POWRÓT DO MENU

Student

Księgowa
mgr Atena Kiradzopulos-Kordalska
Kontakt: 
e-mail: a.kiradzopulos(at)ateneum.edu.pl
tel. (58) 722 08 45
Pokój 207, II piętro
Poniedziałek nieczynne
Wtorek    11:00 – 18:00     
Środa      9:00 - 15:00      
Czwartek 12:00 - 15:00 
05/03/2020 NIECZYNNE
Piątek      8:00 - 14:00
 
 
Sobota     jedna sobota w m-cu 
Niedziela    nieczynne 
      
29/09/2018 (sb) 8.30-14.30
06/10/2018 (sb) 8.30-14.30
17/11/2018 (sb) 8.30-14.30
24/11/2018 (sb) 8.30-14.30
12/01/2019(sb) 8.30-14.30
09/02/2019(sb) 8.30-14.30
09/03/2019 (sb) 8.30-14.30
16/03/2019 (sb) 8.30-14.30
06/04/2019 (sb) 8.30-14.30
12/05/2019 (nd) 8.30-14.30
08/06/2019 (sb) 8.30-14.30
 06/07/2019 (sb) 8.30-14.30
28/09/2019 (sb) 8.30-14.30
05/10/2019 (sb) 8.30-14.30
12/10/2019(sb) 8.30-14.30
19/10/2019 (sb) 11:00-12:00
09/11/2019(sb) 8.30-14.30
04/01/2020(sb) 8:30-14:30
15/01/2020 (sb) 8:30-14:30
29/02/2020 (sb) 8:30-14:30
07/03/2020  (sb) 8:30-14:30

 

Stypendia / Pomoc

Stypendia na rok akademicki 2020/2021

04/08/2020

Uczelniana Komisja Stypendialna  informuje, że w związku z panującą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego studenci ubiegający się stypendium proszeni są już o kompletowanie odpowiednich dokumentów do wniosków

 (Zaktualizowane  wnioski będą do pobrania na stronie po 16 sierpnia br.)

Terminy składania wniosków stypendialnych w roku akademickim 2019/20 semestrze zimowym

 Od 1 września do 15 października   (Bliższe informację o sposobie dostarczania  zostaną podane po 17/08/20)

WAŻNE

Stypendium przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.(kalendarzowych). Niezależnie  od tego przez jaki okres faktycznie otrzymywał stypendium. Urlop dziekański również wlicza się do czasu studiowania.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

---------------------------------------------

STYPENDIUM  REKTORA

W przypadku studenta pierwszego semestru studiów drugiego stopnia  - Zaświadczenie ze średnią ocen z dwóch ostatnich semestrów (w przypadku ukończenia innej uczelni niż Ateneum - Szkoła Wyższa).

----------------------------------

STYPENDIUM SOCJALNE

Kryterium dochodowe 1000zł netto /osobę

Wykaz podstawowych dokumentów o które możecie Państwo już teraz występować do instytycji:

1.Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach swoich i wszystkich pełnoletnich członków Państwa rodziny  za rok kalendarzowy 2019 (również dla osób których dochód =0)

2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieprowadzeniu/prowadzeniu działalności gospodarczej studenta i członków jego  rodziny.

2. Zaświadczenie z ZUSu o składce zdrowotnej za 2019 rok (jeśli dochód >0 ) studenta  i wszystkich  pełnoletnich członków Państwa rodziny.

3. Osoby, które posiadają dochód na osobę w rodzinie poniżej 528 zł. mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej majątkowej .( czas oczekiwania zaświadczenia 30 dni)

4. Z urzędu pracy  zaświadczenie o byciu bezrobotnym (data od kiedy, ,z prawem do zasiłku/ bez prawa do zasiłku. Kwota netto za drugi miesiąc otrzymywania zasiłku w roku 2020r

 

W sprawach stypendiów, zwłaszcza wykazu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne - na ten moment  proszę kontaktować się mailowo na adres : a.kiradzopulos@ateneum.edu.pl  w treści proszę pozostawić imię nazwisko oraz nr telefonu. (skontaktuję się  telefonicznie  po urlopie tj. po 16/08/20)

 

 

 

 

 

 

 KOMUNIKAT 22.04.2020

18 kwietnia 2020 r. - wraz z wejściem w życie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - wprowadzono zmiany w systemie świadczeń dla studentów

Jakie zmiany dla studentów i doktorantów znalazły się w Tarczy Antykryzysowej?

