POWRÓT DO MENU

O Uczelni

   

rektor2
   Rektor Ateneum-Szkoły Wyższej
   prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

Od Rektora

Wysoki Senacie, Dostojni Goście, Drodzy Nauczyciele Akademiccy i  Studenci,

 

            na akademickiej mapie Pomorza w siedzibie z długą gdańską historią, ogarniającą trzy wieki, skromne piętnaście lat zaznacza swoją obecność Ateneum-Szkoła Wyższa. Nawiązując poprzez nazwę do Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego podjęła się kształcenia i wychowywania w duchu poszanowania prawdy i uczciwego podejścia do wiedzy tych, którzy dostrzegli wagę wyższego wykształcenia w dalszym własnym życiu. Decyzję tę podjęli bez względu na medialną deprecjację sensu studiów akademickich, słabo powiązanych z rynkiem pracy. Przez 15 lat działalności Ateneum dyplom licencjata lub magistra otrzymało przeszło 8 tys. Absolwentów, nie licząc przeszło 2 tysięcy absolwentów studiów podyplomowych. Nie rzecz jednak w samych cyfrach, które nacechowane są względnością, gdy weźmie się pod uwagę znakomite uczelnie publiczne w Gdańsku i ich kilkudziesięcioletnią tradycję. Zacząłem od liczby absolwentów, choć nie ona przecież jest obrazem charakteru tej Uczelni.

            Należy podkreślić, ze dzięki niezwykle oszczędnej gospodarce własnymi środkami, pozyskiwanymi z czesnego, Uczelnia nabyła na własność budynek, który od siedmiu lat jest jej siedzibą. Proszę poświęcić chwilę uwagi i spojrzeć na zdjęcia obrazujące stan kupionej XIX wiecznej budowli, by ocenić ogrom wysiłku i kosztów niezbędnych do wykreowania stanu, w jakim odbywają się zajęcia i działają wszystkie niezbędne agendy Uczelni. Oszczędna i racjonalna gospodarka  środkami finansowymi stworzyła i nadal tworzy zasoby materialne nie tylko Ateneum, ale jednocześnie wzbogaca znacząco infrastrukturę architektoniczną Gdańska, szczególnie zaś w jego historycznej części, poprzez rewitalizację budowli piękniejącego wciąż miasta. Dostrzegają to mieszkańcy i turyści odwiedzający Trójmiasto, szkoda, że tylko oni.

            Drodzy Przyjaciele Ateneum, Uczelnia niezwykle odpowiedzialnie traktuje nie tylko swoją misję edukacyjną, ale również przynależne jej powinności akademickie, będąc wszakże uczelnią zawodową, cokolwiek by to nie znaczyło. Nie podzielamy sądu, wyrażanego w różnych propozycjach regulacji ustawowych, iż uczelnie zawodowe winny koncentrować się wyłącznie na najwyższym poziome dydaktyki, pozbywając się drogi rozwoju naukowego. Nauczyciel, który nie rozwija się, nigdy nie będzie właściwym partnerem swego ucznia. Jako jedna z dwóch zawodowych uczelni niepublicznych w regionie ( a jest ich blisko 20) poddała się parametryzacji, w wyniku której jeden z Wydziałów otrzymał kategorię „A”, kolejny zaś „B”. Takiego wyniku nie uzyskała żadna z uczelni niepublicznych na Pomorzu. Wydawnictwo Ateneum publikuje trzy tytuły periodyczne, znajdujące się na liście ministerialnej z punktacją. Środowisko Uczelni wzbogacane jest stałymi wizytami goszczących profesorów, głownie z Hiszpanii, Włoch i USA, jak również licznymi zagranicznymi studentami korzystającymi z programu Erasmus Plus. Taka forma naturalnego umiędzynarodowienia otwiera cenną przestrzeń dla wymiany doświadczeń akademickich i międzykulturowych.

            Nauczyciele akademiccy Ateneum powołani zostali do pełnienia ważnych funkcji ogólnopolskich, że wymienię chociażby takie funkcje, jak: członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Prezydium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, ekspert PKA (prof. Marcin Krawczyński), przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, członek Rady konsultacyjnej i ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (przedstawiający te słowa), eksperci NAWA (prof. Karol Polejowski, dr Bartosz Wiśniewski). Aktywność wymienionych osób wzmacnia zasoby organizacyjne Uczelni, chroniąc ją przed marginalizacją informacyjną dotyczącą funkcjonowania w rodzinie akademickiej. Również nie bez znaczenia jest polityka opieki naukowej nad kolegami przygotowującymi swe prace doktorskie czy habilitacyjne, jak również starania o granty naukowe. W naszym składzie osobowym są również osoby kończące prace  kompletowania dokumentów w procesie ubiegania się o tytuł profesora.

            Warto przy tej okazji wspomnieć, że od blisko 8 lat Ateneum, poprzez swego rektora, jest stałym członkiem Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, aktywnie współdziałając na rzecz środowiska akademickiego regionu. Nie jesteśmy sami, dobre więzi koleżeńskie z uczelniami publicznymi Pomorza nieraz służyły znaczącą pomocą zgodnie z maksymą: w jedności siła. Wspomnę chociażby o życzliwości Uniwersytetu Gdańskiego w stałej współpracy naukowo-dydaktycznej, o sprawczej mocy Władz Politechniki Gdańskiej w dostępie do TASK-u, o współpracy na rzecz pedagogiki kultury z Akademią Sztuk Pięknych czy Akademią Muzyczną. Trudno byłoby pominąć którąś z Uczelni, więc w tym miejscu nisko się kłaniam i składam serdeczne podziękowanie z życzeniami dalszego obfitego rozwoju.

