POWRÓT DO MENU

Student

Programy NAWA

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: ArmeniaBiałoruśBułgariaChinyChorwacjaCzechyEgiptIzraelJaponiaKazachstanMacedoniaMongoliaRumuniaSerbiaSłowacjaSłoweniaTajwan, UkrainaWęgryWietnam.

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym. Wyjazdy stypendialne w ramach programu pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podwyższenie specjalistycznych kompetencji uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego. Dzięki realizacji wymiany studentów, doktorantów i naukowców w ramach umów międzynarodowych rozwijane będą relacje pomiędzy krajami partnerskimi, pogłębiane wzajemne zrozumienie, zaufanie i szacunek.

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca. Jeśli umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, Program zapewnia finansowanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania Beneficjenta związanych z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości uzależnionej od kraju pobytu oraz etapu kariery akademickiej Beneficjenta. W przypadku, gdy umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą, wypłata stypendium dokonywana jest przez stronę przyjmującą, w trybie i wysokości przewidzianej przepisami kraju przyjmującego.

Uwaga: nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login,  od dnia 15 listopada 2018 r. Wzór formularza wniosku znajdujący się w zakładce „Dokumenty do pobrania” ma jedynie charakter poglądowy. Wnioski składane w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

Zachęcany do zapoznania się z treścią Regulaminu Programu.

Więcej -> https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej

Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS ("Central European Exchange Program for University Studies") jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

Program CEEPUS oferuje:

 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
 • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:

 • studenci,
 • studenci doktoranci,
 • pracownicy naukowi.

Komunikaty dotyczące programu CEEPUS:

Zasady-realizacji-CEEPUS-NAWA

2018-Oferta-CEEPUS-Sieci-Akademicki-1920-NAWA

2018-Oferta-Freemover-CEEPUS-NAWA

2018-Oferta-IC-i-SS-1819-NAWA

PRZEWODNIK-2019-2020

Obecnie sygnatariuszami Porozumienia są:

Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo –Uniwersytet w Prisztinie.

W ramach obecnie realizowanego Porozumienia CEEPUS III w różnych formach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych corocznie uczestniczy ponad 500 polskich studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz około 300 nauczycieli akademickich. Średnio w ciągu roku akademickiego przyjeżdża do Polski w ramach Programu około 300 zagranicznych studentów i doktorantów oraz około 200 nauczycieli akademickich.

Program CEEPUS jest dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego drugim co do ważności wielostronnym programem współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego.

Wszelkie procedury, informacje i zasady aplikowania znaleźć można na stronie www.ceepus.info.

 

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców:

Polskie Biuro CEEPUS

e-mail: ceepus@nawa.gov.pl

telefon: 22-390-35-12

Więcej -> https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/ceepus

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby polskiego pochodzenia, będące obywatelami jednego z następujących państw: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry oraz państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki, które:

 • w przypadku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - maksymalnie dwa lata temu zdały egzamin maturalny,
 • w przypadku studiów II stopnia - maksymalnie dwa lata temu ukończyły studia I stopnia.

Umożliwia on młodzieży polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) i posiadaczom Karty Polaka odbycie studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w tamtejszych środowiskach polonijnych. Program oferuje możliwość odbycia studiów wyższych w języku polskim w uczelniach podległych MNiSW (poza kierunkami filologicznymi, z wyjątkiem filologii polskiej), MZ (kierunki medyczne) i MKiDN (kierunki artystyczne) oraz comiesięczne stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na pokrycie kosztów utrzymania.  

Studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych). Celem kursu przygotowawczego jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się w systemie Pol-on na stronie internetowej: www.polon.nauka.gov.pl

 

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców:

Region: Białoruś; sprawy bieżące

Beata Domagała, Pion Programów dla Studentów

e-mail: beata.domagala@nawa.gov.pl

telefon: 22-390-35-23

Region: Ukraina; sprawy bieżące

Ilia Markowski, Pion Programów dla Studentów

e-mail: ilia.markowski@nawa.gov.pl 

telefon: 22-390-35-78

Region: pozostała cześć Europy oraz Ameryka i Afryka; sprawy bieżące

Anna Kołudzka-Stobbe, Pion Programów dla Studentów

e-mail: anna.koludzka@nawa.gov.pl

telefon: 22-390-35-25

Region: Azja; sprawy bieżące

Jacek Wojtaśkiewicz, Pion Programów dla Studentów

e-mail: jacek.wojtaskiewicz@nawa.gov.pl

telefon: 22-390-35-15

Więcej ->  https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-im-gen-andersa         

Program stypendialny im. Stefana Banacha ma na celu wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i wykształcenia obywateli państw Partnerstwa Wschodniego, Azji Centralnej oraz krajów Bałkanów Zachodnich. Jest on wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej realizowaną w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej. Patronem Programu jest Stefan Banach wybitny polski matematyk, współtwórca lwowskiej szkoły matematycznej i działu matematyki zwanej analizą funkcjonalną.

Program oferuje możliwość odbycia studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w języku polskim w dziedzinie nauk: inżynieryjno-technicznych, rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych w uczelniach publicznych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze zwolnieniem z opłat za kształcenie oraz z comiesięcznym stypendium NAWA na pokrycie kosztów utrzymania w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce.

Oferta stypendialna skierowana jest do obywateli państw wskazanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako priorytetowe dla programu tj.: Białoruś, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także następujących krajów Bałkanów Zachodnich: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna i Serbia.

Program obejmuje obowiązkowy miesięczny kurs językowo-adaptacyjny ze stypendium bądź roczny kurs przygotowawczy ze stypendium, poprzedzający studia w Polsce. Celem kursu jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów. Koszty kursów oraz stypendiów w trakcie trwania kursu będą pokrywane także przez NAWA w ramach budżetu programów stypendialnych.

Kandydaci kwalifikowani są w trybie konkursowym, w oparciu o wyniki rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora NAWA, składającą się z pracowników naukowych polskich uczelni. Samodzielnie dokonują oni wyboru uczelni i kierunku studiów, na którym chcą podjąć naukę spośród oferty edukacyjnej polskich publicznych szkół wyższych.

Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego dostępny jest pod linkiem: http://www.go-poland.pl/pl/system-szkolnictwa-wy-szego

Więcej -> https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-im-stefana-banacha

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza jest wspólną inicjatywą stypendialną Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej realizowaną w ramach polskiej pomocy rozwojowej.

Patronem Programu jest Ignacy Łukasiewicz wybitny polski wynalazca, farmaceuta, pionier przemysłu naftowego i twórca lampy naftowej.

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się (z wyłączeniem krajów Europy i Azji Centralnej) poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli tych państw. Stypendyści będą rekrutowani w pierwszej kolejności z następujących państw: Angola, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Liban, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania, Uganda, Wietnam.

Program umożliwia podjęcie bezpłatnych studiów II stopnia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Cennym aspektem udziału w Programie jest szansa na poznanie polskiej kultury i języka.

Studia II stopnia poprzedzone są kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (odbywa się on również na warunkach stypendialnych), podczas którego stypendyści rozwijają znajomość języka polskiego umożliwiającą im podjęcie kształcenia.

Kandydaci kwalifikowani są trybie konkursowym, w oparciu o ocenę merytoryczną wniosków przeprowadzaną przez ekspertów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, będących pracownikami naukowymi polskich uczelni.

Nabór do Programu jest organizowany raz w roku, wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego: https://programs.nawa.gov.pl/login

Więcej -> https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-im-ignacego-lukasiewicza

Program stypendialny Poland My First Choice ma na celu zachęcenie zdolnej młodzieży z niżej wymienionych krajów do podejmowania studiów na najlepszych polskich uczelniach.

