POWRÓT DO MENU

Student

 

Mgr Aleksandra Sikora

Kontakt:

tel.  58 722 08 80

fax: 58 722 08 80

e-mail:
a.sikora@ateneum.edu.pl 

Rektorat

Erasmus+

Zachęcamy do zapoznania się z nowa karta ECHE

Od 1 stycznia 2014 roku ruszył program Erasmus+, wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Celem programu Erasmus+ jest umożliwienie młodym ludziom podnoszenia swoich kwalifikacji i zwiększenie ich szans na zatrudnienie, jak również modernizacja systemów edukacji, szkoleń i pracy z młodzieżą. Nawet 5 milionów młodych ludzi, studentów i dorosłych zdobędzie doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą w ramach programu Erasmus+. Dodatkowo program wesprze współpracę około 115 tys. instytucji i organizacji działających we wszystkich sektorach edukacji.

Nowa faza programu obejmuje okres finansowania 2014-2020. Erasmus+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Poza programami „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”, w jego struktury wchodzą m.in.: Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+:

 • 28 państw członkowskich UE,
 • kraje stowarzyszone (Liechtenstein, Islandia, Norwegia, Turcja, była republika Jugosławii Macedonia).

Program przewiduje następujące rodzaje mobilności:

1. Wyjazdy studentów:

 • Na studia (3-12 miesięcy),
 • Na praktykę (2-12 miesięcy), w tym wyjazdy absolwentów (rekrutacja musi się odbyć na ostatnim roku studiów, a sama praktyka zakończyć do 12 miesięcy od ukończenia studiów).

2.  Wyjazdy pracowników:

 • nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć,
 • administracyjnych w celu odbycia szkolenia.

W grudniu 2009 roku komisja Europejska przyznała Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku podstawową Kartę Uczelni Erasmusa (256238-IC-1-2010-1-PL-ERASMUS-EUC-1). Ten rodzaj karty uprawniał Uczelnie do organizowania mobilności:

 • studentów na wyjazdy na studia (SMS),
 • nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA),
 • pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych (STT).

W lipcu 2012 roku komisja Europejska przyznała Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa (256238-IC-1-2013-1-PL-ERASMUS-EUCX-1), która dodatkowo pozwoliła na realizację wyjazdów studentów na praktykę.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Programu Erasmus+ na stronach:

 1. Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Narodowej Agencji Programu Erasmus+  http://erasmusplus.org.pl/

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Program Unii Europejskiej, Erasmus+, umożliwia wielokrotną mobilność (SMS i SMP) ze stypendium na każdym stopniu studiów. Pozwala na 12 miesięczny wyjazd na studiach i/lub praktyki ze stypendium podczas każdego ze stopni studiów. Oznacza to, że student studiów magisterskich, który korzystał już z programu LLP-Erasmus podczas studiów licencjackich, po wstąpieniu na studia magisterskie ma prawo do kolejnego 12 miesięcznego wyjazdu na studia i/lub na praktyi ze stypendium. Z zastrzeżeniem, iż:

 • łączna liczba miesięcy wyjazdu ze stypendium studia (SMS) lub praktyki Erasmusa (SMP) zrealizowanych w programie LLP-Erasmus jest odliczana od liczby 12 miesięcy przysługujących w programie Erasmus+ na danym stopniu studiów.

1) Studenci, którzy po raz pierwszy wyjeżdżają w ramach programu Erasmus+, a wcześniej nie wyjeżdżały w ramach LLP-Erasmus czy Programu Erasmus+:

 • kapitał mobilności = 12 miesięcy na każdym poziomie studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich) i dotyczy wyjazdów na studia oraz praktykę (okresy te sumują się i nie mogą przekroczyć 12 miesięcy)
 • maksymalnie można skorzystać z 36 m-cy mobilności (12 m-cy x 3 poziomy studiów)


2) Studenci, którzy byli stypendystami programu LLP-Erasmus i/ lub programu Erasmus+.

W poniższej tabeli przedstawione zostały przykładowe zasady wyliczania „kapitału mobilności” w programie Erasmus+ dla studentów, którzy uczestniczyli  w wymianie w programie LLP-Erasmus:

Poprzednie wyjazdy z LLP Erasmus i/lub z Erasmus+

Kapitał mobilności w Erasmus+

studia I stopnia

studia II stopnia

5 miesięcy mobilności na studiach I stopnia

7 miesięcy

12 miesięcy

3 miesiące mobilności na studiach II stopnia

12 miesięcy

9 miesięcy

 

W programie Erasmus+ miesięczne/dzienne stawki dla stypendiów są ustalane przez Narodową Agencję (NA). Uczelnia nie ma prawa stosowania innych stawek stypendialnych, niż te ogłoszone przez NA. Wysokość dofinansowania jest stała i zależy od wybranego kraju pobytu:

WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA (SMS)

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w euro 2016/2017

Miesięczna stawka stypendium w euro 2017/2018

Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500

500

Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

400

450

Grupa 3: Bułgaria, Estonia, FYROM (Była Jugosławiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

300

350

 

WYJAZDY STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP)

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w euro

Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

600

Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

500

Grupa 3: Bułgaria, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

400

 01.03.16

Od 2014 programu PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój umożliwia przyznanie dodatkowego wsparcia finansowego mobilności zagranicznej studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zaakceptowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce PO WER.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

WYJAZDY PRACOWNIKÓW (ST) w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz w celach szkoleniowych (STT)

Kraje należące do danej grupy

Dzienna wartość stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni*

Dzienna wartość stypendium w euro przy wyjazdach przekraczających 14 dni*

Grupa 1: Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

130

91

Grupa 2: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy

110

77

Grupa 3: Hiszpania, FYROM, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja

100

70

Grupa 4: Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

80

56

 * W przypadku wyjazdów przekraczających 14 dni, w 15.i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt trwający do 14 dni.

 Ryczałt na koszty podróży - dotyczy tylko wyjazdów pracowników:

Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym (pod uwagę należy wziąć odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony). Do obliczenia odległości Uczelnia zobowiązana jest stosować kalkulator odległości opracowany przez Komisję Europejską i udostępniony na stronie programu Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

 

Odległość Kwota
od 10 do 99 km 20 € na uczestnika
od 100 do 499 km 180 € na uczestnika
od 500 do 1 999 km 275 € na uczestnika
od 2 000 do 2 999 km 360 € na uczestnika
od 3 000 do 3 999 km 530 € na uczestnika
od 4 000 do 7 999 km 820 € na uczestnika
8 000 km lub więcej 1300 € na uczestnika

Umowa inter-instytucjonalna Erasmus + , w zależności od ustaleń z uczelnią partnerską, może zawierać mobilność w ramach jednej, dwóch lub trzech kategorii: SMS - Student Mobility - Studies, STA - Staff Teaching Assignments, STT - Staff Training. Zawarcie umowy dla jednej z kategorii nie uprawnia do realizacji wyjazdów w ramach innej.