            Ateneum współpracuje także utrzymując kontakt korporacyjny z  wybranymi Uczelniami niepublicznymi Pomorza, które odpowiedzialnie traktują swoją rolę w edukacji zgłaszających się do nich kandydatów, a późniejszych studentów, jak np. z Sopocką Szkołą Wyższą, Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa i czy Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni. Jako miejsce pracy dla kilkudziesięciu osób, ale jednocześnie jako instytucja przygotowująca absolwentów do wchodzenia na rynek pracy jesteśmy członkiem stowarzyszenia Pracodawcy Pomorza, rozwijając współpracę na rzecz profesjonalizacji i kultury pracy. Nie jesteśmy w tym szczególnie oryginalni, wymieniam bowiem te elementy zawodowo-społecznej integracji, które bliskie są każdej wyższej uczelni, chcącej czerpać siły w odkrywaniu i wzmacnianiu własnych zasobów i potencjału.

            Środowisko akademickie Pomorza, jak i całej Polski, stoi u progu nowego roku akademickiego, będącego rokiem szczególnych obowiązków i roztropnej, rozłożonej na lata polityki rozwojowej. Konstytucja dla Nauki, określając zasady  prowadzenia i oceny wyników badań naukowych, ustalając warunki ścieżki rozwoju naukowego, definiując charakter uczelni, wprowadza szereg nowych obligacji, również administracyjnych, z czym szkoły wyższe muszą się w najbliższym czasie uporać. Jest to też test na wielu założycieli uczelni niepublicznych sprawdzający ich wolę i  kompetencje w zakresie prowadzenia dalej działalności edukacyjnej. Można się więc spodziewać znaczących ilościowych zmian na mapie edukacyjne szkolnictwa wyższego, które mogą objąć również niektóre uczelnie publiczne, a w nich funkcjonujące dotychczas jednostki organizacyjne. Wyzwaniom tym musimy sprostać, szczególnie teraz, w czasie dokonujących się dopracowań zapisów zarówno ustawowych jak i tych ukrytych w rozporządzeniach.

            Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, czegóż chcieć od wystąpienia rektora na 15-lecie działalności Uczelni? Celowo opuściłem informacje, które z łatwością można znaleźć na stronie internetowej, a które dotyczą sukcesów mozolnego, codziennego trudu minionego czasu, kto jest tym zainteresowany, odsyłam do dokumentacji, która sporządzana przy byle okazji, staje się przysłowiowym kamieniem u szyi. Pragnę natomiast podzielić się szczerą radością z faktu zbudowania przez 15 lat marki Uczelni, kształcącej odpowiedzialnie, zawsze życzliwej studentom, bez względu na ich nieraz życiowe zawirowania, uczciwie gospodarującej wspólnym mieniem, otwartej na środowisko społeczne, w którym przychodzi żyć i współpracować.

             W tym dziele nie do przecenienia są każde dobre myśli otaczające naszą Uczelnię, wyrażane nie tylko w dobrych czasach. Mam na myśli zarówno stałe wsparcie Władz samorządowych jak i opiekę duchową ze strony Przedstawicieli Archidiecezji Gdańskiej, głównie w osobie Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa, Metropolity.

Szanowni Państwo, wiadomym jest, że istotą  każdej Inauguracji nowego roku akademickiego jest immatrykulacja nowoprzyjetych kandydatów  na studentów. Ich obecność w dniu dzisiejszym, w tym właśnie miejscu, pobudza do słów do nich adresowanych, staną się oni bowiem za chwil kilka współodpowiedzialni za losy wybranej Uczelni, budowniczymi jej sukcesów, gospodarzami zdarzeń kształcących i wychowujących. Akademicka socjalizacja nie może jednak być pozbawiona trudu doświadczeń, otwierania oczu na świat, ale też i radości bycia autorem siebie, w duchu mądrych i ambitnych planów, czego z serca życzę wszystkim nowoprzyjetym kandydatom w imieniu Władz Uczelni i własnym.

Podsumowując dzisiejsze wystąpienie, jeszcze raz serdecznie dziękując wszystkim wymienionym z imienia i nazwiska, jak również  i tym niewymienionym, których codzienny trud złożył się na dokonania ubiegłoroczne, Dziękuję współzałożycielom Uczelni, moim Pełnomocnikom, Dyrektorowi Administracyjnemu, dziękuję Państwu Dziekanom, kierownikom i pracownikom działów, pracownikom Kwestury, pracownikom obsługi. Dziekuję pracownikom Biura Rektora i jego Dyrektorowi, za codzienny 15-letni trud współpracy.  A teraz pragnę wszystkich zachęcić do entuzjazmu wkraczania w czas nowych wyzwań i planów, życząc energii i sił w patrzeniu w przyszłość, którą sami musimy dla siebie i innych wykreować.

Quod felix, faustum, fortunatumque sit!

Rok akademicki 2018/2019 w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku ogłaszam za otwarty.

                                                                              Rektor

Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński