POWRÓT DO MENU

Kursy i Szkolenia

Kurs opiekun i wychowawca małych dzieci Nowość!

Kurs adresowany jest do osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy w charakterze opiekuna/opiekunki małych dzieci, a także do rodziców pragnących poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie wychowania i opieki nad małym dzieckiem.

Kurs trwa trzy miesiące. Obejmuje 100 godzin, w tym 50 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych odbywających się w siedzibie ATENEUM-Szkoły Wyższej oraz 50 godzin praktyki w przedszkolu.

Uczelnia zapewnia miejsce odbycia praktyki.

 Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów odbywają się co tydzień (w wybrany dzień powszedni) w godzinach 16-20. Praktyka w przedszkolu odbywa się w godzinach 7-12 lub 12-17.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy i wybitni praktycy.

Opiekunem praktyki jest mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego, doradca do spraw gotowości szkolnej, trenerka systemu kinezjologii edukacyjnej „Edukacja przez ruch”, reżyserka małych form teatralnych na podstawie własnych scenariuszy, choreografii i piosenek dla dzieci.

Opłata za kurs wynosi 1000 zł

Aby zapisać się na kurs należy wypełnić deklarację uczestnictwa w kursie i przesłać ją na adres e-mali podyplomowe(at)ateneum.edu.pl lub listownie na adres Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku ul. 3 Maja 25A, 80-802 Gdańsk z adnotacją Rekrutacja Kurs.

Zajęcia rozpoczną się w momencie zebrania grupy.

Rekrutacja

tel. 784 374 410

 

Bloki tematyczne i treści kształcenia

 

Psychologia rozwoju dziecka

-Rozwój umysłowy

-Rozwój społeczny

-Rozwój emocjonalny

-Rozwój fizyczny

-Wspieranie rozwoju

-Formy aktywności małego dziecka.

 

Metody wychowania małego dziecka

-Praca opiekuńcza i wychowawcza z małym dzieckiem

-Charakterystyka wybranych metod wychowania

-Trudności w wychowaniu małych dzieci

-Gry i zabawy w pracy z małym dzieckiem

-Wychowawcza rola książki obrazkowej dla dzieci

 

Wychowanie artystyczne dzieci

-Rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci poprzez ruch i taniec

-Małe formy teatralne

-Sztuki plastyczne i muzyczne.

 

Pierwsza pomoc medyczna

-Pierwsza pomoc medyczna w teorii i w praktyce

-Uczenie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dziecku

 

Zasady żywienia dziecka w różnych fazach rozwoju

-Podstawowe zasady żywienia małych dzieci.

-Problem zapobiegania otyłości

-Tworzenie jadłospisów dla dzieci z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb dietetycznych

 

Przepisy BHP w pracy z dziećmi

Zapoznanie podstawowymi zasadami i przepisami BHP w instytucji opiekuńczo-wychowawczej i w indywidualnej pracy z dzieckiem.

 

Absolwent Kursu Opiekun i wychowawca małych dzieci

-zna przebieg rozwoju małego dziecka w aspekcie umysłowym, społeczno-emocjonalnym i fizycznym, jego potrzeby [psychospołeczne i fizjologiczne] oraz sposoby ich zaspokajania,

-zna i potrafi dobierać metody wychowania w pracy z małym dzieckiem,

-potrafi stymulować rozwój dziecka, w tym uzdolnienia artystyczne,

-umie zaspokajać potrzeby żywieniowe i dbać o higienę dziecka,

-umie udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej,

-potrafi przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z dzieckiem,

-potrafi ułożyć jadłospis zgodnie z zasadami żywienia małych dzieci,

-potrafi współpracować  z personelem placówki opiekuńczo - wychowawczej  i z rodzicami dzieci.

Nabyta wiedza i umiejętności umożliwiające pracę w charakterze opiekuna i wychowawcy małych dzieci zostaną potwierdzone Zaświadczeniem o ukończeniu kursu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.