Realizacja mobilności SMS - Student Mobility – Studies oraz STA - Staff Teaching Assignments może nastąpić tylko na podstawie zawartej umowy inter-instytucjonalnej Erasmus +, natomiast w odniesieniu do mobilności STT - Staff Training zawarcie umowy jest opcjonalne.

Umowa inter-instytucjonalna Erasmus + w zależności od ustaleń z uczelnią partnerską Erasmus może być realizowana tylko z uczelnią uprawnioną do uczestnictwa w programie Erasmus + 2014-2020, tzn. taką, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter- EUC) ważną na rok akademicki, którego dotyczy wymiana.

Osobą uprawnioną do przygotowania umów inter-instytucjonalnych Erasmus + w imieniu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku dla mobilności związaną z Programem jest Specjalista ds. współpracy z zagranicą. Osobą uprawnioną do  zawierania umów inter-instytucjonalnych Erasmus + w imieniu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku jest Rektor – prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński, bądź osoba, której Rektor udzieli stosownego pełnomocnictwa.

Zawarcie umowy inter-instytucjonalnej Erasmus + obejmuje:

 • sprawdzenie, czy potencjalna uczelnia partnerska uczestniczy w programie Erasmus+ w roku akademickim, którego ma dotyczyć umowa,
 • ustalenie dziedziny akademickiej, której dotyczy wymiana, z uwzględnieniem kodów dziedzin studiów/dyscyplin naukowych ISCED i kierunku studiów/dyscyplin naukowych realizowanych w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku,
 • sporządzenie umowy zgodnie z wzorem odpowiadającym uprawnieniom do podpisania umowy dla danej kategorii mobilności,
 • przesłanie 2 egzemplarzy umowy podpisanej przez Rektora do podpisu przez przedstawiciela uczelni partnerskiej i otrzymanie 1 egzemplarza umowy zatwierdzonego przez przedstawiciela uczelni partnerskiej, bądź przesłanie zeskanowanej kopii umowy podpisanej przez Rektora do podpisu przez przedstawiciela uczelni partnerskiej i otrzymanie zeskanowanej kopii zatwierdzonej umowy. Zalecane jest uzyskanie egzemplarza umowy w formie papierowej, z oryginalnymi podpisami.

Umowy zawarte przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku w ramach programu Erasmus+ - mobilność studentów na studia (SMS):

Lp.

Nazwa uniwersytetu

Erasmus code

Kraj

Kierunek studiów

Stopień studiów

Liczba studentów

Liczba miesięcy

1

Universita degli Studi si Messina

I MESSINA 01

Włochy

Filologia włoska

 

I

5

5

2

Universidad de Sevilla

E SEVILLA01

Hiszpania

I i II

4

5

3

Izmir Katip Celebi University

TR IZMIR 08

Turcja

Filologia angielska

  

  

I

4

5

4

Universidad de Cordoba

E CORDOBA 01

Hiszpania

I

4

5

5

Universidade da Coruna

E LACORU01 Hiszpania  I i II 4 5
6

Istanbul Aydin University

TR ISTANBU25 Turcja I i II 2 5
7

Sakarya University

 TR SAKARYA01 Turcja I 2 5
 8

Universidad de Cadiz

 E CADIZ01 Hiszpania I i II 4 5
9

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

E LAS-PAL01 Hiszpania  I i II 4 5

10

Universidad de Cordoba

E CORDOBA 01

Hiszpania

Filologia hiszpańskaI

4

5

11

Universidade da Coruna

E LACORU 01

Hiszpania

I i II

4

5

12

Universidad de Cadiz E CADIZ01 Hiszpania I i II 4 5
 13 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria E LAS-PAL01 Hiszpania I i II 4 5
 14

Istanbul Aydin University

TR ISTNBU 25 Turcja Pedagogika   I 2 5
 15

University of Calabria

I COSENZA01 Włochy I 2 5
 16

Sakarya University

TR SAKARYA 01 Turcja I 2 5
 17

Katolicka Univerzita v Ruzomberku

SK RUZOMBE 01 Słowacja Nauki o rodzinie / Pedagogika I 2 5
 18

Istanbul Aydin University

TR ISTNBU 25  Turcja  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna   I  2  5
 19

Sakarya University

TR SAKARYA 01 Turcja I 2 5

20

University of Calabria

I COSENZA 01

Włochy

Europeistyka

I

2

5

21

University of Calabria

I COSENZA 01

Włochy

Europeistyka / Prawo europejskie

I

2

5

 

Umowy zawarte przez Ateneum-Szkołę Wyższą w Gdańsku w ramach programu Erasmus+ - mobilność wykładowców w celu prowadzenia zajęć (STA) i pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych (STT):

Lp.

Nazwa uniwersytetu

Erasmus code

Kraj

Kierunek studiów

Liczba wykładowców

Liczba godzin wykładu

Liczba pracowników administracyjnych

Liczba dni

MOBILNOŚĆ DO KRAJÓW PROGRAMU

1

Universita degli Studi di Messina

I MESSINA 01

Włochy

Filologia włoska

 

 

2

8

 

 

 2

Universidad de Sevilla

E SEVILLA01

Hiszpania

2

8

   
 3

Izmir Katip Celebi University

TR IZMIR 08

Turcja Filologia angielska       2 8    
 4

Universidad de Cordoba

E CORDOBA 01

Hiszpania 1 8    
 5

Universidade da Coruna

E LACORU 01 Hiszpania 2 8    
 6

Istanbul Aydin University

TR ISTNBU 25 Turcja 2 8    
 7

Sakarya University

TR SAKARYA 01 Turcja 2 8    
 8

Universidad de Cadiz

E CADIZ01 Hiszpania 2 8    
 9

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

E LAS-PAL01 Hiszpania 2 8    
 10

Universidad de Cordoba

E CORDOBA 01 Hiszpania Filologia hiszpańska   1 8    
 11

Universidade da Coruna

E LACORU 01 Hiszpania 2 8    
 12 Universidad de Cadiz E CADIZ01 Hiszpania 2 8    
 13 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria E LAS-PAL01 Hiszpania 2 8    
 14 Istanbul Aydin University TR ISTNBU 25 Turcja Pedagogika   1 8    
 15 University of Calabria I COSENZA 01 Włochy  2 8    
 16 Sakarya University TR SAKARYA 01 Turcja 2 8    
 17

Universidade da Coruna

E LACORU 01 Hiszpania Pedagogika / Nauki o rodzinie 1 8    

 18

Katolicka Univerzita v Ruzomberku

SK RUZOMBE 01

Słowacja

Nauki o rodzinie

3

8

 

 

19

UCLan - The University of Central Lancashire

UK PRESTON 01

Wielka Brytania

Dziennikarstwo/Film Studies

4

8

 

