POWRÓT DO MENU

Student

Filologiczne Koło Naukowe Ateneum Textually

Filologiczne Koło Naukowe Ateneum „Textually” działa na wydziale neofilologicznym Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku pod opieką dziekan Wydziału Neofilologii dr Katarzyny Kukowicz-Żarskiej. Formalnie rozpoczęło działalność w październiku 2019r. i działa w czterech sekcjach: literackiej, kulturowej, twórczej i przekładu. W każdej sekcji koło dzieli się dalej na poszczególne filologie (angielską, niemiecką, hiszpańską, włoską i szwedzką).

Koło ma na celu szerzenie i pogłębianie świadomości członków koła oraz osób i instytucji stowarzyszonych w zakresie zagadnień literackich, językoznawczych, kulturowych oraz przekładoznawczych pomocnych nie tylko w przyswojeniu samego języka, ale też w zrozumieniu jego pochodzenia i kultury. Do koła zapraszamy studentów oraz absolwentów naszej uczelni w każdym wieku, jak i wszystkich pasjonatów, których zainteresowania mieszczą się w działalności koła.

Spotkania odbywają się cyklicznie i mają charakter głównie warsztatowy. Działalność koła to również wydawanie biuletynu i publikacji, działania promujące wydział, organizacja i udział w konferencjach, organizacja spotkań ze specjalistami, wszelkiego rodzaju warsztatów i wydarzeń. Współpracujemy również z różnymi placówkami kulturalnymi i naukowymi o zasięgu lokalnym i nie tylko.

Wszystkich studentów i wykładowców chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Można się przyłączyć do kilku sekcji. Każda sekcja spotyka się osobno i działa samodzielnie. Raz na jakiś czas spotykamy się wszyscy razem w celu przedstawienia i omówienia naszych działań.


Zastępca przewodniczącego: Arkadiusz Janczyło (a.janczylo@ateneum.edu.pl)
Sekretarz: Marta Białek (m.bialek@ateneum.edu.pl)
Skarbnik: Natalia Podlecka (n.podlecka@ateneum.edu.pl)

Sekcja literacka Filologicznego Koła Naukowego stawia sobie za zadanie podniesienie poziomu czytelnictwa wśród studentów Ateneum-Szkoły Wyższej oraz zachęcenie do odkrywania literatury anglojęzycznej. Spotkania sekcji odbywają się raz w miesiącu w formie klubu książki. Uczestnicy spotkań omawiają wybrane opowiadania i rozdziały, analizują język narracji, przyglądają się fabule, gatunkowi i stylowi pisarza.

 

_______________________

The Literary Section Bookworms will encourage Ateneum students to read and explore English-language fiction. Our monthly meetings, organised in form of a bookclub, focus on narratives and their language, literary styles and genres.

Doughnuts for our readers!

Semestr zimowy 2019/2020:

 1. Październik: Margaret Atwood, „Stone Mattress”
 2. Listopad: Sally Rooney, „Color and Light”
 3. Grudzień: Terry Pratchett, „Father Christmas’s Fake Beard”
 4. Styczeń: Salman Rushdie, „The Little King”

 

________________________________

 

Winter semester 2019/2020:

 1. October: Margaret Atwood, „Stone Mattress”
 2. November: Sally Rooney, „Color and Light”
 3. December: Terry Pratchett, „Father Christmas’s Fake Beard”
 4. January: Salman Rushdie, „The Little King”

Celem działalności sekcji przekładu filologii angielskiej jest zdobywanie i poszerzanie:
• świadomości i postrzegania wpływu aspektów historycznych, kulturalnych oraz zagadnień dotyczących w przekładzie między językiem polskim a angielskim
• umiejętności rozwiązywania problemów językowych i międzykulturowych w przekładzie
• kontaktów z przekładoznawcami, tłumaczami i instytucjami oraz wymiana doświadczeń z ciekawymi osobami
• spędzanie czasu w zabawny, ciekawy i intelektualnie stymulujący sposób

Jeśli bawi Cię zabawa językiem, szukanie nietypowych rozwiązań w tłumaczeniach, chcesz poszerzyć nie tyle swoją wiedzę i znajomość języka, ale też szeroką jego świadomość i wyczucie językowe, to czekamy na Ciebie.

Spotkania sekcji odbywają się raz w miesiącu i opierają się głównie na analizie i przekładzie materiału z różnych dziedzin, np. kultury, filmu, prasy, literatury, itp. w oparciu o wielorakie założenia teoretyczne z dziedziny przekładoznawstwa. Tematyka spotkań obejmuje wszelkie aspekty języka angielskiego i polskiego oraz kultury obszaru anglojęzycznego, które w jakikolwiek sposób dotyczą przekładu lub przekładoznawstwa.

Zapraszamy do kontaktu:

Arkadiusz Janczyło
Opiekun sekcji przekładoznawczej filologii angielskiej

a.janczylo@ateneum.edu.pl

 

__________________

The English Studies translation section aims to develop and further:

• awareness and perception of how historical and cultural aspects as well as
translation studies affect translation between Polish and English
• language and intercultural problem solution skills in translation
• contact with translation specialists, translators and institutions as well as
sharing experience with interesting people
• spending time in a fun, interesting and intellectually stimulating way

If you enjoy language, seeking unusual translation solutions, want to develop not only your knowledge of and about language, but also broaden your language awareness and intuition, we’re waiting for you.

We meet once a month and during our meetings we mainly analyse and translate texts from various fields, e.g. culture, film, press, literature, etc. Our deliberations are grounded in multiple theoretical concepts in translation studies. The topics cover various aspects of the English and Polish languages, as well as their cultures which may relate in any way to translation and/or translation studies.

Get in touch!
Arkadiusz Janczyło
English Studies Translation Section Leader
a.janczylo@ateneum.edu.pl

Semestr zimowy 2019/2020:

 1. Październik: tłumaczenie wybranych opowiadań o duchach
 2. Listopad: wprowadzenie do robienia napisów do filmów
 3. Grudzień: napisy do filmu (odcinek świąteczny)
 4. Styczeń: napisy do filmu (serial komediowy)

***

Winter semester 2019/2020:

 1. October: translating selected ghost stories
 2. November: introduction to subtitling
 3. December: subtitling (Christmas TV show)
 4. January: subtitling (comedy series)

Głównym celem działalności sekcji kulturowej jest przyjrzenie się współczesnej popkulturze, szczególnie w jej wydaniu amerykańskim. Na spotkaniach sekcji będziemy oglądać i analizować filmy, które pełnią szczególną rolę kulturotwórczą, tropić wątki i motywy wspólne dla zachodniej popkultury i dobrze się bawić. Popcorn na każdym spotkaniu!

Zapraszamy do kontaktu:
Opiekun sekcji kulturowej: Natalia Podlecka n.podlecka@ateneum.edu.pl

 

***

The main goal of the section is the exploration of modern popculture, mainly in the U.S. During our meetings we watch movies and then analyse and discuss their themes, motives and their culture-making role in western popculture, and (of course) we have fun. Popcorn on every meeting!

Get in touch!
Culture Section Leader: Natalia Podlecka n.podlecka@ateneum.edu.pl

Semestr zimowy 2019/2020:

Październik: Kultura superbohaterów
Film: Chronicle (2012) reż.: Josh Trank
Po filmie dyskusja na temat superbohaterów jako ważnej części kultury amerykańskiej. Spróbujemy dojść do źródeł fascynacji Amerykanów (i nie tylko) tą tematyką, rozwijaną przede wszystkim w komiksach i kinematografii.

Listopad: Książka a film
Film: The Shining (1980) reż.: Stanley Kubrick
Czy istnieje dobra ekranizacja książki? Po filmie dyskusja na temat wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć twórcy filmów, pisarze i tłumacze.

Grudzień: Świąteczne szaleństwo
Film: How the Grinch Stole Christmas (2000) reż.: Ron Howard
Dr Seuss jako twórca ikon amerykańskiej kultury i świadomości. Po filmie dyskusja o fenomenie Świąt Bożego Narodzenia w multikulturowym społeczeństwie amerykańskim.

Styczeń: Kultura sukcesu
Film: The Pursuit of Happyness (2006) reż.: Gabrielle Muccino
Czy Amerykanie pożądają sukcesu silniej od innych? Po filmie dyskusja o amerykańskim śnie i motywacji Amerykanów do jego realizowania.

 

***

Winter semester 2019/2020:

October: The Superhero Culture
Movie: Chronicle (2012) dir.: Josh Trank
After the movie we are going to discuss the superheroes and their role in American culture. We are going to try to determine the source of the fascination the Americans (and not only they) have for this subject, which is mainly explored in comic books, films and tv series.

