POWRÓT DO MENU

O Uczelni

   

rektor2
   Rektor Ateneum-Szkoły Wyższej
   prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

Od Rektora

Wysoki Senacie, Drodzy Nauczyciele Akademiccy i  Studenci,

pierwszy raz zwracam się do Was poprzez zapis komputerowy, siedząc przed monitorem, zamiast w auli, w towarzystwie Senatu,  przybyłych Gości i rzeszy studentów, głównie zaczynających swą studencką przygodę. W tym roku Immatrykulacja wraz ze spotkaniami informującymi o zasadach, powinnościach i przywilejach studenckich odbywa się w salach audytoryjnych w siedzibie Uczelni, w towarzystwie Dziekanów i pracowników Dziekanatu. Dynamika rozwoju pandemii koronawirusa, która nacechowała Trójmiasto rygorami żółtej strefy, wymusza naukę na odległość, poprzez łącza Internetowe. Rozpoczynamy ten  17 rok działalności naukowo-dydaktycznej z nadzieją, że nauka pokona wirusa na tyle, że bezpiecznie będziemy mogli powrócić do naszego społecznego życia akademickiego, w bliskości z nauczycielami akademickimi oraz koleżeństwem z rocznika. Nowe warunki studiowania zdalnego wymagają jednak szczególnej dyscypliny, która ogarnia całą społeczność Uczelni i wymusza nowe rodzaje zachowań, stając się ważnym testem odpowiedzialności. Damy radę, zachowując rozsądną adaptacyjność do zmieniających się warunków pandemicznych: od systemu całkowicie zdalnego, poprzez hybrydowy do zajęć z przewagą kontaktu bezpośredniego.

            Jak widać, filozofia organizacji nowego roku akademickiego całkowicie podporządkowana została rygorom sanitarnym w duchu oczywistej troski o los nas samych i naszych bliskich. Jeśli chodzi o ofertę edukacyjną, to Ateneum-Szkoła Wyższa uzyskała pozytywną decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kontynuacji studiów pedagogicznych w systemie bolońskim, prowadząc jednocześnie pięcioletnie jednolite studia magisterskie z pedagogiki wczesnoszkolnej. Rożnojęzycznie rozwija się Wydział Neofilologii kształcąc anglistów, italianistów, hispanistów, germanistów i specjalistów z filologii szwedzkiej. Na Wydziale Nauk Społecznych kształcą się studenci kierunku „zarządzanie” oraz „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”. Studenckie radio nadaje program w każdy wtorek, korzystając z uczelnianego studia radiowo-telewizyjnego. Z uwagi na pandemię koronawirusa zawieszone zostały zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, zmodyfikowane zostają zajęcia programowe realizowanych przez Uczelnię projektów. Nowy kolejny rok działalności Uczelni jest jednak rokiem przygotowywania się do ewaluacji dokonań naukowych w zakresie takich dyscyplin jak językoznawstwo oraz pedagogika.

            Profesorowie Ateneum-Szkoły Wyższej są zaangażowani w prace centralnych instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce. Prof. M. Krawczyński jest członkiem Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członkiem ministerialnego Zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy w szkolnictwie wyższym, członkiem Prezydium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Prof. W. Tłokiński został ponownie wybrany na czteroletnią kadencję jako przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, uczestniczy w roli jurora w zespole kwalifikującym projekty Erasmus Plus. Nauczycielom akademickim Ateneum powierzone zostały również inne obowiązki jak np., eksperci NAWA (prof. K. Polejowski, dr B. Wiśniewski).

            Ateneum-Szkoła Wyższa poświęca stałą uwagę na dostosowaywanie swojej oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy regionu pomorskiego, poprzez projekty uruchomiania nowych kierunków studiów oraz studiów podyplomowych czy kursów. Jest otwarta na zainteresowania kandydatów uruchomiając nowe specjalności w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy. Od lat realizuje międzynarodową wymianę studentów i pracowników Uczelni w ramach programu Erasmus Plus. Prowadzi też zagraniczną filię w Sewilli, gdzie  studia magisterskie kończą specjaliści z językoznawstwa stosowanego z zakresu translatoryki.

            W inauguracyjnym głosie Rektora nie może zabraknąć słów skierowanych do zaczynających studia. Z całego serca życzę sił w sprostaniu  niecodziennym warunkom organizacji studiów i wiary w powrót do klimatu akademickiego, towarzyszącego poprzednim pokoleniom. Wszystkim zaś nauczycielom akademickim, pracownikom administracji, studentom i słuchaczom u progu nowego roku akademickiego składam życzenia niezbędnego optymizmu, który wybrzmiewa z pieśni GAUDEAMUS IGITUR. Niech dźwięki tego akademickiego hymnu towarzyszą nam  przy nowych zadaniach rozwojowych i osiągnięciach, wyznaczających sukcesy życiowe obecnie i  w dalszej perspektywie. Wierzmy, że tak się stanie.

Quod felix faustum fortunatumque sit!

Rok akademicki 2020/2021 w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku ogłaszam za otwarty.

 

Prof. dr hab. Waldemar Tłokiński, Rektor