POWRÓT DO MENU

Kursy i Szkolenia

 

 

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli. Szachy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

O Kursie

Kurs kwalifikacyjny adresowany jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pragnących zdobyć  kwalifikacje  do prowadzenia zajęć szachowych w szkole i w przedszkolu. Bowiem zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14.02.2017 roku w sprawie podstawy programowej - dzieciom przedszkolnym i uczniom klas początkowych należy zapewnić podstawy gry w szachy.

Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć szachowych poprzez wykłady, zajęcia warsztatowe i praktykę.

Kurs  trwa cztery miesiące i obejmuje 100 godzin, w tym 60 godzin praktyki pedagogicznej. Uczelnia zapewnia miejsce i sposób odbycia praktyki.

Zajęcia odbywają się co tydzień, w wybrany dzień powszedni, w godz. 15.30 – 20.00, w siedzibie ATENEUM Szkoły Wyższej oraz w Szkole Podstawowej i w Przedszkolu.

Maksymalna liczba Słuchaczy – 20 osób.

Zajęcia rozpoczynają się  w momencie zebrania grupy.


 

Wykaz przedmiotów

- Stymulowanie rozwoju poznawczego dziecka

- Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- Metodyka zajęć szachowych

- Zajęcia warsztatowe w zakresie gry szachowej

- Praktyka pedagogiczna [obejmuje m.in. hospitowanie zajęć, planowanie zajęć, planowanie pracy

z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzenie zajęć, organizowanie turniejów

i rozgrywek szachowych w szkole i przedszkolu].

 

Absolwenci

Absolwent po ukończeniu kursu:

- posiada podstawowe umiejętności gry w szachy

- posiada wiedzę i umiejętności w zakresie metod i form pracy z dzieckiem wykorzystywanych podczas zajęć szachowych

- potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia szachowe z dziećmi

- zna i potrafi stosować  na zajęciach szachowych takie środki dydaktyczne jak: piosenki szachowe, bajki dydaktyczne, karty pracy o zróżnicowanym stopniu trudności

- potrafi przygotować inscenizację  Żywe szachy

- potrafi dostosować stopień trudności zajęć do odpowiedniej grupy wiekowej, indywidualnych predyspozycji dziecka oraz przygotować zajęcia z uwzględnieniem możliwości dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- potrafi przygotować i przeprowadzić turniej lub rozgrywki szachowe w szkole i przedszkolu

- rozumie znaczenie gry w szachy  dla nabywania umiejętności logicznego i kreatywnego myślenia oraz  rozwiązywania problemów

- rozumie wpływ gry w szachy na efektywność kształcenia matematycznego.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi  [Karta Nauczyciela, art. 70a, Rozporządzenie MENiS  z 29 marca 2002 r.], Słuchacze będący czynnymi nauczycielami mogą skorzystać w swoich gminach z dofinansowania  z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Opłata za kurs wynosi: 1000 zł

Aby zapisać się na kurs należy wypełnić deklarację uczestnictwa w kursie i przesłać ją na adres e-mali podyplomowe(at)ateneum.edu.pl lub listownie na adres Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku ul. 3 Maja 25A, 80-802 Gdańsk z adnotacją Rekrutacja Kurs.

Zajęcia rozpoczną się w momencie zebrania grupy.

Rekrutacja

tel. 784 374 410