 

20

Universidade da Coruna

E LACORU 01

Hiszpania

Dziennikarstwo o komunikacja społeczna

 

 

1

8

   

21

Istanbul Aydin University

TR ISTNBU 25

Turcja

1

8

   
 22

Sakarya University

TR SAKARYA 01 Turcja 2 8    

23

University of Calabria

I COSENZA 01

Włochy

Europeistyka

2

8

 

 

24

University of Calabria

I COSENZA 01

Włochy

Europeistyka / Prawo europejskie

2

8

 

 

MOBILNOŚĆ DO KRAJÓW PARTNERSKICH

1

Cairo University

  Egipt Pedagogika

2 8    
2

University of Biskra

  Algieria 2 8    
3

Université 8 mai 1945 Guelma

  Algieria 2 8    

 

Wszystkich Studentów, którzy wyjeżdżają w ramach programu Erasmus+ zachęcamy do zarejestrowania swojego wyjazdu w systemie Ministerstwa Spraw Zagranicznych "ODYSEUSZ". Informacje dotyczące form wsparcia, jakie polskie służby konsularne oferują polskim obywatelom znajdującym się za granicą można znaleźć <<TUTAJ>>

 

KROK PIERWSZY

Zastanów się, w której uczelni partnerskiej chciał(a)byś studiować w ramach Erasmusa+.

Zastanów się, na którym roku / semestrze chciał(a)byś wyjechać na stypendium. Dowiedz się, w jakim języku prowadzone będą zajęcia. Porozmawiaj o swoich planach z promotorem (jeśli dotyczy).

Zbierz informacje nt. warunków bytowych i kosztów związanych z wyjazdem (akademik, utrzymanie, podróże, rozrywki etc.) - porozmawiaj z byłymi stypendystami, zwiedź strony internetowe wybranej uczelni zagranicznej, poczytaj ankiety byłych stypendystów.

Dowiedz się, jakie warunki finansowe oferuje Ci uczelnia macierzysta (stawki stypendium Erasmusa w danym roku akademickim, ew. inne formy dofinansowania).

Dowiedz się, jakie formalności związane są z przygotowaniem wyjazdu oraz jakie obowiązują Cię terminy (rekrutacja na wyjazdy, terminy zgłaszania w uczelni zagranicznej, termin wyjazdu i powrotu, etc.)

Wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na studia bądź praktyki w ramach programu Erasmus+ zapraszamy do lektury przewodnika, który został przygotowany przez studentów zrzeszonych w Erasmus Student Network (ESN).

Przewodnik jest dostępny na stronie: https://esn.org/studentguidebook.

KROK DURI – ZGŁOSZENIE KANDYDATURY NA WYJAZD

Decyzja o wyjeździe na studia Erasmusa+ oraz miejscu docelowym została już podjęta.

Wypełnij kwestionariusz zgłoszeniowy i złóż go u Koordynatora ds. Programu Erasmus w ramach ogłoszonego w Uczelni naboru na wyjazdy na studia. Aby potwierdzić znajomość języka obcego, w którym prowadzone będą zajęcia, będziesz brał udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Obserwuj bacznie aktualności w zakładce Erasmus, ponieważ termin i miejsce rozmów kwalifikacyjnych będzie w pierwszej kolejności podane na stronie Ateneum.

Po zakończeniu rekrutacji otrzymasz informację dotyczącą wyników naboru (kwalifikacja na wyjazd, kwalifikacja rezerwowa/warunkowa, niezakwalifikowanie na wyjazd), zostaniesz również zaproszony/a na spotkanie informacyjne organizowane przez Biuro współpracy z zagranicą.

TZRECI KROK – ZGŁOSZENIE SIĘ W UCZELNI PARTNERSKIEJ

Po otrzymaniu potwierdzenia kwalifikacji prześlij swoje zgłoszenie do zagranicznej uczelni w wymaganej przez nią formie i terminie.

Zgłoszenie wymaga przygotowanie pewnych dokumentów - z reguły są to wniosek o przyjęcie, wniosek o miejsce w akademiku, wstępne porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement), wykaz dotychczas uzyskanych ocen (transcript of records). Uczelnia może poprosić również o inne dokumenty.

Uczelnia może poprosić o złożenie dokumentów on-line i/lub przesłanie wersji papierowej.

UWAGA: przestrzegaj terminów składania dokumentów  w uczelni zagranicznej! Wiele zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia w razie spóźnienia! Po przyjęciu zgłoszenia uczelnia zagraniczna wyśle do Ciebie potwierdzenie przyjęcia i ew. dalsze wskazówki i informacje dotyczące przyjazdu.

KROK CZWARTY – PRZYGOTOWANIE POROZMUNIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ

Porozumienie o programie zajęć jest bardzo ważnym dokumentem związanym z przenoszeniem osiągnięć i uznawalnością akademicką. Przygotowanie choćby wstępnej wersji jest coraz częściej wymagane już na etapie zgłaszania się w uczelni zagranicznej.

Porozumienie przygotowywane jest w porozumieniu z Koordynatorem ds. Programu Erasmus bądź wyznaczoną przez nią osobę i obejmuje plan zajęć realizowanych w uczelni partnerskiej oraz odpowiadającą im liczbę punktów ECTS. Dokument ten sporządzany jest w trzech egzemplarzach i akceptowany przez Dziekana Wydziału. Przy przygotowaniu Porozumienia o programie zajęć skorzystaj ze Student Information Sheet.

Jeszcze przed wyjazdem warto zastanowić się nad ew. przedmiotami alternatywnymi - bardzo często po przyjeździe okazuje się, że porozumienie musi zostać zmienione (np. zajęcia nakładają się na siebie lub nie zostają uruchomione). Porozumienie można zmienić po skonsultowaniu zmian z Koordynatorem ds. Programu Erasmus - zmiany powinny zostać wprowadzone najpóźniej miesiąc po rozpoczęciu zajęć.

KROK PIĄTY - WYPEŁNIENIE TESTU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA

System wsparcia językowego online opracowano z myślą o uczestnikach programu Erasmus+, aby pomóc im w poprawie znajomości języka potrzebnego do podjęcia pracy albo studiów, albo do odbycia wolontariatu za granicą, tak aby mogli na takim pobycie jak najbardziej skorzystać.

Brak umiejętności językowych pozostaje jedną z głównych przeszkód uniemożliwiających uczestnictwo w europejskich programach na rzecz kształcenia i szkolenia oraz rozwoju. System wsparcia językowego online nie tylko pomaga w elastyczny i przystępny sposób w poprawie znajomości języków, lecz także przyczynia się do realizacji jednego z celów szczegółowych programu Erasmus+, jakim jest promowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej.

Praktyczne wskazówki i informacje dla studentów Erasmus+ korzystających z systemu Online Linguistic Support możesz naleźć <<tutaj>>.

