętności biegłego posługiwania się językiem niemieckim w środowisku kontaktów zawodowych poprzez zapoznanie się ze specjalistycznym słownictwem z zakresu prawa, ekonomii, medycyny oraz nabycie umiejętności związanych z komunikowaniem się we współczesnym świecie. Zdobywają wiedzę dotyczącą realiów krajów niemieckojęzycznych obejmującą elementy historii, kultury, literatury umożliwiającą zrozumienie natury języka niemieckiego i pomagającą w jego praktycznym wykorzystaniu w życiu codziennym, akademickim i zawodowym. Głównym walorem programu jest moduł zajęć obejmujący warsztaty z zakresu różnego rodzaju tłumaczeń oraz obsługi profesjonalnych programów komputerowych do zadań translatorskich w nowoczesnej sali komputerowej, a także moduł nauczycielski dający kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego na wszystkich poziomach kształcenia.

Absolwenci magisterskich studiów filologicznych będą mogli pochwalić się biegłą znajomością języka niemieckiego w mowie i piśmie na poziomie C2 oraz dyplomem magistra na kierunku filologia w zakresie filologii germańskiej. 

Praktyczny moduł zajęć z zakresu tłumaczeń umożliwi im ubieganie się o zatrudnienie w sektorze tłumaczeń, w handlu, turystyce a także przedsiębiorstwach zagranicznych, w których atutem będzie znajomość specjalistycznego języka niemieckiego oraz umiejętność prowadzenia negocjacji i redagowania korespondencji w języku obcym.

Wybór specjalizacji nauczycielskiej zapewnia uzyskanie wymaganych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego i umożliwi zatrudnienie w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz średnich. 

Wiedza oraz praktyczne umiejętności językowe na poziomie biegłości zbliżonej do biegłości native speaker’a umożliwią swobodne reprezentowanie różnych podmiotów krajowych i międzynarodowych, placówek dyplomatycznych, firm czy wydawnictw.

REKRUTACJA

Warunki rekrutacji dla absolwentów kierunku "filologia" oraz innych kierunków studiów pierwszego stopnia:

Warunki rekrutacji dla absolwentów filologii angielskiej, germańskiej, włoskiej i hiszpańskiej:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia o specjalności:

- dla filologii angielskiej: filologia angielska i lingwistyka stosowana o specjalności język angielski + drugi język

- dla filologii germańskiej: filologia germańska i lingwistyka stosowana o specjalności język niemiecki + drugi język

- dla specjalności filologia włoska: filologia włoska i lingwistyka stosowana o specjalności język włoski + drugi język

- dla specjalności filologia hiszpańska: filologia hiszpańska i lingwistyka stosowana o specjalności język hiszpański + drugi język

Warunki rekrutacji dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż "filologia":

O przyjęciu decyduje:

- rozmowa kwalifikacyjna (w języku angielskim dla filologii angielskiej / w języku niemieckim dla filologii germańskiej / w języku włoskim dla filologii włoskiej / w języku hiszpańskim dla filologii hiszpańskiej), podczas której oceniane będą kompetencje językowe kandydata (50% punktów: wymagana znajomość języka obcego właściwego dla danej filologii na poziomie B2) oraz ogólno-filologiczne wynikające z efektów kształcenia na kierunku "filologia" pierwszego stopnia wybranej specjalności (50% punktów: znajomość podstaw kultury, literatury i historii języka obcego właściwego dla danej filologii)

- termin rozmowy kwalifikacyjnej podany zostanie na stronie internetowej Ateneum.

W przypadku zagranicznych dyplomów licencjackich wymagana jest nostryfikacja dyplomu w Polsce (dotyczy krajów z którymi Polska nie ma podpisanej umowy o uznawalności wykształcenia).

Studia II stopnia na kierunku filologia w zakresie filologii hiszpańskiej trwają dwa lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.  Studia realizowane są w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się w soboty i niedziele. Program studiów o profilu praktycznym obejmuje zajęcia w formie wykładów i w dużym stopniu ćwiczeń w języku wykładowym hiszpańskim. Podczas studiów, studenci filologii rozwijają praktyczną znajomość języka hiszpańskiego do poziomu biegłości językowej C2. Poszerzają swoją  wiedzę o naturze języka hiszpańskiego i jego kontekście historyczno-kulturowym. 