W czasie epidemii nie obowiązuje limit dwóch zapomóg w roku akademickim – oznacza to, że student może złożyć wniosek o zapomogę w swojej uczelni za każdym razem, kiedy jego sytuacja życiowa pogorszyła się, np. z powodu utraty źródła dochodu przez studenta albo członka jego rodziny.

 

Ponieważ w okresie zawieszenia działalności uczelni mogą pojawiać się trudności w organizacji pracy komisji stypendialnej, zapomogi są przyznawane przez rektora. Jeżeli w uczelni funkcjonowały komisja stypendialna i odwoławcza komisja stypendialna, to nadal zachowują one uprawnienia do przyznawania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora.

Wnioski o zapomogi są rozpatrywane w trybie uproszczonym - zgodnie z regulaminem świadczeń dla studentów.

 

W semestrze letnim 2019/2020 roku, w związku z trudną sytuacją wielu rodzin, zniesiono regułę dotyczącą stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi, zgodnie z którą świadczenia te przysługują przez okres studiowania nieprzekraczający 6 lat. Oznacza to możliwość finansowego wsparcia tych studentów, którym upłynął okres 6 lat od momentu rozpoczęcia studiów i w związku z tym nie mogliby ubiegać się o przyznanie ww. świadczeń.

 

Do 30 września 2020 r. wnioski o przyznanie świadczeń stypendialnych mogą być składane w formie i w sposób określony przez uczelnię. Uczelnia może więc wprowadzić dodatkowy sposób i formę składania wniosków o przyznanie stypendiów i zapomóg. Zniesiono też obowiązek dołączania do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny przez studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł. Sytuacja materialna studenta będzie mogła być weryfikowana przez uczelnię na podstawie innych dostępnych dokumentów.

KOMUNIKAT

w sprawie świadczeń dla studentów w związku ze stanem epidemii

Studenci, których sytuacja materialna uległa pogorszeniu w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce (np. poprzez utratę pracy przez studenta lub członka jego rodziny) mogą wnioskować o przyznanie zapomogi finansowej z Funduszu Stypendialnego.  Każda sprawa trudna  będzie wnikliwie indywidualnie rozpatrywana przez Władze Uczelni.

We wniosku powinna znaleźć się udokumentowana szczegółowa informacja, w jaki sposób w bezpośrednim związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce uległa pogorszeniu sytuacja materialna studenta (np. z powodu  pogorszenia sytuacji zdrowotnej studenta lub członka najbliższej rodziny, utraty pracy, utraty dochodów, konieczności opuszczenia miejsca zamieszkania i powstałych stąd kosztów itp.). Do wniosku powinny więc zostać dołączone dokumenty poświadczające pogorszenie sytuacji materialnej np. zaświadczenia z zakładu pracy o wstrzymaniu działalności, zawieszeniu wypłaty wynagrodzenia,  ustaniu stosunku pracy. Zaświadczenie od pracodawcy winno zawierać informację o dacie zatrudnienia, formie zatrudnienia, wysokości dochodu netto z ostatnich 3 miesięcy w rozbiciu na poszczególne miesiące, informacja o tym  czy pracownik otrzyma pomoc z tytułu Tarczy Antykryzysowej  rachunki za środki medyczne, oświadczenie o dochodzie członków rodziny na dzień składania wniosku zapomogę  itp.

Sam fakt wprowadzenia stanu epidemii nie jest podstawą do wypłaty zapomóg

Wniosek  należy wydrukować, podpisać oraz przesłać wraz z załącznikami w formie PDF na adres: kwestura@ateneum.edu.pl

W mailu załączyć wniosek o doręczaniu pism w formie dokumentu  elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (skan załącznika nr 1)  (podpisany przez studenta w formacie PDF)

Oryginały dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną powinny zostać dostarczone/ przesłane pocztą  na adres Uczelni :

Ateneum – Szkoła Wyższa

ul. 3 Maja 25A 80-175 Gdańsk

 pokój nr 207 II piętro 

w terminie 14 dni od zawiadomienia o uchyleniu niniejszej procedury.