Program oferuje możliwość odbycia studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych i niepublicznych na wszystkich kierunkach prowadzonych przez jednostki o najwyższym poziomie naukowym – posiadające kategorię A i A+ w ostatniej ocenie parametrycznej - podległe Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego z comiesięcznym stypendium NAWA w wysokości 2000 zł (ok. 460 EUR) na pokrycie kosztów utrzymania w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. Na uczelniach publicznych Program oferuje ponadto zwolnienie z opłat za kształcenie. Program umożliwia podjęcie studiów w języku polskim lub innym niż polski. Wnioskodawcy samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów, na których chcą podjąć studia spośród oferty edukacyjnej polskich szkół wyższych i samodzielnie aplikują na wybrany kierunek. Ostateczne decyzje o przyjęciu Wnioskodawców na studia i warunkach finansowych kształcenia podejmują uczelnie.

Oferta stypendialna skierowana jest do cudzoziemców - obywateli następujących krajów:

Australia

Holandia

Nowa Zelandia

Austria

Irlandia

Portugalia

Belgia

Islandia

Rumunia

Bułgaria

Izrael

Singapur

Chorwacja

Japonia

Słowacja

Chile

Kanada

Słowenia

Cypr

Republika Korei

Szwajcaria

Czechy

Liechtenstein

Szwecja

Dania

Litwa

Urugwaj

Estonia

Luksemburg

USA

Finlandia

Łotwa

Węgry

Francja

Malta

Włochy

Grecja

Niemcy

Wielka Brytania

Hiszpania

Norwegia

 

oraz do chińskich obywateli – mieszkańców Hongkongu, Makau, Tajwanu.

Program nie przewiduje naboru na kierunki prowadzone przez uczelnie nadzorowane przez inne ministerstwa.

Program jest przewidziany do realizacji w ramach projektu pozakonkursowego NAWA, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego.

 

Więcej -> https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-poland-my-first-choice

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Armenia, Belgia Walonia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Francja, Izrael, Japonia, Jemen, Kazachstan, Korea, Macedonia, Meksyk, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Tajwan, Ukraina, Węgry, Wietnam, Włochy.

Celem Programu jest zwiększenie stopnia internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego oraz stworzenie możliwości nawiązania bądź pogłębienia już istniejącej współpracy akademickiej pomiędzy polskimi i zagranicznymi instytucjami systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Oferta przyjazdowa w ramach programu pozwoli na zwiększenie liczby zagranicznych studentów i kadry naukowej w polskich uczelniach, jak również wpłynie pozytywnie na podniesienie poziomu wykształcenia i specjalistycznych kompetencji w krajach rozwijających się, z którymi Polska podpisała stosowne umowy. Dzięki realizacji wymiany studentów i naukowców w ramach umów międzynarodowych rozwijane będą relacje pomiędzy krajami partnerskimi, pogłębiane wzajemne zrozumienie, zaufanie i szacunek. Program pozwoli na wzmacnianie pozytywnego wizerunku Polski jako kraju o atrakcyjnych i konkurencyjnych możliwościach edukacyjnych i naukowych. Przyczyni się ponadto do upowszechnienia znajomości języka polskiego i polskiej kultury w krajach partnerskich.

Przyjazdy w ramach programu mogą trwać od 3 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca. Jeśli umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą, Program zapewnia finansowanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania Beneficjenta w polskim ośrodku akademickim. W przypadku, gdy umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, wypłata stypendium dokonywana jest przez stronę wysyłającą, w trybie i wysokości przewidzianej przepisami kraju wysyłającego.

UWAGA: NAWA  nie przyjmuje zgłoszeń indywidualnych. Konieczne jest zgłoszenie Wnioskodawcy przez zagraniczną instytucję partnerską w ramach obowiązującej umowy międzynarodowej lub współpracy bilateralnej. Instytucje partnerskie przyjmują zgłoszenia we wskazanych przez siebie terminach.