Zapraszamy do oglądania webinaru z udziałem Dziekan wydziału dr Katarzyny Kukowicz-Żarskiej oraz studentów. Kliknij w link i dowiedz się jak wyglądają studia na Filologii hiszpańskiej w Ateneum-Szkole Wyższej!

-> https://www.youtube.com/watch?v=iVkwcN8Z2Yc&t=14s

Ścieżka translatoryka

Program ścieżki translatorycznej obejmuje zajęcia praktyczne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności w zakresie tłumaczeń zarówno pisemnych jak i ustnych różnego rodzaju tekstów np. ekonomicznych, medycznych, prawniczych, literackich a nawet audio-wizualnych. Moduł zajęć praktycznych uwzględnia ćwiczenia z zakresu prowadzenia rozmów i negocjacji w języku hiszpańskim, korespondencji handlowej, rozumienia i redagowania tekstów specjalistycznych. Dużym atutem studiów są praktyczne zajęcia z zakresu specjalistycznego oprogramowania komputerowego stosowanego w zawodzie tłumacza oraz jego wykorzystania. Program studiów został stworzony przez specjalistów filologów i opiera się na obowiązujących rozwiązaniach prawnych oraz europejskich wzorcach kształcenia w zakresie nauczania języka obcego. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i dyplomu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

 

Ścieżka nauczycielska

Program studiów na kierunku filologia o  ścieżce nauczycielskiej obejmuje moduły zajęć z zakresu przygotowania psycho-pedagogicznego oraz metodyki nauczania języka obcego. Program studiów  jest zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi dającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego na wszystkich etapach edukacyjnych, t.j. w przedszkolu, w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.  

Większa część zajęć dydaktycznych prowadzona jest w języku hiszpańskim.

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH PRZEDMIOTÓW

w zależności od wybranej ścieżki: translatoryka lub nauczycielska

 
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego: Kurs zintegrowany
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego: Język akademicki
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego: Projekt językowy
Lingwistyka kognitywna
Socjolingwistyka
Psycholingwistyka
Teoria przekładu
Komunikacja międzykulturowa
Teoria akwizycji języków obcych
Literatura hiszpańska
Literatura latynoamerykańska
Kulturoznawstwo
Psychologia ogólna
Psychologia społeczna
Psychologia rozwojowa
Wykład monograficzny
Metodologia badań naukowych
Pedagogika ogólna
Emisja głosu
Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji
Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Prawo oświatowe
Edukacja dla bezpieczeństwa
Komunikacja interpersonalna
Podstawy dydaktyki
Metodyka nauczania języka hiszpańskiego 
Język tekstów specjalistycznych
Tłumaczenia ekonomiczne,prawne i medyczne
Tłumaczenia techniczne
Tłumaczenia ustne i audiowizualne
Język jako narzędzie pracy
Praktyka zawodowa 
 • ćwiczenia i wykłady w języku hiszpańskim prowadzone  przez wykładowców rodzimych oraz profesorów z uczelni zagranicznych z Hiszpanii i Włoch, specjalistów z zakresu językoznawstwa, tłumaczeń i literatury oraz doświadczonych lektorów, również z Hiszpanii.
 • zwiększona liczba zajęć praktycznych w stosunku do wykładów teoretycznych
 • zajęcia multimedialne w specjalnie przystosowanych salach dydaktycznych bogato wyposażonych w sprzęt audio-wizualny, w tym projektory multimedialne oraz specjalne nagłośnienie sal do odsłuchu oryginalnych nagrań
 • dyskusje oraz analiza tekstów w oparciu o nagrania radiowo-telewizyjne, filmy, audycje w języku hiszpańskim
 • warsztaty w sali komputerowej z zakresu oprogramowania  komputerowego wykorzystywanego w tłumaczeniach
 • dodatkowe nieodpłatne spotkania Śródziemnomorskiego Koła Naukowego filologii włoskiej i hiszpańskiej.

Uczelnia gwarantuje studentom zajęcia z wybitnymi uczonymi, profesorami lingwistyki i literaturoznawstwa z Polski, Hiszpanii i Włoch, którzy prowadzą wykłady w ramach programu studiów oraz w formie wykładów gościnnych podczas uczelnianych konferencji naukowych.

Dodatkowym bardzo istotnym atutem kształcenia w Ateneum-Szkole Wyższej jest indywidualne podejście do słuchacza poprzez możliwość stałego kontaktowania się z pracownikami administracyjnymi oraz naukowo-dydaktycznymi  oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb każdego studenta w trudnych sytuacjach.