Warunkiem  wypłaty  świadczenia jest odesłanie potwierdzenia odbioru decyzji stypendialnej   o treści zawartej w załączniku nr 2 w tytule maila : Nazwisko imię nr albumu./Potwierdzam odbiór D.S

Studenci, którzy złożyli wnioski stypendialne na semestr letni w roku akademickim 2019/2020  w wersji papierowej, zobowiązani są do przesłania zgody o doręczaniu pism w formie dokumentu  elektronicznego za pomocą komunikacji elektronicznej (skan  załącznika nr 1) podpisany przez studenta w formacie PDF

w tytule maila : "ZGODA Nazwisko imię" na adres kwestura@ateneum.edu.pl

 

Wypłata stypendiów na wnioski złożone w semestrze letnim   (po potwierdzeniu  odbioru decyzji stypendialnych wysłanych mailowo) złożonych na  semestr letni  2019/2020) nastąpi   na koniec kwietnia z wyrównaniem za m-c marzec.

Stypendia przyznane w październiku na rok akademicki zostaną wypłacone w kwietniu z wyrównaniem za miesiąc marzec.

Studenci,którzy opłacają czesne ze stypendium, mogą  przesłać  podania do Rektora  o przesuniecie terminu zapłaty rat do 30 kwietnia 2020 na adres kwestura@ateneum.edu.pl

 

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.(kalendarzowych). Niezależnie od od tego przez jaki okres faktycznie otrzymywał świadczenie

(dlatego tak ważne jest wypełnienie we wniosku oświadczenia w punkcie 2 - wskazanie wszystkich studiowanych dotychczas kierunków z podaniem dat od do)

Świadczenia stypendialne nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, niezależnie kiedy został uzyskany i na jakim kierunku.

Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

 

 

Uwaga! Od roku akademickiego 2019/2020  obowiązuje nowy regulamin świadczeń dla studentów.

 

       NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY  wprowadzone przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w roku akademickim 2019/2020

 

– zwiększenie stypendium socjalnego może być przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach,

 – wprowadzenie obowiązku przedkładania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej w przypadku dochodu na osobę w rodzinie nieprzekraczającego 528 zł,

 – zastąpienie regulaminu pomocy materialnej regulaminem świadczeń dla studentów

 – stypendium rektora może być przyznane studentowi, który osiągnie „wyróżniające się wyniki w nauce”.

 Katalog świadczeń, o które może ubiegać się student , obejmuje:

 

• stypendium socjalne,

• stypendium dla osób niepełnosprawnych,

• zapomogę,

• stypendium rektora

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.(kalendarzowych). Niezależnie od od tego przez jaki okres faktycznie otrzymywał świadczenie

 Zdaniem Ministerstwa, oznacza to łączny okres (nieprzekraczający 6 lat kalendarzowych, tj. 72 miesięcy), w którym danej osobie przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane. Tym samym dla biegu tego okresu nie ma znaczenia, czy student występuje o świadczenia oraz czy je pobiera. 6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów), co następuje z chwilą złożenia ślubowania. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów (skreślenia z listy studentów) i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu powinno być kontynuowane, a nie rozpoczynać się od nowa. Podobnie w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia i podjęcia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, sumują się wyłącznie okresy studiowania na tych studiach, natomiast przerwę pomiędzy tymi studiami wyłącza się.

Świadczenia stypendialne nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, niezależnie kiedy został uzyskany i na jakim kierunku.

Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Student ubiegający się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującym utratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadczenia się ubiegać lub je pobierać.

 

STYPENDIUM SOCJALNE

 

Nie uległy zmianie przesłanki otrzymywania stypendium socjalnego ani sposób ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne. Zasadniczo zmianie nie uległ też sposób ustalania miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne, poza niezbędnym dostosowaniem go do pozostałych regulacji ustawy. Podobnie, bez istotnych zmian, uregulowana została sytuacja studenta samodzielnego, mogącego składać wnioski bez dokumentowania dochodów innych oznaczonych osób.

 

UWAGA

 

Istotną zmianą w przypadku studenta, który ubiega się o stypendium socjalne przy dochodzie do 528 zł jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie tj. 2018 rok) do dnia wydania zaświadczenia.

W związku długim oczekiwaniem na wydanie zaświadczenie (30 dni) ,proszę o złożenie wniosku do OSP z dłuższym wyprzedzeniem.

 

 Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

 Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.

 W przypadku przedstawienia zaświadczenia z MOPS, GOPS, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu nie korzystania z pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i odmawia się przyznania świadczenia.

 Warto zaznaczyć, że obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy odpowiednio również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne. Wyjątkowo albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione ( np. niewydania zaświadczenia z winy urzędu – potwierdzone)  oraz student w sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny. Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, powoduje odmowę przyznania stypendium.