Prezentacja dotycząca oceny znajomości języka znajduje się <<tutaj>>

Klikając na poniższe linki możesz nauczyć się więcej o:

 • Wsparciu językowym <<link>>
 • Sesji szkoleniowych <<link>>
 • MOOCs <<link>>

 

KROK SZÓSTY – PODPISANIE UMOWY STYPENDIALNEJ

Około dwóch tygodni przed wyjazdem należy skontaktować się z Biurem współpracy z zagranicą w celu podpisania umowy stypendialnej. Warunkiem podpisania umowy jest przedstawienie następujących dokumentów:

 1. Kopii porozumienia o programie zajęć (LA) zaakceptowanego przez wszystkie strony – jeden oryginał zostaje w Dziekanacie,
 2. Kopii listu akceptacyjnego z uczelni zagranicznej,
 3. Danych rachunku bankowego,
 4. Wniosku o ustalenie indywidualnej opłaty, jeśli dotyczy.

 

 NIE ZAPOMNIJ O LEGALIZACJI POBYTU W KRAJU ODBYWANIA STYPENDIUM

Wszyscy studenci wyjeżdżający na studia w ramach programu Erasmus+ do Turcji proszeni są o legalizowanie swojego pobytu. Aby ułatwić tę procedurę turecka Narodowa Agencja przygotowała zbiór informacji potrzebnych do legalizacji pobytu.

Możesz znaleźć je <<tutaj>>

 

KROK SIÓDMY - WYJAZD

Trzymamy za Ciebie kciuki :-)

Studiując za granicą pamiętaj o ewentualnej zmianie porozumienia o programie zajęć (jeśli zachodzi taką konieczność) i obowiązku rozliczenia się po powrocie z Uczelnią.

Nie zapomnij o kontakcie z Biurem współpracy z zagranica i wysłaniu kartki z pozdrowieniami na adres Uczelni.

 

KROK ÓSMY - ROZLICZENIE SIĘ Z WYJAZDU

Dwa tygodnie po zakończeniu mobilności należy:

 • przedstawić zaświadczenia z organizacji przyjmującej potwierdzające okres pobytu,
 • przedstawić Transcript of Records wg. wzoru uczelni przyjmującej,
 • wypełnić raport-ankietę on-line,
 • wypełnić test językowy OLS

 

Ostateczna kwota za cały okres finansowanej mobilności zostanie określona w systemie Mobility Tool+ na podstawie zaświadczenia z Uczelni przyjmującej.

Drodzy Studenci,

Pobyt na stypendium Erasmusa jest dla Was szansą na zdobycie cennych doświadczeń zawodowych w instytucji zlokalizowanej w jednym z krajów uprawnionych do udziału w programie (obszar Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub kraju stowarzyszonego).

Jeśli chcesz skorzystać z tej szansy, zacznij już dziś planować swój wyjazd!

Wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na studia bądź praktyki w ramach programu Erasmus+ zapraszamy do lektury przewodnika, który został przygotowany przez studentów zrzeszonych w Erasmus Student Network (ESN).

Przewodnik jest dostępny na stronie: https://esn.org/studentguidebook.

 

Wszystkich Studentów, którzy wyjeżdżają w ramach programu Erasmus+ zachęcamy do zarejestrowania swojego wyjazdu w systemie Ministerstwa Spraw Zagranicznych "ODYSEUSZ". Informacje dotyczące form wsparcia, jakie polskie służby konsularne oferują polskim obywatelom znajdującym się za granicą można znaleźć <<TUTAJ>>

 

KROK PIERWSZY – POSZUKIWANIE MIEJSCA PRAKTYKI

Znalezienie miejsca praktyki będzie wymagało od kandydatów nieco przedsiębiorczości i zaangażowania. Aktualnie Uczelnia zainteresowana jest realizacją praktyk "na miarę", dlatego kandydaci samodzielnie wyszukują potencjalnego miejsca praktyk. Nieco wskazówek, jak zabrać się do poszukiwań, znajdziesz tutaj.

Skorzystaj z platformy internetowej, która została stworzona we współpracy z Komisją Europejską, gdzie znajdziesz oferty praktyk dla studentów:

http://erasmusintern.org/

Możesz również skorzystać z pomocy platformy internetowej Eurasmusa, gdzie znajdziesz propozycje praktyk.

Możesz również skontaktować się z głównym koordynatorem EURASMUSA: laura@eurasmus.com, która z pewnością zapewni Ci indywidualną obsługę i pomoc w znalezieniu zakwaterowania i/lub miejsca praktyk.

Oferty praktyk:

 1. Traducciones Castilla - Hiszpania - Letter of Intentpodtawowe informacje,
 2. Somogyi Imre Primary School - Węgry - podtawowe informacjeLetter of intent,
 3. Internplacements Ltd - Letter of intentstrona internetowa,
 4. Europroyectos Leonardo da Vinci, S. L. - Hiszpania - Letter of intent,
 5. Instituto Tecnico Industriale - Włochy - Letter of intent,
 6. Atla nova - Bułgaria -UWAGA: praktyki płatne - Leter of intentorientacyjne opłaty związane z praktyką,
 7. Paragon Europ - pośrednik - Malta - Company formulotkaprezentacja,
 8. IES Consulting - pośrednik - Food&Beverage in Ibiza, Public Relations in Tenerife, Recepcjonista we Francji, Receptionist in Alicante, Recepcjonista Cota d'azur, Marketing Hostel Barcelona, Receptionist Sevilla, Customare Care Barcelona, Business Developer Albacete, Guest Relations - Barcelona, Obsługa Klienta-Barcelona, Dział Marketingu-Malaga
 9. ESN Santiago de Compostela
 10. Animafest - pośrednik: presentation card, poster, video.
 11. YouNet - Bolonia: letter of intent, company form, podstawowe informacje.

Dowiedz się, jakich ewentualnie dokumentów będzie potrzebowała od Ciebie instytucja przyjmująca (np. CV, list motywacyjny, etc.)

 

ROK DRUGI – ZEBRANIE INFORMACJI

Dowiedz się jak najwięcej o kulturze i warunkach pracy w instytucji, w której odbywać będziesz praktykę. Skontaktuj się z opiekunem praktyki, ustal z nim wstępnie zadania i harmonogram pracy.

Dowiedz się, czy będziesz objęty/a zbiorowym ubezpieczeniem pracowników, czy też firma wymagać będzie od Ciebie posiadania konkretnej formy ubezpieczenia (np. odpowiedzialność cywilna).

Zaplanuj swoje zakwaterowanie - firmy nie dysponują własnymi akademikami, więc licz się z tym, że możesz być zdany/a w tej kwestii na siebie. Dowiedz się, czy firma oferuje pomoc w znalezieniu mieszkania.