Podczas dwóch lat studiów magisterskich, studenci filologii hiszpańskiej rozwijają umiejętności biegłego posługiwania się językiem hiszpańskim w środowisku kontaktów zawodowych poprzez zapoznanie się ze specjalistycznym słownictwem z zakresu prawa, ekonomii, medycyny,  oraz nabycie umiejętności związanych z komunikowaniem się we współczesnym świecie. Zdobywają wiedzę dotyczącą realiów Hiszpanii oraz krajów hiszpańskojęzycznych obejmującą elementy historii, kultury, literatury umożliwiającą zrozumienie natury języka hiszpańskiego i pomagającą w jego praktycznym wykorzystaniu w życiu codziennym, akademickim i zawodowym. Głównym walorem programu jest moduł zajęć obejmujący warsztaty z zakresu różnego rodzaju tłumaczeń oraz obsługi profesjonalnych programów komputerowych do zadań translatorskich w nowoczesnej sali komputerowej , a także moduł nauczycielski dający kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego na wszystkich poziomach kształcenia.

Absolwenci magisterskich studiów filologicznych będą mogli pochwalić się biegłą znajomością języka hiszpańskiego w mowie i piśmie na poziomie C2 oraz dyplomem magistra na kierunku filologia o specjalności filologia hiszpańska. Praktyczny moduł zajęć z zakresu tłumaczeń umożliwi im ubieganie się o zatrudnienie w sektorze tłumaczeń, w handlu, turystyce a także przedsiębiorstwach zagranicznych, w których atutem będzie znajomość specjalistycznego języka hiszpańskiego oraz umiejętność prowadzenia negocjacji i redagowania korespondencji w języku obcym.

Wybór specjalizacji nauczycielskiej zapewnia uzyskanie wymaganych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego i umożliwi zatrudnienie w przedszkolach, szkołach gimnazjalnych, podstawowych, oraz średnich.

Wiedza oraz praktyczne umiejętności językowe na poziomie zaawansowanym umożliwią swobodne reprezentowanie różnych podmiotów krajowych i międzynarodowych, placówek dyplomatycznych, firm, czy wydawnictw.

REKRUTACJA

Warunki rekrutacji dla absolwentów kierunku "filologia" oraz innych kierunków studiów pierwszego stopnia:

Warunki rekrutacji dla absolwentów filologii angielskiej, germańskiej, włoskiej i hiszpańskiej:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia o specjalności:

- dla filologii angielskiej: filologia angielska i lingwistyka stosowana o specjalności język angielski + drugi język

- dla filologii germańskiej: filologia germańska i lingwistyka stosowana o specjalności język niemiecki + drugi język

- dla specjalności filologia włoska: filologia włoska i lingwistyka stosowana o specjalności język włoski + drugi język

- dla specjalności filologia hiszpańska: filologia hiszpańska i lingwistyka stosowana o specjalności język hiszpański + drugi język

Warunki rekrutacji dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż "filologia":

O przyjęciu decyduje:

- rozmowa kwalifikacyjna (w języku angielskim dla filologii angielskiej / w języku niemieckim dla filologii germańskiej / w języku włoskim dla filologii włoskiej / w języku hiszpańskim dla filologii hiszpańskiej), podczas której oceniane będą kompetencje językowe kandydata (50% punktów: wymagana znajomość języka obcego właściwego dla danej filologii na poziomie B2) oraz ogólno-filologiczne wynikające z efektów kształcenia na kierunku "filologia" pierwszego stopnia wybranej specjalności (50% punktów: znajomość podstaw kultury, literatury i historii języka obcego właściwego dla danej filologii)

- termin rozmowy kwalifikacyjnej podany zostanie na stronie internetowej Ateneum.

W przypadku zagranicznych dyplomów licencjackich wymagana jest nostryfikacja dyplomu w Polsce (dotyczy krajów z którymi Polska nie ma podpisanej umowy o uznawalności wykształcenia).

Studia II stopnia na kierunku filologia w zakresie filologii włoskiej trwają dwa lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.  Studia realizowane są w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się w soboty i niedziele. 