Istotną zmianą jest dopuszczenie otrzymywania przez studenta stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w każdym „szczególnie uzasadnionym przypadku”.Sprecyzowanie takich przypadków znajdzie się w Regulaminie przyznawania świadczeń studentom. Aby uzyskać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, należy spełniać kryteria do uzyskania stypendium socjalnego, nie jest to bowiem odrębne stypendium.

 W założeniach nowego Regulaminu jest, aby zwiększenie stypendium socjalnego otrzymał student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 528 zł. Zwiększenie stawki stypendium socjalnego będzie mógł pobierać również student studiów niestacjonarnych.

 

STYPENDIUM REKTORA

 

Przesłanki przyznania stypendium rektora zostały zmienione.

Może je otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Wprowadzono zmiany w przyznawaniu stypendium rektora studentom przyjętym na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego. Przysługuje ono bezwzględnie w przypadku złożenia stosownego wniosku:

• laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, a zatem dookreślono, że uprawnienia takiego nie mają laureaci regionalni

• medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Zachowano zasadę, że stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi.

Przy ustalaniu tej liczby nie uwzględnia się wskazanych wyżej studentów otrzymujących stypendium rektora na pierwszym roku studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego.

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Student/doktorant* może otrzymać świadczenie jeśli posiada jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 •  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 •  orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów
 • orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

 

ZAPOMOGA

 

W nowej ustawie zmieniono dotychczasową regulację dotyczącą zapomogi. Może otrzymać ją student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

 

FUNDUSZ STYPENDIALNY

Fundusz stypendialny w uczelni stanowią środki finansowe przyznane przez Ministra na świadczenia dla studentów oraz zwiększenia z innych źródeł. Rektor, w porozumieniu z samorządem studenckim, dokonuje podziału dotacji ze środków finansowych przyznanych przez Ministra na fundusz stypendialny dla studentów. Dotacja wydatkowana w danym roku na stypendia rektora nie może stanowić więcej niż 60% środków wydatkowanych łącznie w danym roku na stypendia rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi.

 CUDZOZIEMCY

 

Studenci cudzoziemcy mogą ubiegać się o świadczenia wymienione w art.98 ust. 1 ustawy PoSWiN, czyli o stypendium socjalne.

Art. 324 ust. 2 pkt 2-7 wymienia cudzoziemców, którzy mogą ubiegać się o świadczenie socjalne. Są to:

– cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

– cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

– cudzoziemcy, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– cudzoziemcy – posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

– posiadacze Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

– cudzoziemców będących małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

 

 

Student może ubiegać się o pomoc materialną  w formie:

1) stypendium socjalnego;

2) stypendium  dla osób niepełnosprawnych;

3) stypendium rektora ;

4) stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne;

5) zapomogi.

 

Pomoc materialna nie przysługuje studentom którzy są:

-kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

- funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie 

 

Okres otrzymywania stypendiów

1. Student może otrzymywać stypendia,  w danym roku akademickim przez okres do dziesięciu miesięcy, a gdy rok studiów trwa jeden semestr - przez okres do pięciu miesięcy.

2. Stypendia, są przyznawane na semestr lub na rok akademicki, wyjątek stanowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia które jest przyznawane na rok akademicki.

3. Stypendia, są wypłacane co miesiąc z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego, wyjątek stypendium ministra za wybitne osiągnięcia - jednorazowo. Stypendia, o których mowa powyżej, należne za październik wypłacane są w listopadzie, a w sytuacjach wyjątkowych w grudniu, zaś w przypadku studentów starających się o stypendium od semestru letniego, stypendia za miesiąc marzec wypłacane są w kwietniu.

4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium  dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora  studentów i stypendium ministra za  znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

5.Świadczenia,

I) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

II) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

stosuje się  również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

6. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1 i 4, nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

7. Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej (wszystkie stypendia i zapomoga), wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia na podstawie ust. 5.

8. Student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić uczelnię o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w ust. 5, mającej wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej.

 

 

1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Rektor w porozumieniu z Samorządem Studentów Ateneum ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.

3. Wysokość stypendiów ustalana jest na początku semestru.

4. Stypendia socjalne/socjalne w zwiększonej wysokości są przyznawane na rok akademicki na wniosek studenta, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr i wypłacane są co miesiąc, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. W przypadku, gdy student ubiega się o stypendium w semestrze letnim, stypendium przyznawane jest na semestr. Stypendium jest wypłacane przez okres do 10 miesięcy w roku akademickim, a gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr – przez okres do pięciu miesięcy.

5. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

1) studenta;

2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek; 

3) rodziców, opiekunów prawnych bądź faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada na ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

6. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 4, z zastrzeżeniem, iż do dochodu nie wlicza się:

a) świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1,

b) stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach:

– funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

– niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

– umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych,

c) świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty,

d) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552 i 1629).

 

7.Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:(załącznik nr 1B)

1) ukończył 26. rok życia;

2) pozostaje w związku małżeńskim;

3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d;

4) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;

5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (Czyli nie mniej niż 930,35 netto/miesiąc do 31/10/2019 roku)

 

8. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z jednego ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie ustawy z 15.11.1984 r. o podatku rolnym. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych, dochody te sumuje się.

9. Przy dochodzie do 528 zł netto/osobę  jest obowiązek  przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.W przypadku przedstawienia zaświadczenia z MOPS, GOPS, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu nie korzystania z pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i odmawia się przyznania świadczenia.

Co powinno znaleźć się w zaświadczeniu?

Treść zaświadczenia wydanego na wniosek studenta zależy od informacji o sytuacji materialnej studenta i jego rodziny posiadanych przez ośrodek pomocy społecznej. Zaświadczenie to może zawierać informacje m.in. o źródłach i wysokości dochodów, stanie majątkowym studenta i członków jego rodziny, przyznanych rodzinie świadczeniach, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ośrodek pomocy społecznej wydaje zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny na podstawie aktualnych (ewentualnie ostatnich posiadanych) informacji o beneficjentach pomocy społecznej. Dostarczone przez studenta zaświadczenie jest dodatkowym środkiem dowodowym, podlegającym ocenie przez organ przyznający stypendium (czyli rektora albo komisję stypendialną) łącznie z pozostałym materiałem zgromadzonym w aktach sprawy.

Jakie przepisy regulują obowiązek dołączenia takiego zaświadczenia?

Reguluje to art. 88 ust. 4 Konstytucji dla Nauki.

 

10. Zasady obliczania dochodu w rodzinie w danym roku akademickim, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, zamieszczane będą na stronie internetowej uczelni w zakładce stypendia/pomoc-pliki do pobrania

Uwaga!!!

1. Stypendium socjalne/stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, może być przyznane studentowi na podstawie złożonego przez Studenta wniosku. Wniosek (załącznik nr 1) powinien być złożony wraz z określonymi w załączniku nr 8 dokumentami w terminach dyżurów Komisji Stypendialnej

3. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego/stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, w czasie od złożenia wniosku do czasu wydania przez Komisję Stypendialną decyzji w przedmiocie stypendium, student ma obowiązek powiadomienia Komisji Stypendialnej niezwłocznie (składa wniosek o ponowne przeliczenie dochodu –załącznik nr 5).

4. Wszystkie kserokopie dokumentów urzędowych powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ, który wydał dokument, notariusza, radcę prawnego, adwokata bądź członka Komisji Stypendialnej. 

5. Wzory wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej stanowią załącznik nr 1-7 do pobrania w zakładce stypendia/pomoc-pliki do pobrania

1.O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

2.Przez szczególnie uzasadnione przypadki rozumie się w szczególności:

a) ponoszenie kosztów zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki;

 b) ponoszenie kosztów zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki;

c) sytuację materialną wychowanków domu dziecka lub osób, które osiągnęły pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej.

3.Student otrzymuje stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli w drodze oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej wskaże, że:

a) ponosi związane z tym koszty wynajmu mieszkania w miejscu studiowania;

 b) na stałe zamieszkuje poza miejscem studiowania.

4. Fakt zakwaterowania w innym obiekcie niż dom studencki należy potwierdzić stosownym dokumentem (np. umową najmu/użyczenia z właścicielem lub dysponentem lokalu, zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt czasowy w wynajmowanym lokalu, oświadczeniem właściciela/dysponenta lokalu o zakwaterowaniu w tym lokalu itp.).

 

Uwaga!!!

1. Stypendium socjalne/stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, może być przyznane studentowi na podstawie złożonego przez Studenta wniosku. Wniosek (załącznik nr 1) powinien być złożony wraz z określonymi w załączniku nr 8 dokumentami w terminach dyżurów Komisji Stypendialnej.

2. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego/stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, w czasie od złożenia wniosku do czasu wydania przez Komisję Stypendialną decyzji w przedmiocie stypendium, student ma obowiązek powiadomienia Komisji Stypendialnej niezwłocznie (składa wniosek o ponowne przeliczenie dochodu –załącznik nr 5).

