POWRÓT DO MENU

Studia I stopnia

prof aleksander1

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych
prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Aleksander

Konsultacje:
wtorki od 16.00 do 18.00
piątki od 12.00 do 14.00

tel. 58 722-08-10

e-mail:dziekanat(at)ateneum.edu.pl

Nauki o rodzinie

Specjalność: Mediator i Kurator

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Studia przygotowują do podjęcia studiów magisterskich, np. na specjalności Pedagogika rodziny w naszej Uczelni.

Dodatkowo, student może przystąpić do egzaminu organizowanego przez Polskie Centrum Mediacji, uzyskując 3 certyfikaty: mediatora w sprawach rodzinnych, oświatowych i dla nieletnich (student realizuje w ramach studiów program szkoleń wymagany przez PCM). 

Zadaniem specjalności jest przygotowanie do podejmowania różnorakich działań na rzecz małżeństw i rodzin, w tym przede wszystkim:

- prowadzenia mediacji rodzinnych, oświatowych i w sprawach dla nieletnich jako profesjonalny mediator,

- pracy w charakterze kuratora sądowego (Nauki o Rodzinie są traktowane jako kształcenie kierunkowe dla kandydatów na kuratorów pod warunkiem uzyskania magisterium z dowolnej dziedziny wiedzy).

Program studiów skupia się na problematyce rodzinnej badanej w aspekcie filozoficzno-antropologicznym, psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, socjologicznym i teologicznym. Wiedza teoretyczna jest łączona z praktycznym przygotowaniem do zawodu, w postaci ćwiczeń, warsztatów, treningów i praktyk. Oferujemy także możliwość zrealizowania stażu mediacyjnego w instytucjach współpracujących z naszą Uczelnią.

Ukończenie tej specjalności daje prawo do ubiegania się o zatrudnienie w placówkach oświatowo-wychowawczych, rodzinnych poradniach specjalistycznych, w parafialnym poradnictwie rodzinnym, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, agendach służb socjalnych, placówkach pomocy społecznej, placówkach służby zdrowia i wymiaru sprawiedliwości, agendach samorządowych, instytucjach profilaktyki społecznej.

 

MODUŁ I-PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

1

Wprowadzenie do filozofii

2

Etyka ogólna i zawodowa

3

Psychologia ogólna

4

Psychologia społeczna

5

Wprowadzenie do socjologii

 

MODUŁ II-PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ

1

Pedagogika społeczna

2

Pedagogika opiekuńcza

3

Psychologia rozwoju człowieka

 

MODUŁ III-METODY BADAŃ SPOŁECZNYCH

1

Metody badań pedagogicznych

2

Metody badań psychologicznych

3

Metody badań socjologicznych

 

MODUŁ IV-PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

1

Wprowadzenie do nauk o rodzinie

2

Psychologia małżeństwa  i rodziny

3

Socjologia rodziny

4

Polityka społeczna i demografia rodziny

5

Pedagogika rodziny

6

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

7

Prawo rodzinne

8

Małżeństwo i rodzina w tradycji judeo-chrześcijańskiej

9

Poradnictwo rodzinne                                              

10

Patologia i psychoprofilaktyka życia rodziny

11

Komunikacja interpersonalna

12

Wprowadzenie do pracy socjalnej

13

Opieka nad człowiekiem niepełnosprawnym  i nieuleczalnie chorym

 

MODUŁ V-PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

1

Wprowadzenie do mediacji

2

Podstawy prawne mediacji rodzinnych i oświatowych

3

Podstawy prawne mediacji nieletnich

4

Mediacje - Trening umiejętności - mediacje rodzinne

5

Mediacje - Trening umiejętności - mediacje oświatowe

6

Mediacje - Trening umiejętności - mediacje nieletnich

7

Modele mediacji

8

Patologie społeczne                               

9

Podstawy psychoterapii

10

Systemy profilaktyki społecznej

11

Podstawy prawne w zawodzie kuratora

12

Metodyka pracy kuratora

13

Współczesne systemy resocjalizacji

14

Wykład do wyboru/specjalnościowy

15

Seminarium dyplomowe

 

MODUŁ VI-PRAKTYKA zawodowa-180 godzin

 