Program studiów o profilu praktycznym obejmuje zajęcia w formie wykładów i w dużym stopniu ćwiczeń w języku wykładowym włoskim. Podczas studiów, studenci filologii rozwijają praktyczną znajomość języka włoskiego do poziomu biegłości językowej C2. Poszerzają swoją  wiedzę o naturze języka włoskiego i jego kontekście historyczno-kulturowym. 

Zapraszamy do oglądania webinaru z udziałem Dziekan wydziału dr Katarzyny Kukowicz-Żarskiej oraz studentów. Kliknij w link i dowiedz się jak wyglądają studia na Filologii włoskiej w Ateneum-Szkole Wyższej!

-> https://www.youtube.com/watch?v=iVkwcN8Z2Yc&t=14s

Ścieżka: translatoryka

Program ścieżki translatorycznej obejmuje zajęcia praktyczne ukierunkowane na rozwijanie umiejętności w zakresie tłumaczeń zarówno pisemnych jak i ustnych różnego rodzaju tekstów np. ekonomicznych, medycznych, prawniczych, literackich a nawet audio-wizualnych. Moduł zajęć praktycznych uwzględnia ćwiczenia z zakresu prowadzenia rozmów i negocjacji w języku włoskim, korespondencji handlowej, rozumienia i redagowania tekstów specjalistycznych. Dużym atutem studiów są praktyczne zajęcia z zakresu specjalistycznego oprogramowania komputerowego stosowanego w zawodzie tłumacza oraz jego wykorzystania. Program studiów został stworzony przez specjalistów  filologów i opiera się na obowiązujących rozwiązaniach prawnych oraz europejskich wzorcach kształcenia w zakresie nauczania języka obcego. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i dyplomu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

Ścieżka nauczycielska

Program studiów na kierunku filologia o  specjalizacji nauczycielskiej obejmuje moduły zajęć z zakresu przygotowania psycho-pedagogicznego oraz metodyki nauczania języka obcego. Program studiów  jest zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi dającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego na wszystkich etapach edukacyjnych, t.j. w przedszkolu, w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich. 

Większa część zajęć dydaktycznych prowadzona jest w języku włoskim.

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH PRZEDMIOTÓW

w zależności od wybranej ścieżki: translatoryka lub nauczycielska

 

Praktyczna nauka języka włoskiego: Kurs zintegrowany
Praktyczna nauka języka włoskiego: Język akademicki
Praktyczna nauka języka włoskiego: Projekt językowy
Lingwistyka kognitywna
Socjolingwistyka
Psycholingwistyka
Teoria przekładu
Komunikacja międzykulturowa
Teoria akwizycji języków obcych
Literatura włoska
Współczesna literatura włoska
Kulturoznawstwo
Psychologia ogólna
Psychologia społeczna
Psychologia rozwojowa
Pedagogika ogólna
Emisja głosu
Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji
Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Prawo oświatowe
Edukacja dla bezpieczeństwa
Komunikacja interpersonalna
Podstawy dydaktyki
Język tekstów specjalistycznych
Tłumaczenia ekonomiczne,prawne i medyczne
Tłumaczenia techniczne
Tłumaczenia ustne i audiowizualne
Język jako narzędzie pracy
Praktyka zawodowa 
Wykład monograficzny
Metodologia badań naukowych
 • ćwiczenia i wykłady w języku włoskim prowadzone przez wykładowców rodzimych oraz profesorów z uczelni zagranicznych, między innymi z Włoch i Hiszpanii, specjalistów z zakresu językoznawstwa, tłumaczeń i literatury oraz doświadczonych lektorów, również Włochów.
 • zwiększona liczba zajęć praktycznych w stosunku do wykładów teoretycznych
 • zajęcia multimedialne w specjalnie przystosowanych salach dydaktycznych bogato wyposażonych w sprzęt audio-wizualny, w tym projektory multimedialne oraz specjalne nagłośnienie sal do odsłuchu oryginalnych nagrań
 • dyskusje oraz analiza tekstów w oparciu o nagrania radiowo-telewizyjne, filmy, audycje w języku włoskim
 • warsztaty w sali komputerowej z zakresu oprogramowania  komputerowego wykorzystywanego w tłumaczeniach
 • dodatkowe nieodpłatne spotkania  Śródziemnomorskiego Koła Naukowego filologii włoskiej i hiszpańskiej.