November: The Book vs. The Movie
Movie: The Shining (1980) dir.: Stanley Kubrick
Is there a good book adaptation? After the movie there is going to be a discussion about the challenges the filmmakers, writers and translators are facing in their work.

December: The Christmas Frenzy
Movie: How the Grinch Stole Christmas (2000) dir.: Ron Howard
We are going to discuss Dr Seuss as a creator of iconic themes and motives in
American culture and American consciousness. Also, after the movie, we are going to talk about the phenomenon of Christmas in multicultural American society.

January: The Success Culture
Movie: The Pursuit of Happyness (2006) dir.:Gabrielle Muccino
Do Americans desire the success more than others? After the movie we are going to
discuss the American Dream and the determination of the Americans to fulfill it.

Głównym celem działalności sekcji twórczej filologii angielskiej Novel Stories jest nauka zasad kreatywnego pisania tekstów w języku angielskim. Uczestnicy zapoznają się z istniejącymi tekstami kultury i wspólnie je analizują, zwracając uwagę na charakterystyczny styl danego twórcy, a finalnie stworzą własne teksty literackie oraz komiksy.

Członkowie sekcji mierzą się z ograniczeniami leksykalnymi i leksykalno-składniowymi języka angielskiego, ale też w pełni wykorzystują jego możliwości.

Spotkania odbywają raz w miesiącu w formie warsztatów. Efekty pracy uczestników koła zostaną wydane przez Ateneum-Szkołę Wyższą.

Zapraszamy do kontaktu:
Opiekun sekcji twórczej: Marta Białek m.bialek@ateneum.edu.pl

 

The main aim of the creative section Novel Stories is learning the rules of creative writing in English. We become acquainted with the existing cultural texts and analyse them together, taking notice of a characteristic style of a given author. Ultimately, we create their own literary texts and comics. 

We also face both lexical and syntactical restrictions of English, as well as use the possibilities of this language to the fullest.

Our meetings take place once a month in the form of workshops. All our created works will be published by Ateneum-Szkoła Wyższa. 

Get in touch:

Creative Section Leader: Marta Białek m.bialek@ateneum.edu.pl

Semestr zimowy 2019/2020:

1) Październik: Na szóstkę
Ile można przekazać w historii złożonej z sześciu słów? Zainspirowani pomysłem Hemingwaya spróbujemy wyrazić maksimum treści w minimalnej formie.

2) Listopad: Spoiler alert
Znamy zakończenie, ale nie mamy całej historii. Zastanowimy się, w jaki sposób budować ciekawą fabułę i odkryjemy ilość różnych dróg, które zaprowadzą nas do jednego celu.

3) Grudzień: Wypisz, wymaluj
W grudniu zmierzymy się także z formą graficzną. Przyjrzymy się znanym komiksom, określimy sposoby w jakie na nas oddziałują i spróbujemy namalować własne historie… nie tylko słowami.

4) Styczeń: Facts, not fiction
Czy kreatywność ma swoje granice w literaturze faktu? Sprawdzimy to na przykładach znanych tekstów non-fiction, a także na własnych historiach.

 

Winter semester 2019/2020:

1) October: Six out of six
How much can one convey in a story made of just six words? Inspired by Hemingway’s idea, we will try to express maximal meaning in a minimal form.

2) November: Spoiler alert
We know the ending yet we don’t have the whole story. We will think about the possibilities of creating an interesting plot and discover the amount of ways leading us to the same destination.

3) December: Painting words
In December we will face a graphic form. We will take a look at popular comic books, describe how they affect us and try to create our own stories… using not only words.

4) January: Facts, not fiction
Does creativity have its limits in non-fiction literature? We will check this while analysing well-known non-fiction works, as well as creating our own stories.

Senate, knives, betrayal – Rome has fallen.

Owls brought letters, you’re not accepted.

The War’s over, wife’s still waiting.

Sugarcoating often makes things super bitter.

Juice without ice is just ju.

Two old make one new one.

BoardRoom działa w Filologicznym Kole Naukowym Ateneum Textually jako sekcja filologii szwedzkiej. Spotykamy się co poniedziałek w godzinach 13:00-16:00 w sali 309 w Ateneum-Szkole Wyższej, aby wspólnie pograć w gry planszowe. Zapraszamy każdego, kto lubi planszówki i chciałby spędzić czas w miłej atmosferze; gramy zarówno w gry po szwedzku, jak i po angielsku.

Dołącz do nas!