W przypadku zgłoszenia na staże, studia częściowe lub wizyty studyjne posiadanie zaproszenia z ośrodka goszczącego lub potwierdzenie istniejącej współpracy jest warunkiem koniecznym uzyskania stypendium.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Regulaminu Programu 

Więcej -> https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-oferta-przyjazdowa

Celem Programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stworzy powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego). Krajowe uczelnie,instytuty naukowe i instytuty badawcze pozyskają do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Program adresowany jest do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych.

W Programie finansowane są:

1) wynagrodzenie Powracającego Naukowca wraz z kosztami pracodawcy,

2) wynagrodzenia dla członków Grupy Projektowej wraz z kosztami pracodawcy,

3) koszty przesiedlenia oraz adaptacji miejsca pracy.

NAWA zapewni finansowanie projektów realizowanych przez okres od 36 do 48 miesięcy, w maksymalnej wysokości dla jednego projektu wynoszącej 2 270 000 zł.

 

Więcej -> https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

Celem Programu im. Iwanowskiej jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 6 do 12 miesięcy przewidują pobyt w uznanych ośrodkach naukowych oraz realizację projektów badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy.

O udział w Programie im. Iwanowskiej mogą ubiegać się osoby fizyczne przygotowujące rozprawę doktorską bez ograniczeń w zakresie dziedziny nauki oraz sztuki.

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania Beneficjenta związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Beneficjenta z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.

Patronką nowego programu wyjazdowego dla doktorantów jest prof. Wilhelmina Iwanowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prof. Iwanowska była założycielką Obserwatorium Astronomicznego UMK w Piwnicach k. Torunia i pierwszą kobietą w zarządzie Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU). Z Harvardu pożyczyła dla Polski na 100 lat teleskop Henry'ego Drapera, a wykładając niestrudzenie w USA zebrała pieniądze na największy polski radioteleskop. Od listopada 1948 roku do maja 1949 prof. Iwanowska przebywała na stażu naukowym w USA w kilku tamtejszych obserwatoriach. Poznała wtedy wielu wybitnych ówczesnych astrofizyków, m.in. Subrahmaniana Chandrasekhara, laureata nagrody Nobla. Na przekór "zdrowemu rozsądkowi" zrezygnowała z kontynuowania kariery naukowej w Stanach i powróciła do kraju. Dane obserwacyjne zgromadzone w czasie pobytu za oceanem opracowała w Toruniu i na tej drodze ustaliła nową skalę odległości we Wszechświecie. Profesor Iwanowska wypromowała 19 doktorów, a 8 z nich uzyskało tytuł naukowy profesora. Wszystkich wysyłała na staże podoktorskie. Była doktorem honoris causa 3 uniwersytetów: w Winnipeg w Kanadzie, w Leicester w Anglii i UMK.

 

Więcej ->https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-iwanowskiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zapowiada nowy Program dla naukowców z zagranicy nieposiadających polskiego obywatelstwa: Program im. Ulama na średniookresowe przyjazdy naukowców.

W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

 1. prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi;
 2. odbycie stażu podoktorskiego;
 3. pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
 4. prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10000PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony przez 3 miesiące wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji w okresie 22 stycznia - 23 kwietnia 2019.

Informacje szczegółowe oraz dokumenty w języku angielskim dostępne są tutaj.

Stanisław Marcin Ulam (1909 -1984) był wybitnym polskim matematykiem. Doktorant obronił w 1933 roku na Politechnice Narodowej we Lwowie. Prof. Ulam był członkiem znanej na całym świecie lwowskiej szkoły matematycznej i współautorem Księgi Szkockiej. Tuż przed wybuchem II wojny światowej udał się do Stanów Zjednoczonych, aby dołączyć do Institute for Advanced Study w Princeton. Pracował na wielu amerykańskich uniwersytetach jako profesor, w tym na należącym do Bluszczowej Ligi Uniwersytecie Colorado Boulder oraz na Uniwersytecie Wisconsin i Uniwersytecie Stanowym Florydy.