Dowiedz się jak najwięcej o kosztach utrzymania w mieście, w którym będziesz przebywać. Ustal z pracodawcą, czy będziesz otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę. Dowiedz się, jakie warunki finansowe oferuje Ci macierzysta uczelnia (stawki stypendium w danym roku akademickim, ewentualnie inne formy dofinansowania). Zaplanuj swój budżet.

Dowiedz się, jakie formalności związane są z przygotowaniem wyjazdu oraz jakie obowiązują Cię terminy (rekrutacja na wyjazd, ewentualnie dodatkowe dokumenty wymagane przez pracodawcę). Jeśli chcesz, by część lub całość praktyki Erasmusa została zaliczona jako praktyka obowiązkowa, dowiedz się, jakie obowiązują Cię formalności.

 

ROK TRZECI - ZGŁOSZENIE KANDYDATURY, REKRUTACJA W UCZELNI

Wypełnij Formularz stypendysty i złóż go u Koordynatora ds. Programu Erasmus+ w ramach ogłoszonego w Uczelni naboru na zagraniczne praktyki zawodowe.

Rekrutacja jest ciągła, a o zakwalifikowaniu się decyduje rozmowa kwalifikacyjna.

Na dzień przystępowania do kwalifikacji musisz przedstawić:

 • List akceptującego (wydrukowany na papierze firmowym instytucji przyjmującej),
 • Kwestionariusz firmy, należy dostarczyć tylko pierwszą stronę, pozostałe mają posłużyć jako pomoc w wypełnieniu dokumentu,
 • W przypadku instytucji / firmy, która nie przyjmowała studentów Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku w ramach programu Erasmus+, oryginał listu intencyjnego.

Wzory wyżej wymienionych dokumentów dostępne są w "Plikach do pobrania".

W momencie rekrutacji akceptowalne są skany dokumentów, jednak 3 tygodnie przed wyjazdem należy dostarczyć ich oryginały.

 

Po weryfikacji, czy kandydat spełnia stawiane mu wymogi, oraz konsultacji miejsca i terminu odbywania praktyki, Dziekan Wydziału, Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk i Karier Zawodowych oraz Koordynator ds. Programu Erasmus składają podpisy na Formularzu Stypendysty, tym samym akceptując plany wyjazdowe kandydata.

WAŻNE: Już na etapie rekrutacji kandydat deklaruje termin wyjazdu.

Należy pamiętać, że podany w formularzu stypendysty termin można jeszcze zmienić, jednak dofinansowane będą wyjazdy trwające jedynie na dwa lub 3 miesiące. Na etapie uzupełniania Training Agreement należy ostatecznie ustalić daty dzienne swojego pobytu za granicą.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w tej sprawie, szczególnie na etapie ubiegania się przez studenta o Letter of Intent,  prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. Programu Erasmus+.

Czas trwania praktyki podawany w Training Agreement musi odzwierciedlać tę zasadę. Jeżeli w TA będzie figurował czas trwania praktyki krótszy niż wskazane 2 miesiące, nie będzie możliwości podpisania umowy.

Wydłużenie okresu pobytu ponad uzgodniony w TA czas trwania praktyki nie zmienia wysokości dofinansowania. Jego skrócenie zaś powoduje, że  dofinansowanie uznawane jest za nieuprawnione i konieczny jest zwrot jego pełnej kwoty. Przykładowo, czas trwania praktyki zadeklarowanej/zdefiniowanej jako praktyka dwumiesięczna wynoszący 1 miesiąc i 27 dni byłby takim nieuprawnionym, zbyt krótkim czasem pobytu i wiązałby się ze zwrotem przyznanego dofinansowania.

 

KROK CZWARTY – PRZYGOTOWANIE POROZUMIENIA O PROGRAMIE PRAKTYKI

Porozumienie o programie praktyki (Training Agreement) jest bardzo ważnym dokumentem związanym z przenoszeniem osiągnięć i uznawalnością akademicką.

Porozumienie przygotowywane jest przez studenta na podstawie wytycznych dotyczących odbywania praktyk zawodowych dla studentów danego Wydziału zamieszczonych na stronie internetowej Uczelni, we współpracy z organizacją przyjmującą. Porozumienie zawiera informacje nt. celu praktyki, oczekiwanych rezultatów i harmonogramu pracy. Dokument ten sporządzany jest w trzech egzemplarzach i akceptowany przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk i Karier Zawodowych i Koordynatora ds. Programu Erasmus - przed wyjazdem studenta na praktykę.

 

KROK PIĄTY - UBEZPIECZENIE

Każdy Uczestnik wyjeżdżający na praktykę w ramach umowy na rok 2016 i 2017 zobowiązany jest do przedstawienia kserokopii ubezpieczenia:

 • zdrowotnego (karta EKUZ - aby wyrobić kartę należy wcześniej zgłosić się do biura po zaświadczenie o wyjeździe),
 • odpowiedzialności cywilnej obejmujące przynajmniej szkody spowodowane przez Uczestnika w miejscu pracy (jeśli nie jest ono zapewnione przez instytucje przyjmującą),
 • następstw nieszczęśliwych wypadków w miejscu pracy (jeśli nie jest ono zapewnione przez instytucje przyjmującą).

 

KROK SZÓSTY - WYPEŁNIENIE TESTU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA

System wsparcia językowego online opracowano z myślą o uczestnikach programu Erasmus+, aby pomóc im w poprawie znajomości języka potrzebnego do podjęcia pracy albo studiów, albo do odbycia wolontariatu za granicą, tak aby mogli na takim pobycie jak najbardziej skorzystać.

Brak umiejętności językowych pozostaje jedną z głównych przeszkód uniemożliwiających uczestnictwo w europejskich programach na rzecz kształcenia i szkolenia oraz rozwoju. System wsparcia językowego online nie tylko pomaga w elastyczny i przystępny sposób w poprawie znajomości języków, lecz także przyczynia się do realizacji jednego z celów szczegółowych programu Erasmus+, jakim jest promowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej.

Praktyczne wskazówki i informacje dla studentów Erasmus+ korzystających z systemu Online Linguistic Support możesz naleźć <<tutaj>>.

Prezentacja dotycząca oceny znajomości języka znajduje się <<tutaj>>

Klikając na poniższe linki możesz nauczyć się więcej o:

 • Wsparciu językowym <<link>>
 • Sesji szkoleniowych <<link>>
 • MOOCs <<link>>

 

KROK SIÓDMY – PODPISANIE UMOWY STYPENDIALNEJ

Około dwóch tygodni przed planowaną datą wyjazdu należy skontaktować się z Biurem współpracy z zagranicą w celu podpisania umowy stypendialnej. Warunkiem podpisania umowy jest przedstawienie następujących dokumentów:

 • Kopii Porozumienia o programie praktyki zaakceptowanego przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk i Karier Zawodowych i Koordynatora ds. Programu Erasmus oraz instytucję przyjmującą i studenta (jeden oryginalny egzemplarz pozostaje w macierzystym dziekanacie).
 • Kopii polisy ubezpieczeniowej obejmującej taki zakres ubezpieczenia, jaki został wskazany i jest wymagany przez instytucję przyjmującą.

