POWRÓT DO MENU

Projekty

Wspieramy dostępność w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku

 

Realizator Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku w partnerstwie z ImpactProject Sp. z o.o.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest likwidacja barier w dostępie do studiów osób z niepełnosprawnością w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku. Cel główny wynika bezpośrednio ze zdiagnozowanego w PO WER problemu, jaki Lider i Partner chcą złagodzić poprzez realizację projektu - jest nim niewystarczająca dostępność edukacji dla studentów z niepełnosprawnościami na poziomie szkolnictwa wyższego. Osiągnięcie zakładanego celu głównego w okresie realizacji projektu, tj. 01.01.2021- 31.12.2022 r. przyczyni się do realizacji celu szczegółowego PO WER PI 10II "Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poz. równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji" poprzez dostosowanie uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępności architektonicznej, komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych i procedur kształcenia, w tym:

 

Zadanie 1 - Dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w okresie do 12.2022 r.;

Zadanie 2 - Dostosowanie cyfrowych zasobów Uczelni do potrzeb OzN, w okresie do 12.2022 r.;

Zadanie 3 - Moduł doradczo-szkoleniowy z zakresu podnoszenia świadomości oraz kompetencji kadry uczelni w obszarze zwiększania dostępności dla OzN, w okresie do 12.2022 r.;

Zadanie 4 - Dostosowanie infrastruktury Ateneum do potrzeb OzN, w okresie do 12.2022 r.

 

Co oferujemy?

W ramach modułów planowane jest wsparcie w zakresie:

1. dostosowania procesu kształcenia do potrzeb osób z niepełnosprawnością;

2. dostosowania cyfrowych zasobów uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnością;

3. wsparcia doradczo-szkoleniowe z zakresu podnoszenia świadomości oraz kompetencji kadry uczelni w obszarze zwiększania dostępności dla osób z niepełnosprawnością;

4. dostosowania infrastruktury Ateneum do potrzeb OzN.

 

Grupa docelowa

Projekt jest skierowany przede wszystkim do dwóch grup uczestników:

  1. Uczelni Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku (pojmowanej instytucjonalnie).
  2. Kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządzającej Uczelni.

Pośrednimi odbiorcami końcowymi produktów będą studenci z niepełnosprawnością.

 

Planowane efekty

Projekt przewiduje wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

 

Trwałość i wpływ rezultatów projektu będzie wewnętrzne komplementarny wobec przeprowadzenia zespołu wzajemnie się uzupełniających czterech zadań. Sukces projektu jest warunkowany zakończeniem realizacji wszystkich czterech modułów, których trwałość i wpływ należy rozpatrywać w odniesieniu do poszczególnych zakresów merytorycznych zadań. W wyniku synergii tych różnych czynników, powstanie jednak efekt większy niż suma skutków poszczególnych zadań. Trwałość rezultatów projektu odzwierciedlać będzie przełamywanie barier równościowych w dostępie kobiet z kadry administracyjnej, zarządzającej i dydaktycznej uczelni do kompetencji zawodowych, poprzez zagwarantowanie im dodatkowych punktów w procesie rekrutacji.

 

W ramach projektu p.t. „Wspieramy dostępność w Ateneum - Szkole Wyższej w Gdańsku”, powstał materiał promujący edukację włączającą.

Poniżej link do materiału, zachęcamy do zapoznania się z nim:

 

Wkład Funduszy Europejskich

Realizacja projektu: 01.01.2021 -  31.12.2022

Wartość projektu: 3 495 954,00 zł , w tym wkład środków europejskich w wysokości 2 946 390,03 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Regulamin rekrutacji

FE POWER poziom pl 1 rgb