Kontakt: Nikodem Bradtke planes.walker.81@gmail.com

 

BoardRoom is a Swedish Philology Section of Ateneum Student Philological Society Textually. We meet every Monday from 1:00 to 4:00 p.m. in room 309 in Ateneum-University Gdansk. We will gladly welcome everyone who likes board games and wants to spend time in a friendly atmosphere. Our games are both in Swedish and English.

Join us!

Contact: Nikodem Bradtke planes.walker.81@gmail.com

 

Sekcja języka i kultury hiszpańskiej „Tertulia”

Działalność sekcji ma na celu zdobywanie i poszerzanie wiedzy z dziedzin literatury, historii i językoznawstwa hiszpańskiego oraz o Hiszpanii i krajach Ameryki Południowej, organizowanie spotkań i dyskusji z zaproszonymi gośćmi oraz uczestnictwo w konferencjach.

Wszystkich, których interesuje historia, literatura, kultura i język hiszpański (a także tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że są nimi zainteresowani), zapraszamy na nasze comiesięczne spotkania. 

Chcemy dzielić się swoją wiedzą, ciekawostkami, odkryciami i spędzać miło czas. 

Kontakt:

Opiekun sekcji filologii hiszpańskiej: Agnieszka Łazor agnieszka.lazor@onet.eu

***

Spanish Language and Culture Section Tertulia

The aim of this section is to gain and expand the knowledge of Spanish literature, history and linguistics, as well as of Spain and the countries of South America. We will organise meetings and discussions with invited guests and take part in conferences.

We invite everyone who is interested in Spanish history, literature and language (those who are not aware of their interests yet are also invited). We meet once a month.

We want to share our knowledge, curiosities, discoveries and spend time in a friendly atmosphere.

Contact:

Spanish Philology Section Leader: Agnieszka Łazor agnieszka.lazor@onet.eu

Semestr zimowy 2019/2020:

21.11.2019 r. godz. 11:40 – O zwyczajach dnia Wszystkich Świętych w Ameryce Południowej; zdobienie meksykańskich czaszek

07.12.2019 r. – O korzeniach języka hiszpańskiego

18.12.2019 r. godz. 13:30 – Świąteczne przysmaki – historia tradycji kulinarnych w Hiszpanii związanych ze świetami Bożego Narodzenia; przygotowanie i degustacja polvorones.

Winter semester 2019/2020:

21.11.2019, 11:40 – About All Saints’ Day in South America; decorating Mexican skulls

07.12.2019 – About the roots of Spanish

18.12.2019, 1:30 p.m. – Christmas delicacies – the history of culinary traditions in Spain connected with Christmas; making and tasting polvorones

We wtorek, 8.10.2019 r., odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie Filologicznego Koła Naukowego Ateneum Textually.

Wszystkich zgromadzonych przywitali pełnomocnik Rektora prof. nadzw. dr hab. Henryk Olszewski oraz Dziekan Wydziału Neofilologicznego dr Katarzyna Kukowicz-Żarska.

Opowiedzieliśmy trochę o swoich zainteresowaniach, przyjrzeliśmy się ofercie Koła i wybraliśmy interesujące nas sekcje – niektórzy kilka od razu. Wspólnie zamierzamy nie tylko dobrze się bawić, ale przede wszystkim tworzyć mnóstwo wartościowych prac, którymi będzie się można pochwalić.

Na spotkaniu nie zabrakło oczywiście pączków

Wtorek, 15.10.2019 r., 15:30, sala 309 – sekcja Novel Stories

Czwartek, 24.10.2019 r., 13:15, sala 309 – sekcja Popcorn

Wtorek, 29.10.2019 r., 16:45, sala 309 – sekcja Potato Granny

Wtorek, 5.11.2019 r., 15:00, sala 309 – sekcja Bookworms

We wtorek, 15.10.2019 r. o 15:30, w Ateneum-Szkole Wyższej odbyło się pierwsze spotkanie sekcji twórczej Novel Stories.

Mieliśmy okazję przyjrzeć się pomysłowi Ernesta Hemingwaya na wyrażenie maksymalnej treści w minimalnej ilości znaków, czyli na mikroopowiadanie złożone tylko z sześciu słów. Przeanalizowaliśmy przykłady stworzone zarówno przez autorów znanych – takich jak Margaret Atwood czy Jeffrey Eugenides – jak i przez tych zupełnie nieznanych, umieszczających swoje historie w sieci. Dyskusja doprowadziła nas do konkluzji, że najważniejszy jest poruszający pomysł lub chwytliwy temat, a liczba interpretacji nawet tak krótkiego utworu może być nieskończona.

