POWRÓT DO MENU

Student

Faktury

Zasady wystawiania faktur VAT                                                                        Wniosek o wystawienie faktury

Zasady wystawiania faktury VAT w Ateneum – Szkole Wyższej  obowiązujące od 1 stycznia 2014r.

Faktura VAT dokumentująca opłatę za studia może być wystawiona tylko i wyłącznie na nabywcę usługi edukacyjnej tj.
podmiot z którym Ateneum-Szkoła Wyższa podpisała umowę. Podmiotem uprawnionym   do otrzymania faktury może być tylko student.
Nie jest możliwe wystawienie faktury VAT na firmę, która refunduje studentowi ponoszone przez niego koszty nauki.
W przypadku dokonania wpłaty za studenta na konto Uczelni przez firmę, FV może zawierać tylko dodatkową informację o płatniku.

Termin wystawienia faktury VAT

Faktury VAT nie mogą być wystawione w dowolnym terminie.

Zgodnie z art. 106b ust.2 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

(Dz.U. z 2020 poz 106 z późn. zm) Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

W związku z powyższym fakturę VAT wystawiamy na żądanie (Wniosek o wystawienie faktury) studenta.

Dostarczenie faktur drogą elektroniczną wymaga zgody: Oświadczenie o akceptacji  faktur faktur przesyłanych drogą elektroniczną)

Zgodnie z art. 106b ust.3 na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1) czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5

pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,

2) sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

-   jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. W związku z powyższym faktura zostanie wystawiona jeżeli żądanie zostanie zgłoszone w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty. Jeśli żądanie zostanie zgłoszone po tym terminie, podatnik wykonujący czynność zwolnioną nie ma obowiązku wystawienia faktury.

 

Na przykład: Jeśli student dokonał wpłaty 15 stycznia 2020r. to wniosek należy złożyć najpóźniej 30 kwietnia 2020r.

 

Wpłatę czesnego przez studenta traktujemy jako zaliczkę. Po upływie tego terminu nie będzie możliwe wystawienie faktury.
Uczelnia może wystawić wyłącznie zaświadczenie o wysokości dokonanej wpłaty.

 wniosek o wystawienie faktury  należy składać wyłącznie mailowo na adres kwestura@ateneum.edu.pl wraz z oświadczeniem o akceptacji faktury elektronicznej.

Czas oczekiwania na fakturę do  30 dni roboczych