 

NIE ZAPOMNIJ O LEGALIZACJI SWOJEGO POBYTU

Wszyscy studenci wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ do Turcji proszeni są o legalizowanie swojego pobytu. Aby ułatwić tę procedurę turecka Narodowa Agencja przygotowała zbiór informacji potrzebnych do legalizacji pobytu. Możesz znaleźć je <<tutaj>>

 

KROK ÓSMY - WYJAZD

Trzymamy za Ciebie kciuki!

Odbywając praktykę za granicą, pamiętaj o obowiązku rozliczenia się po powrocie z Uczelnią

Nie zapomnij o kontakcie z Biurem współpracy z zagranica i wysłaniu kartki z pozdrowieniami na adres Uczelni.

 

KROK DZIEWIĄTY - ROZLICZENIE SIĘ Z WYJAZDU

Dwa tygodnie po zakończeniu mobilności należy:

 • przedstawić zaświadczenia z organizacji przyjmującej potwierdzające okres pobytu,
 • wypełnić raport-ankietę on-line,
 • wypełnić test online w systemie Online Linguistic Support.

 Ostateczna kwota za cały okres finansowanej mobilności zostanie określona w systemie Mobility Tool+ na podstawie zaświadczenia z instytucji przyjmującej.

O programie

Program Komisji Europejskiej Erasmus+, obejmujący lata 2014-2020, zastępuje siedem wcześniej obowiązujących programów Komisji Europejskiej w zakresie edukacji i szkoleń. Popularny wśród studentów program LLP-Erasmus nadał nazwę temu nowemu przedsięwzięciu. Od roku akademickiego 2014/2015, w nieco zmienionej formie, dawna „erasmusowa” mobilność studentów uczelni wyższych z całej Europy będzie funkcjonowała w ramach tzw. Akcji Pierwszej: „Mobilność edukacyjna” i sektora „Szkolnictwo wyższe” (projekt typu KA1/1-HE: Key Action 1 – Higher Education).

Program Erasmus + w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku realizowany jest na podstawie umowy, która zawierana jest na wniosek Uczelni z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącej w Polsce rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+, od roku akademickiego 2014/2015 do roku akademickiego 2020/2021 włącznie.

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych - STA

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia dowolnej formy zajęć dydaktycznych są jedną z możliwości programu Erasmus+. Zajęcia należy przeprowadzić w uczelni partnerskiej, tj. takiej, z którą dany wydział lub kierunek studiów ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną Erasmusa+ z uwzględnionym modułem Staff Mobility for Teaching („STA”).

Wykaz aktualnych umów międzyinstytucjonalnych znajdują się w zakładce „Umowy Erasmus+”

 

Czas trwania i termin wyjazdu STA

Wyjazdy pracowników Ateneum w ramach Programu mogą trwać od 2 dni do 2 miesięcy. Umowy międzyinstytucjonalne określają szczegółowo czas trwania pobytu w danej instytucji.

Wyjazd musi być tak zaplanowany, aby odbył się w czasie pomiędzy 15 listopada 2016 roku a 30 października 2017 roku i obejmował minimum 5 dni roboczych (nie licząc czasu podróży) i 8 godzin zajęć dydaktycznych, niezależnie od liczby dni pobytu w uczelni przyjmującej.

Pobyt dłuższy niż 5 dni nie będzie dofinansowany ze środków Erasmus+. Pięciodniowy okres mobilności nie obejmuje dni przeznaczonych na podróż. W przypadku, gdy Uczelnia posiada wystarczające środki finansowe, maksymalnie jeden dzień następujący bezpośrednio przed oraz maksymalnie jeden dzień następujący bezpośrednio po okresie mobilności będzie dodany do okresu mobilności. Na okres tych maksymalnie dwóch dni będzie wypłacone Uczestnikowi wsparcie indywidualne.

 

Kto jest uprawniony do wyjazdu?

Każdy nauczyciel akademicki zatrudniony w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku. Należy jednak pamiętać, że wymagana jest znajomość języka angielskiego bądź języka urzędowego kraju, w którym siedzibę ma instytucja partnerska na poziomie minimum B2.

Aplikacje na wyjazd pracowników są przyjmowane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania kwoty przeznaczonej na finansowanie wyjazdów pracowniczych w ramach Programu.

Pierwszeństwo przy rekrutacji mają pracownicy o mniejszym stażu zawodowym oraz wyjeżdżający po raz pierwszy.

 

Ile wynosi kwota dofinansowania?

Należy pamiętać, że stypendium wypłacane z budżetu Programu pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą, a wysokość stypendiów jakie przysługują pracownikom Ateneum podczas wyjazdu w ramach Programu ustala Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

Kraje należące do danej grupy

Dzienna wartość stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni

Dzienna stawka stypendium w euro przy wyjazdach przekraczających 14 dni*

Grupa 1: Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

130

91

Grupa 2: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy

110

77

Grupa 3: Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, FYROM (Była Jugosławiańska Republika Macedonii),

100

70

Grupa 4: Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

80

56

 * W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni.

 

W ramach przyznanego przez Narodową Agencję budżetu Uczelnia będzie wypłacać dodatkowo ryczałt na podróż z Gdańska do miejsca siedziby uczelni przyjmującej.

Przy obliczaniu odległości dzielącej obydwa miasta Uczelnia ma obowiązek stosowania kalkulatora opracowanego przez Komisję Europejską.

Kwotę ryczałtu, która będzie przysługiwała nauczycielom akademickim przedstawiono poniżej:

 

Dystans

Kwota ryczałtu

od 10 do 99 km

20 euro

100 – 499 km

180 euro

500 – 1999 km

275 euro

2000 – 2999 km

360 euro

3000 - 3999 km

530 euro

4000 - 7999 km

820 euro

8000 km i więcej

1300 euro

 

Kwota dofinansowania oblicza się następująco:

Liczba dni wykładowych x stawka dzienna stypendium do danego kraju + ryczałt na podróż

Przykładowe obliczenie kwoty dofinansowania:

 • Wyjazd na 5 dni robocze do Cordoby (2547 km) –całościowa kwota dofinansowania wynosi 860 €, według następującego obliczenia:

5 x 100 € (dzienna stawka ryczałtu) = 500 € + ryczałt na koszty podróży przy odległości 2000 – 2999 km wynoszący 360 € = 860 €.

 • Wyjazd na 5 dni roboczych do Preston (1390 km) – całościowa kwota dofinansowania wynosi 925 €, według następującego obliczenia: 5 x 130 € (dzienna stawka ryczałtu) = 650 € + ryczałt na koszty podróży przy odległości 500-1999 km wynoszący 275 € = 925 €.