Na koniec mogliśmy stworzyć własne historie; okazało się, że nie jest to tak trudne, jak mogłoby się wydawać, a kilka słów w zupełności wystarczy, aby poruszyć czy rozśmieszyć innych.

Efekty naszej pracy będzie można podziwiać już wkrótce w zakładce Twórczość sekcji Novel Stories; zapraszamy do lektury oraz na kolejne spotkanie sekcji, które odbędzie się we wtorek, 12.11.2019 r. o 15:30 w sali 309.

The first meeting of creative section Novel Stories took place on Tuesday, 15th October 2019 at 3:30 p.m. in room 309 in Ateneum-University.

During the meeting we had a chance to take a closer look at Hemingway’s idea to express a maximal message in a minimal amount of characters, namely at a microstory consisting of only six words. We analysed the examples created by both well-known authors, such as Margaret Atwood or Jeffrey Eugenides, and by those anonymous, uploading their work to the Internet. Our discussion led to a conclusion that what’s most important is a moving idea or a catchy topic and that the number of interpretations of even such a short story could be infinite.

Lastly, we were able to create our own stories; as it turned out, the task was not as difficult as one could assume at the beginning and few words is enough to move or amuse the readers.

The effects of our work will soon be published in the tab ‘Work’ in Novel Stories section. Take a look there and come to our next meeting which is planned for Tuesday, 12th November 2019 at 3:30 p.m. in the room 309.

Pierwsze spotkanie sekcji Popcorn za nami! Wszyscy z wielkim zaangażowaniem śledzili rozwój akcji na ekranie, ale również nie brakowało dyskusji przed, w trakcie oraz po filmie. Dziękuję wszystkim przybyłym za podzielenie się swoją wiedzą i spostrzeżeniami. Rezultaty tej dyskusji już wkrótce na naszym blogu!

The first meeting of the Popcorn Section is behind us. Everyone was deeply engaged in both following the story in the movie and the discussion that took place before, during and after it. Thanks to all participants for sharing your knowledge and observations. The results of the meeting and the discussion will soon appear on our blog!

Miło nam ogłosić, że do naszego Koła dołączyła nowa sekcja filologii szwedzkiej BoardRoom! Jeśli lubisz planszówki i chcesz miło spędzić poniedziałkowe popołudnia, dołącz do nas! Spotkania odbywają się co poniedziałek w godzinach 13:00-16:00 w sali 309. Zapraszamy!

It’s a pleasure to announce that a new Swedish Philology Section BoardRoom has joined our Society! If you like board games and want to spend your Monday afternoons in a friendly atmosphere, join us! We meet every Monday 1:00-4:00 p.m. in room 309. Come play with us!

Dziś, we wtorek 29.10.2019 r., na spotkaniu sekcji Potato Granny straszyliśmy się i bawiliśmy się omawiając problemy w tłumaczeniu opowieści o duchach. Było dużo fajnych pomysłów, jak sobie radzić z różnicami kulturowymi, historycznymi i stylistycznymi w przekładzie. Wkrótce opublikujemy nasze teksty na stronie i w dodatku do biuletynu Koła.

Today at Potato Granny’s meeting we had a frightening and fun time discussing translation issues in ghost stories. We brainstormed copiously ways to deal with cultural, historical and stylistic differences in translation. We will soon publish the fruit of our labour online and in an attachment to the next bulletin.

