POWRÓT DO MENU

Projekty

Projekt Kompleksowy3

Kompleksowy program rozwoju Ateneum-Szkoły Wyższej

Realizator Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku w partnerstwie z ImpactProject Sp. z o.o. oraz Ideopolis Sp. z o.o.

Cele projektu:

Wprowadzenie w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku nowych programów zajęć dla 100 studentów w zakresach:

- nowoczesne technologie w tłumaczeniach,

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z nowoczesnymi technologiami w edukacji,

- informatyka w zarządzaniu

jak również pozyskanie 6 zagranicznych wykładowców dla zwiększenia wszechstronnego wymiaru oferty edukacyjnej dla studentów. Wsparcie kadry uczelni (40 osób) polegające na przeszkoleniu pod kątem wzmocnienia kompetencji zarządczych i dydaktycznych. Kolejnym celem  projektu będzie podniesienie kompetencji wśród 400 studentów Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku, w tym studentów niepełnosprawnych stanowiących co najmniej 2% Uczestników Projektu w okresie czterech lat, korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje miękkie oraz szkolenia umiejętności twardych. Dodatkowo projekt ma na celu wsparcie wysokiej jakości usług świadczonych przez Biuro Karier, co także sprzyjać będzie zarówno poprawie szans studentów wobec potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, ale również będzie wspierać zmiany organizacyjne i pozytywnie wpływać na podniesienie kompetencji kadr Biura Karier w systemie szkolnictwa wyższego. 

Co oferujemy?

W ramach modułów planowane jest wsparcie w zakresie:

  • Opracowanie i wdrożenie programów zajęć poszczególnych specjalności a także zatrudnienia wykładowców zagranicznych.
  • Przeprowadzenie szkoleń, zajęć, warsztatów podnoszących kompetencje studentów.
  • Realizację wsparcia dla świadczenia wysokiej jakości usług dla studentów przez Akademickie Biuro Karier. 
  • Wsparcie procesu zarządzania wśród kadry zarządzającej uczelnią - nowoczesne narzędzia zarządcze oraz szkolenia kadry. 

Grupa docelowa

Projekt jest skierowany przede wszystkim do trzech grup uczestników:

1. Uczelni Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku

2. Studentów Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku 

3. Kadry zarządzającej i dydaktycznej Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku

Planowane efekty

Zadanie 1. Moduł programów kształcenia:

● dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na
wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności;
● wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, kształcących równocześnie praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów, dzięki
uwzględnieniu m.in. programów stażowych powiązanych z programem kształcenia;
● włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w
polskich uczelniach.

Pomyślna realizacja zadania wpłynie na dostosowanie oferty uczelni do aktualnych potrzeb ekonomicznych i społecznych.

Dzięki niemu wdrożone zostaną do programów studiów komponenty obejmujące bieżące zapotrzebowanie środowisk pracodawców.

Zadanie 2. Moduł podnoszenia kompetencji (wsparcie dla studentów poszczególnych kierunków)

● podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

Trwałość nabytych przez studentów kompetencji przełoży się na ich większą wartość na rynku pracy, co znajdzie odzwierciedlenie w łatwiejszej absorpcji
absolwentów przez rynek pracy.

Zadanie 3. Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług (biuro karier)

● wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze uczelni (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów w
rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy;
● wsparcie wykorzystania informacji z rynku pracy do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie.

Wsparcie udzielone personelowi biura karier, szkolenie dla doradcy zawodowego oraz zatrudnienie dodatkowego doradcy zawodowego ds. przedsiębiorczości
będzie miało charakter długofalowy. Wyszkolony doradca zawodowy będzie świadczył pomoc studentom korzystającym z biura karier w sposób bardziej
efektywny, natomiast zatrudnienie dodatkowego doradcy zawodowy ds. przedsiębiorczości będzie kontynuowane po zakończeniu projektu. Dzięki temu
wsparciu potencjał biura karier zostanie rozbudowany, co wpłynie na poprawę jakości i skuteczności obsługi klientów biura karier - studentów uczelni.
Dzięki szkoleniom dla personelu doradztwa zawodowego personel biura karier nabędzie wiedzy o współpracy z instytucjami rynku pracy oraz organizacjami
pozarządowymi i organizacjami pracodawców. Zostaną nawiązane kontakty z takimi instytucjami i organizacjami.
Zatrudniony doradca zawodowy ds. przedsiębiorczości będzie uwzględniać współpracę z instytucjami rynku pracy oraz organizacjami pozarządowymi i
organizacjami pracodawców w swojej pracy polegającej na wspieraniu studentów w podejmowanej przez nich działalności gospodarczej w szczególności
poprzez nawiązywanie kontaktu między studentami, a tymi instytucjami oraz organizacjami.