 

 

Ilu nauczycieli akademickich może wyjechać do uczelni przyjmującej w roku akademickim 2016/2017?

Z najświeższych informacji od Narodowej Agencji programu Erasmus+ wynika, że w roku akademickim 2016/2017 na realizację mobilności nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych przyznano Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku kwotę 7000 euro. Narodowa Agencja założyła mobilność na poziomie 8 wyjazdów w roku akademickim.

 

Wyjazd krok po kroku:

Przed wyjazdem

 1. Uzyskanie zgody Rektora na wyjazd.
 2. Pracownik wybiera instytucję partnerską z dostępnej listy podpisanych umów międzyinstytucjonalnych i po uzyskaniu zgody na wyjazd ze strony Dziekana Wydziału i instytucji partnerskiej dostarcza do Biura współpracy z Zagranicą:
 • podpisane przez Rektora podanie o wyjazd (wcześniej zaopiniowane przez Dziekana Wydziału),
 • podpisany przez Dziekana Wniosek o dofinansowanie wyjazdu w ramach programu Erasmus+,
 • wypełniony i podpisany przez obydwie strony oryginał Individual Teaching Programme,

     2. Po uzyskaniu zgody Rektora na wyjazd należy zgłosić się do Kwestury.

     3. Podpisanie umowy z Ateneum-Szkołą Wyższą na wyjazd w ramach Programu. Umowa będzie podpisywana na około dwóch, trzech tygodni przed planowanym wyjazdem.

Warunkiem podpisania umowy jest przedstawienie powyższych dokumentów oraz danych do rachunku bankowego.

Po wyjeździe

Rozliczenie wyjazdu musi nastąpić w ciągu tygodnia od dnia zakończenia pobytu w uczelni przyjmującej, który został określony w umowie. Dokumenty, jakie należy przedstawić to:

 • Sprawozdanie on-line z wyjazdu.

Link do sprawozdania zostanie wysłany do każdego nauczyciela indywidualnie w ostatnim dniu pobytu w uczelni przyjmującej.

UWAGA! Z uwagi na krótki termin aktywności ankiety prosimy o niezwłoczne jej wypełnienie.

 • Potwierdzenie z uczelni przyjmującej (Confirmation of teaching period) podpisane i opatrzone pieczęciami uczelni przyjmującej.
 • Potwierdzenie z rozliczenia kosztów związanych z wyjazdem podpisane przez pracownika Kwestury.

Zasady kwalifikowania pracowników Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku na wyjazdy w celu szkoleniowym w roku akademickim 2017/2018 w ramach programu Erasmus+

 

Podstawowym warunkiem ubiegania się o wyjazd w ramach Erasmusa+ jest złożenie wymaganych dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy na wyjazd pracownika w celach szkoleniowych,
 • Indywidualny program szkolenia uzgodniony z instytucją przyjmującą oraz zatwierdzony przez przełożonego.

 

Aplikacje na wyjazd pracowników są przyjmowane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania kwoty przeznaczonej na finansowanie wyjazdów pracowniczych w ramach Programu.

Decyzję o wyborze kandydatów na wyjazdy w celach szkoleniowych podejmie Rektor. Wszyscy kandydaci będą indywidualnie poinformowani o wynikach kwalifikacji.

 

Jakiej kwoty dofinansowania można się spodziewać?

Na każdy dzień pobytu w instytucji przyjmującej obowiązują sztywne stawki dofinansowania, które zostały określone przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w porozumieniu z KE i uczelnia nie ma prawa ich modyfikować.

Kraje należące do danej grupy

Dzienna wartość stypendium wyrażona w euro 

Grupa 1: Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

130

Grupa 2: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy

110

Grupa 3: Hiszpania, FYROM, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja

100

Grupa 4: Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

80

 

Dodatkowo uczelnia będzie wypłacać ryczałt na podróż z Gdańska do miejsca siedziby instytucji przyjmującej.

Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości dzielącej obydwa miasta, a do jej obliczenia uczelnia ma obowiązek zastosować kalkulator opracowany przez KE. Kwota ta wynosi odpowiednio:

 

Dystans

Kwota ryczałtu

100 – 499 km

180 euro

500 – 1999 km

275 euro

2000 – 2999 km

360 euro

 

Przy wyborze instytucji przyjmującej skorzystaj z platformy internetowej, która została stworzona we współpracy z Komisją Europejską, gdzie znajdziesz propozycje szkoleń (tzw. staff weeks) dla pracowników uczelni http://staffmobility.eu/

 

Organizacja wyjazdu:

 1. Kontakt drogą e-mailową z uczelnią / instytucją partnerską w celu ustalenia terminu wizyty i programu szkolenia.
 2. Zaplanowanie wyjazdu tak, aby odbył się on w czasie pomiędzy 14 listopada 2016 a 1 grudnia 2017 i obejmował minimum 2 dni robocze i maksymalnie 5 dni roboczych (nie licząc czasu podróży).
 3. Złożenie poprawnie wypełnionych i zaakceptowanych dokumentów.
 4. Podpisanie w Biurze współpracy z zagranicą (po wcześniejszym ustaleniu terminu) umowy.
 5. Rozliczenie wyjazdu w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia pobytu w uczelni / instytucji partnerskiej określonego w umowie.

 

W celu podpisania umowy niezbędne jest przedłożenie:

 • oryginału zaakceptowanego przez przełożonego „Formularza zgłoszeniowego”,
 • „Indywidualnego programu szkolenia”,  zaakceptowanego przez instytucję przyjmującą oraz przełożonego,
 • oświadczenie o numerze konta bankowego,
 • delegacja na wyjazd służbowy za granicę.

 

Aby rozliczyć wyjazd należy złożyć:

 • Sprawozdanie on-line z wyjazdu

Stosowną instrukcję zawiera informacja mailowa wysyłana indywidualnie do każdego Beneficjenta w ostatnim dniu pobytu w uczelni goszczącej

UWAGA! Bardzo krótki termin na dopełnienie tej formalności po zakończonym pobycie!

 • Potwierdzenie odbycia szkolenia („Confirmation of Staff Training) podpisane przez uczelnię / instytucję partnerską.