Wtorek, 12.11.2019 r., 15:30, sala 309 – sekcja Novel Stories

Czwartek, 14.11.2019 r., 14:30, sala 309 – sekcja Potato Granny

Czwartek, 21.11.2019 r., 11:40, sala 309 – sekcja Tertulia

Wtorek, 26.11.2019 r., 15:15, sala 309 – sekcja Popcorn

Wtorek, 3.12.2019 r., 15:15, sala 309 – sekcja Bookworms

Sobota, 7.12.2019 r., sala 309 – sekcja Tertulia

Wtorek, 10.12.2019 r., 15:30, sala 309 – sekcja Novel Stories

Czwartek, 12.12.2019 r., 15:15, sala 309 – sekcja Popcorn

Środa, 18.12.2019 r., 13:30, sala 309 – sekcja Tertulia

Czwartek, 19.12.2019 r., 13:30, sala 309 – sekcja Potato Granny

Każdy poniedziałek, 13:00-16:00, sala 309 – sekcja BoardRoom

Xmas Textually – wtorek, 17.12.2019 r., 15:15, sala 309

***

Tuesday, 12th November 2019, 3:30 p.m., room 309 – Novel Stories Section

Thursday, 14th November 2019, 2:30 p.m., room 309 – Potato Granny Section

Thursday, 21st November 2019, 11:40 a.m., room 309 – Tertulia Section

Tuesday, 26th November 2019, 3:15 p.m., room 309 – Popcorn Section

Tuesday, 3rd December 2019, 3:15 p.m., room 309 – Bookworms Section

Saturday, 7th December 2019, room 309 – Tertulia Section

Tuesday, 10th December 2019, 3:30 p.m., room 309 – Novel Stories Section

Thursday, 12th December 2019, 3:15 p.m., room 309 – Popcorn Section

Wednesday, 18th November 2019, 1:30 p.m., room 309 – Tertulia Section

Thursday, 19th December 2019, 1:30 p.m., room 309 – Potato Granny Section

Every Monday, 1:00-4:00 p.m., room 309 – BoardRoom Section

Xmas Textually – Tuesday, 17th December 2019, 3:15 p.m., room 309

Z przyjemnością informujemy, że do naszego Koła dołączyła nowa sekcja filologii hiszpańskiej Tertulia! Jeśli interesuje Cię historia, literatura, kultura i język hiszpański (a może dopiero chcesz się przekonać, czy Cię interesuje), dołącz do nas! Spotykamy się co miesiąc i tworzymy ciekawe rzeczy, dzieląc się swoją wiedzą. Zapraszamy!

***

It’s a pleasure to announce that a new Spanish Philology Section has joined our Society! If you are interested in Spanish history, literature, culture and language (or you are yet to discover you interests in these fields), join us! We meet once a month and create captivating things together, sharing our knowledge. Come and see yourself!

We wtorek, 05.11.2019 r. o 15:15, w Ateneum-Szkole Wyższej odbyło się pierwsze spotkanie sekcji literackiej Bookworms.

Opowiadanie „Stone Mattress” Margaret Atwood okazała się kryptą pełną widm przeszłości nawiedzających główną bohaterkę… i czytelników. Udało nam się przebłagać duchy z pomocą Jacquesa Derridy i jego widmontologii. Główna bohaterka uniknęła kary za morderstwo.

The first meeting of literary section Bookworms took place on Tuesday, 5th November 2019 at 3:15 p.m. in room 309 in Ateneum-University.

Margaret Atwood’s short story titled „Stone Mattress” turned out to be a crypt full of spectres haunting the protagonist… and the readers. We managed to appease the ghosts with the help of Jacques Derrida and his hauntology. The protagonist managed to get away with murder.

We wtorek, 12.11.2019 r., o 15:30 w sali 309 w Ateneum-Szkole Wyższej odbyło się drugie spotkanie sekcji twórczej Novel Stories.

Tym razem rozmawialiśmy o naszych ulubionych gatunkach książek i ich zakończeniach. Zastanawialiśmy się, dlaczego niektóre końcówki sprawiają, że o powieści nie można zapomnieć na długo, a inne wprawiają w zdumienie czy wręcz rozczarowują. Przyjrzeliśmy się też zakończeniom znanych książek i omówiliśmy ich wady i zalety, zarówno stylistyczne, jak i treściowe. Na koniec poznaliśmy zakończenie, którego użyjemy w naszych pracach – przekonamy się wtedy, na ile sposobów można poprowadzić różne historie, aby dotrzeć do tego samego miejsca.

Po efekty naszej pracy zapraszamy już wkrótce na bloga!

***

The second meeting of Creative Section Novel Stories took place on Tuesday, 12th November 2019 at 3:30 p.m. in room 309 in Ateneum-University in Gdańsk.

This time we were talking about our favourite genres of books and their endings. We were thinking about the reasons why some of the finishing lines make the novels unforgettable, while the others baffle or even disappoint. We also took a closer look at some well-known novels’ endings and we discussed their pros and cons, in terms of both stylistics and the content. Finally, we found out the ending which we are supposed to use in our own works – we will then be able to tell how many ways of building different stories exist, each of them leading to the same destination.

The effects of our work will soon be published on our blog!

Textually plakat harmonogram styczen 1