3. Wszystkie kserokopie dokumentów urzędowych powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ, który wydał dokument, notariusza, radcę prawnego, adwokata bądź członka Komisji Stypendialnej. 

 

 

 

 

O STYPENDIUM REKTORA  mogą starać się studenci, którzy uzyskali za rok studiów (rozumiany jak dwa ostatnie semestry) wysoką średnią ocen lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.


Stypendium rektora otrzymuje do 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów. O przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może złożyć student, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. zaliczył  rok studiów w regulaminowym terminie,
  2. uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,50 z przedmiotów objętych planem studiów;
dodatkowo:

  1. nie powtarzał żadnego z ostatnich dwóch semestrów,
  2. nie korzystał z urlopów, za wyjątkiem urlopów udzielonych w celu kontynuowania nauki za granicą,
  3. nie korzystał z przerw dydaktycznych.


W przypadku studenta pierwszego semestru studiów drugiego stopnia starających się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów (rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia), student zobowiązany jest dołączyć do wniosku o stypendium zaświadczenie z uczelni macierzystej o średniej ocen za ostatni rok wraz z datą ukończenia studiów pierwszego stopnia (w przypadku ukończenia innej uczelni niż Ateneum - Szkoła Wyższa). W przypadku Studenta drugiego semestru na studiach drugiego stopniazaświadczenie z wykazem ocen za ostatni semestr ( średnią)  studiów licencjackich wraz z datą ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Student może ubiegać się o przyznanie stypendium Rektora  na jednym kierunku studiów.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

 (We wniosku, w punkcie 2. student, który ukończył już studia licencjackie/magistrskie ma obowiązek wpisać :(nazwę Uczelni, wydział, kierunek, tryb, stopień (I/II-stopnia),  data  ukończenia studiów)!!!

Kwoty stypendiów będą ustalane w dniu przyznawania stypendium .

Wysokość średniej ocen wymaganej do otrzymania  stypendium (po zebraniu wniosków) ustali Rektor w oparciu o listę rankingową najlepszych studentów danego kierunku .

Stypendium przyznawane jest na semestr.

Informację o  przyznanym/nieprzyznanym stypendium student uzyska po odebraniu decyzji stypendialnej w godzinach dyżurów Komisji Stypendialnej (terminy dyżurów zostaną podane w miesiącu listopadzie- semestr zimowy, w  kwietniu - semestr letni ). Odbiór Decyzji warunkuje uruchomienie wypłaty tego stypendium. Do czasu doręczenia decyzji Adresatowi (Studentowi) nie wywołują one skutków prawnych (art.110 Kpa).

Stypendia za październik listopad, wypłacamy na koniec listopada  z wyrównaniem za miesiąc październik, a w sytuacjach wyjątkowych w grudniu.
Stypendia za marzec kwiecień, wypłacamy na koniec kwietnia  z wyrównaniem za miesiąc marzec.


KIEDY I GDZIE  ZŁOŻYĆ WNIOSEK O STYPENDIUM REKTORA ?

Wypełniony wniosek o stypendium Rektora (załącznik nr 3) składamy

do 15 października (semestr zimowy)  

1 marca (semestr letni)

 

Czy student może otrzymywać świadczenia na każdych kolejnych studiach? 
Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej dla studentów. Wyjątek stanowi kontynuowanie studiów po ukończeniu studiów
pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. Wówczas świadczenia pomocy materialnej studentowi przysługują, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może zatem otrzymać pomocy materialnej student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.

 

 

 

 

1. Stypendium  dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student  jeśli posiada jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu: załącznik nr 2

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 •  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 •  orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów
 • orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

2. Student ubiegający się o świadczenie określone w ust. 1 do wniosku o przyznanie tego świadczenia dołącza kopię orzeczenie (oryginał do wglądu)

3. Jeżeli w trakcie roku wygaśnie ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, stypendium nie będzie wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

4. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane na wniosek studenta  na okres roku  akademickiego albo semestr w przypadku, gdy ostatni rok akademicki trwa jeden semestr bądź gdy student ubiega się o stypendium w semestrze letnim, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca,  w  którym  upływa  termin  ważności  orzeczenia, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Po wygaśnięciu ważności dotychczasowego  orzeczenia  o   niepełnosprawności,  student  winien  przedłożyć  nowe orzeczenie lub zaświadczenie z odpowiedniego  organu o złożeniu wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia. O ile zachowana jest ciągłość terminu, na jaki niepełnosprawność została  orzeczona,  przyznane  stypendium  zostanie  wypłacone  lub   wyrównane  bez konieczności składania nowego wniosku. W przypadku, gdy ciągłość nie jest zachowana, student winien złożyć wniosek o wznowienie wypłaty stypendium (załącznik nr 10)  wraz z aktualnym orzeczeniem  o stopniu niepełnosprawności. Wznowienie wypłaty stypendium następuje od miesiąca złożenia wniosku.