 

Więcej -> https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

Program im. prof. Walczaka to wspólna inicjatywa NAWA oraz Ministerstwa Zdrowia skierowana do naukowców z obszaru kardiologii, onkologii, alergologii lub chorób zakaźnych. Program umożliwia wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Inicjatywa ta to nie tylko możliwość rozwoju zawodowego i naukowego oraz szansa na zdobycie cennego doświadczenia w naukowym środowisku międzynarodowym dla uczestników Programu, ale także w efekcie wkład w poprawę opieki medycznej w Polsce.

Do kogo skierowany jest Program?

Do indywidualnych naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora lub mających otwarty przewód doktorski, którzy:

 • prowadzą badania w zakresie kardiologii, onkologii, alergologii lub chorób zakaźnych
 • są zatrudnieni w polskich uczelniach, instytutach lub szpitalach klinicznych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej
 • posługują się biegle językiem angielskim

Kandydaci muszą posiadać zaproszenie z Ośrodka goszczącego oraz udokumentowany dorobek naukowy. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości 12 000 zł na każdy miesiąc pobytu w tym ośrodku, jak i jednorazowy dodatek mobilnościowy w wysokości 10 000 zł.

 

Profesor Walczak przez wiele lat kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie. Słynie m.in. z wykonania pierwszej w Polsce ablacji RF u dorosłego (1992) oraz u dziecka (1994). Uznawany jest za nestora polskiej elektrofizjologii. Autor i współautor ponad 200 publikacji w Polsce i za granicą oraz współautor wielu monografii. W trakcie swojej kariery współpracował z kadrą naukową na całym świecie (prof. M. Haissaguerre, prof. K.H. Kuck, prof. W. Stevenson).

 

Więcej -> https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-walczaka

Realizacja projektów naukowych z partnerem zagranicznym stanowi bardzo ważny element umiędzynarodowienia polskiej nauki i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kariery naukowej badacza. NAWA zaprasza do składania wniosków w naborach na bilateralną wymianę naukowców.

Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

Z wnioskami o finansowanie w ramach programu mogą występować podmioty należące do jednej z poniższych kategorii:

 • uczelnie;
 • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 • instytuty badawcze;
 • instytuty międzynarodowe lub inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową, działające na terytorium Polski, posiadające kategorię naukową.

Szczegółowe informacje są dostępne w zaproszeniach do składania wniosków dla poszczególnych krajów.

 

Więcej -> https://nawa.gov.pl/naukowcy/wymiana-bilateralna

Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS ("Central European Exchange Program for University Studies") jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

Program CEEPUS oferuje:

 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
 • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:

 • studenci,
 • studenci doktoranci,
 • pracownicy naukowi.

Obecnie sygnatariuszami Porozumienia są:

Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo –Uniwersytet w Prisztinie.

W ramach obecnie realizowanego Porozumienia CEEPUS III w różnych formach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych corocznie uczestniczy ponad 500 polskich studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz około 300 nauczycieli akademickich. Średnio w ciągu roku akademickiego przyjeżdża do Polski w ramach Programu około 300 zagranicznych studentów i doktorantów oraz około 200 nauczycieli akademickich.

Program CEEPUS jest dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego drugim co do ważności wielostronnym programem współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego.

Wszelkie procedury, informacje i zasady aplikowania znaleźć można na stronie www.ceepus.info.

 

Więcej -> https://nawa.gov.pl/naukowcy/ceepus

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: ArmeniaBiałoruśBułgariaChinyCzechyEgiptGrecjaIzraelJaponiaKazachstanMongoliaRumuniaSerbiaSłowacjaSłoweniaUkrainaWęgryWietnam.

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym. Wyjazdy stypendialne w ramach programu pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podwyższenie specjalistycznych kompetencji uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego. Dzięki realizacji wymiany studentów, doktorantów i naukowców w ramach umów międzynarodowych rozwijane będą relacje pomiędzy krajami partnerskimi, pogłębiane wzajemne zrozumienie, zaufanie i szacunek.