Zadanie 4. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego


● działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie: umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych (w tym posługiwania
się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia), prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją, umiejętności
prezentacyjnych oraz staże dydaktyczne;
● wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia
jakości kształcenia;
● działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach, takie jak zarządzanie zespołem, zarządzanie
finansami, wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków finansowych.


Przeszkolone kadry uczelni pozostaną jej personelem administracyjnym i będą realizować swoje czynności w sposób bardziej wydajny. Skutek ten zostanie
spotęgowany poprzez zastosowanie nowoczesnych, wydajnych i umożliwiających przyszłe aktualizacje aplikacji wspierających proces zarządczy, co wraz z
poprawą kompetencji administracyjnych personelu uczelni wpłynie na poprawę potencjału zarządczego.
Dodatkowo kadry uczelni rozbudują kwalifikacje dydaktyczne i pozostając w zasobach uczelni będą realizować proces nauczania co wpłynie na zwiększenie
potencjału uczelni do bardziej efektywnego kształcenia studentów.
Zdobyte przez kadrę kompetencje dydaktyczne zostaną wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami.

Wkład Funduszy Europejskich

Realizacja projektu: 07.2019-06.2023. Wartość projektu: 7 035 644,00 zł, w tym wkład środków europejskich: 5 929 640,76 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

REGULAMIN PROJEKTU "KOMPLEKSOWY ROZWÓJ ATENEUM - SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU":

1. Regulamin projektu "Kompleksowy rozwój Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku".
2. Zarządzenie Rektora nr 10C/2019 z dnia 01.10.2019 roku wprowadzające Regulamin Projektu.
3. Załącznik nr 1A – Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa – Zadanie 1.
4. Załącznik nr 1B - Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa – Zadanie 2.
5. Załącznik nr 1C – Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa – Zadanie 3.
6. Załącznik nr 1D – Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa – Zadanie 4.
7. Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy.
8. Załącznik nr 3A – Oświadczenie Uczestnika projektu o kwalifikowalności –student zadanie 1.
9. Załącznik nr 3B – Oświadczenie Uczestnika projektu o kwalifikowalności –student zadanie 2.
10. Załącznik nr 3C – Oświadczenie Uczestnika projektu o kwalifikowalności –student zadanie 3.
11. Załącznik nr 3D – Oświadczenie Uczestnika projektu o kwalifikowalności –pracownik dydaktyczny/naukowo-dydaktyczny zadanie 4.
12. Załącznik nr 3E – Oświadczenie Uczestnika projektu o kwalifikowalności –pracownik zarządzający/administracja zadanie 4.
13. Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych.
14. Załącznik nr 5A Deklaracja uczestnictwa w projekcie-student zadanie 1.
15. Załącznik nr 5B Deklaracja uczestnictwa w projekcie-student zadanie 2.
16. Załącznik nr 5C Deklaracja uczestnictwa w projekcie-student zadanie 3.
17. Załącznik nr 5D Deklaracja uczestnictwa w projekcie-pracownik dydaktyczny/naukowo-dydaktyczny, zarządzający/administracja  zadanie 4.
18. Załącznik nr 5E Deklaracja uczestnika o wykorzystaniu nabytych kompetencji/kwalifikacji-pracownik  dydaktyczny/naukowo-dydaktyczny zadanie 4.
19. Załącznik nr 5F Deklaracja uczestnika o wykorzystaniu nabytych kompetencji/kwalifikacji-pracownik  zarządzający/administracyjny zadanie 4.
20. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie.
21. Załącznik nr 7 - Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku.

 

TERMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU "KOMPLEKSOWY ROZWÓJ ATENEUM - SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU" na semestr zimowy 2019/2020

ZADANIE 2 Moduł podnoszenia kompetencji (wsparcie dla studentów poszczególnych kierunków):

  • Dla studentów 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia termin złożenia dokumentów upływa w dniu 14.11.2019 r.
  • Dla studentów 4 ostatnich semestrów studiów niestacjonarnych I stopnia termin złożenia dokumentów upływa w dniu 16.11.2019 r. do godz. 9:00

W dniu 09.11.2019 r. biuro rekrutacji będzie otwarte w godzinach od 10:00 - 12:00.
W dniu 16.11.2019 r. biuro rekrutacji będzie otwarte w godzinach od 08:00 - 09:00.

 

Miejsce rekrutacji Ateneum-Szkoła Wyższa ul. 3 Maja 25A, 80-802 Gdańsk

III piętro pokój 312

Godziny rekrutacji

Poniedziałek  08:00 - 15:00

Wtorek         11:00 – 18:00

Środa           08:00 – 15:00

Czwartek      08:00 – 15:00

Piątek          08:00 – 15:00

 

Kontakt e-mail: kompleksowyprogram@ateneum.edu.pl

POWER logo7
rp4
EU EFS rgb 5