5.Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium dla osób nioepełnosprawnych tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

6.  stypendium dla osób niepełnosprawnych  :

1) przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

2) nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

7.  Przepisy  stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

8.  W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

 

 

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. 

O przyznanie stypendium ministra  student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. 


Zasady przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia , określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 187 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

 

1.Jednorazowe i roczne stypendium Prezydenta Miasta Gdańska

 
Termin składania do 15 października br.
 
Stypendia ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdańska są przyznawane mieszkańcom Gdańska zameldowanym na pobyt stały co najmniej od 3 lat, którzy studiują na jednej z trójmiejskich uczelni wyższych w trybie stacjonarnym i legitymują się osiągnięciami lub pracą na rzecz. Szczegółowe informacje o warunkach przyznania stypendium, formach płatności i obowiązkach stypendysty zostały zawarte w odpowiednich regulaminach.

 

2. Program stypendiów akademickich Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia


Program ten jest adresowany do maturzystów, którzy:

 • Mają ambicje i aspiracje
 • Zostali właśnie przyjęci na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Polskiej uczelni wyższej
 • Mieszkają na wsiach lub w miastach do 30 tys. mieszkańców
 • Pochodzą z rodzin o niskich dochodach
 • A dodatkowo spełniają pozostałe warunki określone w Statucie i w Regulaminie

 O PRZYZNANIU STYPENDIUM decyduje m. in. kolejność potwierdzenia Wniosków.

Więcej szczegółowych informacji na stronie: http://www.fejj.pl

 Inne stypendia szukaj tutaj:  http://mojestypendium.pl

 

22/04/20r.

18 kwietnia 2020 r. - wraz z wejściem w życie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - wprowadzono zmiany w systemie świadczeń dla studentów

Jakie zmiany dla studentów i doktorantów znalazły się w Tarczy Antykryzysowej?

W czasie epidemii nie obowiązuje limit dwóch zapomóg w roku akademickim – oznacza to, że student może złożyć wniosek o zapomogę w swojej uczelni za każdym razem, kiedy jego sytuacja życiowa pogorszyła się, np. z powodu utraty źródła dochodu przez studenta albo członka jego rodziny.

 Ponieważ w okresie zawieszenia działalności uczelni mogą pojawiać się trudności w organizacji pracy komisji stypendialnej, zapomogi są przyznawane przez rektora.

Wnioski o zapomogi są rozpatrywane w trybie uproszczonym - zgodnie z regulaminem świadczeń dla studentów.

W semestrze letnim 2019/2020 roku, w związku z trudną sytuacją wielu rodzin, zniesiono regułę zgodnie z którą zapomoga   przysługuje przez okres studiowania nieprzekraczający 6 lat. Oznacza to możliwość finansowego wsparcia tych studentów, którym upłynął okres 6 lat od momentu rozpoczęcia studiów i w związku z tym nie mogliby ubiegać się o przyznanie świadczeń

UWAGA:

Ateneum - Szkoła Wyższa  umożliwia studentom, których sytuacja materialna uległa pogorszeniu w związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w Polsce (np. poprzez utratę pracy) otrzymanie  jednorazowej zapomogi finansowej z Funduszu Stypendialnego.

 

W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

Wniosek wraz z załącznikami proszę przesyłać mailem na adres kwestura@ateneum.edu.pl (oryginały będzie można dostarczyć jak budynek Uczelni zostanie otwarty)

We wniosku powinna znaleźć się udokumentowana szczegółowa informacja, w jaki sposób w bezpośrednim związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce uległa pogorszeniu sytuacja materialna studenta (np. z powodu  pogorszenia sytuacji zdrowotnej studenta lub członka najbliższej rodziny, utraty pracy, utraty dochodów, konieczności opuszczenia miejsca zamieszkania i powstałych stąd kosztów itp.). Do wniosku powinny więc zostać dołączone dokumenty poświadczające pogorszenie sytuacji materialnej np. zaświadczenia z zakładu pracy o wstrzymaniu działalności, zawieszeniu wypłaty wynagrodzenia,  ustaniu stosunku pracy. Zaświadczenie od pracodawcy winno zawierać informację o dacie zatrudnienia, formie zatrudnienia, wysokości dochodu netto z ostatnich 3 miesięcy w rozbiciu na poszczególne miesiące, informacja o tym  czy pracownik otrzyma pomoc z tytułu Tarczy Antykryzysowej  rachunki za środki medyczne, oświadczenie o dochodzie członków rodziny na dzień składania wniosku zapomogę  itp.

