POWRÓT DO MENU

O Uczelni

   

rektor2
   Rektor Ateneum-Szkoły Wyższej
   prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

Od Rektora

Wysoki Senacie, Dostojni Goście, Drodzy Nauczyciele Akademiccy i  Studenci,

 

to już szesnasty rok działalności Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku. I choć nie jest to rok jubileuszowy, to wyjątkowo obciążony zmianami i zadaniami związanymi głównie z wdrażaniem nowego prawa o szkolnictwie wyższym, poza tym doświadczający skutków trwającego wciąż niżu demograficznego. Zapowiedzi rządowe sprzed dwóch lat o przygotowywaniu reformy obudziły nadzieje w sektorze szkolnictwa niepublicznego, nadzieje uzasadnione wagą realizacji posługi społecznej i odpowiedzialności. Ostateczny kształt nowych zapisów zaświadczył jednoznacznie, że państwo nie jest specjalnie zainteresowane losem uczelni niepublicznych, nowa ustawa nabrała wody w usta, zostawiając ten sektor własnemu losowi. Z drugiej strony nowe rozwiązania prawne nie zapomniały o nowych rygorach proceduralnych i nałożyły na  uczelnie, również niepubliczne, szereg obowiązków, wymagających niemałych kosztów, bez wskazania źródeł ich finansowania. Czekająca wizja podwyższenia płacy minimalnej w odniesieniu do wymogu zatrudnienia  osób w pełnym wymiarze czasu pracy otwiera kolejne problemy egzystencjalne, gdy los studiujących  w uczelniach niepublicznych powiązany jest z corocznym naborem, kształtującym obraz budżetu  uczelni. Odnosi się wrażenie, że intencje uchwalonego prawa rozmijają się  radykalnie z pomysłami wyścigu populistycznych haseł w walce o władzę. Upolitycznienie funkcjonowania świata akademickiego czyni walkę o przetrwanie jako nie mającą nic wspólnego a duchem akademickiej radości dydaktycznej i pracy badawczej. Uczelnia nasza, zgodnie z obwiązującą klasyfikacją, jest uczelnią zawodową,  co by to nie znaczyło. W chwili obecnej nie posiada uprawnień do nadawania stopni naukowych, choć w poprzednich parametryzacjach osiągnęła kategorię A i B. Radykalna zmiana zasad uczestniczenia w procesie ewaluacji w 2021 roku, umożliwia wprawdzie uczelniom zawodowym, na własne życzenie, uczestniczenie w rozwoju naukowym i ewaluacji, pod warunkiem spełnienia nowych, niełatwych standardów, ściśle jednak powiązanych z polityką kadrową na uczelni. Uważamy, że uczelnia wyższa, która wybierze drogę odsunięcia  się od sfery badawczej, schodzi do poziomu pomaturalnego technikum zawodowego, nie ma nic wspólnego z wyższym wykształceniem, poświadczonym dyplomem studiów wyższych. I jaką byśmy do tego nie dołączyli nadbudowę ideową o priorytecie umiejętności praktycznych w życiu absolwentów, to zaprzepaszczenie wykształcenia ogólnego na poziomie akademickim, jest deformacją rozwoju młodego pokolenia. Takim samym nieporozumieniem jest stawianie znaku  równości między szeroko rozumianą akademickością a formalnym wymogiem posiadania jedynie uprawnień do doktoryzowania, czego przykłady mogliśmy obserwować w minionych latach. Za dwa tygodnie, w czasie Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich będziemy przygotowywać, w oparciu o zebrane roczne doświadczenia, listę problemów, związanych z wdrażaniem nowej ustawy, by dokument ten przekazać do ministerstwa. Takie same dokumenty do końca października przygotowują pozostałe polskie konferencje rektorów. Mówię o tych sprawach na wstępie, by zwrócić uwagę na piętrzące się trudności, którym musimy sprostać rozpoczynając nowy rok akademicki, by dalej robić swoje, to znaczy odpowiedzialnie realizować proces kształcenia w powiązaniu z działalnością badawczą, konferencyjną, wydawniczą.

            Jednocześnie pragnę podkreślić, że Ateneum nie uchyla się od pracy na rzecz środowiska akademickiego, zarówno regionalnego jak i  krajowego.. Dla osób niezorientowanych, lub pierwszy raz uczestniczących w tego typu spotkaniu dołączam informacje, że pracownicy Uczelni piastują takie funkcje, jak członkostwo w Prezydium RGNiSzW, w Prezydium NAWA, w Zespole ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki (prof. Marcin Krawczyński), członkostwo w Radzie Konsultacyjnej PKA (prof. W. Tłokiński), ekspert PKA (prof. Krawczyński, prof. W. Tłokiński), ekspert NAWA (dr Bartosz Wiśniewski), przewodniczący KRZaSP (prof. W. Tlokiński)., członkostwo w jury Nagrody im. Jana Heveliusza oraz Johanna Uphagena. Ateneum jest również stałym członkiem Rady Rektorów Województwa Pomorskiego jako jedyna uczelnia niepubliczna regionu. Trudno więc powiedzieć, że Ateneum, nawet jako uczelni zawodowa,  stoi na uboczu życia akademickiego i nie jest zainteresowana artykułowanie problemów i spraw istotnie żywotnych dla tego obszaru.

