POWRÓT DO MENU

Student

Katalog ECTS

Zasady nadawania punktów ECTS w ATENEUM-Szkole Wyższej w Gdańsku

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) – System Transferu i Akumulacji Punktów. Celem ECTS jest ułatwienie planowania, zdobywania, oceniania, uznawania i walidacji kwalifikacji oraz jednostek edukacyjnych, a także mobilności studentów.

Punkty ECTS są zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia, przy czym uzyskana pozytywna ocean końcowa nie ma wpływu na ich liczbę.

Punkty ECTS przyznawane są za zaliczony przedmiot (wykłady, ćwiczenia, seminaria, lektoraty itp.) udokumentowany wpisaną oceną lub zaliczeniem. Student otrzymuje przypisane przedmiotowi punkty,
gdy spełni wszystkie określone w programie przedmiotu warunki zaliczenia i uzyska pozytywną ocenę za osiągnięcie wymaganego poziomu efektów kształcenia. Punkty przyznawane są także za przygotowanie pracy dyplomowej oraz za praktyki, jeśli stanowią one integralną część studiów.


 

Uchwałą Senatu nr 2/2012 Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 28.02.2012 r. określono liczbę punktów ECTS przypisaną przedmiotom przewidzianym planem studiów, które wynoszą:

  1. 30 ECTS w semestrze,
  2. 60 ECTS w roku akademickim

oraz przypisano liczbę punktów ECTS, która jest wymagana do ukończenia studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych podczas całego toku studiów:

  1. 180 – dla studiów sześciosemestralnych pierwszego stopnia,
  2. 120 – dla studiów czterosemestralnych drugiego stopnia.

Punkty przypisano wszystkim przedmiotom występującym w planie studiów. Liczbę punktów zróżnicowano uwzględniając nakład pracy jaki musi ponieść student, aby zaliczyć przedmiot. Przy przypisywaniu punktów ECTS uwzględniono liczbę godzin przedmiotu, stopień trudności jego opanowania oraz statusu przedmiotu (obligatoryjny/fakultatywny).