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca. Jeśli umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, Program zapewnia finansowanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania Beneficjenta związanych z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości uzależnionej od kraju pobytu oraz etapu kariery akademickiej Beneficjenta. W przypadku, gdy umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą, wypłata stypendium dokonywana jest przez stronę przyjmującą, w trybie i wysokości przewidzianej przepisami kraju przyjmującego.

Uwaga: nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login,  od dnia 15 listopada 2018 r. Wzór formularza wniosku znajdujący się w zakładce „Dokumenty do pobrania” ma jedynie charakter poglądowy. Wnioski składane w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

Zachęcany do zapoznania się z treścią Regulaminu Programu.

 

Więcej -> https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego sprawdzają poziom kompetencji językowych zdających zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy cudzoziemcy oraz obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą. Egzamin certyfikatowy mogą zdawać dorośli oraz młodzież w wieku 14-17 lat.

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego można zdawać od 2004 roku. Od tego czasu odbyło się 267 egzaminów, do których przystąpiło 11 697 osób. Zdający mogli zdawać egzamin na poziomie B1, B2, C1 lub C2.

Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

Przedmiotem oceny są następujące sprawności:

 •  rozumienie ze słuchu,
 •  poprawność gramatyczna,
 •  rozumienie tekstów pisanych,
 •  pisanie,
 •  mówienie.

 

Więcej -> https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/certyfikacja

NAWA współpracuje z zagranicznymi akademickimi ośrodkami nauczania języka polskiego w oparciu o umowy międzyrządowe i porozumienia międzyresortowe. W zawieranych przez Polskę umowach i porozumieniach międzynarodowych w sprawie współpracy w dziedzinie edukacji i kultury znajdują się zapisy o wzajemnej promocji, upowszechnianiu i rozwijaniu współpracy dotyczącej nauczania języków obu stron podpisujących umowę. Nawiązywanie kontaktów i realizacja współpracy zgodnie z zapisami ww. umów odbywa się za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych.

Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez kierowanie lektorów języka polskiego jako obcego do zagranicznych ośrodków akademickich prowadzących lektoraty języka polskiego w roku akademickim 2019/2020. W wyniku procedury rekrutacyjnej do zagranicznych ośrodków akademickich współpracujących z NAWA skierowani zostaną najlepsi lektorzy – kompetentni i zaangażowani, którzy będą prowadzić zajęcia z języka polskiego z elementami wiedzy o Polsce (zgodnie z programem ośrodka przyjmującego). Profesjonalizm i zaangażowanie skierowanych lektorów będzie gwarancją skutecznej realizacji celów wynikających z ustawy o NAWA, w tym przede wszystkim upowszechniania języka polskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Beneficjenci Programu będą utrzymywać kontakty z polskimi placówkami dyplomatycznymi, instytucjami kultury, przedstawicielami biznesu oraz innymi podmiotami, by proponować uczestnikom prowadzonych zajęć jak najszerszą i najbardziej atrakcyjną ofertę umożliwiającą poznanie Polski i polszczyzny. O skierowanie do zagranicznego ośrodka akademickiego mogą ubiegać się obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, lektorzy języka polskiego z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem. 

Formą współpracy z zagranicznymi ośrodkami akademickimi, w których istnieją katedry lub lektoraty języka polskiego, jest przede wszystkim kierowanie do nich lektorów języka polskiego, zgodnie z określonym przez te uczelnie zapotrzebowaniem. Zasady kierowania lektorów na najbliższy rok akademicki (2019/2020) reguluje Regulamin Programu 

 

Więcej -> https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-lektorzy

Letnie kursy języka i kultury polskiej to intensywne kursy wakacyjne będące okazją do nauki języka, a także do spotkania z polską kulturą i historią. Jednym z głównych celów NAWA jest promocja języka polskiego. Cel ten jest realizowany między innymi przez organizowanie letnich kursów języka i kultury polskiej, w trakcie których uczestnicy kursów mogą intensywnie uczyć się polskiego (ok. 20 godzin zajęć w tygodniu), rozmawiać po polsku na zajęciach i poza nimi (na ulicy, w restauracji, w trakcie spotkań z Polakami), zwiedzać różne miasta w Polsce, integrować się z innymi zagranicznymi studentami, realizować wspólnie projekty.

