POWRÓT DO MENU

O Uczelni

Komisja ds. jakości kształcenia

Misją Uczelni jest rozwijanie wiedzy pedagogicznej, politologicznej, dziennikarskiej, neofilologicznej, a na tej bazie wszechstronne kształcenie studentów, by ci, jako absolwenci, posiadając niezbędny zasób wiedzy teoretycznej i profesjonalne przygotowanie zawodowe (umiejętności praktyczne), byli zdolni sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym XXI wieku, zwłaszcza postępującej integracji europejskiej, globalizacji i informatyzacji oraz potrzebom rynku pracy. Zasadniczym elementem realizacji tej misji jest zapewnianie jakości kształcenia. Tylko bowiem wiedza absolwentów i ich praktyczne umiejętności, obejmujące zdolność rozwiązywania problemów i podejmowania dobrze skalkulowanego ryzyka, będą świadczyć o poziomie Uczelni i jej pozycji na rynku edukacyjnym. Tak rozumiany fragment misji Uczelni, dotyczący jakości kształcenia, zamierzamy realizować permanentnie, zgodnie
z wymogami ustawicznego uaktualniania i poszerzania wiedzy w warunkach dynamicznie zmieniającego się państwa, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego. System zapewniania jakości kształcenia zamierzamy więc wdrażać przede wszystkim i w całym zakresie
na studiach pierwszego i drugiego stopnia, ale zapewnianie jakości kształcenia to zadanie także dla studiów podyplomowych, jak również dla innych form kształcenia w Uczelni.

Jakość kształcenia oznacza zdolność uczelni do realizowania własnej misji oraz planów studiów i programów kształcenia zgodnie z przyjętymi celami kształcenia, a równocześnie podnoszenie standardów, a więc ciągłe ulepszanie tych elementów działalności uczelni, które służą kształceniu studentów.


 

Na gruncie takiego rozumienia terminu jakość kształcenia uznano, że zapewnianie jakości kształcenia obejmuje podejmowane przez różne podmioty wszystkie działania i procedury wewnątrzuczelniane oraz zewnętrzne, które mają się przyczyniać do wysokiej jakości kształcenia. Spośród działań i procedur zewnętrznych są to zwłaszcza oceny, akredytacje, audyty itp. W uczelni są to działania i procedury, które dotyczą badań naukowych i nauczycieli akademickich, procesu dydaktycznego, studentów i absolwentów, spraw organizacyjnych. Określenie uczelniany system zapewniania jakości kształcenia wskazuje, że owe uczelniane struktury, działania i procedury, które mają się przyczynić do wysokiej jakości kształcenia, składają się na określoną, uporządkowaną wewnętrznie całość, której elementy pozostają ze sobą w merytorycznym lub formalnym związku, są sobą uwarunkowane, wynikają jedne z drugich i wzajemnie się wspierają. Należy dbać o to, by system ten był maksymalnie czytelny i przejrzysty. 

Celem ogólnym działalności w zakresie polityki zarządzania jakością kształcenia jest zapewnienie jej na Wydziałach i odpowiadającej wymaganiom stawianym w aktach prawa powszechnie obowiązującego oraz aktach prawa wewnętrznego w Ateneum–Szkole Wyższej w Gdańsku.

Działalność ta jest podejmowana w Uczelni dwutorowo poprzez:

-        wprowadzanie rozwiązań zapewniających wysoką jakość kształcenia,

-        dokonywanie oceny jakości kształcenia.

Celami szczegółowymi działalności podejmowanej w zakresie polityki zarządzania jakością kształcenia są:

 • zapewnienie powiązania procesu kształcenia z misją i strategią rozwoju Ateneum – Szkoły Wyższej, określonymi odpowiednio w uchwale Senatu
  nr 1/2012 z dnia 28 lutego 2012 r.;
 • doprowadzenie do określenia w Uczelni zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla
  wszystkich kierunków i poziomów studiów, zgodnych z efektami kształcenia opisanymi w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i możliwie najlepiej dostosowanych do potrzeb rynku pracy;
 • zapewnienie zgodności programów studiów na wszystkich kierunkach i poziomach studiów prowadzonych w Uczelni z założonymi efektami kształcenia,
  o których mowa w pkt. 2, z jednoczesnym uwzględnieniem opinii środowiska pracodawców;
 • zapewnienie funkcjonowania w Uczelni systemu punktacji ECTS odzwierciedlającej nakład pracy studenta, umożliwiającego zwiększenie
  stopnia umiędzynarodowienia studiów;
 • utworzenie w Uczelni spójnego systemu weryfikacji osiąganych przez studentów efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;
 • zapewnienie funkcjonowania mechanizmów dokonywania oceny wewnętrznego systemu jakości kształcenia;
 • wprowadzenie dodatkowych mechanizmów kontroli nad jakością prowadzonych badań naukowych i zajęć
  dydaktycznych przez pracowników osiągających najsłabsze efekty;
 • tworzenie przyjaznych warunków służących sprawnemu wdrażaniu polityki zarządzania jakością kształcenia, w tym jej
  dalszemu rozwijaniu w odpowiedzi na potrzeby i uwagi szeroko pojętego środowiska akademickiego;
 • utrzymanie wysokiego stopnia umiędzynarodowienia działalności naukowej i doprowadzenie do wzrostu stopnia
  umiędzynarodowienia działalności dydaktycznej w Uczelni;
 • identyfikowanie roli Ateneum – Szkoły Wyższej i jej pozycji na rynku edukacyjnym.

 

Uczelnianą Komisję ds. jakości kształcenia stanowią:

Przewodniczący Komisji: Prorektor do Spraw Kształcenia i Studenckich - Prof. nadzw. dr hab. Henryk Olszewski;

Członkowie: 

 • Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych - Prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Aleksander;
 • Dziekan Wydziału Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa - Prof. nadzw. dr Hanna Dubrzyńska;
 • Dziekan Wydziału Neofilologicznego - Dr Katarzyna Kukowicz-Żarska;
 • Pełnomocnik Rektora do spraw studiów podyplomowych - Prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Aleksander;
 • Pełnomocnik Rektora do spraw naukowych i wydawnictw - Mgr Violetta Pastwa;
 • Specjalista do spraw metodyki nauczania - Dr Alicja Komorowska-Zielony;
 • Specjalista do spraw systemów informatycznych - Mgr inż. Jarosław Jasiński;
 • Pełnomocnik Rektora ds. kontaktów z otoczeniem - dr Bartosz Wiśniewski
 • Przedstawiciel Samorządu Studentów
 • Przedstawiciel Pracodawców - Mgr Bogdan Oleszek.

 

Zadaniem Komisji jest pomoc statutowym organom Uczelni w inspirowaniu, koordynacji i kontroli realizacji zadań wynikających z uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia;

 • współdziałanie z innymi jednostkami w sprawach dotyczących zapewniania jakości kształcenia na wydziale,
 • udzielanie dziekanowi oraz kierownikom katedr pomocy w realizacji zadań wynikających z uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia.

W ramach każdego z trzech wydziałów Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku powołano odpowiednie wydziałowe zespoły: programowe oraz weryfikujące programy kształcenia.