POWRÓT DO MENU

O Uczelni

   

rektor2
   Rektor Ateneum-Szkoły Wyższej
   prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

Od Rektora

Wysoki Senacie, Drodzy Nauczyciele Akademiccy i  Studenci,

 

rozpoczynamy 18 rok działalności Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku. Miniony rok akademicki przeżyliśmy głównie przed monitorami komputerów. Zebraliśmy zupełnie nowe doświadczenia, zarówno nauczyciele akademiccy jak i studenci oraz pracownicy administracji i obsługi. Czas ten zahartował nas wszystkich, jednakże wola współpracy na rzecz kontynuacji procesu dydaktycznego i rozwoju Uczelni poprzez doskonalenie procesu kształcenia, rozbudowywanie oferty edukacyjnej, realizacji prowadzonych programów Unijnych, wszystko to zwyciężyło strach przed pandemią i niepewnym losem.

W tym roku akademickim swoje studia na proponowanych przez Ateneum kierunkach rozpoczyna łącznie blisko nowych 700 studentów. Uczelnia rozpoczyna kształcenie na jednolitych pięcioletnich studiach magisterskich z zakresu psychologii. To duże wyzwanie dla kadry nauczającej ale też ważne osiągnięcie na drodze do prestiżu akademickiego. Duże nadzieje wiążemy z umocnieniem się wspólnoty studenckiej, co otwiera możliwości przenikania się dorobku akademickiego i tworzenia podstaw do cennej interdyscyplinarnej kompetencji. Niezbędna do tego jest dojrzałość postawy studenckiej, ponad czas kryzysu zdrowotnego i problemów organizacyjnych. Przed nauczycielami-naukowcami procedury ewaluacyjne kilkuletniego dorobku twórczego. Ateneum, zgłaszając się do dobrowolnej w sektorze szkół zawodowych ewaluacji, ocenie poddaje dorobek z zakresu dwóch dyscyplin: językoznawstwa i pedagogiki. Konkurencja niemała, ale Ateneum posiada w tym zakresie i parokrotne doświadczenie,  i  wysoko ocenione osiągnięcia.

Dotychczasowa działalność akademicka pozwoliła zgromadzić dorobek dydaktyczny oraz organizacyjny, dzięki któremu Uczelnia spełnia wszystkie wymagane kryteria, by ubiegać się o status nowego rodzaju uczelni zawodowych: akademii nauk stosowanych. Najbliższy czas pokaże, jak ostatecznie przebiegać będzie proces powoływania tego typu uczelni w kraju. Będzie to kolejna próba wyłonienia uczelni, które wniosą określoną wartość dodaną do oferty edukacyjnej polskiego szkolnictwa wyższego.

Wydawnictwo Ateneum-Szkoły Wyższej,  jako wydawca Forum Filologicznego Ateneum rocznika naukowego, wydawanego od 2015 r. doczekało się umieszczenia z wartością 20 punktów w wykazie polskich czasopism punktowanych z dn. 9 lutego 2021 r.. na poz. 29827. Projekt rozwoju czasopisma oraz podniesienia jego jakości został wysoko oceniony i zarekomendowany przez Ministerialny Zespół Doradczy do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” i następnie objęty był wymienionym finansowaniem w latach 2019-2020. W obecnym roku Uczelnia złożyła wniosek o zwiększenie punktacji publikowanych artykułów, argumentując to wprowadzonymi udoskonaleniami edytorskimi i będącym na ukończeniu procesie włączenia rocznika do międzynarodowej bazy ERIH PLUS.

            W dalszym ciągu realizowany jest w Uczelni program umiędzynarodowiania życia akademickiego Erasmus Plus. Po pewnych ograniczeniach z wyjazdami, które związane były z pandemią, trwają nabory na kolejne wyjazdy i potwierdzania zgłaszanych przyjazdów. Natomiast z lokalnych spraw wymienić należy kontynuację realizacji projektów z NCBiR, dzięki którym Uczelnia wzbogaci się o nową bazę cyfrową z oprogramowaniem, co podniesie jakość pracy jednostek administracyjnych Uczelni ale również obsługi studentów i nauczycieli. Uczestników projektów, a więc studentów, wzbogaci o kompetencje ważne z punktu widzenia radzenia sobie na rynku pracy zawodowej.

            W chwili obecnej, przygotowując się ostrożnie do normalizacji życia uczelnianego, wybieramy drogę funkcjonowania hybrydowego. Będziemy więc korzystać w części nadal z formy uczenia on-line, po części w kontakcie bezpośrednim. Uczelnia  przyjmie działania edukacyjne z zachowaniem możliwie pomocnej elastyczności, pamiętając zarówno o  wymogach stawianych przez PKA jak również nadzór sanitarny. Wszyscy marzymy o zakończeniu tych utrudnień, jakie zgotowała nam pandemia.

W inauguracyjnym głosie Rektora nie może zabraknąć słów skierowanych do zaczynających studia. Z całego serca życzę sił w sprostaniu  niecodziennym warunkom organizacji studiów i wiary w powrót do klimatu akademickiego, towarzyszącego poprzednim rocznikom. Wszystkim zaś nauczycielom akademickim, pracownikom administracji, studentom i słuchaczom u progu nowego roku akademickiego składam życzenia niezbędnego optymizmu, który wybrzmiewa z pieśni GAUDEAMUS IGITUR. Niech dźwięki tego akademickiego hymnu towarzyszą nam  przy nowych zadaniach rozwojowych i osiągnięciach, wyznaczających sukcesy życiowe obecnie i  w dalszej perspektywie. Wierzmy, że tak się stanie.

Quod felix faustum fortunatumque sit!

Rok akademicki 2021/2022 w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku ogłaszam za otwarty.

 

Prof. dr hab. Waldemar Tłokiński, Rektor