Program umożliwia uczestnikom bezpłatny udział w kilkutygodniowych kursach organizowanych w Polsce przez wiodące centra nauki języka i kultury polskiej przy polskich uczelniach. Beneficjenci Programu, oprócz możliwości bezpłatnego udziału w kursie oraz w programie kulturalnym, otrzymają także wyżywienie i zakwaterowanie oraz jednorazowe stypendium NAWA w wysokości 500 złotych.

Do złożenia aplikacji w Programie NAWA zaprasza zarówno osoby uczące się języka polskiego jako obcego, jak i te, które dopiero planują rozpocząć naukę. 

Wniosek składa się poprzez system teleinformatyczny NAWA do 18 marca, do godz. 15:00. Studenci mogą wybrać jeden ze wskazanych poniżej terminów: 1-29 lipca, 8-29 lipca, 1-29 sierpnia i 9-30 sierpnia 2019 r., dla lektorów przewidziany jest tylko jeden termin: 1-22 sierpnia 2019 r. 

Beneficjenci programu otrzymają bezpłatnie:
- intensywne kursy języka polskiego z doświadczonymi lektorami języka polskiego jako obcego,
- zajęcia ukazujące polską historię i kulturę,
- warsztaty tematyczne,
- projekcje filmowe,
- wycieczki do ciekawych miejsc,
- imprezy integracyjne (w tym spotkania z Polakami),
- noclegi w pokojach 4-osobowych lub mniejszych,
- wyżywienie (3 posiłki dziennie),
- 500 zł stypendium (lektorzy 700 zł).

Podpisując umowę o dofinansowanie, Beneficjenci zobowiązują się do sfinansowania kosztów przyjazdu do i z Polski, nie mniejszej niż 75% frekwencji na zajęciach oraz dbałości o miejsce zakwaterowania, miejsca odbywania zajęć i o powierzone materiały dydaktyczne.

Studenci aplikujący do udziału w programie muszą spełniać następujące wymagania:
- nie mają polskiego obywatelstwa;
- nie studiują w Polsce (w roku akademickim 2018/2019);
- uczą się języka polskiego lub znają język angielski na poziomie min. B1, 
- są studentami zagranicznych uczelni.

 

Więcej -> https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/letnie-kursy-jezyka-i-kultury-polskiej

Celem Programu jest promocja języka polskiego powiązana z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

W ramach Programu finansowane będą projekty, działania i inicjatywy służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego, wzmocnieniu jakości jego nauczania i skierowane do szerszego grona odbiorców.

Proponowane działania powinny cechować się kreatywnością oraz wysokim stopniem dopasowania do potrzeb grupy docelowej. Preferowane są działania nierealizowane dotychczas przez Wnioskodawcę w proponowanym we wniosku zakresie lub skali. Sugerowane są działania realizowane za granicą.

O udział w Programie mogą ubiegać się polskie uczelnie i instytucje naukowe podejmujące działania na rzecz promocji języka polskiego na poziomie akademickim.

Projekt może być realizowany przez jedną instytucję, ale preferowane są projekty w międzynarodowym partnerstwie, przy czym instytucja, która wnioskuje – Wnioskodawca - odpowiada za podpisanie umowy z NAWA, realizację działania oraz złożenie raportu w określonym terminie i rozliczenie środków. Partnerami w projekcie mogą być zagraniczne uczelnie lub instytucje naukowe.

Możliwa jest realizacja działań: od 3 do 12 miesięcy

W roku 2019 planowane są 2 nabory wniosków:

 • wnioski złożone do 30 kwietnia 2019 r. będą rozpatrzone do 30 czerwca 2019 r.,
 • wnioski złożone pomiędzy 1 maja a 30 września 2019 r. będą rozpatrzone do 30 listopada 2019 r.

 

Więcej -> https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/promocja-jezyka-polskiego