 
ZAPOMOGA przyznawana jest przez Komisję Stypendialną na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.


- przejściowa (sytuacja zmieni się w najbliższym czasie)

w szczególności: kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę wnioskodawcy, śmierć najbliższego członka rodziny.

Zdarzenie losowe należy udokumentować i dokładnie opisać, obrazując sytuację, w jakiej znalazł się student i jego rodzina.
Kwota zapomogi ustalana jest indywidualnie w zależności od sytuacji studenta.
Zapomoga jest wypłacana w formie pieniężnej. Zapomogę student może otrzymać dwa razy w roku akademickim.

Zasadne jest przyjęcie, iż jedno zdarzenie losowe uprawnia do przyznania jednej zapomogi, a zatem przyznanie studentowi dwóch zapomóg w roku akademickim będzie możliwe, jeśli wystąpią dwa zdarzenia losowe stawiające studenta w trudnej sytuacji materialnej.

 

UWAGA

Zgodnie z art.93 Student kształcący się równcześnie na kilu kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia  tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku

Świadczenia pomocy materialnej

1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; (na czas pandemii zniesiony przepis)

2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

3) Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.KIEDY I GDZIE  ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZAPOMOGĘ ?
Wniosek o zapomogę należy złożyć nie później niż do 6 miesięcy po wystąpieniu zdarzenia.
Kompletny wniosek złożyć:Pokój nr 207 (ul.3 Maja 25A). 

 

Uwaga! Od roku akademickiego 2019/2020 obowiązuje nowy regulamin świadczeń dla studentów.

 

Regulamin stypendialny

 

Ustawa z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym    

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2006 nr 139 poz. 992)

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca
2019 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2018 z działalności podlegającej
opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów  i wybitnych młodych naukowców

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia   23 września 2019 r.w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.      
     

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 r. 2715  zł.

 

 

 Wnioski na rok akademicki 2020/21 zimowy zostaną zaktualizowane po 17 sierpnia 2020r.

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (załącznik nr 1 + załącznik 1A)
  DRUGA STRONA DRUKOWANA W ORIENTACJI POZIOMEJ!
 2. Załącznik 1 A do wniosku o stypendium socjalne wypełnia każdy  pełnoletni członek rodziny
 3. Załącznik 1 B do wniosku o stypendium socjalne
 4. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 2)
 5. Wniosek o przyznanie stypendium rektora  (załącznik nr 3)
 6. Wniosek o przyznanie zapomogi do Rektora  na czas pandemii  (załącznik nr 4)
 7. Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu (załącznik nr 5)
 8. Odwołanie od decyzji (załącznik nr 6)
 9. Odwołanie od decyzji (stypendium rektora ) – załącznik nr 7
 10. Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej (załącznik nr 8) 2020/21
 11. Zasady obliczania dochodu w rodzinie
 12. Tabela wartości punktowych za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (załącznik nr 9)
 13. Wniosek o wznowienie wypłaty stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 10)
 14. Zmiana numeru konta
 15. Wniosek o stypendium ministra
 16. Informacje dot. stypendium ministra
 17. Kalkulator dochodów
 18. Oświadczenie o alimentach
 19. Próg dochodu
 20. Oświadczenie o przelewaniu stypendium na poczet czesnego
 21. Zaświadczenie o dochodzie i zatrudnieniu  dochód uzyskiwany od 2020 roku
 22. Wzór wniosku o stypendium socjalne 18/19
 23. Pełnomocnictwo do odbioru decyzji stypendialnej
 24. Wniosek o wydanie zaświadczenia/decyzji do Ośrodka Pomocy Społecznej obowiązkowe  przy dochodzie do 528 zł netto/osobę

 

 25. załącznik 1 -wniosek o doręczenie decyzji w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wydrukować,podpisać,zeskanować W pdf

 26. potwierdzam odbiór decyzji stypendialnej

27. wniosek o ponowne rozpatrzenie zapomogi