 

Uczelnia gwarantuje studentom  zajęcia z wybitnymi uczonymi, profesorami lingwistyki i literaturoznawstwa z Polski, Włoch i Hiszpanii, którzy prowadzą wykłady w ramach programu studiów oraz w formie wykładów gościnnych podczas uczelnianych konferencji naukowych.

 

Dodatkowym bardzo istotnym atutem kształcenia w Ateneum-Szkole Wyższej jest indywidualne podejście do słuchacza poprzez możliwość stałego kontaktowania się z pracownikami administracyjnymi oraz naukowo-dydaktycznymi  oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb każdego studenta w trudnych sytuacjach.

Podczas dwóch lat studiów magisterskich, studenci filologii włoskiej rozwijają umiejętności biegłego posługiwania się językiem włoskim w środowisku kontaktów zawodowych poprzez zapoznanie się ze specjalistycznym słownictwem z zakresu prawa, ekonomii, medycyny,  oraz nabycie umiejętności związanych z komunikowaniem się we współczesnym świecie. Zdobywają wiedzę dotyczącą realiów Włoch obejmującą elementy historii, kultury, literatury umożliwiającą zrozumienie natury języka włoskiego i pomagającą w jego praktycznym wykorzystaniu w życiu codziennym, akademickim i zawodowym. Głównym walorem programu jest moduł zajęć obejmujący warsztaty z zakresu różnego rodzaju tłumaczeń oraz obsługi profesjonalnych programów komputerowych do zadań translatorskich w nowoczesnej sali komputerowej, a także moduł nauczycielski dający kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka włoskiego na wszystkich poziomach kształcenia.

Absolwenci magisterskich studiów filologicznych będą mogli pochwalić się biegłą znajomością języka włoskiego w mowie i piśmie na poziomie C2 oraz dyplomem magistra na kierunku filologia o specjalności filologia włoska.

Praktyczny moduł zajęć z zakresu tłumaczeń umożliwi im ubieganie się o zatrudnienie w sektorze tłumaczeń, w handlu, turystyce a także przedsiębiorstwach zagranicznych, w których atutem będzie znajomość specjalistycznego języka włoskiego oraz umiejętność prowadzenia negocjacji i redagowania korespondencji w języku obcym. Wybór specjalizacji nauczycielskiej zapewnia uzyskanie wymaganych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela języka włoskiego i umożliwi zatrudnienie w przedszkolach, szkołach gimnazjalnych, podstawowych, oraz średnich.

Wiedza oraz praktyczne umiejętności językowe na poziomie zaawansowanym umożliwią swobodne reprezentowanie różnych podmiotów krajowych i międzynarodowych, placówek dyplomatycznych, firm, czy wydawnictw.

REKRUTACJA

Warunki rekrutacji dla absolwentów kierunku "filologia" oraz innych kierunków studiów pierwszego stopnia:

Warunki rekrutacji dla absolwentów filologii angielskiej, germańskiej, włoskiej i hiszpańskiej:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia o specjalności:

- dla filologii angielskiej: filologia angielska i lingwistyka stosowana o specjalności język angielski + drugi język

- dla filologii germańskiej: filologia germańska i lingwistyka stosowana o specjalności język niemiecki + drugi język

- dla specjalności filologia włoska: filologia włoska i lingwistyka stosowana o specjalności język włoski + drugi język

- dla specjalności filologia hiszpańska: filologia hiszpańska i lingwistyka stosowana o specjalności język hiszpański + drugi język

Warunki rekrutacji dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż "filologia":

O przyjęciu decyduje:

- rozmowa kwalifikacyjna (w języku angielskim dla filologii angielskiej / w języku niemieckim dla filologii germańskiej / w języku włoskim dla filologii włoskiej / w języku hiszpańskim dla filologii hiszpańskiej), podczas której oceniane będą kompetencje językowe kandydata (50% punktów: wymagana znajomość języka obcego właściwego dla danej filologii na poziomie B2) oraz ogólno-filologiczne wynikające z efektów kształcenia na kierunku "filologia" pierwszego stopnia wybranej specjalności (50% punktów: znajomość podstaw kultury, literatury i historii języka obcego właściwego dla danej filologii)

- termin rozmowy kwalifikacyjnej podany zostanie na stronie internetowej Ateneum.

W przypadku zagranicznych dyplomów licencjackich wymagana jest nostryfikacja dyplomu w Polsce (dotyczy krajów z którymi Polska nie ma podpisanej umowy o uznawalności wykształcenia).