Dokumenty potrzebne przed mobilnością

1 Kwestionariusz zgłoszeniowy - SMS
2 Learning agreement
3 Zaświadczenie do NFZ
4 Dane do rachunku bankowego
5 Formularz rezygnacji

Dodatkowe dokumenty dla Studentów otrzymujących dofinansowanie z programu PO WER

1 Ankieta personalna - POWER
2 Wniosek o dodatkowe środki składany w roku 2015/16 przez studenta niepełnosprawnego
3 Karta rozliczenia dodatkowego dofinansowania 2015/2016
4 Wniosek o dodatkowe środki składany w roku 2016/2017 przez studenta niepełnosprawnego
5 Karta rozliczenia dodatkowego dofinansowania 2016/2017
6 Podanie o przedłużenie pobytu

Dokumenty potrzebne w trakcie mobilności

1 Potwierdzenie przyjazdu na wzorze uczelni przyjmującej
Podanie o przedłużenie pobytu
Zmiany do Learning Agreement - jeśli są potrzebne zmiany

Dokumenty potrzebne po mobilności  

1 Potwierdzenie długości pobytu na wzorze uczelni przyjmującej
Transcript of records - według wzoru obowiązującego w uczelni przyjmującej
3 Karta rozliczenia studenta niepełnosprawnego w roku 2015/16

Dokumenty powiązane z mobilnością  na studia

1 Zasady kwalifikowania studentów na wyjazd w roku 2017/2018
2 Deklaracja polityki Erasmus+
3 Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów w roku akademickim 2016/2017 na studia studentów otrzymujących stypendium socjalne
4 Warunki przyznawania dofinansowania wyjazdów w roku akademickim 2016/2017 studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazdy w programie Erasmus+
5 Zarządzenie Rektora-uznawanie okresów studiów realizowanych w ramach Erasmus+

Dokumenty potrzebne przed mobilnością

Podanie o wyjazd do Rektora prof. zw. dr hab. Waldemara Tłokińskiego
1 Wniosek o dofinansowanie
Individual teaching programme
Dane do rachunku bankowego

Dokumenty potrzebne po mobilności

 1 Potwierdzenie długośi pobytu na wzorze uczelni przyjmującej
2 Karta rozliczenia dofinansowania wyjazdu pracownika niepełnosprawnego

Dokumenty powiązane 

1 Zarządzenie Rektor

 

Dokumenty potrzebne przed mobilnością

1 Formularz zgłoszeniowy
2 Indywidualny program szkolenia
3 Dane do rachunku bankowego

Dokumenty potrzebne po mobilności

1 Potwierdzenie długości pobytu na wzorze instytucji przyjmującej

Dokumenty powiązane

1 Zarządzenie Rektora

 logotypy cmyk

Od 2014 programu PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój umożliwia przyznanie dodatkowego wsparcia finansowego mobilności zagranicznej studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zaakceptowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

O dodatkowe środki w ramach programu mogą ubiegać się:

 • Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – na wyjazdy na studia oraz praktyki,
 • Studenci z przyznanym stypendium socjalnym - na wyjazdy na studia. W roku akademickim 2016/2017 dodatkowe środki będą mogły być przyznane również na wyjazdy na praktyki.

Wsparcie ze środków programu PO WER obejmuje wyjazdy do wszystkich krajów uczestniczących w Programie.

Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+.

Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN) na konto wskazane przez stypendystę.

1. Mobilność studentów (wyjazd na studia i praktyki) znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, posiadających uprawnienia do otrzymywania stypendium socjalnego

 

Grupa 

Kraj

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta
wyjeżdżającego na studia lub na praktykę z prawem
do „dodatku socjalnego”

 I

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia,  Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

 3015 PLN

 II

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

2799 PLN

 III

Bułgaria, Estonia, FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

2369 PLN

Rok Akademicki 2017/2018

   


Aby otrzymać „dodatek socjalny” z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój należy spełnić następujące kryteria: 

 • W roku akademickim poprzedzającym wyjazd na stypendium otrzymywać stypendium socjalne (oświadczenie). Informacja ta zostanie  potwierdzona przez Specjalistę ds. finansowych.
 • Ze studentem, który nabył prawo do otrzymywania dodatku socjalnego zostanie sporządzona odrębna umowa finansowa w Programie PO WER, której walutą będzie PLN (w PLN będzie wypłacona całość dofinansowania).

 

UWAGA! Nabycie przez studenta prawa do otrzymywania stypendium socjalnego poza terminem rekrutacji nie nakłada na Uczelnię obowiązku wypłaty „dodatku socjalnego”. Uczelnia może jednak przyznać „dodatek socjalny”  o ile będzie posiadała dodatkowe środki oraz o ile będzie w stanie zachować zasady równego traktowania wszystkich studentów.

W celu zakwalifikowania się do programu PO WER w roku akademickim 2017/2018, do dnia 30.10.2017 roku należy dostarczyć do Biura Współpracy z Zagranicą oświadczenia (wzór dokumentu znajduje się w "Plikach do pobrania") poświadczonego przez Specjalistę ds. finansowych lub decyzję o przyznanym stypendium socjalnym w roku akademickim 2016/2017.

 

2. Mobilność studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia lub praktykę

 

W zależności od potrzeb niepełnosprawnego wynikających z wniosku złożonego do FRSE.FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania.Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.

Grupa 

Kraj

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na praktykę

 I

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia,  Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2153 PLN

 2584 PLN

 II

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

1938 PLN

2369 PLN

 III

Bułgaria, Estonia, FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

1507 PLN

1938 PLN

Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE.
rok akademicki 2017/2018  


 

Niepełnosprawni studenci zakwalifikowani do wyjazdu w programie Erasmus+ mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki określone w tabelach powyżej) będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i oszczędne.

Warunki przyznawania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych dostępne są na stronie http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/

 • Dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności będzie wypłacone z budżetu Programu POWER, w walucie PLN.
 • Osoby chcące ubiegać się o wsparcie w tej kategorii powinny zgłosić ten fakt w momencie ubiegania się o wyjazd stypendialny na studia bądź praktykę (specjalny zapis w formularzu zgłoszeniowym).
 • Następnie, po otrzymaniu informacji od uczelni macierzystej o zakwalifikowaniu i otrzymaniu akceptacji z uczelni partnerskiej/instytucji partnerskiej, student ubiegający się o wsparcie złoży w Biurze Współpracy z Zagranicą specjalny wniosek o dofinansowanie dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością. Wniosek dostępny jest na stronie: http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/ oraz w zakładce "Pliki do pobrania".
 • We wniosku uczestnik musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota wydatków została skalkulowana.
 • Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez uczelnię/instytucję przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł, nastąpi w sytuacjach wyszczególnionych w dokumencie: Warunki przyznawania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych na stronie http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/ oraz w zakładce "pliki do pobrania".
 • Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności uczestnika mobilności.
 • Każdy wniosek będzie rozpatrywany przez Uczelnię indywidualnie. Decyzję w sprawie przyznania stypendium oraz jego kwoty podejmuje Pełnomocnik Rektora Prof. nadzw. dr hab. Henryk Olszewski wraz z Pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych oraz Koordynatorem Programu Erasmus+
 • Rozliczenie dodatkowych kosztów będzie rozliczeniem kosztów rzeczywistych, co oznacza konieczność ich udokumentowania dowodami finansowymi.