MODUŁ VII-INNE WYMAGANE PRZEDMIOTY

1

Język obcy

2

Wychowanie fizyczne

3

Technologia informacyjna

4

Ochrona własności intelektualnej z podstawami informacji naukowej

5

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Absolwent Nauk o Rodzinie o specjalności Mediator i kurator uzyskuje nowy, atrakcyjny zawód mediatora

Program specjalności został ustalony w porozumieniu z Polskim Centrum Mediacji (PCM), zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Sprawiedliwości i standardami prowadzenia mediacji

Szkolenia mediacyjne są prowadzone przez najlepszych w Polsce trenerów PCM

Szkolenia mediacyjne są istotną częścią programu studiów (student nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z nauką zawodu)

W trakcie studiów student może przystąpić do egzaminu organizowanego przez PCM oraz uzyskać certyfikat w zakresie mediacji rodzinnych, oświatowych i w sprawach dla nieletnich (program studiów nie obejmuje certyfikacji, ponieważ przeprowadza ją PCM – zewnętrzna w stosunku do Uczelni instytucja)

Po uzyskaniu certyfikatu i odbyciu stażu mediacyjnego absolwent może się ubiegać o wpis na listę stałych mediatorów przy sądach okręgowych

Umiejętności mediacyjne są niezwykle przydatne w wykonywaniu zawodu kuratora sądowego oraz innych zawodach związanych z pomocą i wspieraniem rodziny

Nasza Uczelnia jako jedyna na Pomorzu:

- zapewnia profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora

- realizuje program zapewniający właściwe przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora

- ułatwia przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego przeprowadzanego przez Polskie Centrum Mediacji oraz przystąpienie do stażu mediacyjnego

Studenci mogą zapisywać się do kół naukowych, gdzie będą mieli okazję na poszerzenie swojej wiedzy, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne uczestnictwo w życiu Uczelni.

Należy wspomnieć, iż Koło Naukowe Nauk o Rodzinie „Silva Rerum” jest jednym z najaktywniejszych na Uczelni. W 2013 r. zostało ono uhonorowane nominacją w konkursie Czerwonej Róży na najlepsze koło naukowe uczelni pomorskich. Członkowie Koła powołali także do istnienia Fundację dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce”, a w jej ramach – Poradnię Rodzinną.

Dla osób zainteresowanych sportem na terenie Uczelni działa AZS o bogatej historii mogący pochwalić się znakomitymi osiągnięciami w wielu dyscyplinach.

W ATENEUM-Szkole Wyższej działa również parlament studencki, który serdecznie zachęca wszystkich studentów do aktywnego udziału w organizowanych akcjach i wyjazdach.

Od roku akademickiego 2013/2014 w nowym budynku Uczelni otwarta zostanie nowa, doskonale wyposażona sala komputerowa, z której korzystać będą mogli nasi studenci.

Uczelnia otwarta jest na studentów niepełnosprawnych. Do ich dyspozycji pozostają pomoce naukowe ułatwiające przyswajanie wiedzy jak również udogodnienia mające na celu usprawnienie poruszania się na terenie Uczelni.

Celem kształcenia na specjalności „Mediator i kurator” jest przygotowanie absolwentów przede wszystkim do pracy w charakterze mediatora rodzinnego, oświatowego i w sprawach dla nieletnich, a także kuratora. Absolwenci mogą się ubiegać także o pracę w instytucjach pomocy społecznej, edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych.

Dzięki wprowadzonym w tym roku zmianom w programie studiów oraz porozumieniu z Polskim Centrum Mediacji studenci będą mieli możliwość ubiegania się o CERTYFIKAT POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI W ZAKRESIE MEDIACJI RODZINNYCH I OŚWIATOWYCH a także W ZAKRESIE MEDIACJI W SPRAWACH DLA NIELETNICH. Certyfikat uprawnia do wykonywania pracy w zawodzie mediatora. Certyfikację przeprowadzi instytucja zewnętrzna – Polskie Centrum Mediacji. Warunkiem uzyskania certyfikatów będzie zaliczenie odpowiednich przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz – dodatkowo, ale nie w ramach studiów – pomyślnie zdany egzamin certyfikacyjny przed Komisją PCM.