            W minionym roku akademickim Uczelnia realizowała trzy projekty:

"Pełnia talentu w pełni wieku – program zdobywania kompetencji dla osób od 50 plus do nieskończoności". Celem projektu NCBiR, opiewającego na 1 mln. zł.,  jest poprawa jakości życia seniorów przez uświadomienie im znaczenia i ukazanie skutecznych metod zarządzania własnymi mocnymi stronami. Pozwoli im to na twórczą adaptację do wyzwań wynikających z kolejnych etapów życia. W ramach projektu powstaną nowatorskie programy z zakresu: zarządzania talentami, technologii informacyjno-komunikacyjnych, komunikowania się w języku ojczystym oraz w językach obcych.

Projekt pn. „Akademia Kariery” zakłada kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie zwiększające możliwości zatrudnienia osób młodych, które są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy dla min. 120 Uczestniczek i Uczestników, w tym min. 72 kobiet i ok. 48 mężczyzn, w wieku powyżej 15 do 29 lat. Wartość projektu, niecałe 2 mln. zł.

Kompleksowy program rozwoju Ateneum-Szkoły Wyższej na kwotę blisko 6 mln. zł. (NCBiR) zakłada wprowadzenie w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku nowych programów zajęć dla 100 studentów w zakresach: - nowoczesne technologie w tłumaczeniach, - nowoczesne technologie w edukacji i kształceniu, - informatyka w zarządzaniu. jak również pozyskanie 6 zagranicznych wykładowców dla zwiększenia wszechstronnego wymiaru oferty edukacyjnej dla studentów. Również wsparcie kadry uczelni (40 osób) polegające na przeszkoleniu pod kątem wzmocnienia kompetencji zarządczych i dydaktycznych

            Ubiegły rok akademicki uszczęśliwił Uczelnię bliższym kontaktem z PKA. Dwie wizytacje oraz wniosek o nowy kierunek studiów. Ocena objęła takie kierunki, jak filologia oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Obydwie wizytacje przebiegły dla Uczelni pomyślnie. Również pomyślną decyzją  objęty został wniosek o utworzenie nowego kierunku studiów: lingwistykastosowana prowadzony w zagranicznej filii Uczelni w Sewilli. Jest to pierwsza w Polsce zagraniczna filia prowadząca taki właśnie kierunek na poziomie studiów magisterskich.

            Uczelnia wygrała w ministerialnym  konkursie dotyczącym wzmocnienia potencjału polskich czasopism. Dofinansowanie działalności wydawniczej oraz wysoką punktację uzyskał periodyk Forum Filologiczne Ateneum.

            Oczywiście, chcielibyśmy, by progi Uczelni przekraczała większa liczba kandydatów. Czekają na nich nie tylko estetycznie urządzone pomieszczenia własnej siedziby Uczelni, ale przede wszystkich niezwykle życzliwa, przyjazna atmosfera towarzysząca codziennym studiom, w pełni podmiotowe relacje, otwartość ze strony władz dziekańskich oraz rektorskich. W sprawach trudnych doświadczeniem i radą zawsze chętnie służy Parlament Studencki, wspiera finansowo system stypendialny dla niezamożnych oraz z bardzo dobrymi wynikami w nauce. Energicznie działa Program Erasmus Plus, pod opieką pełnomocnika Rektora, dra B. Wiśniewskiego, umożliwiający wyjazdy studyjne i na praktyki jak również obsługujący licznie przyjeżdżających do Ateneum studentów z zagranicy.

            Miłą wizytówką Ateneum jest stale rozwijający swoją ofertę edukacyjną Uniwersytet III Wieku, skupiający zainteresowanych seniorów Gdańska, uczestniczących nie tylko w wykładach plenarnych ale także w licznych sekcjach zainteresowań.

            Chciałbym teraz niezwykle serdecznie powitać kandydatów, nowych członków naszej społeczności, do której wstąpią po złożeniu ślubowania. Chciałbym zapewnić was, że będąc w rodzinie Ateneum, czas studiów przebiegnie nie tylko wypełniony sumienną pracą ale obfitować będzie w różne dodatkowe formy rozwoju, znacząco poszerzające horyzonty poznawcze i uwrażliwiające na społeczne powinności w przyszłym życiu zawodowym. Chciałbym gorąco zaapelować, byście nie ulegali propagandzie medialnej zniechęcania do dalszego uczenia się na rzecz pracy zarobkowej. Uczelnie to nie fabryki bezrobotnych, to miejsca kultu nauki, rozwoju, szerokich horyzontów na siebie i świat. Tego czasu, jeśli zostanie zaprzepaszczony, nikt i nic wam nie zwróci. Korzystajcie z wszelkich uczelnianych propozycji, działajcie w kołach naukowych, bierzcie udział w uczelnianych programach badawczych i licznych projektach. To jest wasz czas a Ateneum jest dla was. Wszystkim studentom życzę radości ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, kolegom nauczycielom akademickim sił i zdrowia w wykonywaniu swojej edukacyjnej posługi, władzom Uczelni odpowiedzialnej mądrości w prowadzeniu jej do pomyślnego celu, Przyjaciołom Uczelni by zachowywali ją w sercu i dobrych myślach.

Quod felix faustum, fortunatumque sit!

Rok akademicki 2019/2020 w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku ogłaszam za otwarty.

Prof. dr hab. Waldemar Tłokiński - Rektor